20
Ka Koog Juoge Yaa Dhaahre
“Ka koog Juoge yaa Dhaahre ge Maalo roma ke rih ngad paajo me yihre ne puohdho. Maa amool oogo ke nyango ne ci yi cuug ne caahyo ke nyoge me kedhe yi puohdho ne tiihj. Naa ayoade yaa tiihj e lubo amad gene kejea koog gihr gen ucub ke wong cahng tiihy gene. Koog gihn ngo unahg kar tiihy cahng acielo.
“Ngaan ni yaa umodho ge akedhe yi puohdho. Abea naa abeehde ne naang, e dog ci yi cuug maa aniide nyoge me cej tiihj. Maa acea bang gen urobe ngo kea, ‘Cidhu yi puohdha ne tiihj, wu ungahya ke koo beer mee.’ Maa a'aay gene umad gene rog gen yi puohdho ne tiihj.
“Abea ge ane cahnge cohg kedea thiow yi laahng cahng e ngad puohdho acaa yi cuug ne daahd ke nyoge mooge keehdo. Naa ayoade yaa tiihj e ge akahle ne tiihj yi puohdho. Ke wong thiehno e ngad puohdho acahg dog ci yi cuug maa ayuude nyoge maa ake jwaado maa apeehnye gen kea, ‘Gihn e ne cuungu now ke kaa nyango uwahdh piny wa gihn e gihn me tiihyu tooro?’
“Maa abeehr gene ngo kejea, ‘Ngaa maa ayoad wane tooro maa acub tiihj yihr wan.’
“Kob nyine kea, ‘Kea cidhu ne tiihj yi puohdha. Madu rogu bang yaa anaa umodho.’
“Naa awahdhe ka kwaar cahnge piny e ngad puohdho ake rubo yihr ruohdh yaa tiihj kejea, ‘Cuohn yaa tiihj ukoogi gen. Abea thubi kaa yaa abeehno ke thiehno, ci wahdhi wudh yaa amoohlo ke nyango.’
“Kaano e yaa abeehno ke thiehno akoohg gihr cahng acielo* 20:9 Akoohg cahng acielo beehda denaar acielo. ake cubo yihr gen, naa acielo acielo. 10 Yaa athubo ke tiihj ke nyango ge abeehno e ge ugaahno kejea akoohg mar gen ujwag. Abea naa awahnh gene, e akoohg cahng acielo e naa acub yihr gen dahng. 11 Naa amag gene ngiihny e ge ake ngoan rih ngad puohdho uweehr gene kejea, 12 ‘Maahny yaa ni abeehno ke thiehno ge atiihyo kaa kar caa acielo cog abea akoohg mar wan, wa yaa amoohlo utiihy wane kii diehr cahng maa maaj ukwaar wane cahng piny kare tooro urom koog mar wan keehd yaa nu. Gihn nu beehda ajohro e naa ajoohri wan!’
13 “Maa alog ngad puohdhe wiihe bang dhaano acielo urube kea, ‘Lihng gihn goma! Wu kaa ajoohro! Abea koohw gihn anaa amado ke wun e naa acuba yihru. 14 Wu keá ngoan! Kaabu ngiihnyu ucidhu miehyu. Beehda kar wiiha ukooga yaa abeehno ke thiehno ke koog muu uroomo ke maa acuba yihru. 15 Yihra tooro adiehja me tiihya gihn daahda ke ngiihny ne? Wale wu amag tiele kaa nying gihn bahnge gihn me beer kaa atiihyo yihru neehn mar yaa ni?’
16  20:16 19:30 “A rob adiehr yihru. Ngaan doohng dhe caahn, unahg ngad umodho kedea ngad umodho unahg ngad dhe caahn.”
Dahg Rob Jeacuu Ke Nying Thone
(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)
17  20:17-19 16:21; 27:26-31 Cahng man, e ge poohd nii wiih waahdh gen ne ci Jeruucalem, e Jeacuu jo waahdhe kar ge apaar wonge ariow ge acuohne ne ci ka me nyoge tooro yea ne rob yihr gen. Maa arube kobe, “ 18 Lihngu gihn roba yihru! Wo aman ci Jeruucalem! Abea ge uwahdho, e a, ge adoohng ne dhaano utaahngo, a uluom ucub an yi cing jo doohng yaa lam kedea yaa loohng Juog ne kihmo ke thoo. 19 A ucub gene yi cing aleye muu ungier kuohma maa upuohd gene an ke ngeero kedea ugur gene an rih yaadh maa ariihw ne thoo, abea yi dahg nihn e a ucahr.”
Gihn Daahd Waahd Jebeade
(Mak 10:35-45)
