24
B'i̱ kama nk'ie nga j'áíyaha̱ Jesu ngabayoo̱
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
Nga ta̱ jyun ta̱ jyuhu̱n ni̱stjin xi b'atuts'i̱hi̱n ra̱ tuntjóo̱, j'aisehe̱ jminchjíu̱n tsjóo̱ nga y'a ts'íhin ni xi sinjne̱ xi y'énda. Nk'ie nga i̱ncha j'ai, kikie nga ja kachjuxín ndji̱o̱ chákantsú xi tjíchjane tsjóo̱. I̱ncha jas'en tu̱nga najmi kisakúhú ra̱ yjonintehe̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu. Nk'ie nga ndaha najmi i̱ncha be mí nihi xi i̱ncha ts'i̱ín, tu̱ i̱ncha kikiehé nga kabinchat'aha̱ jo já xi yja najyun xi tíbat'ai. Tu̱ ni xí kitsankjúhún jminchjíu̱n ko̱ kingjénsten a̱nkjín t'anankiu̱. Tu̱nga b'a̱há kitsú jóo̱:
—¿Á a̱jihi̱n xu̱ta̱ k'ie̱n tíbinchisjáíhinu xi tíjña tík'un? Najmi ta̱ e̱i̱ tíjñaha. Ja kaf'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱. N'e̱kj'áítsjoho̱on yjonu̱u nga b'i̱ kitsúnu̱u nk'ie nga y'ejña a̱nte Galilea̱: “Tjíhin nga n'e̱kjas'en Ntíhi̱ Nda̱x'i̱u̱n a̱ya ntsja já ngatitsuu̱n ko̱ s'e̱t'a kruu̱. Ni̱stjin xi ma jahan kj'u̱a̱íya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱.”
A̱s'a̱i j'áítsjehe̱n jminchjíu̱n ni xi kitsú Jesu ko̱ nk'ie nga i̱ncha j'aihi tsjóo̱ kitsúyaha̱ ngayjee̱ ni xu'bi̱ já ni'yakuyá xi te nkuu̱ ko̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ xingisoo̱. 10 Maria̱ Magdalena̱ ko̱ Juana̱ ko̱ Maria̱ xi na̱aha̱ Santiago̱ ko̱ jminchjín xingisoo̱ xi tje̱nko̱ho̱, kui xi j'ai tsúyaha̱ já postru̱ ni xu'bi̱.
11 Tu̱nga najmi kis'ejihín ra̱ já postru̱, a̱t'aha̱ én xi najmi tjíhi̱n sin kamaha̱ ni xi títsuya jminchjíu̱n. 12 Tu̱nga tsisintje̱hén Pedro̱ ko̱ tsangatsanka nga ngji tsjóo̱. Nk'ie nga tsaseya tsjóo̱, kikie nga tu̱ najyun xi tsich'ontikjájnuhú yjonintee̱ kjijña yo̱. A̱s'a̱i kik'óya ngáha ni'yaha̱ nga tíma nkjúhu̱n ni xi kamoo̱.
B'i̱ ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱ Jesu jo já ni'yakuyáha̱
(Mr. 16:12-13)
13 Ta̱ kuihi ni̱stjin xu'bo̱ jo já ni'yakuyáha̱ Jesu yja nga tíi̱ncha fi nanki i̱chí xi 'mi Emau, nanki xi te nku ra̱ kilome̱tro̱ maha̱ nanki Jerusalen. 14 Tínchja̱ni̱jmíyako̱ho xinkjín ngayjee̱ ni xi kamoo̱ nga tíi̱ncha fi. 15 Ni xi kama, nk'ie nga tínchja̱ni̱jmíyako̱ho xinkjín niu̱, j'aise tiñaha̱ Jesu ko̱ kitsjent'áha̱. 16 Tu̱nga b'a̱ kama xi kis'echjahá tunku̱n jóo̱ kama. Najmi kamankjihi̱n tsa Jesu niu̱. 17 A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—¿Mí nihi xi tíchubani̱jmíyako̱honu xinki̱u nk'ie nga tín'o ni̱yá?
A̱s'a̱i tsincha'yún baba jóo̱ 18 ko̱ b'a̱ kitsú nda̱ xi 'mi Cleofa̱:
—¿A nku tutu ra̱ ji xi tinchin nanki Jerusalen xi najmi be ni xi kama ni̱stjin xi nibahaná yo̱?
19 B'i̱ kitsú Jesu:
—¿Mí nihi xi kama?
