PIHLIHBI
Wargahng Poal Yihr Yaa Pihlihbi
Rob Ke Nying Warga
Warga gihr Poal naa agweede yihr yaa Pihlihbi ngo anaa agweede ke yihr akuud umodho gihr yaa ayiiho ge anaa akwanye yi piny Yurop. Poal anaa yi thijin ge agweede kitaab gihn ni, kedea kuohme anaa ayihny jo mahne mooge maa yaa yiiho me tiihyo ree. Poal cwihnye anaa arahnyo ke nying giih ucahb ge puohny kiin akuud yaa yiiho yi Pihlihbi. Abea keehd maano, e cwihny Poal amedo yi warga gihn ni bang gihn ngo arubo ke rob me cwihny be diiw yea ke dhe yoohn yiiho gihre naa ayiihe Jeacuu Kriihjto keter.
Poal yaa yiiho geen Pihlihbi ge aleeye yi warga gihn ni ke nying gihn aoohr gene giih nyepinye maa anaa akonye ree ke gen. Warga agweed Poale ne ciihm cwihny jo yiiho giih Pihlihbi beere cwihny gen deed gene deedo ubahnge yihdh gen be baadh ke nying alyaahbe giih apahdh wiih Poal kedea wudh gen ke ngud gen. Cwihny gen aciihme kejea ngoor gene dhe yoohn beer gihr Jeacuu beere wudh gen be kadh ke giih upiny kan e pahdh aduule yihdh gen kedea giih nhyaam. Ngo ateede yihr gen kejea beehd gen naa anweehd ke Jeacuu ngo beehda muuny Juog maa ayoad gene ke nying yiiho gihr gen. Ngo kuu ayoad gene kaa nying wuor loohng Judea kedea giih yaay ne yug Judea. Poal agweehdo ke nying med cwihny kedea doohr ne cub Juoge yihr yaa beehdo naa anweehd ke Kriihjto.
Gihn wiihe ne maalo yi warga gihn beehda med cwihny, diiw cwihny, nweehd kedea kwany dhe yoohn yiiho kedea beehdo gihr jo yiiho. Warga lan cwihny Poal ke nying akuud jo yiiho giih Pihlihbi, ngo anyoadhe thiow.
Kaa Acaan Luube
Lum umodho 1:1-11
Giih ayug rog gen rih Poal ke ngude 1:12-26
Kuowo tiehd ke Kriihjto 1:27-2:18
Gwiihdo ke nying Timodhy kedea Epabrodiitoj 2:19-30
Toohn ke nying jo mahn kedea giih krahg 3:1-4:9
Poal kedea gome giihe maa yaa Pihlihbi 4:10-20
Gug luube 4:21-23
1
Maahdh
* 1:1 Timodhy: 1Kor 4:17 A Poal kedea Timodhy wa ge yaa tiihj giih Jeacuu Kriihjto, wa ne gweehdo yihru wu yaa nii cing Juog ge anweehd ke Jeacuu Kriihjto. Wu ge beed Pihlihbi, ge ayiiho ke dhe yoohn Jeacuu Kriihjto kedea yihr jo doonge giih ne kiin yaa yiiho maa jo kony gen yi tiihy gen.
Beehn Juog Wuur kedea Jeacuu Kriihjto Ruohdh cub gene muuny kedea doohr.
Poal Muohj Koohr Juog Kedea Kwahyo Kaa Nying Yaa Yiiho Giih Pihlihbi
1:3 Rom 1:8-10; 1Kor 1:4; 1Th 1:2-3 Juog gihn wuora koohre beehde muohja muohjo nea bangu para paro. Thiow ge kwaaya kwaj ke nyingu cang, e a kwahy kaa med cwihny, bang gihn akonyu an keehd tiihj ke nying Ciig Beer. Kuny gihru noono ngo athubo ke wong cahng ayiihu Ciig Beer uwahnhe cahng tihn. 1:6 2:13; 1:10 Cwihnya med thiow bang gihn ngo ngahya kejea Juog ngaa athubo ke tiihj yi koohmu ke dhe yooh me beer wa kwaad man ubar maalo ke tiihj kiinu ukeehle ngo guge uwahdhe cahng uduu Jeacuu Kriihjto.
