15
Am̃areran li nap̃a akila ke sina ga wo van amiu
Ita mokliu nap̃a tesum̃alu m̃arera ga tesike e Kristo, a pe kieta sitomena peve lua re poli e lepas na narin sur lala nap̃a li nalelagaena tap̃ena lala asum̃a apeveyu ke ea. Ana ita na sanene, monar ve tekila re ga ya nap̃a sinetan kilaena, ana monar tekila kieta sitomena la ve piayavi ruru wo va nalelagaena tap̃ena lala nap̃a asitom ke asape tap̃atete akila sur lap̃asa nap̃a tesitom tesape tekila woga ga. Ita make ga, monar tesitom̃al li nalelagaena tap̃ena la nap̃a asike lavisin ita, a monar tekila ya nap̃a la asitom asape po, vena akekarania, a vena iilaen kiela malena amio Sup̃e. Visae tesitom̃al Kristo, naga sike e yomarava naga pe kila re ya nap̃a naga sinenan sape kila poli, ana naga pane pog m̃arera yam mokliu, akila pania sa nap̃a visena tai na Tus na Yauena pisa, nap̃a yar tai pis pa Ntewa, sape
“Visen viowa la nap̃a akoven pan ko, akoven m̃ena pan inu maran taaga.” Yauena 69:9
Visena la ne sanene, nap̃a asike e Nasiriena Wa la nanua sumo, asiria vena vian ruru itaen la nap̃a teim sirau, ana touloia, akilia akila kieta sitomena la m̃arera ruruia vena ita m̃ena tekilia teva teyupor e pog m̃arera lala. Visena la nene vena iila itaena, akila tekilia ruru tesape yoko monar tetaulu sur make la nap̃a Ntewa pisaaria.
Sanene na, nemlen ke pa Ntewa vanon amiu, komin naga ke narui naga pe purp̃es nen sitomena viavi, naga ke narui nap̃a kilia iilar malena kiena yaru, a nemlogin ke tania vena kila sane asum̃a ataveve p̃elaga kiena Kristo Yesu, asum̃a ruru ga veraga amio p̃elaga na ve taagaena, nap̃a kiamiu sitomena ve taaga a kiamiu visena ve taaga, ana yoko ayeluar ruru Ntewa, nap̃a naga pe armanane kieta Sup̃e Yesu Kristo.
Sanene, amiu le Yu lala, amio kam la nap̃a pe ape Yu re poli, pogos nap̃a asum̃a apim ke lele taaga, ana akekaran ga nap̃a aworworun amiu punu ga aim loyum̃a, sa ga nap̃a Kristo kekaran worworun itaena. Pogos nap̃a visae akila ve sanene, naga pe mrapa si tai nap̃a vena visirluaena kia kiena ne Ntewa. A popon nap̃a akila ve sa nene, komin Kristo pitomi e yomarava, pe kila re ga yum̃aena pan le Yu la poli, ana kila m̃ena pan la nap̃a pe ape Yu re poli. Sane e lap̃as kiena le Yu lala, kila ya nap̃a Visena Wa kiena ne Ntewa pisa, kila nap̃a navisaarena lala nap̃a Ntewa kila pa apua kana le Yu lala, pimi pe lelaga. A e lepas kiena la nap̃a pe ape Yu re poli, naga kipianli lemamiena kiena ne Ntewa pan la, kila vena ayeluaria, maran taaga e nap̃a Siriena Wa la apisa. Tai nap̃a pis p̃esania sike e Tus na Yauena, nap̃a sape
“Nesike likan wolawa lala, nemieluar kiom̃a kia,
yoko nelotun ko e yauena wa lala.” Yauena 18:49
10 A tap̃ena, sike e Tus Navisaluaena lala, pisape
“Kam wolawa lala, aimi vai amio nena yeririna lala kiena ne Ntewa nap̃a le Yu lala, amiu make ga akekara!” Naw 32:43
11 A tai sina sike sina e Tus na Yauena lala, sape
“Amiu nap̃a pe ape Yu re poli, avisirlua kia kiena ne Ntewa,
Amiu yeririna na yo make ga aieluaria.” Yauena 117:1
12 A na maro molue kome Tus kiena Aisea, pisayu Navisaarena kiena le Yu lala, sape yoko naga sumon m̃ena la nap̃a pe ape Yu re poli. Ana visena nene pisa sanini, sape
“Yoko lus kiena yermarua Sese tai m̃alivi,
nap̃a yoko Ntewa ligan lua naga metava ve sup̃en li tap̃ena la nap̃a pe ape Yu re poli,
ana yoko awasinea vena naga kila navisa ruruena kiena ne Ntewa imi m̃alivin la.” Ais 11:10
13 Ana nemlenin amiu sina pa Ntewa, nap̃a tekilia towasine ga kiena visaarena lala, nemlogin vena awasine m̃a naga vano-o kiena kekarena make ga a kiena sum̃are imi ulemamaga e kiamiu malena, ana kila vena m̃areraena kiena Ninuna Wa kilia yum̃ae e amiu vena kila sa nap̃a amiu asum̃a ap̃asine ke kiena navisaarena lala, imi uleule va va sa nene.
