पेत्राचे पहिले पत्र
लेखक
सुरुवातीचे वचन दर्शविते की, ख्रिस्त येशूचा प्रेषित पेत्र, लेखक आहे. जो स्वतःला येशू ख्रिस्ताचा प्रेषित म्हणतो. (1 पेत्र 1:1) ख्रिस्ताच्या दुःखाबद्दल त्याचा वारंवार उल्लेख (2:21-24; 3:18; 4:1; 5:1) हे दाखवून देतो की दुःखी दासाचे रेखाकृती त्याच्या स्मृतीत गहिवरपणे कोरली गेली. त्याने मार्कला त्याचा “मुलगा” म्हटले (5:13), त्याने नमूद केलेल्या तरुण आणि कुटुंबाबद्दलचे स्नेह परत करणे (प्रेषित 12:12). प्रेषित पेत्राने हे पत्र लिहून ठेवलेले हे तथ्य नैसर्गिकरित्या गृहीत धरतात.
तारीख आणि लिखित स्थान
साधारण इ.स. 60 - 64.
5:13 मध्ये लेखक बाबेलमधील मंडळीतून शुभेच्छा पाठवतो.
प्राप्तकर्ता
पेत्राने हे पत्र आशिया मायनरच्या उत्तरेकडील भागात पसरलेल्या ख्रिस्ती लोकांच्या एका गटाला लिहिले. त्याने लोकसमुदायातील एका समूहाला लिहिले, ज्यात कदाचित यहूदी व परराष्ट्रीय दोन्ही लोकांचा समावेश होता.
हेतू
पेत्राने आपल्या वाचकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी असे लिहिले होते की ज्यांचा त्यांच्या विश्वासासाठी छळ होत आहे. तो त्यांना पूर्णपणे आश्वासन देऊ इच्छितो की ख्रिस्तत्व म्हणजे देवाची कृपा आहे आणि म्हणूनच विश्वास सोडू नये. 1 पेत्र 5:12 मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे, मी तुम्हाला थोडक्यात लिहिले आहे की, प्रोत्साहित करुन सांगतो की ही देवाची खरी कृपा आहे. त्यामध्ये स्थिर राहा. स्पष्टपणे हा छळ त्याच्या वाचकांदरम्यान व्यापक होता. 1 पेत्र उत्तर आशिया मायनरच्या संपूर्ण ख्रिस्ती लोकांच्या छळाला प्रतिबिंबित करते.
विषय
दुख:स प्रतिसाद देणे.
रूपरेषा
1. अभिवादन — 1:1, 2
2. त्याच्या कृपेबद्दल देवाला स्तुती करा — 1:3-12
3. जीवनातील पवित्रतेबद्दल उपदेश — 1:13-5:12
4. अंतिम अभिवादन — 5:13, 14
1
नमस्कार
येशू ख्रिस्ताचा प्रेषित पेत्र ह्याजकडून, पंत, गलतीया, कप्पदुकिया, आशिया व बिथुनिया या प्रांतात उपरी म्हणून पांगलेल्या देवाच्या लोकांस पत्र, देवपित्याच्या पूर्वज्ञानानुसार, आत्म्याच्या पवित्रीकरणाद्वारे, येशूच्या आज्ञेत राहण्यासाठी त्याचे रक्त शिंपडून निवडलेले तुम्हास कृपा व शांती विपुल मिळोत.
आभारप्रदर्शन
आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याचा देव आणि पिता धन्यवादित असो! त्याने आपल्या महादयेने येशू ख्रिस्ताला मृतांतून उठवून आपल्याला एका जिवंत आशेत पुन्हा जन्म दिला आहे, आणि त्याद्वारे मिळणारे अविनाशी, निर्मळ व अक्षय वतन स्वर्गात तुमच्यासाठी राखून ठेवले आहे, आणि शेवटच्या काळात प्रकट करण्याकरता सिद्ध केलेल्या तारणासाठी तुम्ही देवाच्या सामर्थ्याने विश्वासाद्वारे, राखलेले आहात.
