Tu'j Matey
Matey tb'i jun xjal peyil pwaq, a iky'in kyu'n t-xjalil, aye aj Judiy. Me kyij ttzaqpi'n taq'in, tu'n t-xi lipe ti'j Jesús, ex tu'n tok te jun t-xnaq'tzb'in.
Kub' ttz'ib'in Mateyjo u'j lo, a tnejil u'j toj tkyajin Tb'anil Tqanil (evangelios) toj Ak'aj Tu'jil Tyol qMan. Ntzaj tchiky'b'in t-xnaq'tzb'il Jesús, exsin ntzaj tyek'in qa ate Jesús nmaq kawil kye xjal aj Judiy. Noq tu'n Jesús, japin b'aj tkyaqil t-xilin Tyol Dios, a tzajnin toj Ojtxe Tu'jil.
Ajo Matey, o tzyetjo tu'j tuk'a jun tqanil kyi'j t-xe'chil Jesús, ex junjun tqanil ti'jjo o b'aj ti'j Jesús toj tq'ayil. Ex ntzaj tq'ma'n qe ila'ku maj ti'jjo tb'inchb'in ex t-xnaq'tzb'il Jesús.
Kyojjo capítulos 26-28 nyolin Matey ti'jjo tkyimlin Jesús, ex tej tjaw anq'in juntl majl kyxol kyimnin, tu'n tok te Nmaq Kawil ex Kolil, me nya noq o'kx kye aj Judiy, qala' tkyaqil ch'uq xjal twutz tx'otx'. Ex ikyxjo, xi tq'ma'n kye, a lipcheqektaq ti'j, tu'n kyxi' q'malte Tb'anil Tqanil te tkyaqil xjal twutz tx'otx', tu'n kyok te t-xnaq'tzb'in qAjaw.
1
Aye t-xe'chil ja' saje Crist
(Lc. 3:23-38)
Atzin te lu'n atzin tajlal t-xe'chil Jesucrist, a tzajnin ti'j qtzan David ex ti'j qtzan Abraham:* Gen. 12:1-3
Ante Abraham, ttata Isaac, a ttata Jacob, a ttata Judá junx kyuk'a ttziky ex titz'in. Ante Judá tuk'a Tamar, aye' kytata Fares tuk'a Zara. Ante Fares ttata Esrom, a ttata Aram, a ttata Aminadab, a ttata Naasón, a ttata Salmón. Ante Salmón tuk'a Rahab, aye' ttata Booz, ex ante Booz tuk'a Rut, aye' ttata Obed, a ttata Isaí. Ante Isaí, ttata David, a nmaq kawiltaq. Ante David ttata Salomón, a taljo t-xu'jlb'in Urías. Ante Salomón ttata Roboam, a ttata Abías, a ttata Asa, a ttata Josafat, a ttata Joram, a ttata Uzías, a ttata Jotam, a ttata Acaz, a ttata Ezequías, 10 a ttata Manasés, a ttata Amón, a ttata Josías, 11 a ttata Jeconías kyuk'a txqantl titz'in, a te' kyxi jtz'o'n aj Israel tzmax toj tx'otx' te Babilonia.* 2Re. 24:10-15; 2Cr. 36:10; Jer. 27:19-22
12 Axsa toj Babilonia ante Jeconías ok te ttata Salatiel, a ttata Zorobabel, 13 a ttata Abiud, a ttata Eliaquim, a ttata Azor, 14 a ttata Sadoc, a ttata Akim, a ttata Eliud, 15 a ttata Eleazar, a ttata Matán, a ttata Jacob, 16 a ttata Jse, a tchmil Mariy, a tnana Jesús, a ok tb'i te Crist, a sk'o'nxix tu'n Dios tu'n tok te Kolil.
17 Ikytzi'n, attaq kyajlajaj tyajil tzajnin ti'j Abraham tzmaxi' tej tul itz'je David; ex kyajlajaj tyajil tzajnin ti'j David, tej kyxi jtz'o'n aj Israel tzmax toj tx'otx' te Babilonia. Ex attaq kyajlajaj tyajil tzajnin, atxix te' kyxi jtz'o'nxjal toj Babilonia tzmax tej tul itz'je Crist.
Ajo titz'jlin Jesús
(Lc. 2:1-7)
18 Atzin titz'jlin Jesucrist ikytzi'n kyjalu'n:
Ante Mariy, a tnana, otaq b'ant ti'j, tu'n tmeje tuk'a Jse.* Lc. 1:26-27 Me tej na'mtaqx kykub' kẍe junx, b'e'x ok tz'aq tal Mariy, noq tu'n tipin Xewb'aj Xjan. 19 Me ante Jse, a tu'n toktaq te tchmil, tej tok tka'yin qa otaq tz'ok tz'aq tal Mariy, kub' t-ximin tu'n tkub' tpa'n tib' tuk'a, qu'n jun ichin tz'aqle, ex kub' t-ximin qa noq otaq sk'on Mariy tal. Me tky'e'taq tu'n tel tqanil kywutzxjal, tu'ntzintla mi kub' kyb'inchinxjal mib'in ti'j Mariy; qala' kub' t-ximin tu'n cheb'etaq tu'n tkub' tpa'n tib' tuk'a toj ewajil.
20 Ex tzmataq nximin ti'jjo lo, ok tyek'in jun t-angel qAjaw tib' te toj wutziky', ex xi tq'ma'n te: Jse, ay tyajil qtzan nmaq kawil David. Mi xob'a tu'n tjaw mejey tuk'a Mariy, qu'n atzin tal k-itz'jil nya tk'wal jun ichin, qala' tu'n Xewb'aj Xjan. 21 Qu'n k-itz'jil jun tal q'a, ex k-okil tq'o'n tb'i Jesús.* Lc. 1:31 K-okil tb'i ikyjo, qu'n kchi kletil xjal toj il tu'n.* Sal. 130:8
22 O b'aj tkyaqiljo lo, noq tu'n tjapi'n yol tzaj tq'ma'n qAjaw tu'n yolil Tyol Dios ojtxe, tej tq'ma:
23 Jun tal txin, a na'mxtaq tlonte ichin,
ex tzul itz'je jun tal tal q'a.
Ex k-okil juntl tb'i Emanuel,* Is. 7:14
a ntq'ma'n qa Dios quk'a.
24 Tej tjaw sak'paj Jse toj twatl, kub' tb'inchin tze'nkuxjo otaq tq'ma t-angel qAjaw te, ex b'e'x xi tk'le'n Mariy te t-xu'jil. 25 Me mix i kub'e kẍe junx, tzmaxi' tej tul itz'je tnejil tal, a q'a, a otaqxi tz'ok tz'aq. Ex ok tq'o'n tb'i Jesús.* Lc. 2:21

*1:1 Gen. 12:1-3

*1:11 2Re. 24:10-15; 2Cr. 36:10; Jer. 27:19-22

*1:18 Lc. 1:26-27

*1:21 Lc. 1:31

*1:21 Sal. 130:8

*1:23 Is. 7:14

*1:25 Lc. 2:21