7
Yer kawa na mara nae Rom tai mlelaga m̃arera e Yesu
Matiu 8:5-13
Ana pogos nap̃a Yesu pisa plan kiena navianena la nap̃ani p̃isi, naga pa loyum̃a e pulkumali nae Kapeneam. Ana e yo nene, nasumonen li na mara nae Rom tai sike ea, ana naga kiena yar wo na yum̃aena tai naga mai pap̃isi, lavis ga kovio. Ana pogos nap̃a mloge yar la apisayu ke Yesu, asape pimi ke lavisin kiela yo rui, ana pio nasumonena kiena ne le Yu lala, pitetalia la apanon Yesu, vena aviun tania imi kila ruru namaiena nene.
Ana la nap̃ani apim puna Yesu, apisayu namaiena nap̃a pania, ana apiun manene tan sanini, asape “Nasumonen li na mara la nene, popon sa oimi oiila naga. Lelaga nap̃a sane naga pe ita re tai nene poli, naga pe yere Rom ga, ana naga pe yar tai nap̃a sitom manene kieta p̃egas nen yeririna la pap̃isi, ana naga m̃ena miila imimi e yo nini keviu pap̃isi rui, nap̃a miyum̃aen kiamimi yum̃a na leniena. Ana visae ko okekarania, oim ovisu kiena yaru nene nap̃a mai pap̃isi.”
Ana Yesu tam̃ania, ana pa amio la. La amial apano, ana pogos nap̃a asike towe laa perinan yum̃a m̃ana nasumonen li na mara nena wa, apisu yaru lap̃asa amiyal ke apimi. La nene, erau kiena ne nasumonena si lap̃asa, nap̃a naga pitetalia la si apim puna Yesu, vena avisa kiena visena tai vania. Ana la apim apisawal pa Yesu, apisape “Yere Rom nap̃ani mligan imimi mepim si pum̃a, pisa sanini, pisape naga sum̃a kila kare ko pap̃isi. Naga pisape naga pisu sa nap̃a naga pe yaru tai nap̃a pe torokin re oim m̃ana loyum̃a poli. A sitomena nene kila naga pisu sane pe pon re m̃ena naga imi kate pum̃a poli, komin naga pe pe yere Yu re sane ko poli, ana naga pisa ga pisape, visae ovisa ga visena tai, yoko kiena yaru nene loge wo woga ne. Naga kilia sape monar ve sanene komin naga kilia sape kiom̃a visena naga nam̃areraena sike ea. Naga sape suri nene naga sane li na mara la nap̃a asike vatanonia, nap̃a la monar alogear kiena visena. Visae visa van tai, visave ‘Ovano,’ naga monar vano, pona visae visave ‘Oimi,’ naga monar imi, pona visae visave ‘Okila sanene,’ yoko naga monar kila. A naga m̃ena sape monar kila ya nap̃a pupia yerkawa nasumonen li na mara la pisa pania. Naga sape naga sitom sanene narui, visae ovisa ga sur tai, ana monar ve sanene.”
Pogos nap̃a Yesu mloge visena nene, naga milan sitomen kiena ne nasumonen li na mara la nene pap̃isi, a kekaran pap̃isi, ana pis pa p̃ina la nap̃a asike amio e poglis nene, sape “Nevisa van amiu, nevisave pe nom̃al re nena yere Yu tai nap̃a sum̃al m̃arera se e in sane yar nene poli.”
10 Ana siraunia, la nene ap̃asup̃ela si apa m̃ana nasumonen li na mara la nap̃ani, ana la amilan nap̃a apisu namaiena nene pimi po si rui.
Yesu kila si m̃ee kiena letano tai mal si petan marena
11 Ana siraunia, pe yam piavi re poli, Yesu mial pa tol pulkumali tap̃ena tai, kiena kia Naeni, a sa nap̃a silaga, kiena nalogena lala amio yaru tap̃ena la moki asum̃a ataveve ke naga. 12 Ana pogos nap̃a Yesu lala apim ke lavisin pupia mralaea na pulkumali nene, apisu sane yar la amiyalvai apim, asum̃a akus ke yar mare tai pano vena ava asinia. Naga nap̃a mare ne, naga m̃ee tai nap̃a anena pe letano. Letano nene, naga pe p̃ar re si narina tai poli, naga p̃ar nena taaga ne nane mare narui. 13 Ana Yesu la asum̃a apisu ke la nap̃a amial apim, ana pogos nap̃a kieta Sup̃e pisu letano nene, naga sinen mie pano-o p̃isa. Ana pa lavisinia, pisa pania, sape “E, tagen toko.” 14 Ana Yesu pimi lavisin marena nene, mligan limana tea, a la nap̃a akus pa ke ne asum̃alar la asu, pe amiyal re si poli. Ana naga pis pa yar mare nap̃ani, pisape “E, nevisa van ko, osum̃alu si na wa.”
