3
Malena nap̃a mekiki ruru po a pe wa ruru nenaga
Amiu la nene, Ntewa naga pisirlua amiu amal sina ga e marena amio Kristo, ana sanene na monar ap̃ionli ga sur la nap̃a nae ma e peni, e yo nene nap̃a Kristo naga tom̃a tano e lepas nen Ntewa na p̃amarua. Amiu na monar asitom̃al ga sur lala nae e yo nene, ve asitom re si sur na yomarava la nini, komin nap̃a sane amare e p̃isi rui. Nanagane kiamiu malena viu naga tapolou amio Kristo e Ntewa, komin nap̃a Kristo pe purp̃es nen kieta malena nagane, ana suraunia, e pogos nap̃a naga kate e maran yeririna lala, yoko ita m̃ena ga takate temio naga e kiena pupia naurarena.
Kiamiu malena na sumo monar p̃isi
Amiu na monar awe plan punu ga p̃elaga lala na yomarava nini e kiamiu malena lala, sane natap̃aena lau, sur na mawaena lala, nasinenanena viowa lala, nakekaranen mlamulena viowa, a navinavinayaena m̃ena ga. P̃elaga la nene pioyowa ga, a navinavinayaena nene, naga sa nap̃a yaru kila sane sur la nap̃a naga sinenan manene laa pap̃isi apimi sa nap̃a kiena ntewa tap̃ena lala. Komin p̃elaga ne la nanene narui, Ntewa sinena mimi pap̃isi, ana kiena nalip̃ereena naga sum̃a pimi ke pan la nap̃a la pe amlogear re naga poli. Sumo na, kiamiu malena sa ke nene narui, nap̃a amiu amiyal ke ga e p̃elaga la nene, ana nagane, pogos na liganen p̃elaga la nene, pogos na sur la nene ap̃isi e kiamiu malena lala. Ve sanene, amiu tap̃atete sinemiu mimi, a tap̃atete avis kapuru va yaru tap̃ena, a tap̃atete asum̃a ave erau viowa van amiu. P̃isi na tap̃atete avismumun yar tap̃ena, a ve avisa re visena la nap̃a pe kororaki. Epis 4:22A ve avisa kotalia amiu re m̃ena ga, nanene komin nap̃a amiu na amlalua p̃elaga marua nap̃a apaeme amio naga p̃isi rui, 10  Epis 4:24a amiu na amiyen p̃elaga viu tai e amiu, sa nap̃a malena viu tai nap̃a Ntewa naga siia pe kiamiu. A pogos punu ga, Ntewa naga sum̃a kila ke malena nene pimi pe urviu ke sina ga, vena kila amiu akilia ruru kemua naga lelaga, a vena kila amiu aimi laa ve sa nap̃a ave kiena totou. 11 Komin sur ne la na nene, ita na ve telip̃ere re si yaru lala, sa nap̃a tevisave lap̃asia ape le Yu, ana lap̃asia ape li na yo tap̃ena ga lala, pona lap̃asia la ape p̃aviu, ana lap̃asia pe ape p̃aviu re poli, pona lap̃asia la ape sup̃e, ana lap̃asia ape li nayum̃aena kiena ne sup̃e ga lala. A ita na ve tevisa re m̃ena ga tevisave yaru lap̃asia la apian ruru la ana akilia suria, a lap̃asia ape yer ura ga, pe akilia re sur tai poli. Ana pupia suri taaga ga nap̃a tekilia tevisuvisu yaru ea, tevisave naga mlelaga e Kristo pona ve lelaga re, komin Kristo naga sike e sur punu ga a e yar punu ga.
Amiu aligan malena viu nene e amiu
