Xo̱jo̱n carta xi kiskiì ítjòn San Pedro
1
Kó tsò Pedro nga síhixat'aà xi̱ta̱
'A̱n xi 'mì‑na̱ Pedro, nga 'a̱n tsibíxáya‑na Jesucristo, sìhixat'aà‑nò ngats'ioò xi xó jaàjiìn‑nò Nainá nga mì ti̱ nangui‑nò titsa̱jna‑nò nga xki̱ xi ján na̱xa̱ndá kitsjohoya ya̱ nangui Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ko̱ Bitinia; jñò xi xó kitjaàjiìn‑nò, koni s'ín jye tjíndaà‑la̱ xi kjo̱hítsjeèn‑la̱ Nainá xi Na̱'èn‑ná ma, nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ k'oa̱á s'ín kisìko̱‑nò nga nguì xi̱ta̱‑la̱ Nainá ma, mé‑ne nga si̱kitasòn‑là Jesucristo ko̱ mé‑ne ma xíxteèn‑jno‑nò jní‑la̱ nga matsjeèya ini̱ma̱‑nò kjoa̱ ts'e̱ jé‑nò. Tseé kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán kàtas'e‑la̱ ini̱ma̱‑nò.
Kjo̱tjò xi chiñàkjoa̱‑lá xi tíjnatjò‑la̱ Nainá ján ngajmiì
Jeya kàtìjna Nainá xi Na̱'èn‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná. 'Ñó tse kjoa̱hi̱ma̱takòn tjín‑la̱: koni s'ín jaáya‑la̱ Jesucristo kjoa̱ ts'e̱ kjoa̱biyaà, k'oa̱á kisìko̱‑ná Nainá nga kits'in xi̱tse̱ ìjngoò k'aá mé‑ne nga kjit'aà na̱chrjein chíñakjoa̱á nga tsjá‑ná kjo̱tjò xi jè tíjnatjò‑la̱ ján ngajmiì, kjo̱tjò xi mìkiì bits'on ni̱ta̱ kjé‑ne, mìkiì bi'ndo ko̱ mìkiì bixòña. Kjo̱tjò jè, jñá tjoé‑ná. Ta nga̱tjì‑la̱ nga mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Nainá, jè nga'ñó‑la̱ síkinda̱‑ná skanda k'e̱ nga ki̱tjokàjñaá kjo̱'in koni s'ín tjíndaà‑la̱ Nainá k'e̱ nga jye kjoe̱het'aà na̱chrjein.
Koií kjoa̱‑la̱, jñò, 'ñó tsja tjín‑nò, na̱s'ín tjín i'nga na̱chrjein nga makájno‑nò nga kjìn ska̱ya kjo̱'in nìkjioón. K'oa̱á ma‑ne nga kjo̱'in nìkjioón nga ma chít'aà‑nò tsà ndaà mokjeiín‑nò. K'oa̱á ngaya‑la̱ koni jè oro, mochjeén‑né nga ko̱ ni'ín ko̱tsjeèya‑ne. Ko̱ jè kjoa̱ nga mokjeiín‑nò ìsa̱á 'ñó chjí‑la̱ mì k'oa̱á‑ne koni jè oro xi bits'ón‑ya. Jñò, k'e̱ nga jye chít'aà‑nò koni s'ín mokjeiín‑nò, jeyaá ki̱tsa̱jnaà, 'ngaá ki̱tsa̱jnaà ko̱ jcha̱xkón‑nò k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Jesucristo.
Jñò, matsjacha‑nò Jesucristo, na̱s'ín mìkiì kiyaxkoòn. Mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱, na̱s'ín mìkiì titsa̱'yaà. 'Ñó tsja ma‑nò skanda tsjìn 'én xi ma s'e̱no̱jmí nga 'ñó tjín‑nò kjo̱tsja. Koií kjoa̱‑la̱ nga matsja‑nò nga jye titsa̱bitjokàjñoò kjo̱'in ta nga̱tjì‑la̱ nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo.
10 Jè kjoa̱ nga bitjokàjñoò kjo̱'in, jñà xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjòtseé, kiskoòta'yàko̱‑né ti̱koa̱á kiskònanguiya‑né, i̱kjoàn kiìchja̱ya jè kjo̱ndaà xi tsjá‑nò Nainá. 11 Jñà xi̱ta̱ koi, jè Ini̱ma̱‑la̱ Cristo kisìkichi̱ya ítjòn‑la̱ mé kjo̱'in xi si̱ìkjeiín Cristo ko̱ kjoa̱ jeya xi s'e̱‑la̱ k'e̱ nga ko̱ma i̱skan. Kiskònanguiya‑né mé na̱chrjein‑ne nga k'oa̱s'ín ko̱mat'in koa̱ kós'ín ko̱ma. 12 Ta̱nga jè Nainá kisìkichi̱ya‑la̱ nga mìtsà kjo̱ndaà ts'e̱ nga ko̱s'ín kis'eno̱jmí‑la̱ 'én koi; kjo̱ndaà tsa̱jòn‑nò. Ko̱ jñà 'én koi, ti̱jñà‑ne 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi tís'eno̱jmí‑nò na̱chrjein i̱'ndei̱. Nga ti̱jé‑ne Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi ngajmiì nchrobá‑ne tsjá‑la̱ nga'ñó jñà xi̱ta̱ xi béno̱jmí‑nò. Skanda jñà àkja̱le̱, mejèn‑la̱ skoe̱ kjoa̱ koi.
