'Én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo koni s'ín kiskiì San Juan
1
Jesucristo xi 'Én‑la̱ Nainá, xi̱ta̱á komà
K'e̱ nga ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱, jè 'Én, jyeé k'oa̱ tíjna‑né. Ya̱á tíjnako̱ Nainá. Jè 'Én, Nainá‑né. Ko̱ ya̱á tíjnako̱ Nainá skanda ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱. Jè Nainá, k'e̱ nga tsibíndaà ngats'iì tsojmì xi tjín, i̱t'aà ts'e̱é 'Én tsibíndaà; nì mé tsojmì tjín xi mì i̱t'aà ts'e̱ kisindaà. Jè 'Én, i̱t'aà ts'e̱‑né nga títsa̱jnakon xi̱ta̱; jè kjoa̱ nga títsa̱jnakon xi̱ta̱, jè‑né ni'ín xi síhiseèn‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱. Jè ni'ín xi síhiseèn ñánda jñò choòn, ote‑né, ko̱ jè kjoa̱ jñò mìkiì ma síkijne‑la̱ ni'ín nga síkits'o.
'Én xi kiìchja̱ Juan i̱t'aà ts'e̱ Cristo
Tsibìjna jngoò xi̱ta̱ xi 'mì Juan xi Nainá kisìkasén. Jè j'iì tsjá 'én i̱t'aà ts'e̱ ni'ín xi síhiseèn, mé‑ne ngats'iì xi̱ta̱ ko̱kjeiín‑la̱ koni s'ín kiìchja̱ya. Mìtsà jè Juan ni'ín xi síhiseèn‑la̱ xi̱ta̱, tà 'én j'iì tsjá i̱t'aà ts'e̱ ni'ín xi síhiseèn‑la̱ xi̱ta̱. Jè ni'ín xi nguì kixi̱ kjoa̱ xi síhiseèn‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱, ya̱á tínchrobá i̱ i̱sò'nde.
10 I̱í tsibìjna i̱sò'nde, ko̱ i̱t'aà ts'e̱é kisindaà i̱sò'nde, ta̱nga jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde mìkiì kijtseèxkon. 11 J'iì nangui ñánda ts'e̱, ta̱nga jñà xi̱ta̱‑la̱ mìkiì kiskoétjò. 12 Ngats'iì xi̱ta̱ xi kiskoétjò ti̱koa̱ kòkjeiín‑la̱ jñà 'én xi kiìchja̱, k'oa̱á s'ín kitjò'nde‑la̱ nga Ki'ndí‑la̱ Nainá ma, 13 ta̱nga mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga jní kits'iìn‑jiìn, ni̱ mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ kits'iìn; koi‑né nga i̱t'aà ts'e̱ Nainá kits'iìn.
14 Jè 'én, xi̱ta̱á komà, i̱í tsibìjnajiìn‑naje̱n. Ki'ya‑náje̱n kjoa̱ jeya‑la̱ nga Ki'ndí tà jngoò‑la̱ Nainá. 'Ñó tjín‑la̱ kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱kixi̱.
15 Juan kitsjaà 'én i̱t'aà ts'e̱, kitsò:
―Jè jèe̱ xi k'oa̱s'ín kixan‑nò k'e̱ nga kixan‑nò: “Jè xi sa̱ nchrobá tji̱ngui‑na̱, jè ìsa̱ tíjna ítjòn‑na̱, nga ìsa̱ kjòtseé tíjna koni 'a̱n.”
16 'Ñó tse kjo̱ndaà kitjoé‑ná ngats'iaá, sa̱ 'ñó, sa̱ 'ñó ko̱chikon‑t'ian. 17 Jè kjo̱tíxoma, i̱t'aà ts'e̱ Moisés j'iì‑ne, ta̱nga xi kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱kixi̱, i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo j'iì‑ne. 18 Ni̱ sa̱á jngoò xi̱ta̱ beèxkon kó kji Nainá. Tà jè xi ki'ndí ta̱jngoò‑la̱ xi ya̱ tíjnat'aà‑la̱, béno̱jmí kixi̱‑ná i̱t'aà ts'e̱.
'Én xi tsibéno̱jmí Juan i̱t'aà ts'e̱ Jesús
(Mateo 3:11‑12; Marcos 1:7‑8; Lucas 3:15‑17)
19 Jñà 'én koi xi kitsjaà Juan, k'e̱ nga jñà xi̱ta̱ judío xi títsa̱jna Jerusalén kisìkasén‑la̱ no̱'miì ko̱ xi̱ta̱ levita ñánda tíjna Juan nga kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱:
―¿Yá xi̱ta̱‑ne ji̱?
