3
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ má jáha xi ka̱ma ts'i̱ín xáha̱ ni̱nku̱
Én xi ma n'e s'ejin xu'bi̱. Tsa tjín xi mjehe̱ ku̱a̱se̱he̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱, nda tjín xá xi mjehe̱. Tu̱nga katumahá nda̱ xi ku̱a̱se̱he̱ ni̱nku̱ nku nda̱ xi najmi tjín ni xi chu̱bayanéhe̱ ra̱, xi nkuhú maha chju̱úhu̱n, xi kixi̱ fiko̱ yjoho̱, xi nda basehe̱ ni xi ts'ín, xi benkjúhu̱n xu̱ta̱, xi nda ts'ínkjáíhi̱n xu̱ta̱ ni'yaha̱, xi maha̱ bakúyaha̱ xu̱ta̱, xi najmi 'yún 'bi binu̱, xi najmi ki̱tsa̱ ma kjaha̱n, xi nda ani̱ma̱ha̱, xi tsjoho̱ kju̱a̱jyu, ko̱ xi najmi to̱on mangimjehe̱.
Tjíhin nga nda ts'ín ku̱a̱téxumaha̱ xu̱ta̱ xi tjín ni'yaha̱ ko̱ ts'i̱ín nga ntíhi̱ ku̱i̱nt'é'éhe̱n ko̱ nga kixi̱ sku̱e̱nkjúhu̱n. A̱t'aha̱ nku nda̱ xi najmi maha̱ batéxumaha̱ xu̱ta̱ xi tjín ni'yaha̱, ¿nkú ts'ín ka̱maha̱ ra̱ kúnntaha ni̱nku̱hu̱ Nti̱a̱ná?
Ko̱ najmi tjíhin nga s'e̱t'a xá nku nda̱ xi a̱s'a̱i kis'ejihín ra̱ Nti̱a̱ná, tu̱ xi najmi nk'a k'u̱a̱sjehe yjoho̱ ko̱ ku̱i̱jne̱jihin ngatitsun xi tsijnejin nda̱nindoo̱ ko̱ b'a̱ ts'ín n'e̱nijéhe̱ ra̱. Nda̱ xi mjehe̱ xá xu'bi̱ ta̱ tjíhin nga ja yankjún a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi najmi s'ejihi̱n Nti̱a̱ná, tu̱ xi najmi ch'a ch'on ts'ín ku̱i̱nchja̱yanéhe̱ ra̱ ko̱ tu̱ xi najmi ku̱i̱jne̱jihin kju̱a̱maña̱ha̱ nda̱nindoo̱.
B'a̱ ta̱ tjín ts'e̱ já xi basinko̱ já xi basehe̱ ni̱nku̱. Tjíhin nga já xi benkjún yjoho̱ s'e̱t'a xá, xi najmi nchja̱ én tsank'á, xi najmi b'atihi̱ nga 'bi binu̱, xi najmi mjehe̱ to̱on xi ch'on ts'ín sakú. Tjíhin nga ndjá katinchajin ni xi s'ejinná, ni xi kis'ejña 'ma ni̱stjin nk'ie ko̱ tís'ejña chji nd'a̱i̱, ko̱ je kas'entuyá kju̱a̱nkjintak'uhu̱n. 10 Tjun kachase sisihi̱n xi nkú ts'ín tjíma já xu'bi̱. Tsa najmi chumi nihi xi sa̱kújin, kas'et'a xá nga ku̱a̱si̱nko̱ já xi basehe̱ ni̱nku̱.
11 Ko̱ b'a̱ ta̱ ts'ín jminchjíu̱n, tjíhin nga katenkjún yjoho̱, najmi tu̱ én tsank'á k'u̱a̱sjené xu̱ta̱, kixi̱ katjiko̱ yjoho̱, ko̱ katuma 'yún tak'aán.
12 Nkuhú chju̱ún kas'ejñaha̱ nda̱ xi k'u̱a̱i̱ xáha̱ nga ku̱a̱si̱nko̱ já xi basehe̱ ni̱nku̱. Tjíhin nga nda ts'ín ku̱a̱téxumaha̱ ntíhi̱ ko̱ xu̱ta̱ xi tjín ni'yaha̱. 13 A̱t'aha̱ xi kixi̱ fiko̱ xá xu'bi̱, kui xi yankjún a̱jihi̱n xu̱ta̱ xingisoo̱ ko̱ najmi jo jan maha̱ nk'ie nga b'éni̱jmí nga ja kis'ejihi̱n Jesucristo̱.
14 Ndaha tsa mjena kfínse xatíhi, tu̱nga tíb'et'áhá ra ni xu'bi̱ 15 tsa tu̱ aha k'u̱a̱ndayana nga kfínsehe. Tíb'et'áha kui nii̱ tu̱ xi b'a̱ ts'ín cha̱hani xi nkú ts'i̱ín xu̱ta̱ xi ts'e̱ Nti̱a̱ná, kui xi xu̱ta̱ ni̱nku̱hu̱ Nti̱a̱ná xi tíjña tík'uu̱n. Tíi̱ncha kjanínk'a ko̱ tsjá nga'yúhu̱n én xi na̱xu̱ tjín.
16 Tíjña chji chji nga 'yún tse ni xi y'aha̱ ra̱ ni xi s'ejinná, kui nihi xi kis'ejña 'ma ni̱stjin nk'ie ko̱ ja y'éjña chji Nti̱a̱ná nd'a̱i̱.
Tsakúchji yjoho̱ nga kik'a yjoninte,
y'éjña chji Espiri̱tu̱ nga kui xi na̱xu̱.
Ntítsjee̱ kikiehe̱,
kis'eni̱jmíhi̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱.
Xu̱ta̱ a̱sunntei̱ kis'ejihi̱n kui,
ko̱ ngji ngáha má tíjña kju̱a̱chánkaha̱.