Xo̱jo̱n carta‑la̱ San Pablo xi kiskiì‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Roma
1
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Roma
Jè xo̱jo̱n carta jè, 'a̱án tìkjiì‑nò xi Pablo 'mì‑na xi chi̱'nda‑la̱ Jesucristo ma, xi xó kiìchja̱‑na Nainá nga 'a̱n tsibíxáya‑na ko̱ xó kitjaàjiìn‑na nga 'a̱n sìka'bísoàn 'én ndaà‑la̱ Nainá.
I̱t'aà ts'e̱ 'én koi, Nainá jye k'oa̱s'ín kitsjaà tso'ba nga ti̱sa̱ kjòtseé, koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n Tsjeè‑la̱ xi kiskiì xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. Nga ya̱ tíchja̱ i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱, jè Na̱'èn‑ná Jesucristo xi jè otíxoma‑ná. Koni xi̱ta̱ i̱sò'nde, ya̱á inchrobàt'aà‑ne tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn David. K'e̱ nga jaáya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱biyaà, Jesucristo, k'oa̱á s'ín kiyaxkon‑la̱ nga Ki'ndí‑la̱ Nainá‑né xi tse nga'ñó tjín‑la̱ koni s'ín ndaà síkíchi̱ya‑ná jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi sítsjeè‑ná. I̱t'aà ts'e̱ Jesucristo, kitjoé‑na kjo̱ndaà nga 'a̱n tsibíxáya‑na nga kèno̱jmíya‑la̱ 'én ndaà‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde nga kàtasíkitasòn ko̱ kàtakjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, mé‑ne nga jeya kíjna‑ne Cristo. Ti̱koa̱á jñò, xó kinokjoà‑nò nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo k'oín‑nò.
Tìkjiì‑nò ngats'ioò xi titsa̱jnaà Roma xi matsjakeè‑nò Nainá nga ti̱koa̱ xó kinokjoà‑nò nga xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ ko̱ma.
Nainá xi Na̱'èn‑ná, ko̱ jè Jesucristo xi otíxoma‑ná kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò.
Mé‑ne mejèn‑la̱ kjoi̱ Roma jè Pablo
Xi mats'ia̱‑ne, i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo tsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá xi i̱t'aà tsa̱jòn, koi kjoa̱‑la̱ nga xki̱ xi ján na̱xa̱ndá xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde, na'yá‑nò nga ndaà mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo. I̱t'aà ts'e̱ Nainá xi 'a̱n sìxá‑la̱ nga tíjngoò takoàn nga sika'biá 'én ndaà‑la̱ xi kjoa̱ ts'e̱ Ki'ndí‑la̱, jè tíbeè nga na̱chrjein nchijòn síkítsjeèn‑nò k'e̱ nga chjàt'aà‑la̱. 10 K'e̱ nga bìtsi'ba‑la̱ Nainá, k'oa̱á s'ín síjét'aà‑la̱ tsà ikon xi tsò nga chaán tsjá'nde‑na nga kjíkon‑nò. 11 Ti̱koa̱á mejèn‑na skoe̱xkon‑nò mé‑ne nga tsja chiba‑nò kjo̱hítsjeèn ts'e̱ ini̱ma̱‑ná mé‑ne nga ìsa̱ kixi̱ ki̱tsa̱jna‑nò. 12 Jè xi tìxan‑nò nga ngásòn k'oi̱‑lá nga'ñó xinguia̱á i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑ná.
13 'Ndsè, tichja, mejèn‑na nga kàtasijiìn‑nò nga kjòtseé tjín‑ne nga kjíkon‑nò ta̱nga skanda i̱'ndei̱ mì tà jngoò kjoa̱ bíchjoà ikòn‑na. Xi kjo̱hítsjeèn ts'a̱n, jè xi mejèn‑na nga siìxáko̱‑nò jñò, koni s'ín kisìxá ñánda nga xìn na̱xa̱ndá mé‑ne nga ti̱koa̱ skoeè‑na kjo̱ndaà‑la̱ xá‑na xi 'a̱n s'iaàn i̱t'aà tsa̱jòn. 14 Tjínè‑na nga kokoòya‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi 'én griego chja̱ ko̱ xi mìkiì chja̱, xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ ko̱ xi tsjìn‑la̱. 15 K'oa̱á ma‑ne nga 'ñó mejèn‑na nga ti̱koa̱ kichjàyajiìn‑nò jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo, jñò xi titsa̱jnaà na̱xa̱ndá Roma.
