Xu̱ju̱n xi ma joho xi kits'ínkjihi̱ nda̱ postru̱ Pablo̱ Timoteo̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ Timoteo̱
An Pablo̱, an xi kama nku nda̱ postru̱hu̱ Jesucristo̱ a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná b'a̱ ts'ín kama mjehe̱. Tíbitjusun ni xi kitsúya títjun nga ts'i̱ínk'íéntu tík'un xu̱ta̱ xi s'ejihi̱n Cristo̱ Jesu. Tífaniñaha Timoteo̱, ji xi nkúhu tsa ntína̱ ko̱ tjo ṉkjúnna ji.
Katsjáhi kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Cristo̱ Jesu ko̱ nda katasehi.
B'i̱ ts'ín kitsjá nga'yúhu̱n Pablo Timoteo̱
Ni̱stjin ni̱stje̱n nchjantjáíhi nginku̱n Nti̱a̱ná ko̱ tsjaha̱ máb'achjíhi̱ nga̱t'a ts'e̱ ni xi tín'ei. Kui xi títs'inxát'aha̱ xi nkú nga ta̱ kits'ín ntje̱ chána̱ ko̱ je tjíya kju̱a̱nkjintak'unna̱ nga b'a̱ títs'ian. F'áítsjenna nga kich'í ko̱ mjena skue ngáha ra tu̱ xi b'a̱ ts'ín tséjihinna kju̱a̱tsjo. Ts'inkj'áítsjen xi nkú ts'ín ngayjehe ani̱ma̱hi̱ s'ejihin Nti̱aná. Tjun Loi̱da̱, na̱cháhi̱, b'a̱ ta̱ ts'ín kis'ejihi̱n, ko̱ Eunice̱, náhi̱. Nd'a̱i̱ be sisihi̱n k'an nga ko̱ ji b'a̱ ta̱ ts'ín s'ejihin.
Kui b'a̱ maha, títs'inkj'áítsjehen ra nga n'e̱'yúnyai kju̱a̱nda xi kitsjáhi Nti̱a̱ná nk'ie nga kingjennéhe ntsa̱. A̱t'aha̱ najmi kju̱a̱binkjun tsjáná Espiri̱tu̱ xi kits'ín nibáná Nti̱a̱ná. Nga'yún ní tsjáná ko̱ kju̱a̱tjo, ko̱ ta̱ tsjáná nga na̱xu̱ s'e̱yaná.
Kui nga najmi tu̱ n'e subaha̱ ri̱ yjohi̱ nga k'úéni̱jmí Nda̱ Nti̱a̱ná ko̱ ta̱ ndaha nga kjíi̱ya'yán nga̱t'aha̱ nga tíb'eni̱jmíá. Nga'yúhu̱n Nti̱a̱ná katasinko̱hi nga ku̱i̱tjájin kju̱a̱ni̱ma̱ nga̱t'aha̱ én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná xi nkúhu an. Nti̱a̱ná kits'ínk'ankiná ko̱ j'ájinná nga ka̱maá xu̱ta̱ xi ts'e̱. Tu̱nga najmi nga̱t'aha̱ ní ni xi kin'eé j'ájihinná. B'a̱ ní kits'ín a̱t'aha̱ b'a̱ ts'ín y'énda títjun ko̱ b'a̱ ts'ín nibá kju̱a̱ndaha̱. Kintehe̱ ni nga kamanda a̱sunntei̱, a̱jihi̱n Cristo̱ Jesu kits'ín nga ñá tsuhuná kju̱a̱nda xu'bi̱. 10 Nd'a̱i̱ ni̱ ma ja y'éjña chji kju̱a̱ndoo̱ nk'ie nga ja j'ai Cristo̱ Jesu xi kits'ínk'ankiná nga j'ai kjexín nga'yúhu̱n ngabayoo̱ ko̱ ts'asje chji nga ka̱ma ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'un síán tu̱ ngat'aha̱ én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná.
11 Nti̱a̱ná kits'ín mana nku xi b'éni̱jmí éhe̱n, nku nda̱ postru̱ ko̱ nku nda̱ maestru̱. 12 Kui kju̱a̱ha nga tíf'a̱jihinna kju̱a̱ni̱ma̱. Tu̱nga najmi subahá mana, a̱t'aha̱ be yá xi kits'in s'ejian ko̱ behe̱ k'an nga tjíhi̱n nga'yún nga kj'u̱átjo ni xi kits'ínkjas'enna. B'a̱ ts'i̱ín santaha nkúhu nga ku̱i̱chú ni̱stjin nga cha̱se̱he̱ mí nihi xi kits'ín nga nkúnkú xu̱ta̱.
13 Ndjá n'e̱ s'ejin Cristo̱ Jesu ko̱ ti̱nchinjín kju̱a̱tjoho̱. Xi nkú kits'inko̱ho nga tsakuyáha, ni nda xi tsakuyáha, b'a̱ n'e̱i. 14 Nga'yúhu̱n Espiri̱tu̱ Santo̱ xi tíjñajinná chúnko̱ho̱ ri̱ én nda tsu xi kin'ekjas'ehin.
15 Ja yai nga ja i̱ncha kits'ín nga mana ngayjee̱ xu̱ta̱ xi tjín nga ngúsuhu̱n a̱nte Asi̱a̱. Santaha ko̱ nda̱ Figelo̱ ko̱ nda̱ Hermoge̱ne̱ b'a̱ kits'ínko̱na.
16 Nti̱a̱ná katase ni̱ma̱ha̱ xu̱ta̱ xinkjín nda̱ Onesifo̱ro̱. Nkjin ni̱yá kitsjá nga'yúnna ndo̱ ko̱ najmi kama subaha̱ nga̱t'aha̱ nga kjíi̱ya'yán. 17 Ni xi kits'ín ní, nk'ie nga j'ai nanki Roma̱ tsangisjaina santaha nkúhu nga kisakúhu̱ an. 18 Nda̱ Nti̱a̱ná katase ni̱ma̱ha̱ ni̱stjin nga cha̱se̱he̱ mí nihi xi kits'ín nga nkúnkú xu̱ta̱. Ko̱ ji ja ya sisin xi nkú ts'ín tsasinko̱ná ndo̱ nanki Efe̱so̱.