Xo̱jo̱n carta‑la̱ San Pablo xi kiskiì ítjòn‑la̱ jè Timoteo
1
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà Timoteo
'A̱n, Pablo, tìkjiì‑lè xo̱jo̱n jè, nga 'a̱n tsibíxáya‑na Jesucristo, nga k'oa̱s'ín kitsjaà o̱kixi̱ Nainá xi ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in ko̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo nga titsa̱chiñá‑lá kjo̱ndaà‑la̱. Ngaji̱ Timoteo, koni tsà ki'ndí ts'a̱n xan‑lè nga 'a̱n tsakoòyandaà‑lè koni s'ín mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Nainá xi Na̱'èn‑ná ko̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo kàtatsjá‑lè kjo̱ndaà, kàtahi̱ma̱keè‑lè, kàtas'e‑la̱ kjoa̱'nchán i̱jiìn ini̱ma̱‑lè.
Pablo tsibínè‑la̱ Timoteo nga si̱ìkixi̱ya xi̱ta̱ xi kj'ei̱í kjo̱hítsjeèn okóya
Koni s'ín tsibìtsi'ba‑lè k'e̱ nga kiaà nangui Macedonia, ya̱á ti̱jni na̱xa̱ndá Éfeso mé‑ne nga ki̱chakjáya‑la̱ xi̱ta̱ xi mìtsà 'én kixi̱ nchihokóya i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. Ngaji̱ Timoteo, k'oa̱á s'ín tjínè‑la̱ jñà xi̱ta̱ koi, kì kiì sís'in‑la̱ cuento jchínga xi mìtsà kixi̱ kjoa̱ ti̱koa̱ kì kiì sís'in‑la̱ kjoa̱ xi mìkiì fehet'aà ts'e̱ xi̱ta̱ jchínga kjòtseé. Kjoa̱ koi ni̱mé chjí‑la̱. Tà síkjaán‑kjoò‑ná. Mì kì osìko̱‑ná nga mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo mé‑ne nga ko̱ma si̱kitasoán koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá.
Xá xi tìbìnè‑lè, jè‑né nga tsjeè tíjna ini̱ma̱‑ná, nga tsjeè tjín kjo̱hítsjeèn‑ná koa̱ nga nguì ndaà mokjeiín‑ná; ya̱á nchrobát'aà‑ne nga si̱tjòchaà xinguia̱á. Ta̱nga tjín i'nga xi̱ta̱ xi xìn ndi̱yá tjímaya; tà koií joóya‑ne 'én xi ni̱mé chjí‑la̱. Mejèn‑la̱ maestro ts'e̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá kítsa̱jna. Ta̱nga ti̱jñà‑ne, skanda mìkiì machi̱ya‑la̱ 'én xi chja̱ nga 'ñó chja̱ nga tsò nga kixi̱ kjoa̱.
Tíjiìn‑ná nga jè kjo̱tíxoma xi kitsjaà Nainá, ndaà tjín tsà k'oa̱s'ín ko̱chjeén koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá. 'Ya‑ná, kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá, mìtsà ts'e̱ jñà xi̱ta̱ xi ndaà s'ín. Ts'e̱‑né jñà xi̱ta̱ xi mìkiì 'nchréñijon koa̱ mìkiì síkitasòn; ts'e̱‑né xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkón Nainá koa̱ ótsji jé; ts'e̱‑né xi̱ta̱ xi mì tsjeè tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi tjé beèhikon jè kjoa̱tsjeè‑la̱ Nainá; ts'e̱‑né xi̱ta̱ xi sík'en na̱'èn‑la̱ ko̱ nea̱‑la̱, ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi xi̱ta̱ sík'en. 10 Ti̱koa̱ ts'e̱‑né jñà xi̱ta̱ xi kjoa̱ chijnguií s'ín, jñà xi xi̱ta̱ xa'nda, xi̱ta̱ xi xíkjín fìko̱ chijé nga otíjna. Ti̱koa̱ ts'e̱‑né jñà xi̱ta̱ ndiso ko̱ xi̱ta̱ xi mìtsà 'én kixi̱ chja̱, jñà xi̱ta̱ xi ch'o tjín kjoa̱ xi s'ín xi kondra̱ ts'e̱ kjo̱hítsjeèn xi kixi̱ tjín. 11 Jè kjo̱hítsjeèn kixi̱, k'oa̱á tjín xi okóya jñà 'én jeya‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. Nainá xi 'ñó jeya tíjna, jè kisìnga̱tsja‑na nga 'a̱n kichjàya 'én koi.
