11
11:1 7:28 Naa athum Jeacuue ke rob yihr joe ge apaar wonge ariow e ngo a'aay ne ci ne puohny ke bang yihdh geedhe giih Gaalili.
Piehj Joon Kedea Lum Beer Naa Arob Jeacuue
11:2 14:3 Giih beeye ge atiihy Ngad Boadh nyoge ge abeehn Joone ne lihngo e nii thijin. Gihn nu e joe ge aoohre ne peehny ngo 11:3 Jon 1:15, 27; 3:31; 11:27 nea en naa ngaa akob kejea ngo ubeehn wale padh en beere ge bar maalo ke koar ngaa akob naa ngo ubeehn.
Naa apeehny gene Jeacuu e beehre yihr gen kea, “Doogu bang Joon urobu gihn alihngu kedea gihn aniidu yihre. 11:5 Luk 4:18 Nyoge maa anaa acoor nying gen ayahbo yaa adwaany piny ge ucaahdho, yaa rog gen ne dhoobo, ge athiehdh uaay dhoobe oogo rog gen, nyoge maa amiing yihdh gen ayahbo ulihng gene, yaa athow ge acahr batien thoo kedea Ciig Beer ke puohnyo yihr yaa angoohng. Med cwihny me duohng yihr ngaa me cwihnye be diiw ke nyinga.”
Naa a'aay yaa anaa aoohr Joone, e Jeacuu alog rob yihr amahr nyoge ke nying Joon kobe, “Ge anaa acidhu yi ukang wu anaa acaa ne maany gihn? Anahg ubeej me yahng yame yahngo? Nea padh ubeej, e beehda gihn e naa acidhu ne maanye. Ngo anahg dhaano maa angahbo ke waare me ngien gen teeg? Bekihde! Yaa ngaab waare me ngien gen teeg ge beed yihdh miehy ruohdhe. Abea wu anaa acidho ne maany ngaa me ngihde? Wu acaa ne maany agamloohngjuoge ne? Ayiih, ngo beehda agamloohngjuog. Ateed gihn maa athiir yihru, Joon duohng rih agamloohngjuog. 10  11:10 Mak 1:2; Luk 1:76 Bang gihn anahg en naa arub Juoge ke nyinge kedea ugweed gihn arobe yi kitaab Juog naa,
‘Maany! Ngad wuohna uoohra wong maalo nyumi ne gwiir yooh yihri!’
11 “Beeh roba gihn maa athiir yihru. Kiin yaa beed wiih ngoom, ngaa me rom wiihe ke Joon Ngad Luogwahy tooro. Abea keehd maano e ngaa thiin kiin yaa beed Paar Juog, e ngaan nu e ne wiihe ne maalo yihr Joon Ngad Luogwahy. 12 Ke wong cahng athub Ngad Luogwahye ke puohny uwahdhe cahng tihn, e Paar Juog adoohng e naa yi cing yaa bad kedea nyoge ci yea kaa bad. 13 Bang gihn yaa agamloohngjuog cang kedea loohnge giih Moaje giih arob gene ge gug rih Joon, 14  11:14 Mat 17:12-13; Mak 9:13 e naa gihn dhiilu luma ke yiiho kejea Joon e naa Eliija gihn akob naa ubeehn. 15  11:15 13:9, 43; Mak 4:9, 23; 7:16; Luk 8:8; 14:35 Nea ngaa yihdhe nud me lihngo, e kea lihnge.
Jeacuu Yaa Anaa Upiny Yi Nude Ge Acaye
16 “Wu yaa beed wiih piny awaahn ni, wu uroma kaa gihn? Wu uroma kaa nyethen me luohng luube ke rog gen kar tuoh kob gene,
17 ‘Cing wan apam wane
beere cwihnyu umihno umielu
maa akweeru
kedea gumo agooj wane
maa akweeru ke meehdo.’
18  11:18-19 9:14; Mak 2:18; Luk 5:33 Kwaad giih nyethen ge ne yugu. Maanyu Joon naa abeehne ke puohnye e beehdo e ngaa me cam baahny kedea giih maadh wa kuong ge be maadhe. Bang gihn giih nu ge be maadhe, e ngo akobu kejea beehde atiihb ukeehg ge naa amag ngo. 19  11:19 9:10; 11:2 A, ge adoohng ne dhaano, a abeehno ke puohny mara e keew caame maa kuong ge be kwanya maa akoohbu kejea a ngaa maa awaahdh yi cam kedea maadh koongo. Wu arubo thiow kejea gom maga kaa yaa gwaaj cuol kedea nyoge maa awaadh. Abea roba robo yihru kejea dhe yoohn adiehj tiihy Juoge keehde niid ke rog yaae ge yiih tiihye.”
