Xu̱ju̱n xi y'ét'a Marco̱ én nda tsuhu̱ Jesucristo̱
1
B'i̱ ts'ín y'éni̱jmí Jua Bautista̱
(Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)
B'i̱ ts'ín b'atuts'i̱hi̱n ra̱ én nda tsuhu̱ Jesu, kui xi Cristo̱ xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná maha.
Nda̱ profeta̱ Isaia̱ b'i̱ ts'ín y'ét'a nk'ie:
Títs'inkjíá nda̱ chji̱ne̱'énna̱ tu̱ xi ngju̱a̱i̱ títjuhun ri.
K'u̱énda títjun ni̱yáhi̱.
Tínu'yá nta̱ha̱ nku nda̱ xi tíkjintáya a̱nte kixiu̱:
“T'endo ni̱yáha̱ Nti̱a̱ná. Tjen na̱xu̱u ni̱yáha̱.”
Xi nkú ts'ín y'ét'a Isaia̱ nk'ie, b'a̱ ts'ín j'aiténtá xu̱ta̱ Jua a̱nte kixiu̱. Y'éni̱jmí nga tjíhin nga ngju̱a̱i̱kj'áha̱ ra̱ ani̱ma̱ha̱ xu̱ta̱ ko̱ nga sa̱téntá tu̱ xi ka̱ma ndyjat'aha̱ ra̱ ngatitsuhu̱n. Tsitju ngayjee̱ xu̱ta̱ xi tjín a̱nte Judea̱ ko̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ xi tjín nanki Jerusalen nga j'aisehe̱ Jua. I̱ncha kisaténtájin ntáje̱ Jordan nk'ie nga kits'ínkie yjoho̱ nga tjíhi̱n ngatitsun.
Nk'ie nga y'ejña Jua, najyun xi kamandako̱ho ntsja̱ha̱ chu̱ camello̱ bja ko̱ nku tja̱ba̱xín b'ékjá. Chju̱ba̱ ko̱ ntsjényá kjine. B'i̱ kitsú nga y'éni̱jmí:
—A̱skahan an kj'u̱a̱í nku xi 'yún nk'a tje̱n sa, xi má nga ndaha̱chí najmi tsuhuna tsa kjendáya n'úhu̱ ntéhe̱. An ntánijua tíbatentáko̱ho̱nu̱u tu̱nga máha kui, Espiri̱tu̱ Santo̱ ku̱a̱téntáko̱ho̱nu̱u.
B'i̱ ts'ín kisaténtá Jesu
(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)
Ni̱stjin ján tsitju Jesu nanki Nazaret, nanki xi tíjñajihi̱n a̱nte Galilea̱, ko̱ ntáje̱ Jordan tsaténtájihi̱n Jua. 10 Nk'ie nga tíbitjujín ntánijuo̱, kikie nga tsix'á nk'a ján ko̱ nga Espiri̱tu̱ Santo̱ nibajennehe̱ xi nkú joyaha nku chu̱tuju. 11 Kinu'yá nk'a ján nku nta̱ xi b'a̱ kitsú:
—Ji Ntína̱, tjona ji. Tsjo ṉkjún mana ji.
B'i̱ ts'ín kits'ín ngana̱ha̱ Jesu nda̱nindoo̱
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)
12 A̱s'a̱i tje̱n'yún ngjiko̱hó ra̱ Espiri̱tu̱ Santo̱ a̱nte kixiu̱. 13 Yo̱ y'ejña yachán ni̱stjin tjíhin, ko̱ nda̱nindoo̱ kikjut'ayák'uhu̱n. Y'ejñajihi̱n chu̱ xi tjín ngijñóo̱ ko̱ ntítsjehe̱ Nti̱a̱ná j'aisinko̱ho̱.
B'i̱ ts'ín kik'atuts'i̱hi̱n xáha̱ Jesu
(Mt. 4:12-17; Lc. 4:14-15)
14 A̱skahan nk'ie nga kis'eya'yún Jua, ngji Jesu a̱nte Galilea̱ nga y'éni̱jmí én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná. B'i̱ kitsúhu̱ xu̱ta̱:
15 —Ja kuichu chu̱ba̱. Ja 'yún tiña tíjñanu̱u Nti̱a̱ná nga tíbatéxumanu̱u nd'a̱i̱. Tankínchj'a̱ha̱ ru̱u ani̱ma̱nu̱u ko̱ n'e̱ s'ejiun én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná.
