9
Jeacuu Ngaa Maa Abab Piny Athiehdhe
(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)
Batiene arumo, e Jeacuu apaahr yi baabuur udoge caahn e ngo ngol baaw ne beehn Kaparnaam ka beede. 9:2 Luk 7:48; Jon 9:2 Naa awahnhe e nyoge mooge ake beehno e ge kahl dhaano maa abab piny e ngo bien kaa belo. Kaa aniid Jeacuue kaa ayiih gene kii ngo, e arubo yihre kea, “Waahda, mag cwihnyi, adhemuohme giihi ge awii piny yihri.”
Kaa alihng yaa loohng Juoge gihn arob Jeacuue e ge ake ngoan ke cwihny gen kob gene, “Wa nyin wiihe arome ke Juog kea adhemuohme wiie ke piny yihr nyoge neehn mar Juog!”
Jeacuu ka gihn nii cwihny gen angeye maa apeehye kea, “Nye yaage, gihn e ngoanu giih me reje ke yaa aduunu! Maa aweehne e ne teeg ke tiihyo, ne rob ngo kejea, ‘Adhemuohme giihi ge awii piny yihri,’ wale ne rob ngo kejea, ‘Yedh maalo ucaahdhi?’ 9:6 Jon 5:36 Awaahn a ge adoohng ne dhaano utaahngo, a utiihyo ke gihr nyepiny kedea uniidu ngo, gihn me be rom ree tiihyo yihr dhaano utaahngo ne nyoadh ngo yihru kedea ungahyu ngo kejea yihra ne tee wiih ngoom me wiia adhemuohme giih nyoge piny.” Kaano e dhee aloge ke bang nyin abab piny urube kea, “Aj maalo ukaabi belo gihri uci paajo.” Noono uaj nyine ke maalo ucea paajo. Naa aniid nyoge gihn ayug ree, e ge ake gaahy maa apiih gene ne puoj Juog ngaa cub kwaad tee me wa gihn nu yihr dhaano utaahngo.
Matheewo Acuohn Jeacuue
(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)
9:9 8:21-22 Kaano e Jeacuu a'aay ne bar wong maalo ke waahdhe. Naa awahnhe kar yaa gwaaj cuol e ngaa me nyinge Matheewo aniide niido e ngo apiih ne gwaay cuol. Maa arob Jeacuue ngo yihre kea, “A daahd udoohngi ne ngad waahdha.” Maa ayedhe maalo uaaye tiehd ke Jeacuu.
Nywaahg Ke Yaa Adhemuohm
10  9:10 11:19; Mak 2:15; Luk 5:29; 7:34; 15:1-2; 19:7 Cahng man, e Jeacuu anaa paar Matheewo kaa agoonge yea. Nyoge me thoohdh mee ge anaa anudo tiehd keehd Jeacuu maa jo waahdhe. Yaa gwaaj cuol maa yaa adhemuohme ge cuohn Judea ne nyoge me reje, ge anudo thiow. Wudh gen anaa amad gene paar Matheewo kaano cang. 11 Bang gihn yaa Paarijea kwaad jo nu be nhyaar gene ubeehd gene kiin nyoge, e jo waahdh Jeacuu apeehny gene peehnyo kob gene, “Beehda ke nying gihn ge beehn ngad puohny gihru upiihe ka maa acielo ne cam keehd yaa gwaaj cuol kedea yaa adhemuohme?”
12 Naa alihng Jeacuue ngo, e abeehre, “Padh yaa rog gen tooro atwaany ge ne daahd akiihm, abea beehda nyoge me tuu ge ne daahd akiihm. 13  9:13 Mat 12:7; Luk 19:10 Cidhu udaahdu yi lum gihn arob Juoge naa akoohbo kea,
‘A daahd ngaa me luu cwihnye caahn
me wii lubo piny,
a be daahd ngaan yug giih kweehr.’
A kuu abeehno kaa nying yaa koohbo kejea ge abiohgrwaale. A abeehno kaa nying yaa yiih ngo kejea ge yaa adhemuohm.”
Lubo Ke Nying Kweehr Cam
(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)
