3
Laulu tai sum̃alu mial
Ana legiena tai, e nena e pog na leniena e mrae telu, ko yepekilavi, Pita amio Yoane, lalua asum̃a apa ke metava e Yum̃a Wa m̃ana ne Ntewa. Ana yaru tai nap̃a naga paeme naga pe laulu, a e legiena punu ga la asum̃a akus naga pimi amligan naga e mralaea nene nap̃a apisape “Mralaea Wo,” naga nene e Yum̃a Wa m̃ana ne Ntewa. Ana laulu nene naga tom̃a mlogi ke pan la nap̃a apa ke loyum̃a. Ana naga pisu Pita amio Yoane, nap̃a lalua asum̃a apa ke loyum̃a, ana naga mlogin nalaena tai vetan lalua vena lalua ala suri tai vania. Ana Pita amio Yoane, lalua atamaria yeririna nene, ana Pita pisa pania, pisape “M̃ara, okira ovisu imimi sumo wa.” Ana naga pisu manene lalua, naga m̃ape p̃isi na lalua nene ala suri tai vania. Ana Pita pisa pania, pisape “Erau, in na pe kiau kilavaru re nena ga, ana in na kiau suri wo ga tai nap̃a inu na kiau, nela van ko. Nane suri ne nanene: e kia kiena ne Yesu Kristo nae Nasaret, nevisa van ko, osum̃alu narui, oyali.” Ana naga pulun tarar limana na p̃amarua, miila laulu nene tarlua sum̃alu, ana lana luwoka pimi po veraga. Ana naga sum̃alu ke veraga e pogos nene, sum̃alu su, ana mialial lia. Ana pogos nap̃a lalua apavini, naga taveve la, ana la ga teloka apa loyum̃a e Yum̃a Wa m̃ana ne Ntewa, nap̃a yaru nene kekara pap̃isi nap̃a naga mial ke narui, naga sum̃a pulaula, sum̃a mieluar ke Ntewa.
Ana la nap̃a asike loyum̃a apisu nap̃a naga mial, a naga sum̃a mieluar ke Ntewa, 10 a pogos nap̃a la apisu kilale yaru nene la apisa apisape “!Apisu ke ne! !Nanene na laulu nap̃ane-e! Sila ga naga sum̃a mlogin ke kilavaru vanua e mralaea nene na Yum̃a Wa, ana naga pimi po sina, naga sum̃a mialoro ke narui.” Ana la amiyuwawa ruru e suri nene nap̃a pimi m̃alivin yaru nene.
Pita pisi pan la loyum̃a e Yum̃a Wa M̃ana ne Ntewa
11 Ana komin nap̃a yeririna lala la sinela kurkur pap̃isi, la akiriri apimi puna ne la telu nene e kopkop nene na Yum̃a Wa m̃ana ne Ntewa, nap̃a kiena kia “Kopkop m̃ana ne Solomon.” E yo nene, yaru nene naga sum̃a tawa ke e Pita amio Yoane na wa. 12 Pog nap̃a Pita pisu yeririna la nene apimi lavisi, ana naga pisi pan la, pisape “?E, ita le Israel lala, sanape ne? ?Sanape na amiu amilan ke suri nene, ana amiu apisu ke imimi lua sanene? ?Pona amiu na amape imimi ga lua mekila yaru nene naga kilia mial e ga e nam̃areraena ga kiamimi imimi lua yo, pona amiu na amape imimi lua mepe yaru wa yo, pona sanape? !Peraga! 13 Ana Ntewa ga naga kila suri nene, nane pupia kieta Ntewa na nap̃a pe Ntewa kiena ne Epraam, Aisak, a Sekop, a naga pe Ntewa kiena ne kieta yermarua tap̃ena m̃ena ga lala. Naga kila suri wo nene vena visirlua kia kiena ne kiena yaru na yum̃aena nene Yesu, e maramiu. Ana Yesu ke ga nanene narui, nap̃a amiu ap̃ure naga pa e kieta kumali keviu, ana P̃aelat naga pisu sane Yesu naga poga ga, naga pisa pisape naga kilia molue, ana e pog ke nene narui amiu na apisawal m̃arerania e marana ne P̃aelat asape Yesu na pisokan ga, amiu yepemiu mavin naga. 14  Mat 27:15-23; Mak 15:6-14; Luk 23:13-23; Yoan 19:12-15Pe suri korena ga nap̃a naga p̃ar kia nap̃a asape Yaru Wa a Yaru Mesmesu, ana amiu na apisa sanene e pog nene narui, asape yepemiu mavini naga. Ana amiu na apisa ga pa P̃aelat asape sinemiun yaru nene nap̃a naga m̃em̃ar yaru mare p̃isi rui naga kilia molue, ana Yesu naga sum̃a ga, ana P̃aelat tam̃ania. 15 Visae sanene, amiu ke narui, nap̃a am̃em̃ar Purp̃es nen Malena mare rui, ana siraunia, Ntewa naga kilamalia sina ga naga e marena, a suri ne na nene imimi mepisu e kilamaramimi, ana imimi na mesum̃a mepisawalia. 16 Kia kiena ne Yesu ne nanene naga kila ruru laulu nene nap̃a amiu akilia ruru naga, naga pimi po, sa nap̃a amiu asum̃a apisu ke ne. Komin nap̃a imimi na mepiawa m̃arera e nam̃areraena na kia nene kiena ne Yesu narui, ana lana ne yaru nene luwoka naga m̃arera ruru nena ga e maramiu nanagane.
