Xo̱jo̱n carta‑la̱ San Pablo xi kiskiì‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna nangui Galacia
1
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna nangui Galacia
1-2 Jñò xi na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo maà xi titsa̱jnaà ján nangui Galacia, titsa̱nìhixot'aà‑nòje̱n 'a̱n xi 'mì‑na Pablo, ko̱ ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ Cristo xi i̱ titsa̱jnako̱‑na. Jè xá ítjòn xi 'a̱n tjín‑na, mìtsà i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde kitjoé‑na ko̱ mìtsà ta̱xki̱ xi̱ta̱ tsibít'aà‑na. Jè sobà Jesucristo ko̱ Nainá tsibíxáya‑na, jè xi Na̱'èn 'mì‑lá xi jè kisìkjaáya‑la̱ Jesús i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà. Jè Na̱'èn‑ná xi Nainá ko̱ Na̱'èn Jesucristo xi otíxoma‑ná kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò. Jñò, jyeé tíjiìn‑nò nga jè Jesucristo kitsjaà kjo̱tjò yijo‑la̱ nga k'en xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑ná, mé‑ne nga ko̱chrjekàjiìn‑ná jñà kjoa̱ch'o xi tjín i̱ i̱sò'nde. Jesucristo, k'oa̱á s'ín kisìkitasòn koni s'ín mejèn‑la̱ Na̱'èn‑ná xi Nainá. Jeya kàtìjna Nainá ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne, ni̱ta̱ mé nó‑ne. K'oa̱s'ín kàtama.
Tsjìn ìjngoò‑ìsa 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi kj'ei̱í tsò
'A̱n, tà maxkón‑na nga jñò, ta̱ ni̱to̱ón chinchat'aàxìn‑là Nainá nga kj'ei̱í 'én tsanguìt'aà‑là ko̱ kijnei takòn Nainá xi xó kiìchja̱‑nò mé‑ne nga i̱t'aà ts'e̱ kjo̱ndaà‑la̱ Cristo si̱jchá yijo‑nò. Ta̱nga tsjìn ìjngoò‑ìsa 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi kj'ei̱í tsò. Ta̱nga tjín i'nga xi̱ta̱ xi binchá ská‑nò xi mejèn‑la̱ si̱ìkjatjìya‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. Ta̱nga tsà tjín xi̱ta̱ xi kj'ei̱í tsò 'én xi okóya xi mì k'oa̱á tsò koni tsò 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi ji̱n bèno̱jmí‑je̱n, kàtatsjá‑la̱ kjo̱'in Nainá, na̱s'ín ti 'a̱n‑na, o na̱s'ín jngoò àkja̱le̱ xi ngajmiì nchrobá‑ne kàtatsjá‑naje̱n kjo̱'in. Koni s'ín ki'mì‑nòje̱n nga sa̱ ítjòn, tákó k'oa̱á s'ín tìxan ìjngoò k'a‑nò: Tsà yá xi kj'ei̱í tsò 'én xi béno̱jmí‑nò koni tsò 'én ndaà‑la̱ Nainá xi jye kichjoétjò, Nainá kàtatsjá‑la̱ kjo̱'in.
Mé kjoa̱ xi komàt'in Pablo nga i̱t'aà ts'e̱ Cristo kisìxáya‑la̱
10 'A̱n, mìtsà kjo̱ndaà‑la̱ xi̱ta̱ otsjià, kjo̱ndaà‑la̱ Nainá otsjià. Mìtsà koií otsjià nga ndaà kóti̱jna nga nguixko̱n xi̱ta̱. Tsà ko̱s'ín s'iaàn, mì‑là tsà kixi̱ kjoa̱ nga chi̱'nda‑la̱ Cristo ma.
11 Jñò 'ndseé ko̱ tichjaá, k'oa̱á s'ín kàtasijiìn‑nò; jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi 'a̱n beno̱jmiá, mìtsà kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱. 12 Mìtsà i̱t'aà ts'e̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ komà‑na ko̱ nga kjòchi̱ya‑na 'én koi; jè sobà Jesucristo kisìhiseèn‑na nga tsakóya‑na.
13 Jñò, jyeé kina'yà kó kis'iaàn nga ti̱sa̱ ítjòn, k'e̱ nga ya̱ kiìt'aà‑la̱ kjo̱tíxoma‑la̱ xi̱ta̱ judío. 'A̱n, tsangatji̱ngui‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo nga kòjtikeè; mejèn‑na nga kàtachija. 14 Koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío, kjìn jchán xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑na̱ xi ta̱ña jchínga‑je̱n, kisìkítsa̱jna tji̱nguia nga 'a̱n, ìsa̱ 'ñó ndaà kisìkitasoàn koni s'ín tjín xkósòn xi tjín‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑na̱. 15 Ta̱nga Nainá k'oa̱á s'ín kisaseèn‑la̱ nga 'a̱n jaàjiìn‑na k'e̱ nga tákó ya̱ tìjna̱ya'ma i̱ndso̱'ba̱ nea̱‑na̱, nga nguì tà ko̱ó kjo̱ndaà‑la̱ nga 'a̱n kiìchja̱‑na̱; 16 ko̱ kisìkatsejèn‑na̱ Ki'ndí‑la̱ mé‑ne ko̱ma kichjàyajiìn‑la̱ 'én ndaà‑la̱ jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío. Mìtsà yá xi kiskònangui‑la̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱; 17 ko̱ mìtsà ya̱ kiaà ján na̱xa̱ndá Jerusalén ñánda títsa̱jna jñà xi̱ta̱ xi ìsa̱ kjòtseé tsibíxáya‑la̱ Cristo koni 'a̱n. Tà sa̱á ya̱ kiaà i̱'nde Arabia; xi komà i̱skan‑ne inchrobà ìjngoò k'a‑na̱ ya̱ na̱xa̱ndá Damasco.
18 K'e̱ nga jye tsato jàn nó, skanda k'e̱é kiaà ján Jerusalén nga mejèn‑na skoexkoan Cefas [xi ti̱koa̱ Pedro 'mì]; chrj'oòn na̱chrjein tsohóti̱jna ya̱ ni'ya‑la̱. 19 Xi̱ta̱ xi kisìxáya‑la̱, mìtsà yá xi kìjtseèxkoan xi kj'ei̱í, ta jè ta̱jngoò Jacobo xi 'ndse̱ ma Na̱'èn‑ná. 20 Jñà 'én koi xi 'a̱n tìsìkasén‑nò, nguì 'én kixi̱‑né, tíbeè Nainá, mìtsà 'én ndiso.
21 K'e̱ nga jye komà i̱skan, kiaà ján nangui Siria ko̱ ya̱ nangui Cilicia. 22 Ta̱nga jñà na̱chrjein koi, kj'eè kì beèxkon‑na jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna ya̱ nangui Judea. 23 Tà k'oa̱á tsò 'én xi kiì'nchré: “Jè xi kiìtji̱ngui kondra̱‑ná nga sa̱ kjòtseé, i̱'ndei̱, 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo chja̱ya, jè 'én xi mejèn‑la̱ kisìchja nga sa̱ ítjòn.” 24 Jñà xi̱ta̱ koi, jeya kisìkíjna Nainá nga jye jahatjìya‑na.