Xu̱ju̱n xi kin'ekjíhi̱ xu̱ta̱ xi ntje̱ Hebreo̱ tje̱he̱n ra̱
1
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga kinchja̱ko̱ná Nti̱a̱ná nk'ie nga kits'ín nibá Ntíhi̱
Nkjin ni̱yá ko̱ kj'a̱í kj'a̱í ts'ín kinchja̱ko̱ Nti̱a̱ná ntje̱ cháná. Já profeta̱ kits'ínchjén nga kinchja̱ ni̱stjin nk'ie. Tu̱nga ni̱stjin fekuhu xi kich'aá nd'a̱i̱ Nti̱a̱ná kits'ín nibá Ntíhi̱ nga j'ai nchja̱ko̱ná ngajoho̱. Kui Ntíu̱ xi kits'ínchjén nga kits'ínnda a̱sunntee̱ ko̱ nk'a ján, ko̱ kitsjáha̱ nga ka̱ma ts'e̱ ngayjee̱ ni xi tjín.
A̱jihi̱n Ntíu̱ sakúchji kju̱a̱chánkaha̱ Nti̱a̱ná ko̱ kui xi bakúchji kju̱a̱tík'uhu̱n Nti̱a̱ná. Kui xi ts'ín nga s'e ngayjee̱ ni xi tjín tu̱ nga̱t'aha̱ nga'yún chánkaha̱ éhe̱n. Nk'ie nga ja kikjexínná ngatitsunná nga kits'ín jená nginku̱n Nti̱a̱ná, ngjik'iejñat'aha̱ Nti̱a̱ná nk'a ján.
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga 'yún nk'a tje̱n Jesu nga ntítsjee̱
'Yún nk'a kin'etsjen nga ntítsjee̱, a̱t'aha̱ tu̱ nkuhú kui xi 'mi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná. B'i̱ kitsúhu̱ Nti̱a̱ná nga kinchja̱ko̱:
Ji xi Ntína̱,
an xi tsichu ma Na̱'mihi̱.
Ndaha nku ntítsje najmi b'a̱ kik'ihi̱n. B'i̱ ts'ín kinchja̱ni̱jmíyaha Ntíhi̱:
An xi ka̱ma Na̱'mihi,
ko̱ kui xi ka̱ma Ntína̱.
Nk'ie nga b'a̱ kitsú, najmi ntítsjee̱ kinchja̱ni̱jmíyaha.
Nk'ie nga kits'ín nibá Ntí tjuhu̱n a̱sunntee̱, b'i̱ kitsú:
Ngatentee̱ ntítsjena̱ kats'íntsjoho̱.
Ko̱ b'i̱ ts'ín kinchja̱ni̱jmíyaha ntítsjee̱:
Ntítsjena̱, kui xi xi nkúhu ntjo̱.
Ko̱ xi ts'ínxát'ana, kui xi xi nkúhu nja̱i̱ nd'í.
Tu̱nga b'i̱hí ts'ín kinchja̱ni̱jmíyaha Ntíhi̱:
Nti̱a̱ ní, ji xi ku̱a̱texumai sín,
ko̱ ku̱a̱texumai sisin nk'ie nga ku̱a̱texumai.
Tsjohi ni xi na̱xu̱ tjín,
ko̱ najmi sasíhin ni xi najmi nda.
Kui nga j'ajíhin ra an xi Nti̱a̱hi̱,
ko̱ 'yún kitsjaha kju̱a̱tsjo nga xi tjíntujíhin.
10 Ko̱ b'i̱ ta̱ kitsú sa:
Ji xi Nti̱a̱,
nga tuts'ihi̱n ni kin'endai a̱sunntei̱,
ko̱ ntsa̱i̱ kin'endako̱honi nk'a ján.
11 Kfe̱ ngayjee̱ ni xu'bi̱,
tu̱nga ji tu̱ nkú ku̱i̱nchunní.
Ka̱ma chá ngayjee̱ niu̱ xi nkú joyaha tsa najyun.
12 Ka̱ma b'a̱ n'e̱i̱hi̱ xi nkúhu nku najyun,
ko̱ n'e̱k'óntjaiyai
xi nkú ts'ín n'ek'óntjaiya nku najyun.
Tu̱nga ji bi najmi k'o̱óntjaiyai,
ko̱ ndaha nku ni̱stjin najmi ka̱ma cháí.
13 Ndaha nku ntítsje najmi b'i̱ kik'ihi̱n:
Ti̱nchint'ání má batexuma,
k'uentú maná xi fi kontra̱hi kinte tsu̱kui.
14 A̱t'aha̱ ntítsjee̱ bi, kui xi ntjo̱ xi ts'ínxát'aha̱ Nti̱a̱ná. Kui xi n'e nibá tu̱ xi basinko̱ho xu̱ta̱ xi ts'i̱ínkjáíhi̱n nga k'u̱a̱nki.