Xu̱ju̱n xi tjun kits'ínkjihi̱ nda̱ postru̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Corinto̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín nanki Corinto̱
An Pablo̱, Nti̱a̱ná kits'ín mana nku nda̱ postru̱hu̱ Jesucristo̱ a̱t'aha̱ b'a̱ ts'ín kama mjehe̱. An ko̱ nda̱ nts'eé Soste̱ne̱ tísuniñai̱hi̱ jun xu̱ta̱ ni̱nku̱hu̱ Nti̱a̱ná xi tintsu̱bo̱o nanki Corinto̱. Cristo̱ Jesu kits'ín nga Nti̱a̱ná kikj'áts'e̱nu̱u. Kinchja̱nu̱u nga kju̱áts'e̱nu̱u xi nkú ta̱ kits'ínko̱ ngatentee̱ xu̱ta̱ xi tu̱ má xi tje̱hén ni s'ejihi̱n Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. Kui xi Nda̱ Nti̱a̱ná ko̱ ta̱ Nda̱ Nti̱a̱ha̱ xu̱ta̱ xu'bo̱.
Kas'enu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu xi tsjáná Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.
B'i̱ ts'ín tsjáha̱ Pablo̱ máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná nk'ie nga f'áítsjehe̱n xi nkú ts'ín nda kits'ínko̱ho̱ Nti̱a̱ná xu̱ta̱ ni̱nku̱ Corinto̱
Tehe̱nte tsjaha̱ máb'a̱chjí Nti̱a̱ná nga f'áítsjenna jun, a̱t'aha̱ kisakúnu̱u kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná. Cristo̱ Jesu kits'ín nga kisakúnu̱u kui niu̱. Kits'ín nga kin'ekjóho̱on ngayje tíkjá kju̱a̱nchi̱ná xi tsjá Nti̱a̱ná. Kui kju̱a̱nchi̱nóo̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga chu̱bo ko̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga ka̱mankjinnu̱u ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná. B'a̱ ts'ín kis'ejña chjihi a̱jinnu̱u nga kju̱axi̱ én nda tsuhu̱ Cristo̱ xi kis'eni̱jmínu̱u.
Kui nga najmi ndyjat'aha̱nu̱u ndaha nku kju̱a̱nda xi tsjá Nti̱a̱ná nk'ie nga tíchuyóho̱o ni̱stjin nga ku̱a̱kúchji yjoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. Ko̱ ndjá ts'i̱ínkinchánu̱u Nti̱a̱ná santaha ni̱stjin xi fekuu̱, tu̱ xi najmi tjín ni xi n'e̱nijéhe̱nu̱u ni̱stjin nk'ie nga kj'u̱a̱í ngáha Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. Ts'íntjusun Nti̱a̱ná ni xi tsu. Kui xi kinchja̱nu̱u nga nkuhú ka̱mako̱o Ntíhi̱, kui xi Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga najmi nda tjín tsa najmi nkuhú k'u̱a̱ xinkjín xu̱ta̱ ni̱nku̱
10 Jun já nts'e, ngajoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ b'a̱ tíxinnu̱u nga nkuhú ni xi chu̱bo ko̱ nkuhú ch'o̱o xinki̱u. Nkuhú kas'eyanu̱u ko̱ nkuhú ni xi n'o̱o. 11 B'a̱ tíxian, já nts'e, a̱t'aha̱ xinkjín Kloe kitsúyana nga kju̱a̱chán rú tjín a̱jinnu̱u. 12 Tjín rú a̱jinnu̱u xi: “An tje̱nnkia Pablo̱”, tíi̱ncha tsu rú. Ko̱ rú tjín ngá xi: “An tje̱nnkia Apolo̱”, tíi̱ncha tsu rú. Ko̱ ta̱ tjín rú ngá xi: “An tje̱nnkia Pedro̱”, tíi̱ncha tsu rú. Ko̱ ta̱ tjín rú ngá kj'a̱í xi: “An tje̱nnkia Cristo̱”, tíi̱ncha tsu rú.
13 Nga chasehe̱ ra̱á, ¿a tsakjányahá yjoho̱ Cristo̱? ¿A Pablo̱hó kis'et'a kruu̱ ngandanu̱u? ¿A Pablo̱hó kikj'áts'e̱nu̱u nk'ie nga kisaténtó? 14 Tsjaha̱ máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná nga najmi tjín a̱jinnu̱u xi an tsatentá, nku tutuhú Krispo̱ ko̱ Gayo̱. 15 B'a̱ ts'ín najmi ch'a xi b'a̱ ku̱i̱tsu̱hu tsa an kikj'ats'a̱n.
16 Ta̱ tsatentá xinkjín nda̱ Estefa̱na̱. Najmi ta̱ f'áítsjehenna tsa tjín sa kj'a̱í xi tsatentá. 17 A̱t'aha̱ najmi kui xá xi kitsjána Cristo̱, tsa xu̱ta̱ kuatentá. Nk'ie ní k'ueni̱jmíá én nda tsuhu̱, kui ní xáha xi kitsjána. Ko̱ najmi én na̱nka̱ ts'inchjén nga nchja, tu̱ xi najmi nku én tiya ka̱maha ngabayaha̱ Cristo̱ t'a kruu̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga a̱jihi̱n ni xi kits'ín Cristo̱ kis'ejña chji nga'yúhu̱n ko̱ kju̱a̱nkjintak'uhu̱n Nti̱a̱ná
18 Én xi s'eni̱jmí nga̱t'a ts'e̱ xi nkú ts'ín k'ien Cristo̱ t'a kruu̱, kui xi tu̱ a éhén maha̱ xu̱ta̱ xi tíndyja. Tu̱nga máha ñá xi kin'ek'ankiná, nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná maná kui ée̱n. 19 A̱t'aha̱ b'i̱ títsu Nti̱a̱ná má nga tjít'a xu̱ju̱n:
Ts'inndyja kju̱a̱nkjintak'uhu̱n já xi na̱nka̱ ts'ínnkjink'un.