B'a̱ i̱ncha kitsú jóo̱:
—Ni xi kin'ehe̱ Jesu, nda̱ xi nibáha Nazaret. Kui xi kama nku nda̱ profeta̱ ko̱ chánka ni xi kits'ín. Kis'ehe̱ nga'yún én xi kinchja̱ nginku̱n Nti̱a̱ná ko̱ nginku̱n ngayjee̱ xu̱ta̱. 20 Tu̱nga já na̱'mi k'aku̱hú ko̱ já tjíxáná kits'ínkjas'en tu̱ xi kin'ek'iehen, ko̱ kis'et'a kruu̱. 21 Ji̱n kichuyái̱ tsakai nga kui xi ts'i̱ín nda̱íhi̱ na̱xi̱nantá Israel. Tu̱nga ja tjíhi̱n jan ni̱stjin nd'a̱i̱ nga b'a̱ kamoo̱.
22 ’K'u̱a̱ jminchjín xi tjínjinni̱ kabinchánkjúnni̱. Ta̱ jyun ta̱ jyun kafisehe̱ tsjóo̱, 23 tu̱nga najmi kasakúhú ra̱ yjonintee̱. Ntítsje rú i̱ncha kama chjihi̱ katsúni̱ ko̱ nga kui xi b'a̱ katsúhu̱ nga tíjña tík'un Jesu. 24 A̱skahan ta̱ kafisehe̱ tsjóo̱ k'u̱a̱ já xi tjínjinni̱ ko̱ b'a̱ ts'ín kasakúhu̱ xi nkú nga katsú jminchjíu̱n, tu̱nga najmi kabehé Jesu.
25 B'i̱ kitsú Jesu:
—¡Á b'a̱ nkjún ts'ín i̱chí mankjihi̱nnu̱u ko̱ 'ni s'ejihi̱nnu̱u ngayjee̱ ni xi kitsúhu já profeta̱! 26 ¿A najmi tjíhin ni nga un sku̱e̱he̱ xi kits'ín nibá Nti̱a̱ná kintehe̱ ni nga sa̱kúhu̱ kju̱a̱chánka xi ts'e̱?
27 A̱s'a̱i Jesu y'éjña chjihi̱ jóo̱ nkú tsuhu̱ ra̱ ngayjee̱ xu̱ju̱n éhe̱n Nti̱a̱ná má tjít'a ni xi ka̱maha̱. Kik'atuts'i̱hi̱n ra̱ xu̱ju̱n xi y'ét'a Moise ko̱ ngjindjuko̱ ngayjee̱ xu̱ju̱n xi y'ét'a já profeta̱. 28 Nk'ie nga tsichu nanki i̱chí xi má nga tíi̱ncha fi jóo̱, b'a̱ kits'ín xi kj'u̱a̱ ni̱yá Jesu kits'ín. 29 Tu̱nga kits'ínkasín'yún kju̱a̱'yúhún ra̱ jóo̱ nga b'a̱ kitsúhu̱ Jesu:
—Ti̱nchinko̱ni̱ e̱i̱, a̱t'aha̱ ja ngixun ko̱ ja tíma'ña̱.
Kui nga kits'ín yuhu Jesu nga y'ejñako̱ jóo̱. 30 Ni xi kama, nk'ie nga kab'entut'áko̱ yámixo̱ jóo̱, jakj'á Jesu ni̱nku̱o̱n ko̱ kitsjáha̱ máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná. A̱s'a̱i tsakjánya ko̱ kitsjáha̱ jóo̱. 31 Kui chu̱bo̱ tsix'ánki nku̱n jóo̱ ko̱ kamankjihi̱n nga Jesu niu̱. A̱s'a̱i Jesu kits'ínndyjajihi̱nsén yjoho̱ nginku̱n jóo̱. 32 B'i̱ ngján b'a̱ kitsúhu̱ xinkjín jóo̱:
—¿A najmi tíf'ajin nd'íhí tíma ani̱ma̱ná nk'ie nga tínchja̱ko̱ná a̱ya ni̱yóo̱ ko̱ nk'ie nga títsuyaná nkú tsuhu̱ ra̱ ni xi tjít'a éhe̱n Nti̱aná?
33 Ta̱ kuihi chu̱bo̱ i̱ncha tsisintje̱n ko̱ kik'óya ngáha nanki Jerusalen. I̱ncha kikie nga nku stíhín kats'ín yjoho̱ já ni'yakuyá xi te nkuu̱ ko̱ já xi tjíntuko̱ho̱. 34 Kui xi b'a̱ tíi̱ncha tsu:
—Kju̱axi̱ kjáíhin nga ja kaf'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱ Nda̱ Nti̱a̱ná ko̱ ja kuakakúchjihi̱ yjoho̱ Simon.
