16
Puluve korena ga m̃eke
Matiu 28:1-8; Luk 24:1-12; Yoane 20:1-10
Ana pogos nap̃a Legiena Wa p̃arovia, ko yepekilavi e Pog Orai, Maria nae Maktala, amio Maria nap̃a anenane Semes, amio m̃ena Salome, la telu nene apito apul suri la nap̃a ponos taninu vena awar va avilan e yepena ne Yesu. Ana e Sante kolulagi wa ke ga wa, sa nap̃a mrae siar molue, la teloka amiyal apa e puluve nap̃ane. Ana pogos nap̃a amiyal ke apano, apiuyun ke sina ga pan la, asape “?Ana visae tetol ma ne, ane kilia melilivin lua pupia kilavaru nap̃a mono ke pulus nena van ita, vena tekilia teva loyum̃a?”
Ana pogos nap̃a la apimi lavisin yo nene, apisu ga pupia kilavaru nap̃ane, yaru tai melilivin lua pa rui. Ana la apa loyum̃a e puluve nap̃ane, amilan yaru m̃ee tai totano teke e lepas na p̃amarua, miyen ke kulmrae nap̃a miyuwowo pap̃isi, ana pogos nap̃a apisuia, sinela kurkur, miyuyuwawa pano-o pap̃isi. Ana naga pis pan la, pisape “!E, ve amarau re! In na nekilia pa rui nap̃a amiu apimi e yo nini vanon Yesu nae Nasaret, nap̃a am̃ear naga e laki torovia. Ana naga sum̃alu mali si rui, pe mon re si e yo nini poli. Aimi avisulia! Na nene yo nap̃a amligan tasnena m̃enea. Mat 26:32; Mak 14:28Ana ato vilaga, avisawal va Pita amio nalogena tap̃ena lala, avisave yoko Yesu naga sumo vito p̃es garo Kalele, ana p̃isi na la m̃ena monar asiraun atove, avisu naga e yo nap̃ani, sa nap̃a naga pisaar pan la sumo rui.”
P̃isi na la apitap̃ili, apetan puluve ap̃ure apitove, komin la amilan suri la nene pano-o pap̃isi, amiyuwawan ga rui. Ana la amarau m̃ena pap̃isi, kila sanene la apitove na pe apisawal re si pan yaru tap̃ena la poli, apa mesmes puna ne nalogena lala.
Yesu m̃alivin Maria nae Maktala
Matiu 28:9-10; Yoane 20:11-18
Ana Yesu mal sina e Pog Olua kolulag wa ke ga wa, nap̃a pe legien p̃esia na wik. P̃isi na naga m̃alivin ke la nap̃a atavevea, ana naga nap̃a m̃alivin p̃esia, Maria nae Maktala, nap̃a nanua sumo pile plan ninuna viowa la olua petania. 10 P̃isin nap̃a Maria pisu Yesu, pa m̃alivin la nap̃a asum̃a ataveve ke naga sumo, la asum̃a amloge ke piowa atag ke ga wa, naga pisawal pan la pisape Yesu naga mal si rui. 11 Naga pisa ruru pan la pisape naga pisu Yesu e kilamarana rui, ana la pe amlelaga re e naga poli.
Yesu m̃alivin kiena nalogena la lua
12 Ana siraun sina, e pogos tai nalogena la lua apetan Yerusalem amial apa ke apa sane, ana Yesu m̃alivin la. Lalua apisu sane yepena pe tap̃ena, pe sa re si nanua sumo poli, 13 ana pogos nap̃a apisu pae p̃isi, lalua apilon la sina ap̃asup̃ela, apitove apisawal sur nene pan lala tap̃ena lala, ana yam si tai lala tap̃ena la nene pe amlelaga re e sur nene poli.
Yesu m̃alivin kiena nalogena lala
14 A siraun sina, Yesu m̃alivin kiena nalogena la lualima taaga pa taaga, e pogos tai nap̃a atotanon ke kinanena. Ana naga pisli m̃a pan la, komin nap̃a pe ap̃asine ruru re naga poli, komin sinela la m̃arera pap̃isi, kila na la pe amlelaga re e visena kiena ne la nap̃a akirawal naga mali si rui. 15  Yum̃aena 1:8Ana Yesu pisa pan la, pisape “Nanagane na monar avano, aliureure amiu e yo punu ga e yomarava nini, monar alologon kiau lologena wo van yeririna la punu ga. 16 Visae yar tai naga loge, ana lelaga ea, siraunia tol wii nakeena, yaru nene yoko tol malena, a visae naga nap̃a ve lelaga re, p̃isi na Ntewa visaar marena vania. 17 Ana la nap̃a yoko alelaga, p̃isi na kile la asike e la, sa nap̃a la avile plan yermare la e puriukawaena na kiau kia, ana avisin m̃ena visena tap̃ena lala, 18 a sa pogos tai auarar lom̃ara tai, ana yoko woga ga, a visae amun sur tai nap̃a monar amarenia, ana sur nene tap̃atete kila sur tai van la, ana yoko aligan limala la e inanena lala, p̃isi na aloge wo sina ga.”
Yesu p̃asup̃e si pa ma e peni
Luk 24:50-53; Yum̃aena 1:9-11
19  Yum̃aena 1:9-11Ana pogos nap̃a kieta Sup̃e Yesu pisa pa visena la nene pan la, Ntewa p̃urelua si naga pa ma e peni, mligan naga totano e lepas na p̃amarua puna. 20 Ana kiena nalogena la amial tetai, apa amlologo e yo punu ga, ana apisu sane Sup̃e naga miyum̃ae ke amio la, kila ke kile la moki pan la, vena kilaen yeririna la avisu kilia sane kiela visena la pe lelaga ga.
A sunena nene maro ga e nene.

16:7 Mat 26:32; Mak 14:28

16:15 Yum̃aena 1:8

16:19 Yum̃aena 1:9-11