1:7 2Kor 7:3; Epi 3:1 Cwihnya med ke nyingu kedea kare nud umihn cwihnya bang gihn wu beed yaa aduuna. Keehd maa amag an yi thijin wale keehd me naa yi kala ne puohnya Ciig Beer ukeede piny e wo cang muuny Juog unywaago nywaago. 1:8 1Kor 16:24Nhyaahro gihr Jeacuu: 2Kor 5:14 Beehda gihn me keehd Juog e ngo ngahye kejea cwihnya ayuohd bangu cang ke dhe yoohn nhyaahro gihr Jeacuu Kriihjto.
1:9 Klo 1:9-10 Juog beehde ngo kwaya kwayo ke nyingu beere nhyaahro gihru ke kiinu ree jwage jwago ke dhe yoohn ngahy nyepinye kedea ke dhe yoohn dead yihdh gen. 10  1:10 Rom 12:2; Epi 5:27; Judea 5:14Cahng Ngad Boadh nyoge: 1Kor 1:8; 2Kor 5:10; Pihp 1:6; 2:16 Dhog yiehdh nu ge nuu ukony wun ungeyu gihn maa adiehr beere cahng duu Ngad Boadh nyoge e awuohj me thiin me yoade rogu tooro. 11  1:11 Jon 15:8; Jeam 3:17 Awuohj utooro rogu bang gihn wu ayug Jeacuu Kriihjte, naa abiohgrwaale beere e nying Juog ke leeyo kedea upoonge.
Kar Beehdo Keehd Kriihjto
12  1:12 Epi 3:1; 2Tim 2:9 Jo wan, cwihnya ne bange ungahyu ngo kejea kwaad giih ayug rog gen riha, ge ne kony Ciig Beer udoohnge ne gihn me bar maalo. 13 Noono, e yaa koar paar jaah kedea nyoge mooge thiow ngo ngahy gene kejea a beehdo ne maabuuj kan kaa nying gihn nahga ngad Jeacuu Kriihjto. 14 Beehdo gihra yi thijin thiow cwihny yaa yiiho me thoohdh aweehge ngahmo ubahnge cwihny gen be diiw rih Jeacuu, kedea upuohny gene Ciig Beer e lwahr tooro rog gen.
15  1:15-17 2Kor 2:17 Ngo beehda adiehr kejea nyoge mooge kiin gen ge upuohnyo ke nying Ngad Boadh nyoge e yihdh gen pahng ke giih tiel kedea ke giih ater. Kedea ngo adiehr kejea nyoge me thoohdh nud thiow me cwihny gen ne tiihy gihn me beer 16 Kwaad yaa ni tiihyo beer ngo yug gene wa maano bang gihn nhyaahro nud yi cwihny gen kedea ngo ngahy gene thiow kejea Juog e naa ayug an ne ngaa me rubo ke nying Ciig Beer. 17 Abea kwaad yaa yihdh gen pahng ke tiel, Ciig Beer be puohny gene kaa cwihny gen me cang bang gihn ngo par gene paro kejea gihn nu a athoohre yi gihn me raaj kara ge beeda yi thijin. 18 Abea nea mara, e gihn me raaj yi puohny nu tooro. Bang gihn keehd me puohny nyoge ke tiel yi yej wale me puohny nyoge ke dhe yooh me beer e poohd e Ciig Beer ke nying Ngad Boadh nyoge e ne puohny. Noono e gihn me rahny cwihnya ke nyinge tooro.
