Xu̱ju̱n xi tjun kits'ínntu nda̱ postru̱ Pedro̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pedro̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱
An Pedro̱, an nda̱ postru̱hu̱ Jesucristo̱ títs'inkjínu̱u xu̱ju̱i̱n jun xi j'ájinnu̱u Nti̱a̱ná. Jun xi kindzjoyo a̱nte Ponto̱ nga tinimasún, ko̱ a̱nte Galaci̱a̱ ya, a̱nte Capadoci̱a̱, a̱nte Asi̱a̱ ko̱ a̱nte Bitini̱a̱. Kikie títjunnu̱u Nti̱a̱ Na̱'miná, kui nga j'ájihi̱nnu̱u ko̱ Espiri̱tu̱hu̱ kits'ín jenu̱u, tu̱ xi ku̱i̱nú'yá'éhe̱n ru̱u Jesucristo̱ ko̱ tu̱ xi tu̱ nga̱t'aha̱ jníhi̱ Jesucristo̱ kju̱áts'e̱he̱nu̱u Nti̱a̱ná.
Kas'e ṉkjúnnu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pedro̱ ni xi ñá tje̱he̱nná nga ku̱i̱chú ni̱stjin xi fekuu̱
Kan'etsjoho̱ Nti̱a̱ná xi Nti̱a̱ha̱ ko̱ Na̱'mihi̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱. Nga̱t'aha̱ kju̱a̱ni̱ma̱tak'un chánkaha̱ kits'íntsin tse̱tse̱ ngáhaná nk'ie nga kits'ínkj'áíya ngáha̱ ra̱ Jesucristo̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱k'ie̱n. Kui nga tíchuyáhaná nga ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'aán ko̱ ñá ko̱ nga n'e̱kjáíhi̱ín ni xi tsjáná, ni xi najmi maha̱ batsun ko̱ najmi ma chu̱ntí ko̱ najmi maha̱ 'meya, ni xi tjítjoho̱ ndji̱o̱jmi ján ngandanu̱u. Nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná tíkunko̱ho̱nu̱u tu̱ nga̱t'aha̱ nga s'ejinnu̱u. A̱t'aha̱ tjíndaha̱ yjoho̱ Nti̱a̱ná nga ku̱a̱kúchji xi nkú ts'ín ts'i̱ínk'anki xu̱ta̱ xi ts'e̱ ni̱stjin xi fekuu̱.
Kui kju̱a̱ha nga kitsejíhi̱nnu̱u kju̱a̱tsjo, ndaha tsa chuba ni̱stjin tjíhin nga n'e̱ nibánenu̱u nkjin tíkjá ni xi ku̱i̱tjájiun. Kui xi ku̱a̱kúchji yáha jun nga kju̱axi̱. A̱t'aha̱ nga s'ejinnu̱u, kui xi 'yún chjí saha̱ ra̱ nga to̱onsinee̱. Ndaha tsa maha̱ batsun to̱onsinee̱, tu̱nga chasehé ra̱ tu̱ xi s'ejña chjihi tsa kui kju̱axi̱. Ko̱ nk'ie nga s'e̱jña chji xi nkú ts'ín s'ejin kju̱axi̱nu̱u, nda ts'ín chu̱bayanénu̱u ko̱ sa̱kúnu̱u kju̱a̱chánka ko̱ nda k'úínnu̱u ni̱stjin nga kj'u̱a̱íkúchji yjoho̱ Jesucristo̱.
Tjonu̱u Jesucristo̱, ndaha tsa najmi yo nkú tjín. Ko̱ ndaha tsa najmi tíyo nd'a̱i̱, tu̱nga s'ejihínnu̱u ko̱ tjínnu̱u kju̱a̱tsjo xi tjíhi̱n kju̱a̱chánka, xi najmi yaá xi nkú ts'ín bixíyaá. Tjínnu̱u kui nii̱ a̱t'aha̱ tísakúnu̱u nga tín'ek'ankinu̱u, kui xi nibáha̱ ra̱ nga̱t'aha̱ nga s'ejinnu̱u.
