15
Kjoa̱ xi komàt'in Jesús k'e̱ nga kjònga̱tsja Pilato
(Mateo 27:1‑2, 11‑14; Lucas 23:1‑5; Juan 18:28‑38)
K'e̱ nga kis'e i̱sén jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ko̱ xi̱ta̱ jchínga ko̱ xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés ko̱ ngats'iì xi̱ta̱xá ts'e̱ xi̱ta̱ judío tsajoóya‑ne. Tsibít'aà'ñó Jesús, kiìko̱, kisìnga̱tsja jè Pilato. Jè Pilato kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱:
―¿A ji̱‑né xi xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío?
Jesús kitsò:
―Ngaji̱í xi k'oa̱ si nga 'a̱n‑ná.
Ta̱nga jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì, kjìn ska̱ya 'én tjín‑ne xi tsját'in nga óngui. Pilato ìjngoò k'a kiskònangui‑la̱, kitsò‑la̱:
―¿A ni̱mé 'én nokjoì? Ti̱ná'yaà‑la̱, 'ñó kjìn ska̱ya kjoa̱ tsját'in‑lè nga óngui‑lè.
Jesús mìkiì kiìchja̱ na̱s'ín koa̱ tí'mì‑la̱. Pilato, tà k'oa̱á komà‑la̱.
K'e̱ nga jè Jesús kitjoònè kjoa̱ nga ki̱yá
(Mateo 27:15‑31; Lucas 23:13‑25; Juan 18:38–19:16)
Nga xki̱ nó k'e̱ nga bitjo s'eí Paxko̱ jè Pilato síkíjnandei̱í jngoò xi̱ta̱ xi títsa̱'ya nda̱yá, jè xi síjé xi̱ta̱ na̱xa̱ndá nga kíjnandei̱í. Jñà xi̱ta̱ xi títsa̱'ya nda̱yá nga kjoa̱siì tsohótsji ts'e̱ gobierno, ya̱ tíjna xi 'mì Barrabás xi xi̱ta̱ kisìk'en. Jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá kiìkáko̱ Pilato nga mejèn‑la̱ koa̱ s'ín síkitasòn koni ma nga xki̱ nó. Kiìchja̱ Pilato, kitsò:
―¿A mejèn‑nò nga siìkíjnandei̱í‑nò xi xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío?
10 Pilato jye tíjiìn‑la̱ nga tà kjoa̱xìtakòn‑né nga jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ya̱ ijchò sínga̱tsja Jesús. 11 Jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì chinchá'a xi̱ta̱ na̱xa̱ndá nga ko̱s'ín kàtasíjé nga kàtìjnandei̱í‑ne Barrabás. 12 Pilato ìjngoò k'a kiskònangui‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá, kitsò‑la̱:
―¿Mé xi si̱koa̱á jè xi 'mì‑là xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío?
13 Jñà xi̱ta̱, 'ñó kiìchja̱, kitsò:
―Ta̱sit'iì krò.
14 K'e̱é kitsò Pilato:
―¿Mé jé xi tsohótsji, mé‑ne ki̱yá‑ne?
Jñà xi̱ta̱, ìsa̱á 'ñó kiìchja̱, kitsò:
―Ta̱sit'iì krò.
15 Pilato mejèn‑la̱ nga ndaà kíjnako̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá. Kisìkíjnandei̱í Barrabás. K'e̱ nga jye kitsjaà o̱kixi̱ nga tsajá‑la̱ Jesús, i̱kjoàn kisìnga̱tsja nga si̱t'aà krò.
16 Jñà soldado kiìko̱ Jesús ján ni'ya osen. I̱kjoàn kiìchja̱ yije‑la̱ soldado xíkjín. 17 Kisìkákjá jngoò nikje xi inì jmà kji; tsibí'a sko̱ jngoò corona na'yá xi jñà xó tsibíndaà‑ne. 18 I̱kjoàn tsibíts'ia̱ nga kiskindàyat'in. Kitsò‑la̱:
―Viva xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío.