20 Cahng man e ciih Jebeade abeehn bang Jeacuu e ucaahdho ke waahde kar ge ariow, Jeamij maa Joon ge beehd jo oohr giih Jeacuu. Maa apiihe wudh conge ne kway gihre ne daahde.
21 Maa apeehny Jeacuue ngo kea, “Yih daahd gihn wad wan?” Maa abeehr dhaar ni ngo kea, “A daahd umeehgi nyethena ge ariow ni piih wudh koom yi ruohdh ucingi. Ngaa man ukwiihyi kedea ngaa man ucaami yi ruohdhi.”
22  20:22 26:39; Mak 14:36; Luk 22:42; Jon 18:11 Maa abeehr Jeacuue ngo kea, “Gihn peehnyu, lum yea kwihyu. Giih raahm kuohm ge uyug riha ge uromu ke guumo ne?” E ngo agar gene ke maalo kob gene, “Ayiih! Ge uguum wane.”
23  20:23 Tiihy 12:2 Jeacuu adog rob kea, “Adiehr, wu uguum wa ka uguuma gen. Abea piih ukwiihya kedea ucaama padh an ne cub kuohn nu. Ge beehda kuohn yaa acub Wura gen yihr gen.”
Ruohdh Me E Ne Tiihyo Yihr Nyoge
24 Naa abeehn goan jo oohre giih apaar ne lihng gihn arob waahd Jebeade, e cwihny gen arahnyo rog yaa nuu ariow. 25 Kaano arumo e ge acuohn Jeacuue ke bange ke kar ge cang urube kea, “Beehde ngahyu kejea ruohdh upiny kan ge daahd utiihy nyoge yihr gen ne nyoadh ngo kejea ge naa ruohdhe. Thiow jo doonge nyoge kaahn gene kaa cing me raaj ne nyoadh ruohdh gen. 26  20:26-27 23:11; Mak 9:35; Luk 9:48 Abea ruohdh maru buu uneehn ruohdh gihr wiih piny kan, bang gihn ngaa doohng ne ruohdh yihru e naa ngaa unahg ubaahng gihru. 27 E ngaa wiihe ne maalo yi doohngo kiin nu e naa ngaa unahg baahng yihru. 28  20:28 1Kor 6:20; 7:23; Gal 1:4; 1Tim 2:5-6; 1Pii 1:18-19 Unaa wa gihn nu keehd wun wa kwaad mara, a ge adoohng ne dhaano utaahngo, ge abeehn upiny kan ne tiihj yihr nyoge ne baahng. A kuu abeehno beere giih nyepinye ge ke tiihyo yihra e a apiih kar bahba, a abeehno beere wahya dhiila kaa cub oogo ne boadh nyoge me thoohdh.”
Jeacuu Nyoge Ariow Maa Acoor Athiehdhe
(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)
29  20:29-34 9:27-30 Yi waahdh a'aay Jeacuue geen Jeriiko ke jo waahdhe, e batien gen abuodh amahr nyoge buodho. 30  20:30-31 1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 21:9, 15; 22:41-46; Mak 10:47-48; 11:10; Luk 1:32, 69; 2:11; 18:38-39; Jon 7:42 Kaano acaahdh Jeacuue caahdho tiehd keehd nyoge, e yaaj ariow maa acoor ge anaa apiih lag yooh. Naa angey gene ngo kejea Jeacuu e ne caahdh, e ge ake kwaago e doohn gen atihng gene maalo kejea, “Cedhree Ruohdh! Kwaar Deabid ngeer yeyi ke nying wan!” 31 Kaano e ge acuow nyoge cuowo uyaahl gen naa leng gene. Abea kihde now, e naa atihng gene doohn gen maalo ke kwaago, “Ruohdh! Kwaar Deabid ngeer yeyi ke nying wan!”
32 Kaano e Jeacuu ake cuungo ucuohde e ngo peehny gen kobe, “Wu daahd utiihya gihn yihru?”
33 Kob gene, “Cedhree ruohdh! Wa miid ngo uyabi nying wan!” 34 Kaano naa aniid Jeacuue ngoohng nying gen e aduune ayuog. Noono ugweele nying gen beere nying gen uyahbo. Gihn nu e nying gen aguo yahbo upahdh gene ne buodh batien Jeacuu.

*20:9 20:9 Akoohg cahng acielo beehda denaar acielo.

20:16 20:16 19:30

20:17 20:17-19 16:21; 27:26-31

20:22 20:22 26:39; Mak 14:36; Luk 22:42; Jon 18:11

20:23 20:23 Tiihy 12:2

20:26 20:26-27 23:11; Mak 9:35; Luk 9:48

20:28 20:28 1Kor 6:20; 7:23; Gal 1:4; 1Tim 2:5-6; 1Pii 1:18-19

20:29 20:29-34 9:27-30

20:30 20:30-31 1:1; 9:27; 12:23; 15:22; 21:9, 15; 22:41-46; Mak 10:47-48; 11:10; Luk 1:32, 69; 2:11; 18:38-39; Jon 7:42