Pol pisayu pa le Rom lala e lepas na kiena yum̃aena nap̃a kila pa la nap̃a pe ape Yu re poli
14 Erau lala, pe nesitom p̃ele amiu re poli, ana nekilia ruru nesape amiu sinemiu la po pap̃isi, akilia ruru sur la moki rui, a kam na atorokin nap̃a akilia avian amiu sina e visena kiena ne Ntewa la ve moki. 15 Sanene, pona ailan towe laa m̃ak nini yo, apisu nap̃a nesum̃alu nepisayu sur m̃arera la moki towe laa pan amiu sane, a nepisayu ke sina ga sur lap̃asa nap̃a pona kam na asape akilia yo rui. Ana nepisu sane monar nekila ve sa nene, komin Ntewa mligan nakiliaena nakilaen yum̃aena nene e lum̃au vena nekila, sane nalaena wo tai, 16 vena neim sane yar na yum̃aena kiena Yesu Kristo vena visawalena Lologena Wo kiena ne Ntewa va yar la nap̃a pe ape Yu re poli. Nekila yum̃aena nene, in na sane yar wa tai nap̃a nemiyum̃ae ke loyum̃a e Yum̃a Wa m̃ana Ntewa, nekila la nap̃a pe ape Yu re poli vena aim ave wa ruru nenaga, neyawawo la e kia kiena Ninuna Wa, vena akilia aim sane nalaena wo tai nap̃a pa Ntewa nap̃a yoko kekaran vap̃isi. 17 Sanene, imimi lua Kristo Yesu memiyum̃ae ke veraga, a nekekaran nap̃a inu m̃ena nekila ke yum̃aena kiena ne Ntewa komp̃asa. 18 Ve nevisin re kulin wowe, ana nekilia nevisave nop̃arwar inu pap̃isi e ya nap̃a Kristo miyum̃aen pimi m̃alivi kome inu, komin nagane, imimi lua mop̃ere la nap̃a pe ape Yu re poli apim lavisin Ntewa, asum̃a apatanonia. Nepisawal visena lala, nekila yum̃aena moki, 19 Ntewa kila kile la nap̃a peve tap̃ena, nam̃areraena kiena Ninuna Wa miyum̃ae, ana kila sane lologena wo kiena Kristo pa vanua make nenaga e yo la moki, siar gar Yerusalem pa nena perina yalen silau pa tol pupia lepas nap̃a Lirikam. 20 Ana nepisu sane pe torok re poli wa, kiau sitomena m̃arera tai tom̃a e inu nap̃a sape monar neva laa sane wa. Ana pe nesitom re nesape neva e nap̃a kia kiena ne Kristo pa pa e rui, komin pe sineun re nesikol yum̃aena nap̃a yar tap̃ena siar pa rui, ana sineun nesape neva e yo nap̃a yar la pe akilia re naga poli wa. 21 Nanene sane visena tai nap̃a navisawalena Aisea pisawal nanua rui, nap̃a pisayu Navisaarena, pisape
“La nap̃a pe yar pisawal re naga pan la poli wa, yoko akilia avisu kilalea,
la nap̃a pe amlogeli re kiena kia poli wa, yoko alogekilalea.” Ais 52:15
Pol maplanar ruru nap̃a va m̃alivin le Rom lala
22  Rom 1:13Sa nap̃a nepisa p̃a rui, yam mokliu nap̃a sineun nesape neim nom̃alivin amiu gar Rom, ana nesum̃a nekila ke yum̃aena la e yo tap̃ena lala, a sur tap̃ena m̃ena la moki pap̃isi pano-o pe nom̃al re kana pulmas tai poli wa. 23 Ana nagane, nepisu sane kiau yum̃aena e lepas nini nap̃a Esia sane p̃isi narui, a sitomena nap̃a sike e inu kas mokli rui, sane sineun nesape neim nom̃alivin amiu re, nom̃ape pona woga ga yo narui. 