Mochjeén‑né nga tsjeè si̱jchá yijo‑ná
13 Koií kjoa̱‑la̱ jñò, titsa̱jnandaà, ndaà ti̱kítsjeèn, nguì ndaà chíñakjoa̱‑là kjo̱ndaà xi tjoé‑nò k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Jesucristo. 14 K'oa̱s'ín ndaà ti̱jchá yijo‑nò koni i̱xti xi ndaà 'nchréñijon. Kì k'oa̱ ti̱s'ín 'nè‑nò koni s'ín ki'nè nga sa̱ ítjòn nga ch'o tjín kjoa̱ xi kisìjé yijo‑nò k'e̱ nga ti̱kj'eè ndaà yaxkoòn Nainá. 15 Ta̱ sa̱á tsjeè ti̱jchá yijo‑nò ngats'iì kjoa̱ xi 'nè, nga jè Nainá xi xó kiìchja̱‑nò, xi̱ta̱ tsjeè‑né. 16 Nga jè Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, k'oa̱á s'ín tíchja̱ nga tsò: “Jñò, xi̱ta̱ tsjeè kàtama, nga 'a̱n, xi̱ta̱ tsjeè‑ná.”
17 Jñò, tsà Na̱'èn 'mì‑là Nainá xi ta ngásòn tífìko̱ ngats'iì xi̱ta̱ k'e̱ nga bìndaàjiìn‑la̱ ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi s'ín, mochjeén‑né nga kjit'aà na̱chrjein ndaà jcha̱xkón nga i̱ titsa̱jnaà i̱sò'nde nga mìtsà i̱ nangui‑nò. 18 Jñò, jyeé ndaà tíjiìn‑nò nga mìtsà tsojmì xi ma‑la̱ bits'on kjòchjítjì‑nò nga ma titsa̱jnandei̱í‑nò ngats'iì kjoa̱ ch'o xi ni̱mé chjí‑la̱ koni s'ín tsakó‑nò xi̱ta̱ jchínga‑nò. Mìtsà to̱n oro ko̱ to̱n plata kjòchjítjì‑nò. 19 Jè jní‑la̱ Cristo xi 'ñó tse chjí‑la̱ kjòchjítjì‑nò. Cristo kitsjaà kjo̱tjò yijo‑la̱ nga k'en‑t'aà krò koni jngoò orrè xi tsjeè kji, xi ni̱mé ch'in tjít'aà yijo‑la̱. 20 Ti̱k'e̱‑ne nga ti̱kj'eè sindaà i̱sò'nde, Cristo, k'oa̱á s'ín kisinè‑la̱ kjoa̱ xi si̱ìkitasòn. Ta̱nga jè na̱chrjein xi titsa̱jnaá i̱'ndei̱ ki'ya‑la̱ nga j'iì Cristo nga kisìkitasòn kjoa̱ xi kisinè‑la̱ xi kjo̱ndaà tsa̱jòn. 21 Xi i̱t'aà ts'e̱ Cristo, jñò mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Nainá; nga jè kisìkjaáya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà, ti̱koa̱ kitsjaà‑la̱ kjoa̱ jeya; k'oa̱á ma‑ne nga mokjeiín‑nò ko̱ chiñà nga si̱ìkitasòn Nainá koni s'ín kitsjaà‑nò tso'ba.
22 Jè ini̱ma̱‑nò, jyeé kjòtsjeè, koií kjoa̱‑la̱ nga nìkitasòn koni tsò 'én kixi̱‑la̱ Nainá mé‑ne nga kixi̱ si̱tjòchaà xinguio̱o. K'oa̱á ma‑ne nga mochjeén‑né nga 'ñó ndaà ti̱tsjacha xinguio̱o nga tsjeè tjín ini̱ma̱‑nò. 23 Jñò, ìjngoò k'a kits'iìn xi̱tse̱ ìjngoò k'a‑nò. Ta̱nga mìtsà tje̱‑la̱ xi̱ta̱ xi biyaà kits'iìn‑nò, jè tje̱‑la̱ Nainá xi mìkiì biyaà kits'iìn‑nò. Nga̱ jè 'én‑la̱ Nainá xi tíjnakon ko̱ xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne kits'iìn ìjngoò k'a‑nò. 24 Nga k'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò:
Ngats'iì xi̱ta̱, k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni xka̱ ijñá;
kjoa̱jeya‑la̱ xi̱ta̱, k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni naxó‑la̱ xka̱ ijñá;
jñà xka̱ ijñá, xì‑né; i̱kjoàn bixòjen naxó‑la̱.
25 Ta̱nga jè 'én‑la̱ Nainá tíjna‑né ni̱ta̱ kjé‑ne.
'Én jè, jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi jye kis'eno̱jmí‑nò.