Xo̱jo̱n carta‑la̱ San Pablo xi kiskiì‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Colosas
1
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Colosas
1-2 Jñò xi xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo 'mì‑nò xi ján titsa̱jnaà na̱xa̱ndá Colosas nga kixi̱ onguít'aà‑là Cristo, 'a̱n xi Pablo 'mì‑na ko̱ 'ndsè Timoteo titsa̱nìhixot'aà‑nòje̱n nga 'a̱n tsibíxáya‑na Jesucristo nga k'oa̱s'ín kjòmejèn‑la̱ Nainá. Nainá xi Na̱'èn‑ná, ko̱ jè Jesucristo xi otíxoma‑ná kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò.
Kó tsò Pablo nga tsjá‑la̱ kjo̱ndaà Nainá
Kjit'aà na̱chrjein k'e̱ nga nokjoàt'aà‑la̱je̱n Nainá xi i̱t'aà tsa̱jòn, 'biì‑la̱je̱n kjo̱ndaà Nainá xi Na̱'èn‑la̱ Jesucristo jè xi otíxoma‑ná. Koií kjoa̱‑la̱ ngaje̱n jyeé k'oa̱s'ín kina'yà‑je̱n nga ndaà mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo Jesús. Ti̱koa̱ matsjacha ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ Nainá. Koií k'oa̱s'ín 'nè‑nò nga titsa̱chiñá‑là nga tjoé‑nò kjo̱ndaà xi tíjnatjò‑la̱ Nainá ján ngajmiì; koni s'ín kjòchi̱ya‑nò k'e̱ nga kina'yà 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi nguì kjoa̱kixi̱. Ti̱jè‑ne jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi jye k'oa̱s'ín kina'yà, 'ñó tínokjoáya nga tíjtsa i̱sò'nde ko̱ 'ñó kjìn xi̱ta̱ nchifatjìya‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ koni s'ín komàt'ioòn jñò k'e̱ nga jahatjìya‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑nò nga jahas'en‑jiìn‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Nainá xi nguì kjoa̱kixi̱. K'oa̱á s'ín tsakóya‑nò Epafras jè xi̱ta̱ xi matsjacha‑je̱n nga ta̱ña nìxákjoò‑je̱n i̱t'aà ts'e̱ Nainá; nga jè Epafras, jngoò chi̱'nda‑la̱ Cristo xi kixi̱ síxá xi i̱t'aà tsa̱jòn. Jyeé tsibéno̱jmí‑naje̱n nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá síkítsjeèn‑nò nga ndaà matsjacha xi̱ta̱.
K'e̱ nga kina'yà‑je̱n, mìkiì nìjchàajiìn‑je̱n nga bìtsi'batjì‑nòje̱n. K'oa̱á s'ín nìjét'aà‑la̱je̱n Nainá nga nguì ndaà kàtasíchi̱ya‑nò koni s'ín mejèn‑la̱ jè; jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ kàtatsjá‑nò kjo̱hítsjeèn ko̱ kjoa̱chji̱ne̱. 10 Ti̱koa̱á nìjét'aà‑la̱je̱n nga k'oa̱s'ín ti̱jchá yijo‑nò koni s'ín ok'ìn‑la̱ nga si̱ìjchá yijo‑la̱ xi xi̱ta̱‑la̱ Nainá, nga kjit'aà na̱chrjein k'oa̱s'ín t'e̱en koni s'ín mejèn‑la̱, nga k'oa̱s'ín t'e̱en ngats'iì kjoa̱ xi ndaà tjín ko̱ nga ìsa̱ ndaà jcha̱xkon yá‑né xi Nainá. 11 K'oa̱á ti̱s'ín nìjét'aà‑la̱je̱n Nainá nga tse nga'ñó kàtatsjá‑nò koni s'ín tjín nga'ñó‑la̱ xi mìkiì fehet'aà, mé‑ne nga kixi̱ ki̱tsa̱jna‑nò ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi sa̱kò‑nò, ti̱koa̱ s'e̱‑nò kjoa̱tsejta ko̱ kjo̱tsja. 12 Tjiì‑là kjo̱ndaà Na̱'èn‑ná nga jè kisìkítsa̱jnandaà‑nò nga ti̱koa̱ tjoé‑nò kjo̱tjò xi jè jye tjíndaà‑la̱ ján ngajmiì ñánda iseèn choòn nga tsjá‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ xi ya̱ chja̱‑ne na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. 13 Nainá kisìkítsa̱jnandei̱í‑ná i̱t'aà ts'e̱ nga'ñó‑la̱ xi̱ta̱ nei̱í jè xi otíxoma ñánda jñò choòn; ya̱á kisìkítsa̱jna‑ná ñánda tíhotíxoma Ki'ndí‑la̱ xi 'ñó matsjakeè, 14 jè xi ko̱ jní‑la̱ tsibíchjítjì‑ná nga kisìkítsa̱jnandei̱í‑ná ti̱koa̱ kisìjchàat'aà‑ná jé‑ná.
