^
Taetas
Pol porworun Taetas
Yum̃aena kiena Taetas e purvanua nap̃a Krit
Ovisuar lelagaena navisokanena lala
Navianena wo kila p̃elaga wo m̃alivi
P̃elaga wo kien yaru nap̃a mlelaga e Yesu Kristo
Pol miilaar Taetas
Visena maro lala