Ts'inndyjajian xi nkú ts'ín ts'ínnkjink'un já nkjink'uu̱n.
20 ¿Yá nda̱ xi na̱nka̱ ts'ínnkjink'un? ¿Yá nda̱ xi tu̱ xí mahá ra̱ xu̱ju̱n? ¿Yá nda̱ xi maha̱ nchja̱ni̱jmíyaha ni xi tjín a̱sunntei̱? Tu̱ a nihí kits'ín ma Nti̱a̱ná kju̱a̱nkjintak'un na̱nka̱ xi tjín a̱sunntee̱. 21 A̱t'aha̱ a̱jin kju̱a̱nkjintak'un na̱nka̱ha̱ Nti̱a̱ná y'énda nga najmi kju̱a̱nkjintak'un xi tjíhi̱n xu̱ta̱ sku̱e̱ko̱ho̱ ra̱. Kama mje níhi̱ nga xu̱ta̱ xi s'e̱jihi̱n én xi tís'eni̱jmíu̱, nga kui xi ts'i̱ínk'anki, én xi tu̱ a éhén maha̱ xu̱ta̱.
22 Xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ mjehe̱ sku̱e̱ kju̱a̱nkjúhu̱n Nti̱a̱ná, ko̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ mjehe̱ ku̱a̱sínñjuhu̱ nku kju̱a̱nkjink'un na̱nka̱. 23 Tu̱nga ji̱n, nga kis'et'a kruu̱ Cristo̱ tíb'eni̱jmíi̱. Kui nii̱ xi najmi sasíhi̱n xu̱ta̱ xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ ko̱ tu̱ a éhén maha̱ xu̱ta̱ xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱.
24 Tu̱nga máha xu̱ta̱ xi Nti̱a̱ná kinchja̱ha̱ nga kju̱áts'e, ndaha tsa xi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱ ko̱ ta̱ ndaha tsa xi najmi ntje̱ judio̱ tje̱he̱n ra̱, kui xi ts'ínkjáíhi̱n nga a̱jihi̱n Cristo̱ tsakúchji Nti̱a̱ná nga'yúhu̱n ko̱ kju̱a̱nkjintak'uhu̱n. 25 A̱t'aha̱ ni xi y'énda Nti̱a̱ná xi tu̱ a nihí maha̱ xu̱ta̱, 'yún tjín saha̱ sin nk'ie nga ni xi ts'ínnkjink'un xu̱ta̱. Ko̱ má b'a̱ maha̱ xu̱ta̱ nga ts'ínnkjink'un nga najmi tjíhi̱n nga'yún Nti̱aṉá, yo̱ ní 'yún bakúchji nga'yúhu̱n nga nga'yún xi tjíhi̱n xu̱ta̱.
26 Jun já nts'e, n'e̱kj'áítsjon xi nkú ts'ín kinchja̱nu̱u Nti̱a̱ná nga kju̱áts'e̱nu̱u. Najmi nkjin mahanu xi yaha̱ nga nkjink'un. Najmi nkjin mahanu xi já k'aku̱. Najmi nkjin mahanu xi nk'a tjo̱on. 27 Tu̱nga xi tu̱ a xu̱ta̱há maha̱ xu̱ta̱, kui xi j'ájin Nti̱a̱ná tu̱ xi tsjáha̱ ra̱ kju̱a̱suba já nkjink'uu̱n. Ko̱ j'ájin xu̱ta̱ xi̱ najmi chumi ni chjíhi̱ ra̱ nginku̱n xu̱ta̱ tu̱ xi tsjáha̱ ra̱ kju̱a̱suba já xi nk'a tje̱n. 28 Ta̱ j'ájin xu̱ta̱ xi najmi b'achjíhi̱ ra̱ xu̱ta̱ ko̱ xi najmi nda tí'mihi̱. Ta̱ j'ájin santaha ni xi najmi kje̱e tjín tu̱ xi kjéxihin ni xi ja tjín. 29 B'a̱ kits'ín Nti̱a̱ná tu̱ xi najmi ch'a nk'a ka̱ma k'u̱a̱sjehe yjoho̱ nginku̱n.
30 Tu̱nga nkuhú kits'ín mako̱nu̱u Nti̱a̱ná Cristo̱ Jesu ko̱ kits'ín nga Cristo̱ tsichu ma kju̱a̱nkjintak'unná. Nga̱t'aha̱ ni xi kits'ín Cristo̱ na̱xu̱ tsichu maá nginku̱n Nti̱a̱ná, kikj'áts'e̱ná ko̱ y'échjíntjai jéná. 31 Kui b'a̱ maha, xi nkú ts'ín tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná: “Xi nk'a k'u̱a̱sje yjoho̱, nga̱t'aha̱ ní ni xi kits'ínko̱ho̱ Nti̱a̱ná, kui ní nga̱t'aha̱ nga nk'a kat'asjehe yjoho̱.”