Xo̱jo̱n carta xi kitjei‑la̱ xi̱ta̱ Hebreo
1
Kós'ín chja̱ko̱‑ná Nainá i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱
Nga ti̱sa̱ kjòtseé, jè Nainá kjìn k'a kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná nga jñà kisìkjeén xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱, nga kjìn ska̱ya tjín‑ne kós'ín kiìchja̱‑la̱. Ta̱nga i̱'ndei̱, nga tífehet'aà na̱chrjein, Nainá, jè ki'ndí‑la̱ tísíkjeén nga tíchja̱ko̱‑ná ko̱ ti̱jè‑ne ki'ndí‑la̱ kisìkjeén nga tsibíndaà i̱sò'nde ko̱ jè kjònga̱tsja ngats'iì nga yije tsojmì xi tjín i̱sò'nde. Ko̱ jè Ki'ndí xi okó jè kjoa̱ i̱sén ko̱ kjoa̱ jeya‑la̱ Nainá; ko̱ i̱t'aà ts'e̱é 'ya‑ná kó kji kjoàn‑ne Nainá. I̱t'aà ts'e̱ nga'ñó xi tjín‑la̱ 'én‑la̱ Cristo síjnangui'ñó‑la̱ i̱sò'nde. K'e̱ nga jye kitsjaà kjo̱tjò yijo‑la̱ nga kisìtsjeè‑ná jé‑ná, i̱kjoàn tsijin ngajmiì nga tsibìjnat'aà chrja kixi̱‑la̱ Nainá. Nga jè Ki'ndí‑la̱ Nainá tíjna ítjòn; ìsa̱á 'ñó 'nga tíjna mì k'oa̱‑ne koni jñà àkja̱le̱, koií kjoa̱‑la̱ nga ìsa̱á 'ñó 'nga tíjna jè 'ín xi kitjoé‑la̱.
Nga jè Nainá, ni̱jngoò k'a k'oa̱s'ín kitsò jngoò‑la̱ àkja̱le̱:
Ji̱‑né xi ki'ndí‑na̱ xan‑lè,
'a̱n‑ná Na̱'èn‑lè.
Ti̱koa̱á ni̱jngoò àkja̱le̱ xi kitsò‑la̱:
'A̱án ko̱ma Na̱'èn‑la̱,
jè ko̱ma ki'ndí‑na̱.
K'e̱ nga kisìkasén ki'ndítjòn‑la̱ i̱ i̱sò'nde ti̱koa̱á k'oa̱á s'ín kitsò:
Ngats'iì àkja̱le̱‑na̱ kàteèxkón.
I̱t'aà ts'e̱ àkja̱le̱, k'oa̱á tsò:
Nainá, maá‑la̱ tjo̱ s'ín àkja̱le̱‑la̱;
jñà chi̱'nda‑la̱ maá‑la̱ ni'ín s'ín.
Ta̱nga i̱t'aà ts'e̱ ki'ndí‑la̱ tsò‑né:
Ji̱‑né xi Nainá,
kixi̱í ko̱ti̱xomai ni̱ta̱ kjé‑né.
Matsjacha‑né kjoa̱ xi ndaà tjín
ko̱ majticha‑né kjoa̱ xi ch'o tjín;
koií kjoa̱‑la̱, 'a̱n xi Nainá 'mì‑na̱ xó jaàjiìn‑lè
nga ìsa̱ ndaà jcha̱xkón‑lè
mé‑ne nga ìsa̱ tse kjo̱tsja s'e̱‑lè
koni jñà xi̱ta̱ xingui̱i xi báhijtako̱‑lè.
10 Ti̱koa̱á tsò‑né:
Ji̱ Na̱'èn xi Nainá 'mì‑lè nga ji̱ otìxomai,
nga sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱, ji̱í tsibìndiì i̱sò'nde,
ti̱ji̱í‑ne xi tsibìndiì ngajmiì.
11 Ngaji̱ ki̱jna‑né ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne.
Ta̱nga jè i̱sò'nde ko̱ ngajmiì kjoe̱het'aà‑né;
k'oa̱á s'ín ko̱jchá koni ma nikje nga ma jchínga.
12 K'oa̱á s'ín kíxkóyi koni jngoò x'ió,
k'oa̱á s'ín si̱kjatjìyi koni s'ín fatjìya nikje.
Ta̱nga ngaji̱ mì kì kjoa̱tjìya‑lè ni̱ta̱ kjé‑ne
ko̱ jñà na̱chrjein‑lè mìkiì kjoe̱het'aà.
13 Nainá ni̱ saà jngoò k'a kitsò‑la̱ jngoò àkja̱le̱‑la̱:
Ti̱jnat'eiì chrja kixi̱‑na̱
skanda k'e̱ nga sìkíjnanguia kondra̱‑lè
ya̱ ñánda nga nchasòn ndso̱koiì.
14 Ngats'iì àkja̱le̱, ini̱ma̱‑né nga síxá‑la̱ Nainá; jñà nìkasén nga síchját'aà‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi tjoé‑la̱ kjo̱ndaà nga bitjokàjiìn kjo̱'in kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱.