^
1 യോഹന്നാൻ
ജീവന്റെ വചനം
ഇരുളും പ്രകാശവും; പാപവും വിമോചനവും
സഹവിശ്വാസികളോടുള്ള സ്നേഹവും വിദ്വേഷവും
ക്രിസ്തു-പാപവിമോചകൻ
ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത്
ദൈവപുത്രനെ തിരസ്കരിക്കുന്നവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
ദൈവത്തിന്റെമക്കൾ
പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക
വ്യാജപ്രവാചകരെ വിവേചിക്കുക
ദൈവസ്നേഹവും മനുഷ്യസ്നേഹവും
ദൈവപുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസം
നിത്യജീവന്റെ ഉറപ്പ്