15 Ana m̃ee nene sum̃alu, sum̃a pivis pan la, apikevike van sina, ana Yesu sumon naga pano, mligan si pa anena. 16 Ana pogos nap̃a yar la apisu sur nene, sinela kurkur pap̃isi, a asum̃a amieluar Ntewa, asape “!Ake, suwala! Pupia navisawalena kiena ne Ntewa sum̃alu nena sike likan ita rui.” A lap̃as apisa m̃ena, asape “!Lelaga p̃a! Ntewa pimi katen kiena yeririna la rui.” 17 A suniena na suri nene, asum̃a apisalelein pano, pano-o tol lepas nap̃a Yutea, amio yo tap̃ena la nap̃a asike lavisinia.
Yoane Nakeena pitetalia kiena nalogena lala apim pu Yesu
Matiu 11:2-19
18 Ana e pogos nene, Yoane Nakeena sike e yum̃a nakoaena rui, ana kiena nalogena la apim apisayu pania e sur la punu ga nap̃a Yesu sum̃a kila. 19 Ana Yoane pis ga pan lala lua, pitetalia la apa puna kieta Sup̃e, vena ava aviun ruru tania, avisave naga Navisaarena nap̃a asum̃ate ke ne, pona pe naga re poli. 20 Ana la amial apim apisu Yesu, apiun sanini pania, asape “?Kiamimi yerkawa nap̃a Yoane sinenan sape kilia sanape? ?Ko na yar sur nap̃a apisa nanua sumo asape yoko yerkawa tai imi ve kieta nasumon itaena, pona pe ko re na nene poli wa, a monar mesum̃ate ke yar nene yoko imi na wa?”
21 Ana e nena e pogos nap̃a apim apiun naviunena nene, Yesu sum̃a kila ruru ke maiena lala a sum̃a pile plan ke yermare petan yeririna lala, a sum̃a kila ke kilamara p̃ala lala, kilamarala la pimi po sina, ana nalogena kiena ne Yoane la apisu sur la nene. 22 Ana Yesu pisatam̃e la, pisape “Awasup̃e amiu si ava puna Yoane, ana avisawal sur ya nap̃a apisuia pona amloge e nini. Suri la nene asa ga nap̃a navisawalena Aisea pisa pan amiu rui, nap̃a sape:
‘Kilamarap̃ala lala, nanagane apisu si suri rui,
a laulu lala nanagane amial ruru si rui,
a yaru la nap̃a ap̃ar leperosi, nanagane tasnela la mekik ruru si rui,
a kiligapop̃e lala, nanagane amloge si suri narui,
a yar mare lala, nanagane amal si rui,
a la nap̃a limala korena, nepisawal Lologena Wo pan la rui.’
