2
Yaru na mara kiena Yesu monar war naloge viowaena
Naruu Timote, nesape nevisa van ko sanini, popon ola lemamiena kiena Kristo Yesu ve keviu e kiom̃a malena, ana yoko okilia om̃arera ruru wo vena osum̃alu osulue. Yam moki rui nap̃a omiagogon kiau visena lala nap̃a nepisawal ke e maran yeririna lala, ana monar olual yar lap̃asia nap̃a auarar ruru yum̃aena, ola visena la nene van la, ana siraunia, la m̃ena ga akilia avian liluen la vano tol yeririna tap̃ena lala. Ita yar na kilaen mara lala kiena ne Kristo Yesu, yoko ita veve taaga monar kieta pogos na lualen pog m̃arera la sike ne. Ana visae nagane kiom̃a pogos narui, monar ola ga ve sa nap̃a kiom̃a lepas na yum̃aena tai.
Ositom ruruli yar na mara lala. Kiela yum̃aena monar akila kare m̃areraen na sinekar kiena ne kiela yerkawa vito tano, ana pe asikol la re amio yum̃aen kar la poli, sa nap̃a yar tap̃ena la asum̃a amiyum̃aen ke ne.
A monar ositomyuli m̃ena yaru viu la nap̃a akila kiriena. La am̃areran ke nap̃a atauluia, vena atol kiela nalaena tai, ana visae akilaro navisaluaena na kiriena, yoko akila plan la, tap̃atete atol sur tai p̃isa.
A ositom̃al m̃ena yaru na yum̃aenen lokove lala. Yar na m̃areran yum̃aenen lokove mapila ve moki, nane yar ne nane popon war kinanena ea.
Sur la ne nesum̃a nepisa ke ne, visae ositom ruru la, yoko Sup̃e iila ko vena otol kiena manmaruaena wo lala a kiena kiliaena lala ea.
Popon yar na lelagaena la asum̃a asitom̃al lue ga Yesu
Naga nap̃a yoko ositom manene laa naga, nane Yesu Kristo. Naga paeme e yomarava molue kome lus kiena yermarua P̃arin Sup̃e Tepet, a siraunia, am̃em̃ar naga, ana naga mal sina sa nap̃a Lologena Wo pisa. Nane Lologena Wo ne nane nemlologon ke ne, a nane Lologena Wo nap̃a netol pupia kana naloge viowaena e yo nene, nap̃a kila narui nagane apiar tasneu la wetelu e pototo, sa nap̃a in na yar viowa na kilaroen navisaluaena. Ana sur tai nap̃a yar la tap̃atete aviaria, nane visena wa kiena ne Ntewa, komin momolue ke ga wa tap̃atete avisalup̃aria.
10 In na nesum̃a sineu miye manene yeririna la nap̃a Ntewa mligan plan la vena nekila la atol malena kome Kristo Yesu. A sitomen ne na nene narui kila sane pog m̃arera ya nap̃a nokom ea, ana in na nesum̃a nakawean inun ga vena nekila make suria, vena la m̃ena ga akilia atol naurarena nae ma e peni nap̃a tap̃atete p̃isi pogos tai.
11 Yauena tai pisayu sur nene, kana visena ne lala lelaga pap̃isi, nap̃a pisa sanini, sape
“Visae teva e marena temio naga, yoko temal temio naga.
12  Mat 10:33; Luk 12:9Visae tesum̃al m̃arera e pogos m̃arera, yoko teve sup̃en yo temio naga. Visae tevilon m̃asita vania, yoko naga ligan ita,
13 ana visae tekila pal nap̃a teloru, yoko naga tarar ita m̃arera sum̃a ga, komin naga kuslua ita tepe kiena, ana naga tap̃atete visokan, tap̃atete si kovenlua ita.”
Yaru wo na yum̃aena kiena ne Ntewa monar uarar m̃areran visena lelaga
14 Nalelagaena la ne asike ne, monar osum̃a ovian la m̃aga vena ve sinela p̃esan re sur la nene. A monar ovis m̃arera van la ovisave e kia kiena ne Ntewa, ve aveveyun la re. Apepeyun ke kinas nen visen la sane asum̃a akila ke ne, pe akila re sur wo tai poli, a pe amiila re nena la tap̃ena nap̃a asum̃a amiagogon ke poli.
15 Sur wo ya la nap̃a okilia okila sane yaru wo tai na yum̃aena kiena ne Ntewa, monar okila make ga vena wo vap̃isi e kiena navisuena. Visae okila wo ve sanene narui, yoko tap̃atete omawan mras nap̃a kiom̃a yum̃aena waria, a okilia oim ove yar na vianen visena lelaga lala kiena ne Ntewa va yaru lala mesmesu a wo.