B'i̱ ts'ín kinchja̱ha̱ Jesu já ni'yakuyá xi tjuhu̱n
(Mt. 4:18-22; Lc. 5:1-11)
16 Nk'ie nga tsú'ba Jesu a̱ndai ntáchak'un Galilea̱, kikie Simon ko̱ Andre xi nts'e̱ maha xinkjín. Kui xi tíi̱ncha kjaníkj'a na̱'ya tji̱o̱ho̱ a̱jin ntóo̱, a̱t'aha̱ tji̱o̱ i̱ncha tsuba jóo̱. 17 B'i̱ kitsú Jesu:
—Jun já, tsjénnkinú. An ts'ian nga xu̱ta̱ nu̱bo̱o.
18 Ta̱ kuihi chu̱bo̱ y'éntu jóo̱ na̱'yaha̱ ko̱ kitsjennkíhi̱ Jesu.
19 A̱s'a̱i ngjindju sa ko̱ kikie Santiago̱ ko̱ Jua xi nts'e̱ maha xinkjín. Kui jóo̱ xi jáha̱ Zebedeo̱. A̱yaha̱ tsutsuhu̱ jóo̱ i̱ncha kabincha nga tíi̱ncha b'énda na̱'yaha̱. 20 A̱s'a̱i tje̱n'yún kinchja̱há ra̱, ko̱ y'éntu jóo̱ Zebedeo̱ xi na̱'mihi̱ maha ko̱ já xi basinko̱ho̱ a̱ya tsutsuu̱ nga kitsjennkíhi̱ Jesu.
B'i̱ ts'ín kits'ín nda̱íhi̱ Jesu nku nda̱ xi tíjñajihi̱n nku nda̱ninda
(Lc. 4:31-37)
21 A̱s'a̱i i̱ncha j'ai nanki Capernaum. Nk'ie nga ni̱stjin nkjúu̱n jas'en Jesu ni'ya sinagoga̱ nga tsakúya. 22 Kama nkjúhu̱n xu̱ta̱ xi nkú ts'ín tsakúya, a̱t'aha̱ tsakúya xi nkúhu tsa xá tjíhín, najmi xi nkú ts'ín bakúya já chji̱ne̱'éhe̱n kju̱a̱téxumoo̱.
23 Tíjña sinagoga̱ha̱ xu̱ta̱ Capernaum nku nda̱ xi tíjñajihi̱n nku nda̱ninda. Kui xi 'yún kikjintáya nga b'i̱ kitsú:
24 —Ji Jesu xi nibáhani Nazaret, ¿mí nihi xi tjínko̱ni̱? ¿Á ja kjúái̱ n'ekjehe̱ni̱? Bená yáha ji. Ji xi ntíhi̱ Nti̱a̱ná.
25 Tu̱nga ndjáhá kinchja̱ko̱ Jesu nda̱nindoo̱:
—¡Xu̱ sin n'ei ko̱ ti̱tjusje̱jihi̱n ndo̱!
26 I̱xí y'étsujnehé ra̱ ndo̱ nda̱nindoo̱ ko̱ tu̱ xí 'yúhún kikjintáya nga tsitjujíhi̱n. 27 Ngatentee̱ xu̱ta̱ tu̱ ni xí kama nkjúhún ra̱ ko̱ b'i̱ ngján kingjásjaiyaha̱ xinkjín:
—¿Mí nihi xu'bi̱? Kj'a̱í ts'ín bakúya nda̱i̱. Bakúya xi nkú joyaha tsa xá tjíhi̱n. Santaha jánindoo̱ batéxumaha̱ ko̱ nt'é'éhe̱n.
28 Ngayjee̱ nanki xi tjín a̱nte Galilea̱ tu̱ xí kitsahá kichubani̱jmíyaha Jesu.
B'i̱ ts'ín kits'ínnkihi̱ Jesu na̱ nchí'yaha̱ Pedro̱
(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)
29 Nk'ie nga i̱ncha tsitju ni'ya sinagoga̱, ngji Jesu, Santiago̱ ko̱ Jua ni'yaha̱ Simon ko̱ Andre. 30 Kui chu̱bo̱ ch'in kjijñako̱ na̱ nchí'yaha̱ Simon. Tje̱n'yún kik'inyahá ra̱ Jesu ni xi tímaha̱ ta̱chjúu̱n. 31 A̱s'a̱i ngjik'úhu̱n Jesu ko̱ jakj'á ntsja nga kikjesíntje̱n. Ta̱ kuihi chu̱bo̱ kindyjajihi̱n ch'ihi̱n ta̱chjúu̱n ko̱ kitsjáha̱ nichine xi tsichusehe̱.