19 Tsatjì yá xka̱jnchra̱ sko̱; i̱kjoàn tsibíchrájno koa̱ chincha-xkó'nchit'aà‑la̱ koni tsà nchibeèxkón. 20 K'e̱ nga jye kisìsobà‑la̱, jaàxìn‑la̱ nikje sko xi íkjá, i̱kjoàn kisìkákjá‑ne xi nikje ts'e̱. K'e̱é itjoko̱ nga ko̱sit'aà krò.
K'e̱ nga kisit'aà krò Jesús
(Mateo 27:32‑44; Lucas 23:26‑43; Juan 19:17‑27)
21 Jngoò xi̱ta̱ kisatiìkjoò xi 'mì Simón xi Cirene i̱'nde‑la̱ xi tínchrobá‑ne rancho̱‑la̱. Na̱'èn‑la̱á ma jè Alejandro ko̱ Rufo. Jñà soldado kjo̱'ñó kis'iìn‑la̱ nga kisìk'ajen krò‑la̱ Jesús.
22 Kiìko̱ Jesús ján i̱'nde ñánda 'mì Gólgota, jè 'én xi tsòya‑ne i̱'nde sko̱ mik'en. 23 Kitsjaà‑la̱ vino xi tsjájiìn xich'a tsja xi 'mì mirra ta̱nga jè Jesús mìkiì kits'iì. 24 K'e̱é tsasìt'aà krò, i̱kjoàn jñà soldado kisìskáko̱ nikje‑la̱ Jesús nga kisìka'bí‑la̱ xíkjín yá ts'e̱ ko̱ma.
25 Ijchò‑la̱ tsà xi ñijaàn nga ta̱jñòya nga kisasìt'aà krò Jesús. 26 Jñà 'én xi tsohót'aà i̱sòn sko̱ krò, ya̱á tíchja̱ mé jé xi komà‑la̱ Jesús nga kinìk'en. Tsò‑né: “Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío.” 27 Ti̱koa̱á chinchat'aà krò jò xi̱ta̱ chijé. Jngoò tsasíjnat'aà nga kixi̱‑la̱ Jesús ko̱ jngoò tsasíjnat'aà nga ngaskón‑la̱. 28 K'oa̱á s'ín kjòngásòn koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “K'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò xi̱ta̱ xi tse jé tjín‑la̱.”
29 Jñà xi̱ta̱ xi ya̱ ja, síkatji sko̱ nga kiìchja̱jno‑la̱, kitsò‑la̱:
―Ji̱, k'oa̱á kisi nga si̱ixòñi i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ Nainá ko̱ jàn na̱chrjein kíndaà ngajo‑ne, 30 ti̱kíjnandei̱í yijo‑lè ko̱ chínáje̱n‑t'i yijo‑lè krò.
31 K'oa̱á ti̱s'ín kisìsobà‑la̱ jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ no̱'miì ko̱ xi̱ta̱ xi okóya kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés. Kitsò‑la̱ xíkjín:
―Xi̱ta̱ jè, tsachrjekàjiìn kjo̱'in xi kj'ei̱í xi̱ta̱, ta̱nga jè xi yijo‑la̱, mìkiì ma ochrjekàjiìn kjo̱'in. 32 Kàtìtjojen‑t'aà krò jè xi Cristo, xi Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ na̱xa̱ndá Israel, mé‑ne nga jcha̱‑ná koa̱ ko̱kjeiín‑ná.
Skanda jñà xi̱ta̱ xi ti̱koa̱ ya̱ kjit'aà krò, ti̱koa̱á tsatít'aà.
K'e̱ nga k'en Jesús
(Mateo 27:45‑56; Lucas 23:44‑49; Juan 19:28‑30)
33 K'e̱ nga ijchò nchisen, kóho̱kji nga tíjtsa i̱sò'nde kòjñò skanda xi jàn nga nguixòn. 34 Ti̱jè‑ne hora Jesús 'ñó kiìchja̱ nga kitsò:
―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? ―'Én jè tsòya‑ne: Nainá, Nainá, ¿mé‑ne kàjneitakòn‑ná?
