TIIHTUJ
Wargahng Agweed Poale Yihr Tiihtuj
Rob Ke Nying Warga
Tiihtuj anahg dhaano acielo keew yaa padh Judea naa adoohng ne ngad yiiho gihr Kriihjto maa adoohng ne ngad tiihj ke Poal kedea ngad konye yi tiihy nyaay lum Juog. Poal warga gihn agweede ke yihr Tiihtuj ngaa na kony ngo yi piny Kread. Anaa wii kun nu ne maany tiihy akuud gihr yaa yiiho. Warga rubo kaa nying nyepinye adahg me teeg.
Mar umodho rubo kaa nying ka beehn yaa wong maalo yi akuud gihr yaa yiiho ubeehd gene kii ngo adoohnge nea ke romo ke beehdo ke dhe yooh me raaj yi thoohdh yaa Kread. Riown gen rob ka puohny Tiihtuje teehng nyoge me thoohdh yi wod Juog, cuow me doonge maahn me doonge (ge udo ne puohny nyetheamaahn), yaa rihj kedea baahng. Gug gen Poal toohn Tiihtuj ka nying ka beehdo gihr yaa yiiho, adoohnge doohr ke rog kedea mag gom, maa wii akwahdho kedea peehm kedea paahng kiin nyoge yi akuud yaa yiiho.
Kaa Acaan Luube
Lum umodho 1:1-4
Yaa tiihj yi wod Juog 1:5-16
Tiihy kwaad teehng yaa wod Juog 2:1-15
Toohn nyoge 3:1-11
Gug lubo 3:12-15
1
* 1:1-3 Ngad oohr: 1Tim 2:7 A Poal ubaahng Juog e gihn gweehd yihri. Jeacuu e naa aoohr an ne kahl Ciig Beer yihr yaa akwany Juoge ne yaae. Ateed Jeacuue kejea konya yaa akwany Juoge kedea unyoadha adiehj weehg gen beehdo ke dhe yoohn Juog. 1:2 1Pii 1:3-5; Gal 3:6, 17-18 Adiehj ngo beehda gaahno gihro ge gaahno kuowo me guge tooro naa anaa aceg Juoge kea ngo ucube. Ngo aceg ke coon e wiih piny kuu acag, kedea Juog be rubo ke toohd. 1:3 3:4Awaahn ni: 1Tim 2:6 Ciig nu ngo anyoadh Juoge awaahn ni kaa yoohn Ciig Beer ge acube yi cinga. Ge e giih puohnya bang gihn Juog ngaa boadh nyoge e naa ateed ngo kejea puohnya gen.
1:4 Tiihtuj: 2Kor 2:13Waahd: 1Tim 1:2 Yih Tiihtuj, yih niida wa nyethiina naa anyuola ke nying gihn nahgo yaa ayiiho.
Beehn Juog Wuure kedea Jeacuu Kriihjto Ruohdh cub gene muuny mar gen kedea doohr mar gen yihri.
Kar Kwany Yaa Doonge
1:5 Tiihy 14:23 E naa gihn awiia yihn yi Kread, bange ne cohg giih adoohng e ge poohd kuu athum ke tiihyo. Kedea ne kwany jo doong yaa ayiiho me tiihyo yi akuud yaa ayiiho kedea ke yihdh miehr wa kaa aroba ngo yihri. 1:6-9 1Tim 3:2-7; 1Pii 5:1-4 Ngaa kwanyi ne ngaa me duohng nahge ngaa me beer me gihn me raaj be rob ke nyinge, kedea nahge ngaa maa anyuom dhaago acielo cog. Nyethene thiow nahg gene yaa ayiiho. Giih me reje wa giih bad maa dhaahl ge keá tiihy gene ne weey weey kedea nahg gene yaa wuohdo. Ngaa me duohng nyum nyoge yi tiihy akuud yaa yiiho, nahge ngaa me ree tooro awuohj, bang