20 Juan tsibéno̱jmí kixi̱‑né; mìkiì tsakajna'ma, kitsò:
―Mìtsà 'a̱n xi Cristo, xi̱ta̱ xi xó kisìkasén‑ne Nainá.
21 Xi̱ta̱ koi ìjngoò k'a kiskònangui‑la̱ kitsò‑la̱:
―¿Yá‑né ngaji̱? ¿A ji̱‑né Elías?
Juan kitsò:
―Majìn, mìtsà 'a̱n.
―¿A ji̱‑né xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá xi tjínè‑la̱ nga kjoi̱í?
Juan kitsò:
―Majìn, mìtsà 'a̱n.
22 Ìjngoò k'a kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱:
―Ko̱t'ìn‑náje̱n, yá‑ne ji̱, mé‑ne nga ko̱ma ko̱nguíko̱‑la̱je̱n 'én jñà xi̱ta̱ xi kàsíkasén‑naje̱n. ¿Mé 'én xi k'oi̱‑náje̱n i̱t'aà tsi̱ji?
23 K'e̱é kitsò Juan:
―'A̱n‑ná xi̱ta̱ xi 'ñó chjàya i̱'nde i̱t'aà xìn ñánda nangui kixì choòn: “Tjandaà kixio̱o ndi̱yá‑la̱ Nainá”, koni s'ín kitsò Isaías, xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá.
24 Jñà xi̱ta̱ xi ijchò kjònangui‑la̱ Juan, xi̱ta̱ fariseo‑né. 25 Ìjngoò k'a kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱:
―Tsà mìtsà ji̱ xi Cristo, ni̱ Elías, ni̱ jè xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, mé‑ne xi̱ta̱ 'nè‑ne bautizar.
26 Kiìchja̱ Juan kitsò:
―'A̱n tà nandá s'iìn‑na̱ bautizar xi̱ta̱, ta̱nga tíjnajiìn jngoò‑nò xi jñò mìkiì yaxkon, 27 jè xi i̱skan kjoi̱í, jè xi ìsa̱ tíjna ítjòn koni 'a̱n; skanda mìkiì tjí'nde‑na̱ nga 'a̱n skíjnda̱'ñoá xo̱x'ín‑la̱ xo̱jté‑la̱.
28 Ngats'iì kjoa̱ koi, ján na̱xa̱ndá Betania nga k'oa̱s'ín komà, na̱xa̱ndá xi kijna xijngoaà ndá je Jordán, ñánda kis'iìn bautizar xi̱ta̱ jè Juan.
29 Nga komà nchijòn, Juan kijtseè Jesús nga tínchrobákon, kitsò:
―¡Chítsejèn‑là, jè jèe̱ xi síkasén Nainá k'oa̱á ngaya‑la̱ koni Orrè Ki'ndí xi faáxìn jé‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde! 30 Jè jèe̱ xi k'oa̱ kixan‑nò k'e̱ nga kixan: “Nchrobá tji̱ngui jngoò‑na xi̱ta̱ x'i̱n xi ìsa̱ tíjna ítjòn‑na̱ nga ìsa̱ kjòtseé tíjna koni 'a̱n.” 31 Ti̱koa̱á 'a̱n, mìkiì bexkoan yá‑né jè. Koií kjoa̱‑la̱ nga ta nandá s'in‑na bautizar xi̱ta̱ mé‑ne jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Israel skoe̱xkon‑ne.
32 Juan, k'oa̱s'ín kitsjaà 'én nga kitsò:
―Kìjtseè‑ná jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga itjojen‑ne ngajmiì koni kji ni̱se paloma kji, tsibìjnasòn‑la̱ Jesús. 33 'A̱n, kj'eè kì bexkoan, ta̱nga jè Nainá xi kisìkasén‑na̱ nga ko̱ nandá s'iìn‑na bautizar xi̱ta̱, kitsò‑na: “Jè xi jchi̱i nga ki̱tjojenè‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑na̱ nga ya̱ kíjnasòn‑la̱, jè‑né xi ko̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑na̱ s'i̱in‑ne bautizar xi̱ta̱.” 34 'A̱n, k'oa̱á s'ín kìjtseè, k'oa̱á ma‑ne k'oa̱s'ín tsjaà 'én nga Jesús, jè xi Ki'ndí‑la̱ Nainá.
Xi̱ta̱ xi kiskoòta'yàt'aà ítjòn‑la̱ Jesús
35 Nga komà nchijòn, Juan ya̱á tíjna ìjngoò k'a; tji̱ko̱ jò xi̱ta̱ xi kota'yàt'aà‑la̱. 36 Juan kijtseèxkon Jesús nga ti̱koa̱ ya̱ tsóba, kitsò:
―¡Chítsejèn‑là, jè jèe̱ xi orrè‑la̱ Nainá [xi ki̱yátjì jé‑la̱ xi̱ta̱]!