23 Ana ava avisawal m̃ena va Yoane, avisave ‘Yaru nap̃a pe sinen peve lua re e inu pog tai poli, navisa ruruena sike e naga.’ ”
Yesu pisayu Yoane Nakeena
24 Ana pogos nap̃a nalogena kiena Yoane la amolue sina vena awasup̃e avano, Yesu pisayu Yoane nene pa yeririna la nap̃a asike ne, sape “?Pogos nap̃a apa p̃esan e yokorena nene, apanon asape avisu ya ne? !In na pe nesitom re nesape apanon ga avisu kana kiai ne la poli, nap̃a sisilin kare ke ga sanene. 25 A in na pe nesitom re m̃ena nesape apa apisu yerkawa tai nap̃a miyen m̃ana kulsota nowo la poli, po sike e malena naapo, komin yaru sur la ne sanene, la pe asusu re e yo viowa la ne sane yomema nene poli, ana la asike ga e yum̃a naapo m̃ana p̃arin sup̃e keviu lala. 26 Peraga, ana in na nesitom nesape apanon apisu navisawalena tai, ne? Nanene naapo ne, ana nevisa van amiu, Yoane nap̃a apanon apisuia, naga pa laa sane, naga taulu navisawalena nasumo lala, 27 komin nap̃a Ntewa pisayu naga e kiena visena wa rui, sape
‘In na nemligan p̃esan kiau yaru na waren visena nene pitomi pun ko, vena kila ruru kiom̃a mrapa.’ Mal 3:1
28 “Lelaga nevisa van amiu, sane e yomarava nini Yoane Nakeena nene naga mon metavan make yar la punu ga. Ana la punu nap̃a yoko aim e nasup̃enena kiena ne Ntewa, vito tol kiela yar maro nap̃a sike laa tano, la punu nene la asike metavan Yoane, nap̃a yoko la awar navisa ruruena kiena ne Ntewa va laa sane taulu naga.”
29  Mat 21:32; Luk 3:12Ana pogos nap̃a apa amiyagogon Yoane Nakeena mlologo, naga pisawal mrapa kiena ne Ntewa vena la akilia avilopu la. Ana yar viowa la moki, pa tol m̃ena yaru na takis lala, apisu sane mrapa nene pe lelaga, ana apilon la, ana Yoane kee la e wii. 30 Ana yar tap̃ena lala, sa nap̃a Varasi lala amio navianen navisaluaena lala, la apilopu m̃asila e mrapa nap̃a Ntewa kila vena akilia avilon la ea, ana Yoane pe kee la re poli.
Yesu pis m̃arera pa yeririna la e kiena pogosia
31 Ana Yesu pis m̃arera pa yar na vilaveena lala e poglis nene, pisape “?Yoko nevisa visena ya nap̃a kilia tol p̃elaga ken la na nagane, sane la ape yar ya? 32-34 E lepas punu ga nap̃a Ntewa kila vena kilali wo van amiu, ana yepemiu mavin ga, apisa kare ga naga vanonia. Komin poglis nap̃a Yoane pimi, naga sum̃a monsilun kinanena vena len, a naga mlon kuruta namunena, ana yaru la apisu sanene, asum̃a apisayuia, asape ‘Yaru nene, yermare sike e naga.’
“Ana pogos nap̃a inu Narina ne Yeririna nepim nesike na, nekinan ruru ga a nomun ruru ga, ana apisayu si inu p̃isa, apisape ‘Apisu ke ne, yaru nene naga kinan merorol pap̃isi wa, naga pe yar na mun maneneen m̃ena kuruta, a naga kiena erau lala, yar na warpoloen ga takis, a yar viowa ga lala.’
“Komin sur ne nanene nepisu yeririna na nagane lala asa ga ninis la nap̃a visae asum̃a akila kokan ke e yepesinas na kumali, yoko la aviovio kiela narin erau lala, avisave ‘!Ei, kam na apilon manene visena na! Visae mowe ke plap̃e, ana pe sinemiun re wolen amio imimi poli, pona visae meyaun ke yauena na marena, ana pe sinemiun re atagipae amio imimi poli.’
35 “Sur ne na nene, yeririna la yepela mavin mrapa lala kiena ne Ntewa, ana mras wo nap̃a molue e malena kiena yaru nap̃a taveve ke mrapa kiena ne Ntewa, kilologia sane mrapa ne nanene narui, naga pe mrapa na manmaruaena nap̃a lelaga.”
Sira tai mloge kemua piowa lelaga e kiena mlamulena viowa lala
36 Ana Varasi tai, kiena kia Saemon, naga sape sinenan kila kinanena tai ve kana Yesu, ana Yesu pa m̃ana, pa totano vena akinana. 37  Mat 26:7; Mak 14:3; Yoan 12:3Ana e pulkumali nena, sira tai sike ea, nap̃a naga kila p̃elaga viowa la moki pap̃isi, ana naga mloge nap̃a Yesu pa kinan ke m̃ana Varasi nap̃a Saemon ne. Ana sira nap̃a pisu kiena mlamulena viowa, mloge piowa manene laa, ana mloge sane monar imi visu Yesu, ana kus kiena piawi tanea tai na ponotaninu, kus pimi e yum̃a nap̃ani. 38 Ana Yesu pelein ke sape kinana, ana sira nene pimi sum̃al su varaun lana, nap̃a wamarana mlau, kekapil pito ke e lana ne Yesu. Wamarana kee ke lana sanene, ana tar viluna la nap̃a piayavi ne, sum̃a miyumuvan ke lana Yesu, a naga pelan pipina komp̃asa te lana ne Yesu, a yokorena taron ponotaninu nap̃ani ea.