B'i̱ ts'ín kits'ínnkihi̱ Jesu nkjin xu̱ta̱ un
(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)
32 Nk'ie nga ja kama'ña̱, a̱skahan nga ja ngjintjai ts'íu̱, j'aich'áha̱ Jesu ngayjee̱ xu̱ta̱ un ko̱ xi tjíntujíhi̱n jánindoo̱. 33 Ngayjee̱ xu̱ta̱ na̱nti̱o̱ kama ñjakú a̱sti a̱nkju̱o̱. 34 Kits'ínnkihi̱ Jesu nkjin ṉkjún xu̱ta̱ un xi k'uhu̱n nkjin tíkjá ch'in. Kik'onsje nkjin ṉkjún jáninda. Najmi kitsjántehe̱ tsa ku̱i̱nchja̱ jánindoo̱, a̱t'aha̱ jánindoo̱ be yáha Jesu.
B'i̱ ts'ín tsitju Jesu nga y'éni̱jmí éhe̱n Nti̱a̱ná
(Lc. 4:42-44)
35 Nk'ie nga jyunya xa̱ sa, tsisintje̱n Jesu ko̱ ngji nku a̱nte t'axín tiya. Yo̱ kinchja̱ko̱ Nti̱a̱ná. 36 A̱s'a̱i Simon ko̱ já xi tjíntuko̱ho̱ yo̱ i̱ncha tsangisjáí Jesu. 37 Nk'ie nga kisakúhu̱, b'a̱ i̱ncha kitsúhu̱:
—Ngayjee̱ xu̱ta̱ tíbangisjaihi.
38 B'i̱ kitsú Jesu:
—Tjián kj'a̱í a̱nte xi tjín tiña e̱i̱ tu̱ xi ko̱ ta̱ yo̱ k'ueni̱jmíhina. A̱t'aha̱ kui xá jáíhi̱na.
39 Ngji nga y'éni̱jmí xki̱ ni'ya sinagoga̱ xi tjín ngayjee̱ a̱nte Galilea̱ ko̱ kik'onsje jáninda xi tjíntujíhi̱n xu̱ta̱.
B'i̱ ts'ín kits'ínnkihi̱ Jesu nku nda̱ xi k'uhu̱n ch'in fentujnu
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)
40 Nku nda̱ xi k'uhu̱n ch'in fentujnu j'aisehe̱ Jesu ko̱ tsasinkúnch'int'aha̱ nga tsankihi̱ nga ku̱a̱si̱nko̱ho̱. B'i̱ kitsúhu̱:
—Tsa ji xi mjehi, ka̱ma n'e̱ jení nga chjúxinní ch'in xi k'unna.
41 A̱s'a̱i kama ni̱ma̱ha̱ Jesu nda̱ uu̱n. Kingjénne ntsja nga kits'ínko̱ ko̱ b'i̱ kitsúhu̱:
—Mjena. Katuma jei.
42 Ta̱ kuihi chu̱bo̱ kindyja ch'ihi̱n ndo̱. Kama je ngáha. 43 A̱s'a̱i b'i̱ kitsúhu̱ Jesu ndo̱:
44 —Ji, najmi tu̱ ch'a xi 'miyaihi̱ ni xi kamat'ain. T'ihi̱nkúchjihi̱ yjohi̱ nda̱ na̱'miu̱ ko̱ tjein chje̱ xi nkú ts'ín y'éjña Moise nga̱t'aha̱ nga ja kama jei, tu̱ xi sku̱e̱ kixi̱hi xu̱ta̱ nga ja kamanda ngáhani.
45 Tu̱nga nk'iehé nga ngji ndo̱, kitsúya tentehe̱ xu̱ta̱ ni xi kamat'ain. Kui nga najmi ta̱ kama jas'en chjihi Jesu nanki xi tjíhin yo̱. Tu̱ a̱ndai na̱nti̱o̱hó kikjatsú'ba má nga najmi tjín xu̱ta̱. Tu̱nga tsitjuhú xu̱ta̱ xi tjín tu̱ má nankihí ni nga j'aisehe̱.