37 Ingajò xi̱ta̱ koi, k'e̱ nga kiì'nchré koni s'ín kitsò Juan, kiìtji̱ngui‑la̱ Jesús. 38 Jesús k'e̱ nga kisìkátjiya, kijtseè nga xi̱ta̱ tji̱ngui‑la̱ kitsò‑la̱:
―¿Mé xi binchaàtsjioò?
Ingajò xi̱ta̱ koi, kiìchja̱, kitsò:
―Maestro, ¿ñánda tijni?
39 Jesús kitsò‑la̱:
―Nchrobá, chítsejèn.
I̱kjoàn kiìtji̱ngui‑la̱, kijtseè ñánda bìjna Jesús. Ya̱á tsibìtsa̱jnako̱ nga jye kjòhoxòn, ijchò‑la tsà xi ñijòn.
40 Ingajò xi̱ta̱ koi, jñà xi kiìtji̱ngui‑la̱ Jesús k'e̱ nga kiì'nchré‑la̱ koni s'ín kitsò Juan, jngoò xi 'mì Andrés xi 'ndse̱ ma Simón Pedro. 41 Andrés kiì kátsji ítjòn 'ndse̱ xi 'mì Simón, kitsò‑la̱:
―Jyeé kàyaxkon‑je̱n jè Mesías [xi xó kisìkasén‑ne Nainá]. Jè 'én Mesías, Cristo tsòya‑ne.
42 Andrés kiìko̱ Simón xi 'ndse̱ ma ya̱ ñánda tíjna Jesús. Jesús, k'e̱ nga kijtseè, kitsò‑la̱:
―Ngaji̱‑né xi 'mì‑lè Simón xi ki'ndí‑la̱ ma Jonás. I̱'ndei̱, Cefas k'oín‑lè ('én xi Pedro tsòya‑ne).
K'e̱ nga Jesús kiìchja̱‑la̱ jè Felipe ko̱ Natanael
43 Nga komà nchijòn, Jesús k'oa̱á s'ín kisìkítsjeèn nga ján kjoi̱ nangui Galilea. Kiskaàjiìn Felipe, kitsò‑la̱:
―Nchrobá tji̱ngui‑ná.
44 Felipe, ya̱á i̱'nde‑la̱ na̱xa̱ndá Betsaida, ya̱ ñánda i̱'nde‑la̱ Andrés ko̱ Pedro. 45 Felipe kiì kátsji Natanael, kitsò‑la̱:
―Jè xi̱ta̱ xi oxki̱t'aà kjo̱tíxoma xi kiskiì Moisés ko̱ xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, jyeé kàyaxkon‑je̱n nga jè Jesús xi ki'ndí‑la̱ José xi Nazaret i̱'nde‑la̱.
46 Natanael, kitsò‑la̱ Felipe:
―Ján na̱xa̱ndá Nazaret, ¿a tjín jngoò xi ndaà xi̱ta̱ xi ya̱ ki̱tjokàjiìn‑ne?
Felipe kitsò:
―Nchroboí, chítsejèn‑la̱.
47 Jesús, k'e̱ nga kijtseè Natanael nga tínchrobákon, kitsò:
―Jè xi̱ta̱ jè xi nguì kixi̱ kjoa̱ nga xi̱ta̱ Israel nga ndaà tísíjchá yijo‑la̱ ko̱ mìkiì kona̱cha̱n.
48 Natanael kitsò:
―¿Kó s'ín ma‑ne nga yaxkon‑ná?
Jesús kitsò:
―K'e̱é kòbe‑lè k'e̱ nga ti̱kj'eè chja̱‑lè Felipe nga tijna'ngui yá toò iko̱.
49 Natanael kitsò:
―Maestro, ngaji̱‑né xi Ki'ndí‑la̱ Nainá; ji̱‑né xi xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ na̱xa̱ndá Israel.
50 Kiìchja̱ Jesús kitsò:
―¿A koií‑né nga xan‑lè: Kòbe‑lè k'e̱ nga tijna'ngui yá toò iko̱ nga mokjeiín‑lè? K'oa̱á xan‑lè nga ìsa̱ 'ñó tse kjo̱xkón jcha̱á‑ìsi.
51 Ìjngoò k'a kiìchja̱ Jesús kitsò:
―Nguì o̱kixi̱ xi xan‑nò, na̱chrjein xi sa̱ f'iì ìsa̱ jcha̱xkoòn ngajmiì nga ti̱x'á koa̱ jñà àkja̱le̱‑la̱ Nainá fìmijìn koa̱ nchrobájen nga tjímat'aà‑na xi Ki'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xan‑la̱ yijo‑na̱.