23
Giih Reje Ge Tiihy Yaa Loohng Juoge Maa Yaa Paarijea
(Mak 12:38, 39; Luk 11:43, 46; 20:45, 46)
Cahng ni e Jeacuu ake rubo yihr jo waahdhe kedea amahr yaa amahdo kea, “Yaa loohng Juog kedea Paarijea ge ne ngahy yihdh loohng Moaje. 23:3 Rom 2:21-23 Caahn e kwaad giih rob gene cang yihru dhiilu kaa lihngo kedea uyugu gen. Abea giih tiihy gene ge keá ngooru ne weey weey, bang gihn ge tiihy giih me be roohm ke luub rob gene. Ge nhyaar kwaan amahr loohng Juog me thoohdh yi wudh nyoge mooge ne maa kedea unahg gene nyoge ke mag loohnge. Abea kur mar gen, kihd dhaano acielo me kony gene tooro ne mag loohng Juog.
23:5 Mat 6:1 “Ge beehda yaa nhyaam. Kwaad gihn tiihy gene cang ge daahd ngo uniide. Coohro* 23:5 Luub Juog maa akahli oogo kii kitaab Juog ge naa agweed ukuoj gene wa gihr coohro. maa atuohj wihj wa te ngaag, ke yugo laaj uneehne neehno ka me baahr kedea dhog waare ke yugo baahr ne ywar ywar, beere kaa awuohb gene kii ngo ke niido. Thiow ge nhyaar piih kuohn beey beey nea wihj acong, kuohn karaame wale yihdh wuud amaade. Dahng ge daahd ngo umaahdh gen ke wuohdo ke cing ariow ke bang yi paajo kedea ge daahd ucuohn gen ne yaa puohny wa mar yaa puohny nyoge.
23:8 Jon 13:13 “Abea wun, rogu keá cuohnu ne yaa puohny, bang gihn wu nyethen dhaano acielo kedea ngad puohny gihru beehda acielo cog e beehda Ngad Boadh nyoge. E thiow keá ne ngaan cuohnu naa ‘Abaa’ upiny kan, bang gihn Wuru ge ne Maalo beehda acielo cog. 10 Rogu keá meehgu cuohno ne yaa puohny, bang gihn ngad puohny gihru beehda acielo cog, e beehda Ngad Boadh nyoge. 11  23:11 20:26-27; Mak 9:35; 10:43-44; Luk 9:48; 22:26 Ngaan duohng nyumu ree uyoade ne ngad tiihj yihru. 12  23:12 Mat 18:4; Luk 1:52; 14:11; 18:14 Kwaad ngaan cub cwihnye yi daahd ruohdh ke nying yoad gihn me beer, e ngaan nu ree uyoade ne dhaano now me gihn me ne yihre tooro. Abea ngaan yug ree ne dhaano now e ngaan nu ree uyoade ne ruohdh uyoade gihn me beer.
Paarijea Acay Jeacuue Ke Nying Thuudh Yej
(Mak 12:40; Luk 11:39-42, 44, 52; 20:47)
13-14 “Wu yaa loohng Juog maa Paarijea, wu ni yi gihn me raaj ne waany. Yihdhu thuudh ne cohg! Dhe yoohn kedh nyoge yi Dhaahr Juog agahlu yihr nyoge ke dhe yoohn puohny gihru. Ngahyu ngo kejea wu ke ngudu Dhaahr Juog buu uyoadu, wu e gahl yaa daahd mon yi Dhaahr Juog oogo.
15 “Wu yaa loohng maa Paarijea, wu ni yi gihn me raaj ne waany. Yihdhu thuudh ne cohg. Wu ubuohj duugi ke cej nyoge me padh yaa Judea beere ge udoohng ne yaa buodh wun. Ge beehn dhaano aciele udoohnge ne ngadu e ngo logu logo ke dhe yoohn puohnyu ne ngaa me raaj! Me raahye akaal wiih raahyo gihru ge ukedh Juoge wun paar maaj ke nyinge.
16  23:16-22 5:34-37 23:16 15:14 “Yihdhu thuudh ne cohg! Wu neehn coohre me piej coohre mooge! Nyoge puohnyu puohnyo ke luub toohd kobu, ‘Nea ngaa kuohng ree ke Wod Juog, e akoohngo gihre be nieng abea nea ngaa kuohng ree ke dhaahb gihn yi Wod Juog e akoohngo gihre unieng.’ 17 Wudhu kaa ane thihdh ne weey weey! Maa weehne e ne wiihe ne maalo, beehda dhaahb ne wale Wod Juog e yug dhaahb ne gihr wuor Juog? 18 Wu urubo thiow kobu ngaan kuohng ree keehd kar lam giih nyepinye yihr Juog e akoohngo gihre be nieng, abea ngaan kuohng ree ke giih acub piny yi kar lam e akoohngo gihre unieng. 19 Wudhu kaa ane thihdh ne cohg! Maa weehne en wiihe ne maalo, beehda giih cub yi kar lam ne wale kar lam ke ngude e weehg Juog yiih giih cub yea? 20 Nea dhaano ree akuohnge ke kar lam e nyoadh ngo kejea dhaano ree akuohnge keehd kar lam kedea giih ne yi kar lam thiow 21 kedea nea dhaano ree akuohnge ke Wod Juog e nyoadh ngo kejea dhaano ree akuohnge ke Wod Juog kedea ke Juog thiow ge beed yi Wod Juog. 22 Keehdo thiow nea dhaano ree akuohnge ke koom Dhaahr Juog, e ree akuohnge ke koom gihr Juog kedea Juog ngaa piih wiih koom.