35 Tjín i'nga xi̱ta̱ xi ya̱ títsa̱jna xi kiì'nchré‑la̱, kitsò:
―Ti̱ná'yaà‑là, jè chja̱‑la̱ Elías.
36 K'e̱é tsangachikon jngoò xi kisìka'nchi̱ tsa̱nga̱ ko̱ vinagre, i̱kjoàn tsibísko̱‑la̱ ína̱xo̱, kitsjaà‑la̱ Jesús nga kàt'iì, kitsò:
―Chítsejèn‑là, ¿a kjoi̱í Elías nga skónáje̱n‑t'aà krò?
37 Ta̱nga Jesús ìsa̱á 'ñó kiskindàya; k'en. 38 Jè nikje velo xi tjo̱hóya jngoò osen i̱ngo̱ ítjòn kixajndà, jòya ko̱ma skanda i̱t'aà nangui. 39 Jè xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado xi síjna ñánda kisit'aà krò Jesús k'e̱ nga kijtseè nga jye k'en Jesús, kitsò:
―Kixi̱í kjoa̱, xi̱ta̱ jèe̱, Ki'ndí‑la̱ Nainá‑né.
40 Ti̱koa̱ títsa̱jna i'nga íchjín xi kjiìn nchikotsejèn‑ne; jè María Magdalena, ko̱ chjo̱ón Salomé, ko̱ María xi nea̱‑la̱ ma José ko̱ Jacobo, jè xi ìsa̱ ma ki'ndí. 41 Jñà íchjín koi, k'e̱ nga tsibìjna Galilea Jesús, ya̱á chinchima‑tji̱ngui‑la̱ ko̱ ya̱á kisìchját'aà‑la̱. Kjìn ma íchjín xi ya̱ títsa̱jna xi ijchòko̱ ján Jerusalén.
K'e̱ nga kisìhijiìn Jesús
(Mateo 27:57‑61; Lucas 23:50‑56; Juan 19:38‑42)
42 K'e̱ nga jye kjònguixòn nga jye bìtsa̱jnandaà‑la̱ na̱chrjein nìkjáya. 43 José xi Arimatea i̱'nde‑la̱, jngoò xi̱ta̱ xi ti̱koa̱ 'nga xá tjín‑la̱ ts'e̱ xi̱ta̱xá‑la̱ xi̱ta̱ judío xi ti̱koa̱ tíkoña‑la̱ nga mejèn‑la̱ skoe̱ kó s'ín otíxoma Nainá, kitsjaà‑la̱ nga'ñó yijo‑la̱, jahas'en ya̱ ni'ya ñánda tíjna Pilato nga kisìjé yijo‑la̱ Jesús. 44 Pilato, tà k'oa̱á ko̱ma‑la̱ nga jye k'en Jesús; kiìchja̱‑la̱ jè xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado; kiskònangui‑la̱ tsà kixi̱ kjoa̱ nga jye k'en. 45 K'e̱ nga jye tsibéno̱jmí jè xi̱ta̱ sko̱‑la̱ soldado nga jye k'en Jesús, Pilato kisìnga̱tsja José yijo‑la̱ Jesús. 46 José tsatse jngoò nikje sábana; kiskóje̱n‑t'aà krò yijo‑la̱ Jesús; i̱kjoàn kisìkájté jè nikje. K'e̱é kiì kíhijiìn ñánda jye tjíndaà jngoò nga̱jo̱ i̱tsjó i̱ngui nguijo; kiskinìs'en‑ngui, i̱kjoàn tsohójtsa xotjoa̱‑la̱ nga̱jo̱ jngoò nda̱jo̱. 47 María Magdalena ko̱ María nea̱‑la̱ José, nchikotsejèn‑la̱ nga kisìhijiìn Jesús.