2
Nalologena wo viu kiena ne Yesu mon la metavan navisaluaena marua kiena Mosis
Sanene, visena wo lelaga nalologena wo la nap̃a temloge pa narui, monar tesitom urmi manene e la, monar touarar ruru m̃arera. Visae peraga, tevisuaria sap̃isi korur yan plan ita si vetania.
E lepas nen navisaluaena marua nasumo lala, navisi ga la ap̃ar pimi, ana kana visena ne lala amesmes ga, a am̃arera pap̃isi. Ana na kilaroen kana visena make ga, a kana nalogeluen make ga, kana nakoaena ruru napo sike p̃a rui. Ana nanagane, nalologena wo viu pimi tol ita p̃a rui, a naga keviu taulu manene navisaluaena marua nasumo. Sanene, visae tesitom korenan mrapa na kieta natamaliaena nap̃a sike ea, yoko tap̃atete nena toure vetan kana nakoaena nena-a p̃isa. Kieta Sup̃e ke narui naga kila p̃esan lologena wo pimi m̃alivi, a la nap̃a amloge pisawal e kiligala, la apisawal liluen pimi pan ita, akila merarava van ita apisape lelaga. A Ntewa m̃ena miila naga e visena nene, nap̃a naga kila kile lala, a sur nailanen lala, a yum̃aena lala na kiena nam̃areraena, a metavania, naga kiakian plan nalaena lala kiena ne Ninuna Wa pan ita ai nap̃a naga sitom sape la vania. Ana tepisu sur la nene, tekilia tesape lologena wo kiena ne Yesu Kristo naga pe visena tai nap̃a naga po manenea taulu kieta navisaluaena marua ita le Yu lala.
Yesu ve Sup̃e e yomarava nap̃a yoko imi na wa
Tekilia tesape Yesu naga mon la metavan navisi lala, komin nap̃a e lepas na yomarava nap̃a pimi ke ne, yoko Ntewa tap̃atete ligan navisi la ave sup̃enia, ana mligan sike vatanon Narina. Sur nene Tus Marua m̃ena pisa, e visen tai kiena ne P̃arin Sup̃e Tepet nap̃a pisa pa Ntewa, sape
“?Sur wo ya na sike e yaru, nap̃a kila ositom manene naga sanene?
?Pona ya ne kila om̃alivi ke e narina ne yeririna?
Nanua, omligan naga sike tanon navisi lala, ana nanene na yam plas la ga,
a nanagane, opisirlua si naga rui. Omligan naga metava e yo wo tai amio kana pupia naurarena a nawarwarena nena,
ana omligan sur make ga sike vatanon kiena nam̃areraena.” Yauena 8:4-6
Ana pogos nap̃a Ntewa kila yaru ve p̃arun sur make ga, kila sane pe sur re nena tai nap̃a naga pe pe sup̃en re poli. Naga kila sane sape ve sanene, ana pimi tol nanagane, pe tepisu make re sur la e yomarava nini poli wa e kilamarata pa mapin sa nap̃a Ntewa sinenania. Sur la pere wa, ana silaga tekira tepisu ga Yesu, nap̃a Ntewa pisirlua naga pa mon manene la metava. Nanua sumo Ntewa sinen miye ita pap̃isi, ana kila Yesu pito tano yam plas la ga, kila naga patanon navisi lala, a kila naga p̃ar manene pupia naloge viowaena na namarewoitaena, ana siraunia, pisirlua sina, paia ruruia amio naurarena nae peni.
Yesu pe kieta natamaliaena, pe kieta p̃arin yar wa
10 P̃elaga na yum̃aena kiena ne Ntewa na tamaliaitaena nene naga mesmesu, komin naga sii sur make ga, a sur make ga pe naga kiena, ana sinenan sape taulu maran si pupia p̃egas nen narina la tai vetan yomarava nini, aim si ave kiena. Naga sinenan sape kila sanene, ana nakilaena na m̃arera pap̃isi, ana m̃al mrapa taaga ga nakilaena, naga sanini: mrapa naloge viowaena kiena ne Yesu, nap̃a Ntewa kila ga naga pimi pe yeririna, naga pe yar natepoen yom̃arua vena taulu kieta natamaliaena. 11 Yesu kilia sumon ita sanene komin naga ke narui nap̃a kila ita temekiki, kila narui naga kekaran nap̃a pisu ita sane tepe mratava taaga ga temio. 12 Visena telu e lepas nene apisa sanini. Tai sike e tus kiena ne Yauena lala, sane Yesu pis pa Ntewa, sape
“Yoko nevisawal ruru kiom̃a kia va wolai lala, yoko neieluar ko likan yeririna lala.” Yauena 22:22
13 Ta sina, pisawal nap̃a Yesu mlelaga e Ntewa sa ke nap̃a temlelaga e naga, visena nap̃a sike e tus kiena ne Navisawalena Aisea, sape
“In ke narui, nap̃a kiau nawasineena, nemligan sike e naga.” Ais 8:17
Namaro, visena si tai kiena ne Aisea, pisayu Yesu amio wenla lala, sape
“Nane in ke nane nesike nini narui, nemio narina ne Ntewa tap̃ena lala nap̃a naga mligan la e lum̃au.” Ais 8:18
14 Ana ita narina ne Ntewa la nini, ita make ga tepe yeririna, temio tasneta a kata kuruta, ana nap̃a Yesu imi ve wenla kemua lelaga e ita, naga pimi e yomarava nini, naga tasnena a kana kuruta sa ke ga ita. Sanene, pogos nap̃a tam̃an si naga mare wo ita, ana kiena marena nene m̃elua puryukawaena kiena ne p̃arin sup̃e na m̃areraena na marena, nane Yermare. 15 Naga m̃elua m̃areraena kiena ne Yermare, mlup̃ar plan kilika lala nap̃a ap̃anaria kararkare ruru ita nenaga, sane maraunen marena nap̃a temloge viowagania e kieta malena wetelu. 16 Lelaga nap̃ane, yum̃aena wo na iilaena kiena ne Yesu, pe kila re pa navisi nae ma e peni la poli, ana kila ke ga pan ita na yomarava nini. Visena la mokliu apisa visena sanini, asape
“Naga sum̃a miila ruru ke lus kiena ne yermarua Epraam lala.” Ais 41:8-9
17 Nane sitomena kiena ne Ntewa sanene. Naga pisu sane Yesu monar imi sane ita wenla lala e sur make ga, vano-o kilia kilia ruru ita, kilia sinen ye ita. Ana tekilia towasinea, sa nap̃a yoko naga masisun yum̃aena nap̃a yoko naga kila va Ntewa komin kieta mlamulen viowa lala, nap̃a kila kieta marawo temio Ntewa, sane pe kieta P̃arin Yar Wa. 18 Naga pisu pupia nakilaliena pimi m̃alivin kiena malena, mloge piowagan pano-o tauluia, ana kila naga kilia iila ruru ita sina e pogos nap̃a nakilaliena imi m̃arera m̃ena ga van ita.