Jeacuu Piih Wonge Ge Awojo Ke Nying Yaa Geedhe Maa Ajaahy Lume
(Luk 10:13-15)
20 Batiene e Jeacuu athubo ke yaahl yaa beed wudh geedh anaa ayuge amahr giih me gaahy nyoge yihdh gen. Ge ayaahle bang gihn keehd maa aniid gene giih teeg gaahy nyoge naa atiihye e yaa ni anyoohne giih gen naa atiihy gene rih Juog ge kuu amaan gene. Noono maa awuu Jeacuue gen kobe, 21 “Beehda kwaad gihn ge raaj wa gihn ge apahdh wudhu, wu yaa Korajin kedea Bedhceada! Alwaa giih teeg ge gaahy nyoge ge ayug yihdh geedhu ngahda ngweehn me ne yug gen yihdh geedh yaa Taayr kedea Ciihdoan, bang gihn yaa nu ka moogo e cwihny gen ne rahnyo rog anyoohne giih gen naa ayug gene rih Juog. Thiow ge ne piih uthur e cuole angaab gene. 22 Abea yaage! Ngahyu ngo kejea Cahng Lug Juog e yaa geen Taayr kedea yaa geen Ciihdoan ge ungwaahn Juoge yi lug gihre nu uluge gen. Abea wun, Juog lug gihre uteeg rogu keter. 23 Wu yaa beed yi geen Kaparnaam wu keá nhyaam kejea Paar Juog unahg gihru. Paar Juog be yoadu. Juog wu ukedhe yi buur thuudh cuohn ne Jaeena. Bang gihn nea kwaad giih teeg gaahy nyoge ge ayug yi geenu, ge ne yug ke yi geen Codom ge anaa awaang Juoge ne puuj, ka moogo e ngo ne poohdo e ngo ucuungo uwahdhe cahng tihn. 24  11:24 10:15; Luk 10:12 Abea yaage! Ngahyu ngo ne cohg kejea Cahng Lug Juog, e yaa Codom ge ungwaahne. Abea wun, Juog lug gihre uteeg rogu keter.”
Lum Juog Nyoadh Ke Yihr Nyoge Me Ne Bihdh
(Luk 10:21, 22)
25  11:25 1Kor 1:18-29 Cahng nu e Jeacuu anaa arubo kobe, “Abaa Wura! Yih naa Ruohdh Maalo kedea wiih piny cang. Koohri amuohja tihn keter bang gihn luube ke nying dhaahri ge ngahy ke yihne cog, ge kii nyoadho yihr yaa par wudh gen kejea ge nyoge maa apiehj. Abea ge anyoadhi ke yihr yaa ngahy rog gen kejea ge neehn nyethen, gihn me ngahy gene tooro. 26 Ayiih! E naa kaa agweehgi dhe yoohn ka yoad dhaahri kii ngo noono.
Jeacuu Beehda Ngaa Me Cwihnye Ngej
27  11:27 28:18; Jon 1:18; 3:35; 10:15; 13:3; 17:2 “Teeg wong ne ngahy giih nyepinye cang ngo acub Juog Wura yihra kedea beehda Juog Wura cog e ne ngahy an me neehn man nahge an e ne ngahy Juog Wura kedea yaa ukwanya ungahy gene Juog Wura.
28 “Wu ge agoohg ke mag loohnge kedea ungoohng giih wiih ngoome nyingu, wu noono cang, wu ucuohn ne beehn banga beere wu be nahg diere. 29 A daahd ngo unahge ke loohnga ge ne magu kedea yiihu giih puohnya, bang gihn a beehda ngaa me cwihnya ngej me padh ngad diihd cwihny. Kaano e nuu uyoad wahyu kar beehdo me beer maa kar yuohmo yihr gen. 30 Adiehr muon, ne mag loohnga ngo yoohd, ngo padh teehr me goohg wun.”

11:1 11:1 7:28

11:2 11:2 14:3

11:3 11:3 Jon 1:15, 27; 3:31; 11:27

11:5 11:5 Luk 4:18

11:10 11:10 Mak 1:2; Luk 1:76

11:14 11:14 Mat 17:12-13; Mak 9:13

11:15 11:15 13:9, 43; Mak 4:9, 23; 7:16; Luk 8:8; 14:35

11:18 11:18-19 9:14; Mak 2:18; Luk 5:33

11:19 11:19 9:10; 11:2

11:24 11:24 10:15; Luk 10:12

11:25 11:25 1Kor 1:18-29

11:27 11:27 28:18; Jon 1:18; 3:35; 10:15; 13:3; 17:2