23  23:23 Luk 18:12 “Wu yaa loohng maa Paarijea, wu nii gihn me raaj ne waany. Yihdhu thuudh ne cohg. Nyepinye koamu ke piny ne koame apaar, keehd cedha kedea kad bey noono ukaabu koam acielo ucubu ngo piny yihr Juog wa kaa ateed loohng Juoge ngo. Abea giih me teeg me rob loohng Juoge me neehn dhe yoohn beehdo me beer naa abiohgrwaal ke rog kedea luu cwihny caahn kedea ne tiihy gihn arob dhaane kea ngo utiihye ge wiiu ke piny. Nea kaa ngo e kwaad giih nu ge ne tiihyu ucubu koam acielo piny thiow keew giih koam naa apaar. 24  23:24 15:14 Wu neehn coohre me piej coohre mooge! Kobu alwango kwadhu ke oogo wudh piih maadhu, abea gihn muonyu yi yihdhu beehda gihn me neehn amana ke doohngo!
25  23:25 Mak 7:4 “Wu yaa loohng maa Paarijea, wu nii gihn me raaj ne waany! Yihdhu thuudh ne cohg. Wu beehda yaa puoge! Kobu wu nyoge me beeye, abea koohdhu apahng ke giih tiel kedea par dhe yoohn kwal giih nyoge. 26  23:26 Jon 9:40 Wu Paarijea wu neehn coohre! Wiiu giih tiel piny umodho ce rubu kejea wu nyoge me beeye arumo!
27 “Wu yaa loohng Juog maa Paarijea wu nii gihn me raaj ne waany. Yihdhu thuudh ne cohg. Wu room kaa leehde maa ageer ke wuohbo! Ge uneehno e ge awuohbo ke oogo, abea cuu nyoge ge naa agaag alongthihn kedea koohm nyoge maa atob. 28  23:28 Luk 16:15 Wu neehn leehde thiow, bang gihn nyoge wu niid gene wa nyoge maa abiohgrwaal, abea yihdhu alongthihn pahng ke giih thuudh yej kedea anyoohne.
Jeacuu Bahng Gihn Upahdh Wudh Yaa Reje Acaare
(Luk 11:47-51)
29 “Wu yaa loohng maa Paarijea, wu nii gihn me raaj ne waany. Yihdhu thuudh ne cohg! Rogu acubu piny ne gwiir kuohn koany yaa agamloohngjuog yea, ubuohju kaa tieng leele me cub wudh leehde giih nyoge maa abiohgrwaale, 30  23:30 5:12; Tiihy 7:52 beere rogu kangu kango thiow kejea nea wu ne naa kar ge kuowu naa coon, e yaa agamloohngjuog ge be nuu naah. 31 Athiir ne cohg! Kaa arobu ke dhogu kejea wu beehda kwaay yaa anaa anaahng yaa agamloohngjuog! 32 Beer! Baru maalo ke tiihyu ne thaahb gihn anaa athob ge kuowu coon.
33  23:33 3:7 “Wu beehda kwaad koohdh nyoge me reje ne cohg! Wu beehda koohdh thoohne, caahn e wu ubodh ke naa diih ne ci Paar Maaj! 34  23:34 1Th 2:15 Padh e naa gihn agweed yi kitaab Juog noono kejea Juog arubo kejea, yaa agamloohngjuog giiha kedea yaa ngahy luube ge uoohra yihru, abea wu upahdh rog gen unahgu mooge kiin gen kedea uguru mooge rog yen maa ariihw. Kedea mooge dahng ge upuohdu ke ngeero yi wod amaad e mooge ge ukaahnu ke cing me reje ke bang yihdh geedhe. 35 Nea wa maano, e rem yaa anahg cang udo rogu ukihm wun. Wu ureehg ke wun giih yaa yihdh ge bahdh naa anahg, ke kaa athube ke wiih Abel, ubeehne rih Jakarya waahd Barcaaya ngaan anaa anahgu wiih abar buud kar lam. 36 Athiir e ne roba yihru, ukihm ke nying thon yaa nu upahdh wudhu, wu yaa nud awaahn ni.
Jeacuu Ayuog Ke Nying Geen Jeruucalem
(Luk 13:34, 35)
37 “Yih geen Jeruucalem! Yaa agamloohngjuog ge anahgi kedea yaa aoohr Juoge yihri ge abahni ke leele! A abuohj tiel me thoohdh kaa a koal yaai thaahdh baahda wa gihr jieno me boab nyethene. Abea kihde now, yih ukweer ke an ne weey weey. 38 Maahnyu do! Wod Juog awii piny utoor Juoge yea. 39 Awaahn kan, kihda buu ucahgi ke niido keehdo uwahdhe cahng ukoohbi kejea,
‘Juog Cedhree dooj ngaan abeehn ne rob ke nying Juog Ruohdh.’ ”

23:3 23:3 Rom 2:21-23

23:5 23:5 Mat 6:1

*23:5 23:5 Luub Juog maa akahli oogo kii kitaab Juog ge naa agweed ukuoj gene wa gihr coohro.

23:8 23:8 Jon 13:13

23:11 23:11 20:26-27; Mak 9:35; 10:43-44; Luk 9:48; 22:26

23:12 23:12 Mat 18:4; Luk 1:52; 14:11; 18:14

23:16 23:16-22 5:34-37

23:16 23:16 15:14

23:23 23:23 Luk 18:12

23:24 23:24 15:14

23:25 23:25 Mak 7:4

23:26 23:26 Jon 9:40

23:28 23:28 Luk 16:15

23:30 23:30 5:12; Tiihy 7:52

23:33 23:33 3:7

23:34 23:34 1Th 2:15