14  9:14 6:16-17; 11:18-19; Luk 7:33-34 Cahng man thiow e jo waahdh Joon Ngad Luogwahy ge abeehn bang Jeacuu maa apeehny gene ngo kob gene, “Ke nying gihn do ge bahnge jo waahdh giihi cam be kweehr gene abea yaa Paarijea kedea wan cam kweehr wane kweehro ne wuor Juog?”
15  9:15 22:2; 25:10; Jon 2:1-12; 3:29; Any 19:7 Maa abeehr Jeacuue ngo yihr gen kea, “Ubeehra yihru kaa ucaale, e ngo caala ke rih ngaa maa atihng dhaago paajo. Kare nud umeehg yaa acuohn athiehge yi nyuohme kweehr cam abea athiehg nud bang gen ne? Abea cahng ukaab athiehg oogo bang gen e nuu ukweehr gene cam.
16 “Thiow, ngo uroma ke rih ucaale moogo me wa gihn. Padh kare udhahb dhaane waaro me nyaahn rih jwaahd waaro maa ayiej? Bang gihn nea waaro gihn nu ree cea ke ne juunyo e wong kaa adhahb ree cahge kaa jwaa? 17 Wale thiow ngo roma ke rih ucaale moogo me koohbo kejea dhaano koongo me poohd kuu uyaahnyo be pege yi keej maa acoon maa akuoj bang gihn koongo yea keej coohde coohdo, uwoj koonge oogo nea ngo utwag uyaahnye. Gihn me ne cohg beehda uyoad koongo me poohd kuu ayaahnyo, ukedhe yi keej me nyaahn beere koongo be rahny kedea keej yea be coohd.”
Nyaar Ruohdh Kedea Dhaar Wuur Reme Ree
(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)
18 Kaano apoohde e Jeacuu urubo keehd nyoge nu, e Ujudea, me beehda ruohdh wod amaad gihr Judea abeehn bang Jeacuu. Gihn nu e cunge arung piny maa arube yihr Jeacuu kea, “Nyaara uthoo awaahn kan. Ngo awiia piny e ngo uluyo. Beehn uci ne cub cingi wiihe beere ngo ubodho.” 19 Maa a'aj Jeacuue maalo keehd jo waahdhe ubuodhe batien nyin.
20  9:20 Mat 14:36; Mak 5:27; 6:56; Luk 6:19; 8:44 Kaano e dhaago me remo uwuur ree ke run apaar wong ariow e ngo be cuung abeehno ke ngahy Jeacuu maa agweele dhe athoohr gihr Jeacuu, 21 e urubo ke cwihnye kea, “Keehd me nahge dhe athoohr gihre e ne gweela, e remo ucuungo.”
22  9:22 8:13; Mak 5:34; 10:52; Luk 7:50; 8:48; 17:19; 18:42; Tiihy 3:16 Kaano e Jeacuu wiihe aloge ke bang dhaar ni umaahnye bang ngo maa akoohbe kea, “Mag cwihnyi nyaara! Yiiho mari yih aboadhe.” Kaano e remo ake cuungo.
23 Naa awahnh ge Jeacuue paar ruohdh wod amaad e ge yuud nyoge uyuog kedea ugoohne giih thieng ge ke koadho ke nying thoo naa apahdh wihj. Naa angahy Jeacuue ngo kejea thoo uroomo wa niine e ake rubo: 24  9:24 Jon 11:11-13 “Aayu oogo kan, nyethiin kuu athow gihre beehda niine.” Naa a'aay gene e Jeacuu angier gene kejea gihn me ngahye tooro. 25  9:25 Mak 5:41 Naa a'aay gene arumo, e Jeacuu acaa wod maa amage bad nyethiin kedea uyedh nyethiine maalo. 26 Wiihj gihn ayug ree paar ruohdh wod amaad, akeedho ke bang yea paajo ne raj.
Jeacuu Nyoge Ariow Maa Acoor Athiehdhe
27  9:27-30 20:29-34 Jeacuu acahg aay kaano ubare ke waahdhe. Abea yi waahdhe noono e nyoge ariow me nying gen acoor ge ake caahdho thiow e ge buodh batien Jeacuu kedea e ge ukwaago kob gene, “Kwaar Deabid, yeyi be ngeer yi ngoohng nying wan ne?”
