5
A̱jihi̱n xu̱ta̱ chj'ajin ngayjee̱ xi ma nda̱ na̱'mi títjun ko̱ 'ba̱i̱ xáha̱ nga kui xi tsjén títjuhu̱n xu̱ta̱ nginku̱n Nti̱a̱ná, tu̱ xi tsjáha chje̱ ko̱ ts'i̱ínk'ien chu̱ tu̱ xi ka̱ma ndyjat'aha ngatitsuu̱n. Be xi nkú ts'ín base ni̱ma̱ha̱ xu̱ta̱ xi machjéhe̱n nga sa̱kúyaha̱ ko̱ xi kindyjajihi̱n, a̱t'aha̱ nda̱ na̱'mi títjuu̱n ta̱ xu̱ta̱há niu̱. Kui nga machjéhen nga ta̱ tsjáha chje̱ xi ts'e̱ tu̱ xi ka̱ma ndyjat'aha̱ ra̱ ngatitsuhu̱n, xi nkú ts'ín ta̱ tsjá chje̱he̱ xu̱ta̱ na̱xi̱nantóo̱.
Nk'ie nga b'i̱ tsu xá xi ts'ín jóo̱, najmi kui b'et'a xá suba yjoho̱. Nti̱a̱ níná tsjá xá xu'bi̱, xi nkú ta̱ kamat'ain Aaron ni̱stjin nk'ie. Cristo̱ bi, nk'ie nga kama nda̱ na̱'mi títjun, najmi kui suba ts'asje nk'a yjoho̱. Nti̱a̱ níná xi b'a̱ kits'ín. B'i̱ kitsúhu̱:
Ji xi Ntína̱,
an xi tsichu ma Na̱'mihi̱.
Ko̱ b'i̱ ta̱ ts'ín tjít'a ya éhe̱n Nti̱a̱ná:
Ji xi nda̱ na̱'mi tu̱ nk'éhé ni.
B'a̱ ts'ín tíjña xáhi̱
xi nkúhu xá xi ts'e̱ nda̱ na̱'mi Melkisedec.
Nk'ie nga y'ejña Cristo̱ a̱sunntei̱, ani̱ma̱ha̱ ngjikj'áha̱ ra̱ nga kinchja̱ko̱ Nti̱a̱ná ko̱ kikjaníndzjo ntánku̱n. Tsankihi̱ Nti̱a̱ná nga ts'i̱ínkj'a t'axíhi̱n ngabayoo̱, ko̱ tsasínñju Nti̱a̱ná ni xi kitsú a̱t'aha̱ tu̱ xí kits'ínkjas'ehén ra̱ yjoho̱ Nti̱a̱ná. Ndaha tsa kui xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná, tu̱nga j'ajihín kju̱a̱ni̱ma̱. B'a̱ ts'ín kikiehe ni xi 'mihi̱ nga nu̱ú'yá'één. Ko̱ nk'ie nga ja kama xi tjíhin nga ka̱ma, tsichu ma xi tu̱ nkjéhé ni ts'i̱ínk'anki ngayjee̱ xu̱ta̱ xi ku̱i̱nt'é'éhe̱n. 10 Ko̱ Nti̱a̱ná kits'ín maha̱ nda̱ na̱'mi títjun nga kitsjáha̱ xá xi tje̱he̱n ra̱ Melkisedec.
B'i̱ ts'ín tís'ejña chji nga tjíhin nga kfinndjuka̱á xi s'ejinná
11 Nga̱t'a ts'e̱ ni xu'bi̱ tjín ṉkjún sa ni xi ku̱i̱xíi̱n kai, tu̱nga 'nihí tjín nga k'úéjña chjii̱hi̱, a̱t'aha̱ ja najmi ta̱ ki̱tsa̱ mankjihi̱nnu̱u. 12 Ja ní nd'a̱i tjíhin nga ka̱mo já maestru̱ kai, tu̱nga tu̱ yje machjén saha̱nu̱u xi ku̱a̱kúyanu̱u nku ni̱yá sa ni xi tjun binchiyáá éhe̱n Nti̱a̱ná. Jun ja ta̱ tsichu ma ngáhanu xi nkúhu ntínta xi machjéhe̱n ntáchiki. Kui xi najmi nichine nda machjéhe̱n. 13 Ngatentee̱ xi baki, kui xi ntínta ko̱ najmi kje̱e be má nihi xi na̱xu̱ nginku̱n Nti̱a̱ná. 14 Tu̱nga nichine ndoo̱, já xi chóo̱ ma kjine. Kui xi ts'ínchjén tehe̱nte kju̱a̱nkjintak'uhu̱n ko̱ mankjihi̱n má nihi xi nda ko̱ má nihi xi najmi nda.