12  Epis 4:2Pogaga, sa nap̃a Ntewa naga sinenan manene amiu pap̃isi, ana naga ligan amiu vena ave kiena yeririna wa lala, monar ayen p̃elaga viu nene e amiu sa nap̃a naga sinenania. P̃elaga viu nene naga sa nap̃a sur la nene asike e kiamiu malena, sa nap̃a nasineyeena yaru, nasinewoena, navatanoena, namom̃auena, a namalumena. 13  Epis 4:32Amiu na monar ve sinemiu kar amiu re vilaga, a visae amiu yar ve lua, sur tai sike likan lalua nene, p̃isi na monar avieviewo lalua. Ana monar amiu avieviewo amiu, e ke e p̃elaga nene nap̃a kieta Sup̃e naga piewo amiu. 14 Ana amio p̃elaga wo tap̃ena la nene nap̃a monar ayenia, monar ayen m̃ena sitomena e amiu, komin sitomena naga kilia sikol ruru p̃elaga wo la nene vena la ayum̃ae ruru ve raaga, vena la aimi ave taaga. 15 P̃isi na sum̃are nap̃a Kristo naga mligania naga kilia visuar sinemiu lala, komin nap̃a Ntewa naga piopran amiu vena ave taaga, nap̃a amiu punu ga asikol ruru amiu amio naga e p̃egas tai nap̃a naga pe p̃arunia, vena silaga sum̃are nene kilia su luen ga amio amiu. A silaga avisa potena e sur punu ga.
16  Epis 5:19,20A visena wo kiena ne Kristo, silaga naga monar imi sa nap̃a mali e sinemiu wetelu, komin nap̃a kiena visena la nene naga po tanea wa. Amiu monar asum̃a avian amiu ea, a amiu ga asum̃a akila ruru amiu ke sina ga e kiena manmaruaena wo lala. A popon asum̃a ayau va Ntewa e sam lala, a yauena wa lala, a e yauena lala na yeluaren Ntewa, ana e pogos nap̃a asum̃a ayau ke sanene, p̃isi na sinemiu la punu ga ulen visaen potena vania. 17 Sur punu ga nap̃a amiu akila, a visena punu ga nap̃a avisa, ana monar akila e kia kiena ne Yesu, nap̃a kieta Sup̃e, a pogos punu ga na monar avisa potena kome naga va Ntewa Arimata.
Malena viu kiena yaru lala
18  Epis 5:22; 1Pit 3:1Amiu sira lala nap̃a atalopa rui, monar avatano e womiu lala, sa nap̃a mesmesun nap̃a sira nap̃a mlelaga naga kila.
19  Epis 5:25; 1Pit 3:7A amiu yerm̃ene la nap̃a atalopa, monar asitom manene womiu lala, a kiamiu p̃elaga lala monar ve melkalka manene re silaga van la.
20  Epis 6:1Amiu sisi lala, monar alogear arimamiu lala amio anemiu lala, komin nap̃a kieta Sup̃e naga kekaran p̃elaga nene pap̃isi.
21  Epis 6:4A amiu arimala lala a anela lala, p̃isi na sinemiu lala ve vilul re va narimiu la silaga, komin nap̃a visae ve sanene, akila kare la, akila kiela sitomiena lala loloru.
Sup̃e lala a kiela yar na yum̃aena lala
22  Epis 6:5-8Amiu yar punu ga na yum̃aena kiena ne sup̃e lala, silaga monar alogear kiamiu yerkawa la nene. P̃isi na ve akila re sanene e ga e pogos nap̃a la asike amio amiu, vena akilali nap̃a la akekaran amiu, ana silaga monar ayum̃ae nap̃a kiamiu sitomena la ve lelaga make ga, sa nap̃a e yum̃aena nene, asum̃a amlogear ke kieta Sup̃e silaga. 23 E yum̃aena ya nap̃a amiu akila, monar akila nap̃a akekarania, sa ke nap̃a asum̃a amiyum̃ae kiena ne Sup̃e, pe kiena yaru re ga la poli. 24 Popon asitom̃al sa nap̃a Sup̃e ke nene narui p̃isi na naga la kiena lalimana van amiu, sa nap̃a naga pul amiu, komin yerkawa ruru napo nap̃a ayum̃ae vania, naga Sup̃e Kristo. 25  Epis 6:9Ana yaru nap̃a sum̃a kila ke pe mesmesu re poli, p̃isi na naga kilia la maran ke sina ga vanon kiena napiowaena nene lala, komin Ntewa pisuveve yum̃aena kiena ne yar la punu ga mesmesu ga.

3:9 Epis 4:22

3:10 Epis 4:24

3:12 Epis 4:2

3:13 Epis 4:32

3:16 Epis 5:19,20

3:18 Epis 5:22; 1Pit 3:1

3:19 Epis 5:25; 1Pit 3:7

3:20 Epis 6:1

3:21 Epis 6:4

3:22 Epis 6:5-8

3:25 Epis 6:9