28 Naa awahnh Jeacuue paajo arumo, e ngo aci wod. Coohre giih thiow ge aci wod. Maa akob Jeacuue ngo yihr gen kea, “Ngo ayiihu ne cohg ke cwihnyu kejea kare nud yihra uthiehdha wun ne?” Maa ayiih gene ngo kob gene, “Ayiih! Ruohdh wa romi kaa thiehdho.”
29  9:29 8:13 Gihn nu e nying gen agweel Jeacuue maa arube yihr gen kea, “Wa kwaad kaa ayiihu ngo kejea wu roma kaa thiehdho kea noono yuge ree wa kaa adaahdu.” 30  9:30 12:16; Mak 7:36 Ke wong kaano e nying gen anaa weehny, uniid gene piny. Kaano e angweel Jeacuue piny yihr gen teeg mee kea, “Gihn ayuga rogu keá robu yihr dhaano utaahngo.” 31  9:31 Mak 7:36 Abea naa a'aay gene e ge ake cidho uteed gene gihn ayug Jeacuue rog gen ke bang yea paajo.
Jeacuu Ngaa Maa Amiing Athiehdhe
32  9:32-34 12:22-24 Nye kaano abeehn yaa ni athiehdh uaay gene nu, e ngaa maa amiing me kar rob tooro yihre ke nying gihn ree naa atiihb ukeehg akahl bange. 33 Naa ariem Jeacuue atiihb ukeehg oogo rih nyin e ngo ake thubo ke rob beer mee. Gihn nu ucwaahng nyoge keter kob gene, “Kwaad gihn ree keá kuong ke tiihyo cahng acielo keew yaa Judea!”
34  9:34 10:25; 12:24, 27; Mak 3:22; Luk 11:15, 19 E yaa Paarijea ge ake rubo ke piny yihr nyoge ke nying Jeacuu, kob gene, “Atiihb ukeehg rieme oogo kaa nying teeg gihn yoade bang ruohdh atiihb ukeehg.”
Jeacuu Yea Angeer Ke Nying Nyoge
35  9:35 4:23 Noono ucaahdh Jeacuue kedea e ngo wen yihdh miehr ke bang geedhe. Acaahdho e thiehdh kwaad atwaanye cang kedea e ngo puohny Ciig Beer ke bang yihdh wuud amaade. Ciig Beer ge rubo ke nying ka beehn Juoge uyuge nyoge udoohng gene ne joe. 36  9:36 Mat 14:14; 15:32; Mak 8:2 Kaa aniid Jeacuue amahr akuud nyoge bange e yea angeer ke nying gen keter. Yea angeer bang gihn ge aniide wa kwaad amaahle me ngad kwaag gen tooro. 37 Noono e Jeacuu arubo yihr jo waahdhe kea, “Tiihj puohny lum Juog yihr nyoge ngo adoohng teeg keter, adhaahr ngo uroma ke rih deeh puohdho me puur. Noono e daahd nyoge me thoohdh me tiihy giih acieg yi puohdho. 38 Nea wa gihn nu kea kwayu Juog, ge room ke ngad puohdho, umuoje wun keehd yaa tiihj me thoohdh ubeehn gene ne tiihj yi puohdho gihre.”

9:2 9:2 Luk 7:48; Jon 9:2

9:6 9:6 Jon 5:36

9:9 9:9 8:21-22

9:10 9:10 11:19; Mak 2:15; Luk 5:29; 7:34; 15:1-2; 19:7

9:13 9:13 Mat 12:7; Luk 19:10

9:14 9:14 6:16-17; 11:18-19; Luk 7:33-34

9:15 9:15 22:2; 25:10; Jon 2:1-12; 3:29; Any 19:7

9:20 9:20 Mat 14:36; Mak 5:27; 6:56; Luk 6:19; 8:44

9:22 9:22 8:13; Mak 5:34; 10:52; Luk 7:50; 8:48; 17:19; 18:42; Tiihy 3:16

9:24 9:24 Jon 11:11-13

9:25 9:25 Mak 5:41

9:27 9:27-30 20:29-34

9:29 9:29 8:13

9:30 9:30 12:16; Mak 7:36

9:31 9:31 Mak 7:36

9:32 9:32-34 12:22-24

9:34 9:34 10:25; 12:24, 27; Mak 3:22; Luk 11:15, 19

9:35 9:35 4:23

9:36 9:36 Mat 14:14; 15:32; Mak 8:2