Kó kis'iìn jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús
1
'Én xi kitsjaà Jesús nga i̱skan kjoi̱í Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá
Ngaji̱ Na̱'èn Teófilo, jè xo̱jo̱n xi 'a̱n kiskiì ítjòn‑lè, k'oa̱á kixan‑lè ngats'iì kjoa̱ xi kis'iìn ko̱ xi tsakóya Jesús kóni nga tsibíts'ia̱ nga kisìxá skanda jè na̱chrjein k'e̱ nga Nainá kiìko̱ ìjngoò k'a‑ne ján ngajmiì. K'e̱ nga ti̱kj'eè fì‑ne ján ngajmiì, jè nga'ñó‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ kisìkjeén nga jaàjiìn xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ nga kitsjaà‑la̱ kjo̱tíxoma mé xá xi s'i̱in. K'e̱ nga k'en ko̱ nga jaáya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjo̱biyaà nguì ichán na̱chrjein tsibìjna ìsa̱; kjìn k'a tsakó‑la̱ yijo‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ko̱ kjìn sko̱ya kjoa̱ kis'iìn nga kixi̱ kjoa̱ nga tíjnakon. Ti̱koa̱á tsakóya‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ kós'ín otíxoma Nainá.
K'e̱ nga tíjnako̱ xi̱ta̱‑la̱ k'oa̱á s'ín kitsjaà‑la̱ o̱kixi̱, kitsò‑la̱:
―Kì tà chjà bitjojñoò na̱xa̱ndá Jerusalén. Chíña kjoa̱a skanda k'e̱ nga ki̱tjojen kjo̱ndaà xi tsjá Na̱'èn‑na̱ koni s'ín kitsjaà tso'ba. Jyeé k'oa̱s'ín kixan‑nò nga sa̱ ítjòn. Kixi̱í kjoa̱, jè Juan, nandá kis'iìn‑ne bautizar xi̱ta̱. Ta̱nga jñò, machrañà na̱chrjein nga ko̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ko̱ma‑nò bautizar.
Kií komà k'e̱ nga kiì mijìn ìjngoò k'a‑ne Jesús ján ngajmiì
Jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jnako̱ Jesús, kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱:
―Na̱'èn, xi ji̱ otìxoma‑náje̱n, jñà na̱chrjein koi, ¿a si̱kíjnandei̱í ìjngoò k'a‑ne na̱xa̱ndá Israel nga ta jè ta̱jngoò ko̱tìxoma‑la̱ yijo‑la̱?
Jesús kitsò:
―Mìtsà jñò oko̱‑nò nga jcha̱a na̱chrjein; ta̱ jngoò Na̱'èn‑ná beè kó s'ín kosòn‑la̱ xi kjo̱tíxoma ts'e̱. Ta̱nga k'e̱ nga ki̱tjojen‑nè‑nò jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, tjoé‑nò nga'ñó‑la̱. Jñò kéno̱jmí‑là xi̱ta̱ xi i̱t'aà ts'a̱n i̱ Jerusalén, kóho̱kji nga kijndà nangui Judea ko̱ Samaria, skanda ñánda fehet'aà‑ne i̱sò'nde.
K'e̱ nga jye o̱kitsò Jesús, i̱kjoàn kitjámijìn i'nga nga kiìko̱ ìjngoò k'a Nainá ján ngajmiì ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ nchikotsejèn‑la̱. Chaán mì ti̱ kiì kijtseè‑ne nga jè ifi tsibíjtsa'ma. 10 Jñà xi̱ta̱‑la̱, k'e̱ nga nchikotsejèn‑la̱ nga tífì‑mijìn ngajmiì Jesús, tà ni̱to̱ón j'iì kinchat'aà jò‑la̱ xi̱ta̱ xi íkjá nikje chroba. 11 Kitsò jñà xi̱ta̱ koi:
―Jñò xi xi̱ta̱ Galilea tsa̱jòn, ¿mé‑ne ko̱s'ín chìtsejèn‑nò ngajmiì? Jè Jesús, koni s'ín kà'yaà nga kòfìmijìn ìjngoò k'a‑ne ngajmiì, ki̱jchò na̱chrjein nga k'oa̱ ti̱s'ín kjoi̱í ìjngoò k'a‑ne.