gihn ngo tiihy tiihy Juog, kedea padh ngad nhyaam, e padh ngaa me cwihnye be cuung ke rahnyo, me be nhyaar liny. Ngaa me be nhyaar muohl ke koongo. Ngaa me cwihnye keá cubo yi daahd giih lonyo. Ngo beehda ngaa maa ngad wad, maa ngad muuj kedea me nhyaar nyoge. Ngo beehda ngaa me nhyaar tiihy gihn me beer kedea ree wuore wuoro. Ngo beehda ngaa me beehdo ne kew, kedea ree koare koaro. 1:9 2:1; 1Tim 1:10 Ngaa me duohng nyum yaa ayiiho beehda ngaa maa amag lum Juog teeg mee ke cwihnye cang wa ka puohnye, noono e lum Juog cohge kii cwihny nyoge kedea unyoadhe kaa awaahj yaa akweer ke lum Juog.
Jaahy Yaa Puohny Giih Ucahb
10  1:10-16 3:9-11; 1Tim 1:3-7 1:10 1Tim 1:6 Ngaa duohng akuud yaa ayiiho dhiil beero bang gihn nyoge me thoohdh kiin yaa ayiiho ge apaahr oogo yi lum Juog, noono e nyoge dwaahng gene dwaahngo e ge rob giih me gihr nying gen tooro, adoohnge yaa koohbo kob gene yaa padh Judea thoam gen nea lum Juog ayiih gene. 11  1:11 1Tim 6:5; 2Tim 3:6 Yaa nu, ge dhiil kaa cuowo bang gihn ge beehda nyoge me raany wudh yaa ayiiho ke bang yihdh miehr ke puohny gen noono. Nyoge ge puohny gene kaa giih toohd bang ukoog gen ke ngiihny. 12 Ngad gen ke ngude me cuohn gene naa agamloohngjuog ngo anaa arobe coon kea, “Wu yaa Kread, wu beehda yaa toohd, wu yaa alyaahb, me thow yi cam wa gihr alwango.” 13  1:13 2Tim 4:2 Lum nu ateede nu ngo adiehr. Nea maano, kea teed ngo yihr gen kejea gihn tiihy gene ngo raaj. Cay gen beere lum Juog yiih gene yiiho beer mee keehdo. 14  1:14 3:9; 1Tim 1:14 Kedea wii gene giih Judea naa acoon piny kedea luub nyoge maa now me be daahd adiehj lum Juog ke yiiho. 15  1:15 1Tim 1:5; Mat 15:11; Rom 14:14, 20 Ngaa be rom cwihnye ke dwaahng yihdh giih anyoohne, gihn me rom anyoohne ke kahl ree tooro keew giih ne buude, abea kwaad nyepiny cang anyoohne rome kaa kahl rog yaa be yiih lum Juog bang wudh ge arahnyo. 16  1:16 2Tim 3:5; 1Jon 2:4 Yaa nu ge urubo kejea Juog ngahy gene, abea ge tiihy giih me mahn Juoge. Toohd now, ge nyoge me reje maa awaadh kedea ge yaa dhahl Juog. Gihn me beer me rom gene ke tiihyo tooro.

*1:1 1:1-3 Ngad oohr: 1Tim 2:7

1:2 1:2 1Pii 1:3-5; Gal 3:6, 17-18

1:3 1:3 3:4Awaahn ni: 1Tim 2:6

1:4 1:4 Tiihtuj: 2Kor 2:13Waahd: 1Tim 1:2

1:5 1:5 Tiihy 14:23

1:6 1:6-9 1Tim 3:2-7; 1Pii 5:1-4

1:9 1:9 2:1; 1Tim 1:10

1:10 1:10-16 3:9-11; 1Tim 1:3-7

1:10 1:10 1Tim 1:6

1:11 1:11 1Tim 6:5; 2Tim 3:6

1:13 1:13 2Tim 4:2

1:14 1:14 3:9; 1Tim 1:14

1:15 1:15 1Tim 1:5; Mat 15:11; Rom 14:14, 20

1:16 1:16 2Tim 3:5; 1Jon 2:4