^
ഫിലേമോൻ
ഫിലേമോന്റെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും
ഒനേസിമൊസിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