Jè Cristo tíjna ítjòn‑la̱ ngats'iì xi tsejèn ko̱ xi mìkiì tsejèn
15 Ni̱ sa̱á jngoò xi̱ta̱ beèxkon Nainá ta̱nga jè Ki'ndí‑la̱ tsakó‑la̱ xi̱ta̱ yá‑ne xi Nainá. Nga̱ jè Ki'ndí‑la̱ xi tíjna ítjòn‑la̱ ngats'iì xi kisindaà i̱sò'nde. 16 Nga ko̱ Cristo, Nainá tsibíndaà yije xi tjín ngajmiì ko̱ xi tjín i̱ i̱t'aà nangui, xi tsejèn ko̱ xi mìkiì tsejèn, ngats'iì nga'ñó xi tjín i̱jiìn i̱sén, xi títsa̱jna ítjòn, xi otíxoma, xi xá ítjòn tjín‑la̱, ko̱ jñà nga'ñó xi mìkiì tsejèn‑ná; i̱t'aà ts'e̱é Cristo kisindaà yije‑ne ko̱ ts'e̱‑né. 17 Cristo, ìsa̱á kjòtseé tíjna mì k'oa̱‑ne ngats'iì tsojmì xi tjín, ko̱ jè tsjá‑la̱ nga'ñó ngats'iì tsojmì mé‑ne nga ndaà kítsa̱jna‑ne. 18 Jè Cristo tíjna sko̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱ nga ti̱jè‑ne yijo‑la̱ ko̱ i̱t'aà ts'e̱é kjòts'ia̱‑ne. K'e̱ nga jaáya‑la̱ Cristo i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà, jè tsibìjna ítjòn‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi faáya‑la̱ mé‑ne nga jè kíjna ítjòn‑la̱ ni̱ta̱ mé xi tjín. 19 Nainá k'oa̱á s'ín kisaseèn‑la̱ nga jngoò k'aá ya̱ tsibìjnajiìn yijo‑la̱ Cristo, 20 nga i̱t'aà ts'e̱é Cristo, Nainá tsajoóndaàko̱ yije‑ne ngats'iì xi tjín i̱sò'nde ko̱ xi tjín ngajmiì; i̱t'aà ts'e̱ jní‑la̱ Jesucristo xi kixíxteèn ján i̱t'aà krò, Nainá kisìkijne 'nchán kjoa̱.
21 Jñò, nga sa̱ ítjòn, ti̱koa̱á titsa̱jnat'aàxìn‑la Nainá; kondra̱á tsanguì‑là ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò, koií kjoa̱‑la̱ nga ch'o tjín kjoa̱ xi ki'nè. 22 Ta̱nga i̱'ndei̱ jyeé ndaà tsajoóko̱‑nò Nainá koií kjoa̱‑la̱ jè kjo̱'in xi kisìkjeiín Cristo i̱ i̱t'aà nangui k'e̱ nga k'en. Koií k'oa̱s'ín kis'iìn‑ne mé‑ne nga tsjeè ki̱tsa̱jnaà‑nò, ko̱ ni̱mé jé xi s'e̱‑nò ko̱ ni̱mé xi ch'o kítjo̱nguio nga nguixko̱n Nainá. 23 Kjoa̱ koi mochjeén‑né nga kixi̱ ti̱tsa̱jnako̱o koni s'ín mokjeiín‑nò. Ko̱ kì binchat'aàxìn‑là kjoa̱ xi titsa̱chiñà‑là i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo, 'én xi jye kina'yà‑là. Jè 'én jè, xki̱ xi ján tínokjoàyajiìn‑la̱ xi̱ta̱ kóho̱kji i̱sò'nde; ko̱ 'a̱n xi 'mì‑na Pablo, 'a̱án kjònga̱tsja nga okoòya 'én.
Xá‑la̱ Pablo
24 I̱'ndei̱ matsjaá‑na̱ nga kjo̱'in tìsìkjiaán xi kjoa̱ tsa̱jòn nga k'oa̱á s'ín tísíjngoaà i̱jiìn yijo‑na̱ koni s'ín chijat'aà‑na kjo̱'in xi kitsjaà‑na Cristo xi kjo̱ndaà ts'e̱ na̱xa̱ndá‑la̱ nga ti̱jé‑ne yijo‑la̱. 25 'A̱án tísíkjeén‑na Nainá nga 'a̱n tìsìxákoa̱a na̱xa̱ndá‑la̱, xá xi kisìnga̱tsja‑na xi kjo̱ndaà tsa̱jòn nga nguì ndaà kèno̱jmiá 'én ndaà‑la̱, 26 jè 'én xi tíjna'ma‑la̱ Nainá nga ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱, ta̱nga na̱chrjein i̱'ndei̱, Nainá jyeé tsakó‑la̱ xi̱ta̱‑la̱. 27 Jè Nainá k'oa̱á s'ín kjòmejèn‑la̱ nga tsakó‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ kó s'ín tjín kjoa̱'ma‑la̱ xi 'ñó jeya tíjna xi kjo̱ndaà ts'e̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío. Jè kjoa̱'ma, jè‑né nga jè Cristo tíjnajiìn ini̱ma̱‑nò jñò xi mìtsà xi̱ta̱ judío 'mì‑nò, k'oa̱á ma‑ne nga titsa̱chiñà‑là jñò kjoa̱jeya‑la̱ Nainá xi tsjá‑nò ján ngajmiì.
28 K'oa̱á s'ín nokjoàyajiìn‑la̱je̱n ngats'iì xi̱ta̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo; 'ñó nokjoàko̱‑je̱n nga nguì ko̱ kjoa̱chji̱ne̱ okoòya‑la̱je̱n mé‑ne nga ngats'iì xi̱ta̱ xi fìt'aà‑la̱ Cristo ni̱mé chi̱jat'aà‑la̱ jè na̱chrjein k'e̱ nga ngaje̱n si̱ìnga̱tsja‑je̱n nga nguixko̱n Nainá. 29 K'oa̱á ma‑ne nga 'ñó tíbínè‑la̱ yijo‑na̱ nga tìsìxá, tìsìkjeén jè nga'ñó xi tsjá‑na Cristo.