39 Ana Varasi nap̃a p̃ere Yesu pimi m̃ana, naga pisu ke sur nene, ana sitom piowa towe ga ea. Naga sitom ke sanini, sape “Visae Yesu nene naga pe navisawalena tai nap̃a lelaga, pona vera na kilia ruru yo rui sane sira nene naga pe sira na mlamulena viowa na sanene, ana yoko ve tam̃an re tol lana wa nene. Ana naga tam̃an kila sanene, in na nemninue kare narui.”
40 Ana Yesu na kilia m̃a kiena sitomena nene, ana pisatam̃ea, sape “Saemon, in na nesape nevisa visena tai van ko sumo wa.”
Ana tam̃ania sape “Pogaga, Navianena. Okilia ovisa.”
41 Ana Yesu pisatam̃e sanini pania, sape “Yerkawa tai, ana yar lua akila lapui pania. Lalua nene, tai na kiena lapui keviu, komp̃asa naga kiena lapui keviu manene laa pap̃isi. 42 Ana pogos na ulmaranen lapui la nene, la ga luwoka apulmaran p̃ele ga, ana yerkawa nap̃ani sinen mie la, ana piewo make kiela lapui la nene pan la. ?Ana komin sur ne nanene, lalua nene ane sitom manene yerkawa nene?”
43 Ana Saemon pisatam̃e Yesu, pisape “Nemninue ga, pona nap̃a kiena lapui keviu manenea naga monar sitom va laa sane yo.”
44 Ana Yesu pisape “Ee, sa ke nene narui.” Ana Yesu p̃arpuia kilologia sira nap̃ani pa Saemon, sape “Saemon, pogos nap̃a nepim mom̃a, pe nom̃al re yar tai p̃ar wii pimi pan inu poli vena nekevan kororak na mraplepa e lau, sane e kieta p̃elaga na, monar okila. Ana opisu ke sira nini, naga ke nap̃a kevan lau e wamarana narui, a miyumuvan si mema e viluna. 45 In na nepim mom̃a loyum̃a, ko na pe otalopan ruru in re poli, sane nepe kiom̃a erau wo tai, ana siar e pogos nap̃a nepim loyum̃a, naga mligan pipina lepas p̃asia te lau silaga. 46 Ko na pe op̃ar re ponotaninu pimi otaron pito e p̃aruu po, ana naga kila e lau rui. 47 Ana nevisa ruru van ko, nevisave sira nene, kiena mlamulena viowa moki pap̃isi, ana nepiewo make ga rui, kila narui naga sinena sii inu keviu pap̃isi. Ana nepisu yaru nap̃a kiena mlamulena viowa pe keviu re poli, nepiewoia, ana naga pe sinen sii manene inu re poli.”
48 Ana Yesu pisa ruru m̃ena pa sira nap̃ani, pisa pania, sape “Kiom̃a mlamulena viowa la nap̃a ositom p̃ele ke ne, nepiewo make rui.”
49 Ana pogos nap̃a Yesu sum̃a pisa ke visena nene, yaru tap̃ena la nap̃a akinan ke amio la e pogos nene pe akekara re nena poli, asum̃a apragogo pan la, apisa ke asape “?Ana yaru nene sinenan sape naga ve ai, nap̃a naga pisa ke sape naga p̃ar plan ke mlamulena viowa kien yar la sanene?”
50 Ana Yesu pisa si pa sira nene yam tai, pisape “Kiom̃a naviawaena kila otol natamaliaena rui. Ve ologe re si viowa, okilia ova narui, a sum̃are kiena ne Ntewa sike amio ko.”

7:29 Mat 21:32; Luk 3:12

7:37 Mat 26:7; Mak 14:3; Yoan 12:3