24 Nekila ruru ke nesape noure matan e nini neva yalen sila u gar pupia purvanua nap̃a Spen, ana nesitom ke nesape yoko nokom pun amiu, vena tekilia tesu re veraga telual pog wo tai sanene temio ita sumo wa. Yoko tap̃atete nesike ve piavi ve sa nap̃a sineunia, ana visae akilia akila sur lap̃asa vena iila inuena e kiau mrapa, yoko nela sina ga kiau mrapa nevano. 25  1Kor 16:1-4Ana nanene pe nagane re poli, komin nap̃a yoko neva nokom ke ne Yerusalem sumo na wa, komin nap̃a kiau narin yum̃aena tai vena kilaen va li nalelagaena kiena ne Ntewa la nap̃a asike e nene sumo. 26 La asike e pog m̃arera tai nagane, nap̃a la mokliu pe kiela sur re poli, limala korena ga, ana p̃egas nen li nalelagaena la nae yo make ga nap̃a M̃asitonia amio Kris, amloge, ana la ga ap̃ar sitomena nene nap̃a asape popon akuan kilavaru tai vena iila laena. 27  1Kor 9:11Nanene sur wo tai nap̃a akila taveve ga kiela sitomena, ana nepisu sane naga pe sur wo tai nap̃a monar akila kemua. La nene pe ape Yu re poli, ana e kiela malena amio Sup̃e, ap̃ar navisa ruruena moki kiena ne Ntewa pimi e la, kome le Yu lala, ana pogos nap̃a le Yu la nene atol m̃ena ga pog m̃arera, popon la nap̃a pe ape Yu re poli, akila maran towe van la, aiila la e sur lap̃as nap̃a limala plasania.
28 Ana kilavaru nene nap̃a amiyuwon poloia, amligan e lum̃au vena nowar vano, ana pogos nap̃a neva neligan ruru sike amio le Yerusalem la narui, yoko nowasup̃e in sina neim nokom pun amiu gar Rom, siraunia yoko neva yalen sila u gar Spen. 29 A nemninu rui visae pogos nap̃a noworun amiu, yoko wo na wo van ita make ga, yoko neim nemio navisa ruruena wo kiena ne Kristo la ve moki nap̃a nevion van amiu.
30 Erau lala, sineun nesape neviun manene van amiu e kia kiena kieta Sup̃e Yesu Kristo, nesape asitom̃al in m̃a e kiamiu leniena lala. Nekilia nesape apulemamaga amio sinesiena nap̃a Ninuna Wa mlavia, ana popon alen wo inu manenea, asikol kiamiu leniena amio kiau leniena nap̃a nop̃ion ke nesape nelen silaga. 31 Pogos nap̃a nepa netol lepas nap̃a Sutea vena neva Yerusalem, la mokliu nap̃a pe sinelan re nap̃a alelaga e Lologena Wo poli asike ea, ana pe nekilia re nesape yoko la asitom akila ya ne van inu, ana nemie awis pan amiu vena alen va Ntewa kilawo inu e kiela sitomena viowa lala e inu. A monar alen m̃ena ga sane li nalelagaena wa lala nap̃a asike gar Yerusalem, yoko akekaran ala narin kilavaru nap̃a yoko nekian van la. 32 Ana visae sur make ga torokin nasinenanena kiena ne Ntewa, yoko nekilia nom̃alivin amiu amio pupia kekarena na losineu, a yoko nekilia nesu ruru nemio amiu, neva ruru inu sumo wa. 33 A in m̃ena nesum̃a nemlen wo amiu, nesape yoko kieta Ntewa, purp̃es nen sum̃are, sike amio amiu vano-o ve uro re.

15:22 Rom 1:13

15:25 1Kor 16:1-4

15:27 1Kor 9:11