Mé nga'ñó xi tjín‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo
16 Mìkiì masobà‑na i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo, nga nga'ñó‑la̱ Nainá‑né. Jè 'én xi ma‑la̱ síkítsa̱jnandei̱í xi̱ta̱ kjoa̱ ts'e̱ jé, ngats'iì xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱, mats'ia̱ko̱‑ne jñà xi xi̱ta̱ judío ko̱ ti̱koa̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío. 17 Jñà 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo okó‑ná kós'ín s'ín Nainá nga síkixi̱ xi̱ta̱. Tà jè‑né nga mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo mé‑ne nga ìsa̱ ndaà ko̱kjeiín‑la̱. K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè xi xi̱ta̱ kixi̱, i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑la̱ kíjnakon‑ne.”
Jé xi tjín‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde
18 Nga jè Nainá skanda ján ngajmiì tíhokó kjoa̱jti‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkón ko̱ xi ch'o s'ín. Jè kjo̱hítsjeèn ch'o xi tjín‑la̱ mì kì tsjá'nde‑la̱ nga kjoétjò xi kjoa̱kixi̱. 19 Jè kjoa̱ xi 'ya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá, ndaà tíjiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ koi, nga ti̱jè‑ne Nainá tíhokó‑ne. 20 Nga jñà kjoa̱ ts'e̱ Nainá xi mìkiì tsejèn, ndaà tíyaxkon‑la̱ kóni nga ti̱sa̱ kisindaà i̱sò'nde. Yaxkoón‑la̱ nga tjín‑la̱ nga'ñó Nainá ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne nga tà jè ta̱jngoò xi Nainá 'mì. Kjoa̱ koi tí'yaá‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ tsojmì xi tsibíndaà Nainá. K'oa̱á ma‑ne nga jñà xi̱ta̱ mì kì ko̱ma ki̱nchako̱ yijo‑la̱ nga ki̱tso̱: “Mìkiì tíjiìn‑na tsà tíjna Nainá.” 21 Jñà xi̱ta̱ na̱s'ín tíjiìn‑la̱ nga tjín Nainá xi tsibíndaà i̱sò'nde, ta̱nga mìkiì jeya kisìkíjna, ni̱ mìkiì kitsjaà‑la̱ kjo̱ndaà. Ta̱ sa̱á tà koií 'ñó ndaà kisìs'in‑la̱ kjo̱hítsjeèn xi ni̱mé chjí‑la̱. Kjo̱hítsjeèn tájaà‑la̱ kisìjñò‑la̱. 22 Xi kjo̱hítsjeèn ts'e̱, xi̱ta̱ chji̱ne̱é kitsò‑la̱ yijo‑la̱; ta̱nga mìtsà kixi̱ kjoa̱, xi̱ta̱ nchi̱kón‑né. 23 Kisìkíjnat'aàxìn Nainá xi jeya tíjna xi mìkiì fehet'aà na̱chrjein‑la̱; ta̱ sa̱á koi kijtseèxkón i̱sén ts'e̱ xi̱ta̱ xi fehet'aà na̱chrjein‑la̱; skanda jñà i̱sén‑la̱ cho̱ xi tjímajiìn i̱sén kijtseèxkón, ko̱ i̱sén‑la̱ cho̱ xi ñijòn ma ndso̱ko̱ ko̱ i̱sén‑la̱ ye̱.
