Xo̱jo̱n carta‑la̱ San Pablo xi kiskiì ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Tesalónica
1
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Tesalónica
Jñò xi xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá maà xi titsa̱jnaà ya̱ na̱xa̱ndá Tesalónica nga ya̱ titsa̱jnakjoòko̱o Nainá xi Na̱'èn‑ná ko̱ jè Jesucristo xi otíxoma‑ná, 'a̱n xi 'mì‑na Pablo titsa̱nìhixot'aà‑nòje̱n ko̱ Silvano [ti̱jé‑ne xi 'mì Silas] ko̱ Timoteo. Nainá kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò.
Kó tsò Pablo nga tsjá‑la̱ kjo̱ndaà Nainá
K'e̱ nga nokjoàt'aà‑la̱je̱n Nainá, kjit'aà na̱chrjein 'biì‑la̱je̱n kjo̱ndaà i̱t'aà tsa̱jòn. Bítsjeèn‑naje̱n nga nguixko̱n Nainá xi Na̱'èn‑ná koni s'ín nga titsa̱nìxá, koií kjoa̱‑la̱ nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo, ti̱koa̱ ndaà nìxá‑là xi̱ta̱ xi kj'ei̱í nga matsjacha, nga ti̱koa̱ kixi̱ titsa̱jnaà nga titsa̱chiñà‑là Jesucristo xi otíxoma‑ná. Ndí 'ndsè, Nainá matsjakeè‑nò. 'Ya‑náje̱n nga xó k'oa̱s'ín jaàjiìn‑nò nga xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ ko̱maà. Nga jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi tsibèno̱jmí‑nòje̱n, mìtsà ta 'én tsa̱je̱n xi kinokjoáko̱‑nòje̱n. Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kitsjaà‑naje̱n nga'ñó, ko̱ ti̱koa̱ 'ñó ndaà kjòchi̱ya‑naje̱n nga nguì kixi̱ kjoa̱. Jñò, ndaà ki'yaà k'e̱ nga ya̱ tsakítsa̱jna‑je̱n, ndaà kinìchját'aà‑nòje̱n xi kjo̱ndaà tsa̱jòn.
Jñò, k'oa̱á s'ín ki'nè koni s'ín ki'nè‑je̱n ko̱ koni s'ín s'ín Cristo. Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kitsjaà‑nò kjo̱tsja nga komà kichjoétjò 'én‑la̱ Nainá na̱s'ín 'ñó tse kjo̱'in tsatojioòn. K'oa̱á ma‑ne jñò tsakoò jngoò‑là kjoa̱ xi ndaà tjín nga kiskinguì ngats'iì xi̱ta̱ xi jye kòkjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá ya̱ nangui Macedonia ko̱ Acaya. Nga ya̱á kjòts'ia̱‑ne i̱t'aà tsa̱jòn nga tsabísòn jè 'én ndaà‑la̱ Na̱'èn‑ná; mìtsà tà ya̱ nangui Macedonia ko̱ Acaya; xki̱ xi ján kina'yà‑la̱ nga jñò, ndaà mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Nainá. K'oa̱á ma‑ne nga mì ti̱ kiì mochjeén‑ne nga ngaje̱n kéno̱jmí‑la̱je̱n xi̱ta̱ i̱t'aà tsa̱jòn, nga jyeé beè‑nò xi̱ta̱. Nga̱ ti̱jñà béno̱jmí‑ne nga ndaà kichjoétjò‑náje̱n k'e̱ nga ijchochoòn‑nòje̱n. Ti̱koa̱á tsò‑né nga jñò jyeé kinìkíjna kjoa̱ ts'e̱ xkósòn. I̱'ndei̱ jyeé ya̱ tjaàt'aà‑là xi nguì jè sobà Nainá xi kixi̱ kjoa̱ nga tíjnakon. 10 Ti̱koa̱á béno̱jmí‑né nga titsa̱chiñà‑là Ki'ndí‑la̱ Nainá nga ki̱tjojen ìjngoò k'a‑ne ngajmiì, jè xi ti̱jè‑ne Jesús xi Nainá kisìkjaáya‑la̱ k'e̱ nga k'en, nga jè‑né xi ko̱chrjekàjiìn‑ná kjo̱'in ts'e̱ kjoa̱jti‑la̱ Nainá xi sa̱ nchrobá.