35 A̱s'a̱i kitsúya já xi joo̱ ni xi kamat'ain a̱ya ni̱yóo̱ ko̱ xi nkú ts'ín kamankjihi̱n nga Jesu niu̱ nga tsakjánya ni̱nku̱o̱n.
B'i̱ ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱ Jesu já ni'yakuyáha̱
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)
36 Ta̱ tíi̱ncha nchja̱ha nk'ie nga j'ai sinjñajin masehe̱n Jesu ko̱ b'i̱ kitsú nga kikjaniña:
—Kas'enu̱u kju̱a̱jyu.
37 Tu̱ ni xí kitsankjúhún já ni'yakuyóo̱ ko̱ kits'ínnkjink'un nga nku se̱n xi tíma chjihi̱. 38 B'i̱ kitsú Jesu:
—¿Á tíbinkjuhunnu? ¿Á tín'entji̱hi̱ ru̱u yjonu̱u nga b'a̱ ts'ín tín'enkjíntak'uhunnu? 39 Ahán niu̱. Cha̱so̱o ntsa̱ ko̱ tsu̱ká. N'e̱ko̱nú ko̱ cha̱se̱nú. Nku se̱n najmi tjíhi̱n yjo ko̱ ninta xi nkú ts'ín tíyo nga tjínna.
40 Nk'ie nga ja b'a̱ kitsú, a̱s'a̱i tsakú ntsja ko̱ tsu̱ku̱. 41 Tu̱nga najmi kje̱hé s'ejin sisihi̱n jóo̱, a̱t'aha̱ tsjo ṉkjún tíi̱ncha maha̱ ko̱ tíi̱ncha ma nkjúhu̱n. A̱s'a̱i b'i̱ kitsú Jesu:
—¿A tíjñanu̱u i̱chí nichine e̱i̱?
42 A̱s'a̱i kitsjáha̱ nku te tji̱o̱ xi kab'échjan. 43 Jakj'á Jesu niu̱ ko̱ kikjine nginku̱n jóo̱. 44 A̱s'a̱i b'a̱ kitsú:
—Ni xi kama, kui nihi xi kixinnu̱u nk'ie nga tsáte̱jñajin sanu̱u. B'a̱ kixinnu̱u nga tjíhin nga ku̱i̱tjusun ngayjee̱ ni xi tjít'a nga kinchja̱ni̱jmíyahana xu̱ju̱n kju̱a̱téxumaha̱ Moise ko̱ xu̱ju̱hu̱n já profeta̱ ko̱ xu̱ju̱n salmo̱.
45 Kikjex'ájin Jesu kju̱a̱nkjintak'uhu̱n jóo̱ tu̱ xi ka̱mankjihi̱n ra̱ ni xi tjít'a éhe̱n Ntianá 46 ko̱ b'i̱ kitsúhu̱:
—B'a̱ ts'ín tjít'a nga tjíhin nga un sku̱e̱he̱ xi kits'ín nibá Nti̱a̱ná, nga ni̱stjin xi ma jahan kj'u̱a̱íya ngáha̱ ra̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱ k'ie̱n, 47 ko̱ nga ngajoho̱ s'e̱ni̱jmí nga ngúsuhu̱n a̱sunntee̱. Jerusalen ch'a̱tuts'i̱hi̱n ra̱ nga b'a̱ k'úíhi̱n xu̱ta̱ nga tjíhin nga ngju̱a̱i̱kj'áha̱ ra̱ ani̱ma̱ha̱ tu̱ xi ka̱ma ndyjat'aha̱ ra̱ ngatitsuhun. 48 Jun xi ku̱i̱xínyo ni xi kiyo. 49 An ts'in nibánu̱u xi kitsúya títjun Na̱'mina̱ nga tsjánu̱u. Tu̱nga ti̱ntsu̱ba̱nú e̱i̱ Jerusalen santa nkúhu nga n'e̱kjóho̱on nga'yún xi ni̱baha nk'a ján.
B'i̱ ts'ín ngji Jesu nk'a ján
(Mr. 16:19-20)
50 A̱s'a̱i tsitjuko̱ Jesu já ni'yakuyáha̱. Ngjiko̱ santaha nanki Betani̱a̱. Kingjénnk'a ntsja ko̱ nda kinchja̱ne jóo̱. 51 Nk'ie nga nda tínchja̱ne jóo̱, nk'a ján ngji t'axíhi̱n. 52 Nk'ie nga ja i̱ncha kamaha̱ nga kits'íntsjoho̱ Jesu, tu̱ ni xí tsjohó tíi̱ncha maha̱ jóo̱ nga i̱ncha kik'óya ngáha nanki Jerusalen. 53 Tehe̱nte i̱ncha kits'íntsjoho̱ Nti̱a̱ná má ma na̱tsihi̱n ni̱nku̱.