24 Koií kjoa̱‑la̱ nga kitsjeiìn takòn Nainá nga ta̱xki̱ kàtas'ín nga kàtas'ín ni̱ta̱ mé kjoa̱ chi̱nga̱ xi bitjokàjiìn ini̱ma̱‑la̱. K'oa̱á ma‑ne nga tsohótsji‑la̱ kjoa̱ sobà yijo‑la̱ koni s'ín kisìko̱ xíkjín. 25 Kisìkjatjìyaá‑la̱ kjoa̱ kixi̱‑la̱ Nainá; 'én ndiso kiskoé. Jñà kijtseèxkón koa̱ jñà kisìtsjako̱ tsojmì xi jè Nainá tsibíndaà. Mìtsà jè kijtseèxkón koa̱ kisìtsjako̱ Nainá xi tsibíndaà tsojmì. Nainá kàtayaxkón ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne, k'oa̱s'ín kàtama.
26 Koií kjoa̱‑la̱ nga kitsjeiìn takòn Nainá nga ko̱ s'ín kàtas'ín‑ko̱ yijo‑la̱ kjoa̱ sobà xi ch'o tjín. Jñà íchjín kisìkjatjìyaá‑la̱ koni s'ín mochjeén x'i̱n; tjín íchjín xi ti̱jñà xíkjín kiskoé‑ne. 27 K'oa̱á ti̱s'ín kis'iìn íchjá, kitsjeiìn takòn‑né koni s'ín mochjeén íchjín. Tjín íchjá xi 'ñó kisaseèn‑la̱ nga ti̱ x'i̱n xíkjín tsoyijòko̱‑ne. Tsohótsji‑la̱ kjoa̱ sobà yijo‑la̱. K'oa̱á ma‑ne nga kjo̱'in kis'e‑la̱ xi ti̱ yijo ts'e̱‑ne koni s'ín ok'ìn‑la̱ kjoa̱ ch'o xi kis'iìn.
28 Xi̱ta̱ koi, mìkiì kisìkítsjeèn tsà mochjeén‑né nga skoe̱xkon Nainá; k'oa̱á ma‑ne nga kitsjeiìn takòn Nainá nga kàtasíkjeén kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi nì mée chjí‑la̱ mé‑ne nga k'oa̱s'ín kàtas'ín‑ne kjoa̱ xi mìkiì ok'ìn‑la̱. 29 Xi̱ta̱ koi, ya̱á tjíjiìn yije ini̱ma̱‑la̱ ngats'iì kjoa̱ xi ch'o tjín koni: kjoa̱ chijngui, kjoa̱ ts'e̱n, kjoa̱ tse mejèn, kjoa̱ toòn, kjoa̱xìtakòn, kjoa̱ nga ma‑la̱ sík'en xi̱ta̱, kjoa̱ xi kjaán‑kjoò, kjoa̱ kona̱cha̱n, kjoa̱ xi ch'o s'ín, kjoa̱ 'én ndiso; 30 nga chja̱jno‑la̱ xíkjín; nga síjtikeè Nainá; ochrjengui xíkjín; 'nga ikon; ndaà síkíjna yijo‑la̱; síkítsjeèn nga mejèn‑la̱ ìsa̱ ch'o tjín kjoa̱ xi s'i̱in; mìkiì 'nchréñijon‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱; 31 mìkiì machi̱ya‑la̱; mìkiì síkitasòn 'én xi chja̱; mìkiì beètjò xi̱ta̱ xíkjín; tsjìn‑la̱ kjoa̱ nìjchàat'aà; koa̱ tsjìn‑la̱ kjoa̱hi̱ma̱takòn. 32 Jñà xi̱ta̱ koi, ndaà tíjiìn‑la̱ nga k'oa̱á s'ín tsjá o̱kixi̱ Nainá: ngats'iì xi k'oa̱ tjín kjoa̱ xi s'ín, ok'ín‑la̱ nga ki̱yá. Ta̱nga mìkiì majngoò ikon nga tà jñà xi k'oa̱s'ín, skanda ti̱koa̱á matsja‑la̱ k'e̱ nga k'oa̱ ti̱s'ín xi̱ta̱ xi kj'ei̱í.