^
ദാനീയേൽ
ബാബേലിൽ ദാനീയേലിന്റെ പരിശീലനം
നെബൂഖദ്നേസരിന്റെ സ്വപ്നം
ദാനീയേൽ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു
സ്വർണപ്രതിമയും തീച്ചൂളയും
നെബൂഖദ്നേസർ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട വൃക്ഷം
ദാനീയേൽ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു
സ്വപ്നം നിറവേറുന്നു
ഭിത്തിമേൽ കാണപ്പെട്ട എഴുത്ത്
ദാനീയേൽ സിംഹഗുഹയിൽ
നാലുമൃഗങ്ങളെപ്പറ്റി ദാനീയേൽ കണ്ട സ്വപ്നം
സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം
ദാനീയേലിന്റെ ദർശനം: ആട്ടുകൊറ്റനും കോലാട്ടുകൊറ്റനും
ദർശനവ്യാഖ്യാനം
ദാനീയേലിന്റെ പ്രാർഥന
എഴുപത് “ഏഴുകൾ”
ദാനീയേലിനു പ്രത്യക്ഷനായ പുരുഷൻ
തെക്കും വടക്കും ഉള്ള രാജാക്കന്മാർ
തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന രാജാവ്
അന്ത്യകാലങ്ങൾ