16 Ovisuar ruru e visena korena la nap̃a yar la asum̃a apisayu kare ke ne. Visena la ne sanene pe nasuen re e sitomena kiena lelagaena la poli, komin nap̃a akilia aure la ava manene laa e p̃elaga nap̃a Ntewa pe sinenan re poli. Popon ve ova re lavisin yar la nap̃a akila ke sanene, 17 komin visena kien la nene sa nap̃a magka wa tai, nap̃a kar ke tas nen yaru tap̃atete imi wo pogos tai.
Nepisu sane monar nevisa sane lalua nene Aemeneas amio P̃aelitas, lalua sa towe m̃a nene rui, 18 komin nap̃a apur matan mrapa na visen lelaga, asum̃a amlologon ke kiela lelagaena tai nap̃a pe pe lelaga re nenaga. La asum̃a apisasa ke asape e luas nen yomerava, nasum̃alen si e marena na peraga, komin e kiela sitomena, asitom asape Ntewa kila ke rui, nane e pogos nap̃a naga miyum̃ae e kieta malena. Ana pogos nap̃a amlologon ke kiela visokanena nene, asum̃a akila kare ke lelagaena kiena yeririna la moki, kila narui kiela sitomena pimi peve lua sina. 19 Ana ko m̃ena ga monar ve sinem̃a kurkur re, komin yum̃a nap̃a Ntewa sum̃a miyum̃aenia, miasin namaplarena la nene sum̃al m̃arera ruru sum̃a ga. Visena lala e siriena wa kiena ne Ntewa sike ne nap̃a torokin e lepas nene, a tai pisa sanini, sape
“Ntewa kilia ruru po pap̃isi a la nap̃a ape kiena yeririna lelaga.”
A nalua nena, pisa sanini, sape
“Yaru nap̃a mla kia kiena Sup̃e teke e kiena malena,
naga monar ligan p̃elaga lala na mrapa nakilaen mlamulena viowa.”
20 Ositomyuli pupia yum̃a m̃ana yar na sur moki lala. Loyum̃a e yum̃a la nene, tekilia tevisu pias nen sur na kinanena lala, nap̃a lap̃asa, amiyum̃aen e kol pona selpa, a lap̃asa, amiyum̃aen ga e porotano pona e laki. La nap̃a apisu sane po, asum̃a apio kinanena pa ea, e kiela pupia p̃ap̃agena kerkeviu lala, ana lap̃asa, asum̃a akinan kai ga ea. 21 A ita yeririna lala ita maran taaga sa ke ga nene. Yar nap̃a kila kiena malena merarava ruru po, a pe wa, a pe kila re yum̃aena viowa la poli, yoko kiena yerkawa were naga kila kiena yum̃aena wo la ve moki e maran yar lala.
22 Visae sinom̃an osape ko ove sanene, monar ovisa lup̃ar kiom̃a naninuena m̃arera lala a nasinenanena viowa lala nap̃a sitomena kiena m̃ee lala kilia ulenia. Monar op̃ionli nap̃a kiom̃a sitomena ulen nawoena, a viawaena, a sinesiena, a sum̃arena, ana sanene yoko wo vap̃isi van ko omio tap̃ena la nap̃a kiamiu sitomen taaga, nap̃a asum̃a amlen ke pa Sup̃e vanon kiena naiilaena.
23 Yam mokliu, yar la akilia aveveyu vap̃isi van la komin sur wowe lala pona kiela sitomena kar lala, sa nap̃a pe akilia re suri tai poli. Pogos tai veveyuen la nene va m̃aga tol nap̃a asulania, akilia alip̃erela sina, ana ko na pe pon re ova loyum̃a e visen la ne sanene poli. 24 Yar nayum̃aena kiena kieta Sup̃e, naga monar ve sinena kar re yar tap̃ena lala, ana naga monar visuar ruru la, monar kilia ruru mrapa na vian malumunlaena. Naga monar ve sinen mimi re vilaga, ana kiena sitomena ve piavi ruru wo van la.
25 Pona pogos tai lap̃as ve aloge re naga yo, yepel mavinia, ana visae kilali nap̃a were ruru kiela sitomena, ana naga monar malum ga van la. E mrapa ne nanene pona Ntewa yoko kilia la narin pogos tai van la vena vilonen kiela sitomena, vena atol kiena visena lelaga. 26 La ne sanene, Yermare sum̃a p̃uarar ruru la ke rui, sum̃a m̃areran la ke vena akila ya nap̃a naga sinenania. Ana visae akilia atol maran si kiela kiliaena wo, yoko akilia aure vetan kiena pova a kiena visokanena lala.

2:12 Mat 10:33; Luk 12:9