10 Já profeta̱ xi kis'e ni̱stjin nk'ie, xi kitsúya títjun kju̱a̱nda xi sa̱kúnu̱u, kui xi kits'ínnkjink'un nga ka̱ma chu̱ba̱yaha̱ xi nkú ts'ín k'u̱a̱nkihi xu̱ta̱, a̱t'aha̱ mjehe̱ sku̱e̱ kui nii̱. 11 Kama mjehe̱ nga i̱ncha sku̱e̱ yá xu̱ta̱ha ko̱ mí ni̱stjihin xi y'éjña chji Espiri̱tu̱hu̱ Cristo̱ xi y'ejñajihi̱n já profeta̱ nga kitsúya títjuhu̱n kju̱a̱'un xi tjíhin nga sku̱e̱ Cristo̱ ko̱ nga a̱skahan s'e̱ kju̱a̱chánka. 12 Tu̱nga Nti̱a̱náhá tsakúchjihi̱ já profeta̱ xu'bo̱ nga ni xi tíi̱ncha tsuya najmi kui ka̱mats'e̱, nga ní ngandanu̱u b'a̱ kitsúhu. Kui niu̱ xi ta̱ kitsúyanu̱u já xi y'éni̱jmínu̱u én nda tsuhu̱ Jesucristo̱. Nga'yúhu̱n Espiri̱tu̱ xi kin'e nibáha ndji̱o̱jmi ján y'éni̱jmíhi̱nu̱u. Ko̱ ta̱ ntítsjee̱ mje ṉkjúhu̱n nga sku̱e̱ nkú tjíhi̱n ra̱ ni xu'bi̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pedro̱ nga ti̱ntsu̱ba̱ ndaá a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná ja ts'e̱ná
13 Kui b'a̱ maha, cha̱se̱ sisihi̱n ru̱u xi nkú n'o̱o. Nda n'e̱nkjíntak'un ko̱ chúya k'unk'uhu̱un kju̱a̱nda xi kj'u̱a̱ítsjánu̱u Jesucristo̱ ni̱stjin nga ku̱a̱kúchji yjoho̱. 14 B'a̱ n'o̱o xi nkú ts'ín ntí xi nt'é'én. Najmi ta̱ n'ehenu xi nkú ts'ín kinchja̱ ani̱ma̱nu̱u ni̱stjin nk'ie, nk'ie nga najmi kje̱e yo Nti̱a̱ná. 15 Tsje katumo nginku̱n Nti̱a̱ná, xi nkú ts'ín tsje xi j'ájinnu̱u. 16 A̱t'aha̱ b'i̱ ts'ín tjít'a éhe̱n Nti̱a̱ná: “Tsje katumo, a̱t'aha̱ tsjená.”
17 Xihi̱ “Na̱'mihí” bixíhu̱un xi ngúsuhún basehe̱ tsa nda ko̱ tsa najmi nda ni xi ts'ín nga nkúnkú xu̱ta̱, kui nga kas'enu̱u kju̱a̱binkjuhu̱n xi nkú ts'ín kuankínko̱o yjonu̱u nk'ie nga ti̱nimasún so e̱i̱ a̱sunntei̱. 18 Yo nga kis'echjíntjainu̱u tu̱ xi ka̱ma nda̱íhi̱nu̱u nga chu̱ba̱ tintsu̱ba̱nú. B'a̱ ts'ín tintsu̱bo̱o nk'ie a̱t'aha̱ kui nihi xi y'éjñanu̱u ntje̱ chánu̱u. Najmi to̱onsine ko̱ tsa to̱ontaba kin'echjén nga kis'echjíntjainu̱u, ni xi maha̱ batsun. 19 Jníhi̱ ní Cristo̱ kin'echjén, kui xi 'yún chjí. Xi nkúhu nku chu̱tsa̱nka̱ kama Cristo̱, chu̱tsa̱nka̱ xi najmi chumi nihi xi k'uhu̱n ko̱ xi najmi uhu̱n.
20 Kintehe̱ ni nga kamanda a̱sunntee̱ kis'enda títjun ni xi ts'i̱ín Cristo̱, ko̱ ni̱stjin feku xi kich'aá nd'a̱i̱ j'aikúchji yjoho̱ ngandanu̱u. 21 Nga̱t'aha̱ Cristo̱ s'ejihi̱nnu̱u Nti̱a̱ná, kui xi kits'ínkj'áíya ngáha̱ ra̱ Cristo̱ ngabayoo̱ ko̱ kitsjáha̱ kju̱a̱chánka. Kui nga tín'e s'ejihinnu ko̱ tíma 'yún tak'uhunnu Nti̱a̱ná.
22 Nd'a̱i̱ ni̱ nga ja kamaje ani̱ma̱nu̱u a̱t'aha̱ kinu'yá'óho̱on én xi na̱xu̱ tjín ko̱ nga tu̱ xí ndahá ts'ín tjíyanu̱u nga n'e̱tjó xu̱ta̱ ni̱nku̱, kui nga ngayjee̱ ani̱ma̱nu̱u n'e̱tjóhonu xinki̱u. 23 A̱t'aha̱ ja kitsin tse̱tse̱ ngáhanu. Najmi kitsiun xi nkú ts'ín tsin xu̱ta̱ xi maha̱ 'me. Éhe̱n ní Nti̱a̱ná kits'íntsin tse̱tse̱ ngáha̱nu̱u. Kui xi fi ndju. Najmi ka̱maha̱ kfe̱.
24 A̱t'aha̱ b'i̱ ts'ín tjít'a xu̱ju̱n éhe̱n Nti̱a̱ná:
Ngayjee̱ xu̱ta̱, xi nkú joyaha jñá xi tjín.
Ko̱ ngayjee̱ kju̱a̱chánkaha̱ xu̱ta̱,
xi nkú joyaha naxúhu̱ jñóo̱.
Xi jñóo̱ ko̱ jne naxúu̱,
25 tu̱nga éhe̱n Nti̱a̱ná santaha tu̱ nkjéhé ni ngju̱a̱i̱ ndju.
Kui ée̱n, kui én nda tsu xi ja kis'eni̱jmí a̱jinnu̱u.