Kií komà nga kitjaàjiìn Matías
12 Jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús inchrobà‑ne nindoò Yá Olivo nga kiì ìjngoò k'a‑ne Jerusalén. K'oa̱á kji chrañàt'aà fì ndi̱yá Jerusalén koni kji tsjá'nde kjo̱tíxoma nga ma fì xi̱ta̱ k'e̱ nga na̱chrjein nìkjáya. 13 K'e̱ nga ijchò‑ne na̱xa̱ndá Jerusalén, kiìmijìn i̱sò'nga ni'ya, jahas'en cuarto ñánda síkjáya. Jñà xi̱ta̱ xi ijchò, jè Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo ki'ndí‑la̱ Alfeo, Simón Celote, Judas, ti‑la̱ Jacobo. 14 Ngats'iì xi̱ta̱ koi ya̱á bixoña nga kjit'aà na̱chrjein nga jngoò tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ nga chja̱t'aà‑la̱ ti̱koa̱ bítsi'ba‑la̱ Nainá; ti̱koa̱á títsa̱jna i'nga íchjín ko̱ María xi nea̱‑la̱ Jesús ko̱ jñà 'ndse̱ Jesús.
15 Jñà na̱chrjein koi, Pedro, kiìchja̱jiìn‑la̱ xi̱ta̱ xíkjín xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Maá‑là tsà jngoò sìndo̱ ko̱ kaàn jñà xi̱ta̱. Pedro kitsò:
16 ―'Ndsè, tjín‑ne nga ki̱tasòn koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá jñà 'én xi kjòtseé kiìchja̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga jè xi̱ta̱xá ítjòn David kisìkjeén nga kiìchja̱ mé xi ko̱mat'in Judas, jè xi kiìkakó‑la̱ xi̱ta̱ xi kitsobà'ñó Jesús. 17 Judas, nga xi̱ta̱ xingui̱‑náje̱n. Ti̱koa̱á kitjoé‑la̱ xá nga ngaje̱n kisìxáko̱‑naje̱n. 18 Jè to̱n xi kisìkijne Judas i̱t'aà ts'e̱ jé xi tsohótsji, nanguií tsatse jngoò 'nde‑ne; i̱kjoàn sko̱ kiskaànguit'aà‑ne nangui, jngoò k'a kixojndà i̱ndso̱'ba̱, itjo ndó'ye‑la̱. 19 K'e̱ nga jye kiì'nchré yije xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Jerusalén nga jye k'en Judas, i̱'nde jè, k'oa̱á s'ín tsibít'aà 'ín nga Acéldama kitsò‑la̱. 'Én ts'e̱ xi chja̱, tsòyaá‑ne: “I̱'nde ts'e̱ Jní‑né.” 20 Jè xo̱jo̱n ts'e̱ Salmo, k'oa̱á s'ín tíchja̱ nga tsò:
Ni'ya‑la̱ kàtasijna tiya‑né,
ni̱jngoò xi̱ta̱ kítsa̱jnaya.
Ti̱koa̱á tíchja̱ Salmo ñánda tsò:
Kj'ei̱í xi̱ta̱ kàt'iì‑la̱ xá‑la̱.
21 ’Mochjeén‑né nga kj'ei̱í xi̱ta̱ sakó ìjngoò‑ìsa xi jè ngajo‑la̱ Judas; jñà chjaàjiìn‑jngoaá xi̱ta̱ xi kjòtseé tjímako̱‑ná skanda k'e̱ nga ti̱sa̱ tsajmeiìko̱‑ná Jesús, 22 mats'ia̱ko̱‑ne nga kis'iìn bautizar Juan skanda k'e̱ nga tsijin ìjngoò k'a‑ne Jesús ján ngajmiì, mé‑ne nga kíjnako̱‑ná ti̱koa̱ tsjá 'én nga Jesús jyeé jaáya‑la̱.
23 K'e̱é tsafaájiìn jò xi̱ta̱: jngoò xi 'mì José, ti̱koa̱ tjít'aàsòn 'ín‑la̱ nga Barsabás 'mì. Barsabás, ko̱ ti̱jè‑ne xi 'mì Justo. Xi ìjngoò, Matías 'mì. 24 I̱kjoàn kiìchja̱t'aà‑la̱ Nainá kitsò:
―Ngaji̱ Na̱'èn, xi yaxkoin ini̱ma̱‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱, ko̱t'ìn‑náje̱n ñá‑la̱á ingajò xi̱ta̱ koi jye kàchjaàjiìn, 25 mé‑ne nga skoé xá‑lè xi ji̱ bíxáya‑la̱, jè xá xi kisìkíjna Judas k'e̱ nga tsohótsji jé, nga jye tíjna i̱'nde ñánda oko̱‑la̱.
26 Kisìskákjoò suerte‑la̱. Jè Matías kisìkijne. Jè komà‑ne tejò xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús xi tejngoò ma nga sa̱ ítjòn.