3
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga 'yún nk'a tje̱n Jesu nga Moise
Kui b'a̱ maha, já nts'e, jun xi kin'e jenu̱u ko̱ j'ájinnu̱u Nti̱a̱ná nga kju̱áts'e̱nu̱u, n'e̱nkjíntak'un sisiun yáha Jesu. Kui xi y'éxáha̱ Nti̱a̱ná ko̱ kui xi nda̱ na̱'mi títjun xi s'ejinná. Kui xi kixi̱ kits'ín nginku̱n xi kitsjá xáha̱, xi nkú ts'ín Moise ta̱ kixi̱ ngjiko̱ xáha̱ a̱jihi̱n ngayjee̱ xu̱ta̱ xi ts'e̱ Nti̱a̱ná.
'Yún chánka sa kju̱a̱chánka xi kikanéhe̱ Jesu nga xi kikanéhe̱ Moise. B'a̱ kama xi nkú ts'ín 'yún chánka sa kju̱a̱chánka xi ts'ínkjáíhi̱n nda̱ xi ts'ínnda nku ni'ya nga kju̱a̱chánka xi sakúhu̱ ni'yoo̱ a̱t'aha̱ tsjo tjín. Tu̱ má ni'yahá ni, tjín xi ts'ínndaha̱. Tu̱nga ngayjee̱ ni xi tjín, Nti̱a̱ná kits'ínnda.
Nku nda̱ musu̱ xi kixi̱ ngjiko̱ xáha̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱ha̱ Nti̱a̱ná kama Moise. Kui xi y'éjña chji ni xi ku̱i̱tsu̱ Nti̱a̱ná a̱skahan. Cristo̱ bi, ta̱ kixi̱ fiko̱ xáha̱, tu̱nga Ntíhí tí'mi bi. Kui nga batéxumaha̱ ra̱ ni'yaha̱ Nti̱a̱ná. Ko̱ ni'yoo̱, kui xi ñá nd'a̱i̱. Ni'yaá tsa tu̱ nku ndjáhá ku̱i̱nchajián ni xi ma 'yún tak'aán ko̱ tsjo maná a̱t'aha̱ tíchuyáha̱á ni xi tsjáná Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji ni xi maha̱ xi fi t'axíhi̱n Nti̱a̱ná
Kui b'a̱ maha, n'e̱sihi̱n ru̱u xi nkú ts'ín tjít'a ni xi títsu Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná:
Tsa nd'a̱i̱ ku̱i̱nú'yó nta̱ha̱,
najmi tu̱ ndjá b'eyo ani̱ma̱nu̱u,
xi nkúhu já xi kits'ínkj'a t'axín énna̱,
ni̱stjin nga kikjut'ayák'unna nanki kixiu̱.
Yo̱ kikjut'ayák'unna ntje̱ chánu̱u xi nkú k'an,
ndaha tsa yachán nú kikie ni xi kits'ian.
10 Kui nga kits'inkjanko̱hona xu̱ta̱ xi kis'e nk'ie
ko̱ b'a̱ kixian:
“Ja kindyjajihi̱n jái̱,
ko̱ najmi mjehe̱ i̱ncha k'úémajin ni xi ts'a̱n.”
11 Kui nga kama kjahanna
ko̱ ts'intjusan ni xi kixian,
nga najmi kju̱a̱s'en xu̱ta̱ xu'bo̱,
má nga ts'i̱ínkj'áíya xu̱ta̱ xi ts'a̱n.
12 Chúhu̱un yjonu̱u, já nts'e. Najmi tu̱ kas'e a̱jinnu̱u xi najmi nda tjíya ani̱ma̱ha̱, xi najmi s'ejihi̱n, xi ngju̱a̱i̱ t'axíhi̱n Nti̱a̱ná xi tíjña tík'un. 13 Tu̱ sa ní xki̱ ni̱stjin b'i̱ ngján tjen nga'yúhu̱un xinki̱u nk'ie nga tíjña sa ni̱stjin xi títsu éhe̱n Nti̱a̱ná, tu̱ xi ndaha nku xi tjín a̱jinnu̱u najmi k'u̱a̱na̱cha̱ha̱ ra̱ ngatitsuu̱n ko̱ ndjá s'e̱ya ani̱ma̱ha̱. 14 Tísakút'aná nd'a̱i̱ ni xi ts'e̱ Cristo̱, tu̱nga tjíhín ni nga tu̱ nku ndjáhá ku̱i̱nchajián xi nkú ts'ín kama 'yún tak'aán Nti̱a̱ná nk'ie nga tuts'ihi̱n ni. B'a̱ n'e̱é santaha ni̱stjin xi fekuhu.
15 A̱t'aha̱ tínchja̱ko̱ saná éhe̱n Nti̱a̱ná xi b'i̱ ts'ín tjít'a:
Tsa nd'a̱i̱ ku̱i̱nú'yó nta̱ha̱,
najmi tu̱ ndjá b'eyo ani̱ma̱nu̱u,
xi nkúhu já xi kits'ínkj'a t'axín énna̱.
16 ¿Yá xu̱ta̱ha xi kint'é tu̱nga kits'ínkj'a t'axíhín éhe̱n Nti̱a̱ná? ¿A najmi ngatentee̱hé xu̱ta̱ xi tsitjuko̱ Moise Egipto̱? 17 ¿Ko̱ má xu̱ta̱ha xi kits'ínkjanko̱ Nti̱a̱ná yachán nú tjíhin? ¿A najmi xi kits'íhín ngatitsun? Kui xi kis'entu yjoninte k'iehe̱n a̱nte kixiu̱.
18 Ko̱ nk'ie nga b'a̱ kitsú kixi̱ kixi̱ Nti̱a̱ná nga: “Najmi kju̱a̱s'en xu̱ta̱ xu'bo̱ má nga ts'ínkj'áíya xu̱ta̱ xi ts'a̱n”, ¿yá xi kits'ínkjó nga b'a̱ kitsú? ¿A najmi xu̱ta̱ xi najmi kint'é'éhén? 19 Kui nga yahaná nga najmi kama i̱ncha jas'ehen a̱t'aha̱ najmi kis'ejihi̱n Nti̱a̱ná.