Adiehr muon cwihnya ubeehde e med bang gihn 19  1:19 Rom 15:30 ngo gihn me ngahya ke yaa aduuna kejea a uluny oogo yi thijin. Giih umeehg an luny oogo beehda kwaj gihru bang Juog ke nyinga kedea kuny gihr Wahy Juog ge yoad bang Jeacuu Kriihjto. 20 Giih daahda ke cwihnya kedea ge gaahna ge amuu: A daahd ngo ubahnge tiihya ge tiihya yihr Juog be gaahg, kedea a daahd ngo ukedh Juoge ngabo yaa aduuna awaahn ni, wa kwaad kaa acoon, beere riha cuba cubo ne weehg wiih Ngad Boadh nyoge moaro yihr nyoge. Kaano, e gihn me raaj tooro bang wiih Ngad Boadh nyoge umoar kaa nying kuowo gihra keehd me kuowa wale maa athow. 21  1:21 Gal 2:20; Klo 3:3-4 Beehd wiih piny kan gihr nyinge tooro yihra nea padh ke nying tiihj yihr Ngad Boadh nyoge kedea thona e ne beer keraahyo bang ne yoad Ngad Boadh nyoge. 22 Abea nea a bar maalo ke kuowo wiih piny kaa nying thaahb tiihy Ngad Boadh nyoge, e ma roma ke kwanyo kiin kuowo ke thoo wiiha adhiehdhe. 23  1:23 2Kor 5:8-9 A ne kiin nyepinye ariow: ma beer yihra beehda ubahnge a be cahg beehdo wiih piny kan, ne ci bang Ngad Boadh nyoge. 24 Abea beehdo gihra wiih piny kan e ne ngweehn yihra bang ukonya wun. 25 Gihn ni ngo beehde e ayiiha kejea a poohd ubeehdo ke wun bang ne kony wun yi dhe yoohn beehdo yihr yaa yiiho kedea ne jwag yiiho gihru ubeehdu ke med cwihny wu yaa Pihlihbi. 26 A tiihyo wa maan ni beere ge beehna bangu, e kare nud umaahgu ke nying gihn atiihy Ngad Boadh nyoge yihra.
27  1:27 Klo 1:10; 1Th 2:12 Gihn teeg keter beehdu ke dhe yoohn beehdo gihn arob Ciig Beere yihru ke nying Ngad Boadh nyoge. Keehd me kobe kejea a ubeehno ne maany wun wale a be rom wahnho ne maany wun, e ngo dhiila kaa ngahyo kejea wu beehdo kaa cwihny acielo yi yiiho gihru. Ke dhe yoohn beehdo gihn nu e wu dhiil cuungo naa acielo yi yiiho gihru ke nying Ciig Beer. 28 Wu kea tudo yihr jo mahn giihu. Beehdu e cwihnyu adeedu. Gihn nu nyoadh ngo yihr gen kejea ge nyoge me nying gen arwaahny Juoge abea wu aboadh Juoge. 29 Giih nu cang rog gen uyug gene bang gihn Juog tee acube yihru ne tiihj ke nying Jeacuu. Wu tiihyo yihr Ngad Boadh nyoge kaa dhe yoohn gihn ayiihu lume kedea wu tiihyo yihre kaa dhe yoohn raahm gihn ayoadu ke nyinge. 30  1:30 Tiihy 16:19-40; Pihp 1:13 Awaahn ni rogu amadu banga ne buohj ke tiihy Ciig Beer gihn. Ngo beehda tiihj maa abuohja ke tiihy ngo coon, uwahnhe tihn, e ngo uneehno yihru kejea a poohd ubuohj ke bar maalo ke tiihj ke nying Ciig Beer.

*1:1 1:1 Timodhy: 1Kor 4:17

1:3 1:3 Rom 1:8-10; 1Kor 1:4; 1Th 1:2-3

1:6 1:6 2:13; 1:10

1:7 1:7 2Kor 7:3; Epi 3:1

1:8 1:8 1Kor 16:24Nhyaahro gihr Jeacuu: 2Kor 5:14

1:9 1:9 Klo 1:9-10

1:10 1:10 Rom 12:2; Epi 5:27; Judea 5:14Cahng Ngad Boadh nyoge: 1Kor 1:8; 2Kor 5:10; Pihp 1:6; 2:16

1:11 1:11 Jon 15:8; Jeam 3:17

1:12 1:12 Epi 3:1; 2Tim 2:9

1:15 1:15-17 2Kor 2:17

1:19 1:19 Rom 15:30

1:21 1:21 Gal 2:20; Klo 3:3-4

1:23 1:23 2Kor 5:8-9

1:27 1:27 Klo 1:10; 1Th 2:12

1:30 1:30 Tiihy 16:19-40; Pihp 1:13