6
Amiu punu ga monar aiila amiu
Kiau wolai lala a vineu lala, visae amiu yar tai naga loru e mlamulena viowa, popon amiu nap̃a Ninuna ne Ntewa teke e amiu, amiu monar aiila naga vena akila ruru ke sina ga naga. Ana amiu monar avis malumu ga vania, sa nap̃a amiu sinemiu miye naga, a amiu monar avisuar ruru amiu m̃ena ga, vena sur nap̃a amiu akila ruru yaru tap̃ena nene vanonia ve imi kila li amiu re m̃ena ga. Amiu na monar aiila amiu ve sa nene narui vena akuspae ga naurmiena kiena ne amiu tap̃ena lala. Ve sanene sane amiu asum̃a amlogear ke ya nap̃a navisaluaena kiena Kristo naga pisa ke narui. Ana tap̃atete si avilave van amiu, sa nap̃a yaru tai sum̃a sitom ke naga pisape “In na yar tai nini.” Visae ve sanene yaru nene naga sum̃a pisa kotalia ke sina ga naga ne, komin nap̃a naga pe pisu kilia re sape naga pe pe yaru re tai nene poli. 4-5 Ana amiu punu ga monar amiu veve taaga avisu veve ruruli kiamiu yum̃aena lala nap̃a akila. Visae sanene, yaru tai tap̃atete kilali visu veveli sa nap̃a kiena yum̃aena po taulu yar tap̃ena lala, ana naga monar visu veve kiena yum̃aena naga taaga. A visae kiena yum̃aena nene po, naga kilia kekara narui, komin kiena yum̃aena wo nene. Komin nap̃a yaru punu ga pe maran taaga re poli, la kiela naurmiena tap̃ena lala peve taaga nap̃a la akus ke e kiela malena lala.
Amiu nap̃a asum̃a apian amiu ke e visena nalelagaena, pogos nap̃a visae amiu alual narin sur tai popon amiu avion van amiu amio kiamiu navianena lala.
Amiu avisuaria, ve avisa kotalia amiu re sina ga. Ko tap̃atete ototoroun Ntewa. Kurus nen ya nap̃a omapila e kiom̃a lokove, naga kana mras ke nap̃a p̃isi na ko ga okan narui. Yar nap̃a mapila p̃elaga nap̃a naga paeme amio, yoko naga sane kurus nen sur tai e kiena malena, p̃isi na naga war mras viowa lala e p̃elaga nene, nap̃a marena napiowa ga, ana visae naga mapila p̃elaga kiena Ninuna Wa e kiena malena, p̃isi na Ninuna Wa naga la kinanena marua lala nap̃a po vania, nap̃a naga pe malena nap̃a ve uro re. Ana p̃isi na ita tekilia towar kinanena wo lala e ruru e kana pogos nap̃a marua, visave ita ve teligan re yum̃aena. Ve sanene, ita na monar ve sineta maren re nap̃a tekila p̃elaga wo lala, 10 ana ita na monar sineta wo va yaru lala silaga, a monar sineta wo va laa sane va la nap̃a ita tepe mratava taaga temio la e Kristo.
Visena maro kiena ne Pol
11 Poga, p̃isi na inu nesiri maron kiau visena la nene e ga e lum̃au, nane amiu akilia avisu kana mras nen visena lala kerkeviu sanene. 12 Inu sineun nesape nevisa sanini, la nap̃a sinelan asape am̃areran amiu ave p̃aviu, nanene naga sa nap̃a la sinelan ga vilaveena komin sur la nap̃a na kulus nen yaru ga. Ana la sinelan asape akila sanene komin sur taaga ga, nap̃a la sinela asape la akilia aligan nalologonena na laki torovia kiena ne Kristo nap̃a kilia tamalia ita. Visena nene la yepel mavinia komin nap̃a la amaraun asape sap̃isi la asum̃a alologon lologena wo na marena kiena ne Yesu naga mesmesu ve sa nene, p̃isi na yar tap̃ena lap̃asia am̃ene la. 13 A la nene nap̃a la sinelan asape amiu monar ave p̃aviu, la sinelan m̃ena ga ve sanene vena p̃isi na la akilia awarwar lan avisave la ataulu amiu p̃isi rui, nap̃a la amligan amiu apito si vatano e Navisaluaena kiena ne le Yu lala. Ana amiu na avisu ruruia, komin nap̃a la m̃ena nene la pe asum̃a amlogear re si sur la punu nap̃a Navisaluaena nene pisa poli.
14 Ana e inu, pe sur re tai nap̃a sineun nesape nowarwar inu e poli, ana e ga e laki torovia kiena ne kieta Sup̃e Yesu Kristo, in na nep̃arwar inu ea, komin kiena marena nene kila p̃elaga lala na yomarava nini la apimi sane sur mare ga e inu, a kila inu m̃ena ga nepimi sa ga yar mare ga tai e p̃elaga lala natap̃aliena na yomarava nini.
15 Nap̃a yar tai imi mesmesu amio Ntewa, ana pe sur korena ga nap̃a yar nene naga pe p̃aviu pona pe pe p̃aviu re poli, ana visae Ntewa naga sii ke sina ga yar nene imi ve yar viu sumo wa, ana p̃isi na yar nene kilia imi mesmesu amio naga. 16 A naga narui in na nelen wo la nap̃a p̃isi na alogear visena la nene, nap̃a p̃isi na aimi ave le Israel kemua lelaga lala kiena ne Ntewa, nesape sum̃arena kiena ne Ntewa a kiena nasineyeena sike amio la.
17 Kiau visena naga loka ga nene. Ana in na pe sineun re si nap̃a p̃isi na yar tai kila ke sina viowa van inu sanene poli, komin nap̃a nesum̃a nop̃ar ke piakapila kiena ne Kristo e tasneu rui, sa nap̃a la akove inu a la am̃e inu.
18 Wolai lala a vineu lala, nemlen nesape p̃isi na nasineyeena kiena ne kieta Sup̃e Yesu Kristo naga sike amio ninumiu la punu ga,
Sanene.