17 “Poga ga, wolai lala. Inu nekilia m̃a nap̃a suri la nene nap̃a sumo amiu amio kiamiu yerkawa lala akila pa Yesu, amiu punu ga akila komin nap̃a amninue ga. 18 Ana naga nene naga pe mrapa kiena ne Ntewa nap̃a naga kila visena la nap̃a naga pisawalia nanua sumo rui pimi pe lelaga. E visena lala kiena ne kiena navisawalena lala, naga na pisawal p̃isi rui, nap̃a p̃isi na kiena Navisaarena naga monar loge viowa e tasnena. 19 Poga ga, ana amiu na monar avilopu amiu, a monar awasup̃e amiu aimi puna ne Ntewa, vena naga p̃isi na yumu plan kiamiu mlamulena viowa lala. 20 Visae amiu na akila ve sanene, p̃isi na Ntewa naga kilia la nam̃areraena viu e kiamiu malena lala, a naga kilia ligan kiamiu Navisaarena nene nap̃a naga mliganar ruru p̃isi rui, naga nane Yesu, naga wasup̃e ke sina ga imi. 21 Ana Yesu naga monar sum̃a metava e peni sumo wa, vano vano tol pog nap̃a yoko Ntewa sinenan sape kila suri la punu ga aimi ave urviu ke sina ga, sa nap̃a naga pisawal p̃isi rui e visena lala kiena ne kiena navisawalena wa lala nanua sumo. 22 Ana lala yaru tai nap̃a naga pisa sanene naga nane Mosis, a naga pisa pisape
‘Ntewa na Mava naga p̃isi na naga kila kiamiu navisawalena tai naga sum̃alu su likan amiu sa nap̃a kila inu na nesum̃alu p̃isi rui. Navisawalena nene p̃isi na naga ve yaru tai nae ga kiamiu yo, a amiu na monar ayagogon ruru kiena visena lala.
23 Yeririna la nap̃a la ve alogear re kiena visena lala, p̃isi na Ntewa naga ligan plan la vetan kiena yeririna ruru la napo, vena la ava akovio.’
24 Suri nene Mosis naga pisa, a navisawalena tap̃ena m̃ena ga lala, sane Samiuel, amio m̃ena ga la nap̃a apimi mare ga, e kiela visena lala, asum̃a apisayu ke suri lala na kieta legiena nanagane la nene. 25 Navisaarena lala nap̃a Ntewa naga mla nanua sumo e visena lala kiena ne kiena navisawalena lala, la ape kiamiu, a amiu na asike m̃ena ga loyum̃a e naviranarena nene nap̃a Ntewa naga kila p̃isi rui amio kamiu yermarua lala na sumo, sa nap̃a Ntewa naga pisa pan Epraam, pisa pisape
‘P̃isi na in na nekila nap̃a navisa ruruena naga imi e yeririna lala na yomarava nini, naga imi kom ga e kiom̃a lus lala.’
26 Mesmesun navisaarena nene, Ntewa naga kila Yesu naga sum̃alu rui sane yaru tai na kilaen kiena yum̃aena, ana naga pe mligan re pan le tap̃ena la poli, naga mligan ga pimin amiu p̃esia. Naga mligan Yesu naga pimi vena kila wo van amiu vap̃isi, nap̃a p̃isi na naga vilopu amiu, vena amiu aligan kiamiu p̃elaga viowa lala.”

3:14 Mat 27:15-23; Mak 15:6-14; Luk 23:13-23; Yoan 19:12-15