Mé kjoa̱‑ne nga kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá jè Pablo
12 Tsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Na̱'èn‑ná Jesucristo. Ndaà chjí‑la̱ nga kitsjaà‑na nga'ñó ti̱koa̱ ndaà kijtseè ikon‑na nga 'a̱n kisìnga̱tsja‑na xá‑la̱, 13 na̱s'ín k'e̱ nga sa̱ ítjòn, 'ñó ch'o kis'iaàn; kichjàjno‑la̱ Nainá; kondra̱ kiìtji̱ngui‑la̱; toòn kijtseè xi̱ta̱‑la̱. Ta̱nga kjòhi̱ma̱keè‑na Nainá, nga kj'eè kiì be, koa̱ kj'eè kiì mokjeiín‑na i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 14 Ta̱nga jè kjo̱tjò‑la̱ Na̱'èn‑ná ìsa̱á 'ñó tse kitsjaà‑na ti̱koa̱ kisìhiseèn‑na nga mokjeiín‑na ko̱ kitsjaà‑na kjoa̱tjòcha‑la̱ nga jè Cristo tìjna̱koa̱a.
15 Jñà 'én koi, nguì 'én kixi̱‑né. Mochjeén‑né nga ko̱kjeiín yije‑la̱ xi̱ta̱ nga jè Jesucristo j'iì i̱ i̱sò'nde nga ko̱chrjekàjiìn kjo̱'in ngats'iì xi̱ta̱ xi jé tjín‑la̱. Ngats'iì xi̱ta̱ xi ch'o s'ín, 'a̱án tìjna̱ ítjoàn nga tsohotsjià jé. 16 Na̱s'ín 'ñó ch'o kis'iaàn, Nainá kis'e‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn i̱t'aà ts'a̱n. Jñà xi̱ta̱, k'e̱ nga skoe̱ kó s'ín kisìko̱‑na Na̱'èn‑ná Jesucristo, nga 'ñó tjín‑la̱ kjoa̱tsetakòn, ti̱koa̱á ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo nga s'e̱‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 17 Nainá, 'nga kàtìjna, kàtas'e‑la̱ kjoa̱jeya ni̱ta̱ mé nó, ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne nga jè otíxoma ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne koa̱ mìkiì kjoe̱het'aà na̱chrjein‑la̱ ni̱ta̱ kjé‑ne, ti̱koa̱ mìkiì tsejèn ñánda tíjna koa̱ nguì jè ta̱jngoò xi Nainá. K'oa̱s'ín kàtama.
18 Ngaji̱ Timoteo koni tsà ki'ndí‑na̱ xan‑lè, sìnga̱tsja‑lè 'én koi, koni s'ín kitsò xi̱ta̱ xi kisìkjeén Nainá nga kiìchja̱ i̱t'aà tsi̱ji, mé‑ne nga i̱t'aà ts'e̱ 'én koi, tsjá‑lè nga'ñó nga ndaà si̱xá‑la̱ Nainá koni s'ín síxá soldado. 19 Ndaà kàtakjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ Cristo, ti̱koa̱ ndaà kàtìjna kjo̱hítsjeèn‑lè. Tjín i'nga xi̱ta̱ xi mìkiì kisìs'in kjo̱hítsjeèn xi ndaà tjín. K'oa̱á komà‑ne nga kisìkje‑la̱ ikon nga mì ti̱ kiì kòkjeiín‑la̱. 20 K'oa̱á s'ín komàt'in jè Himeneo ko̱ Alejandro xi 'a̱n kisìkítsa̱jnakoa̱a xi̱ta̱ nei̱í mé‑ne nga kàtakixi̱ya‑ne nga mì ta̱xki̱ ki̱chja̱jno‑la̱ Nainá.