ख्रिस्तशिष्यांना तारणप्राप्तीची आशा आहे म्हणून आभारप्रदर्शन
आणि या कारणास्तव, आताच्या काळात, निरनिराळया प्रकारच्या परीक्षांमुळे तुम्हास थोडा वेळ भाग पडल्यास तुम्ही दुःख सोशीत असताही आनंदित होता. म्हणजे, नाशवंत सोन्याची परीक्षा अग्नीने करतात, त्या सोन्याहून मोलवान असलेल्या तुमच्या विश्वासाची परीक्षा, येशू ख्रिस्ताचे येणे होईल त्यावेळी, प्रशंसेला, गौरवाला व मानाला कारण व्हावी. तुम्ही त्यास बघितले नसताही तुम्ही त्याच्यावर प्रीती करता आणि त्यास पाहिले नसताही त्याच्यावर विश्वास ठेवून, तुम्ही अवर्णनीय, गौरवी आनंदाने उल्लसीत होता. कारण, तुमच्या विश्वासाचे प्रतिफळ, म्हणजे तुमच्या आत्म्याचे तारण तुम्ही मिळवत आहात. 10 तुम्हास प्राप्त होणार्‍या कृपेविषयी ज्या संदेष्ट्यांनी संदेश सांगितले ते या तारणाविषयी विचार व शोध करीत होते. 11 त्यांच्यामधील ख्रिस्ताचा आत्मा जेव्हा ख्रिस्ताच्या दुःखांविषयी व त्यानंतरच्या त्याच्या जिवंत उठण्याच्या गौरवी गोष्टींविषयी पूर्वीच सांगितले होते, तेव्हा त्याने कोणता किंवा कोणत्या प्रकारचा काळ दर्शवला याचा ते विचार करीत होते. 12 त्यांना प्रकट झाले होते की, स्वर्गातून खाली पाठवलेल्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने, तुम्हास शुभवर्तमान सांगणार्‍यांनी आता ज्या गोष्टी तुम्हास सांगितल्या, त्यामध्ये ते स्वतःची नाही, पण तुमची सेवा करीत होते. त्या गोष्टी न्याहाळून पाहण्याची इच्छा देवदूतांना आहे.
ख्रिस्तशिष्यांना शोभेसे शील
13 म्हणून तुम्ही आपल्या मनाची कंबर कसून सावध रहा आणि येशू ख्रिस्ताचे येणे होईल त्यावेळी तुमच्यावर जी कृपा होणार आहे तिच्यावर पूर्ण आशा ठेवा. 14 तुम्ही आज्ञांकित मुले होऊन, तुमच्या पूर्वीच्या अज्ञानातील वासनांप्रमाणे स्वतःला वळण लावू नका. 15 परंतु तुम्हास ज्याने पाचारण केले तो जसा पवित्र आहे तसे तुम्ही आपल्या सर्व वागण्यात पवित्र व्हा. 16 कारण असे जे पवित्र शास्त्रात लिहिले आहे की, “तुम्ही पवित्र असा कारण मी पवित्र आहे.” 17 आणि पक्षपात न करता, जो प्रत्येक मनुष्याचा कामाप्रमाणे न्याय करतो त्यास तुम्ही जर पिता म्हणून हाक मारता, तर तुमच्या प्रवासाच्या काळात तुम्ही भय धरून वागले पाहिजे. 18 कारण तुम्हास माहीत आहे की, तुमच्या पूर्वजांनी लावून दिलेल्या निरर्थक आचरणातून चांदीसोन्यासारख्या नाशवंत गोष्टीद्वारे, तुमची सुटका केली गेली नाही. 19 निष्कलंक व निर्दोष कोकरा झालेल्या ख्रिस्ताच्या मोलवान रक्ताद्वारे तुम्ही मुक्त झाला आहात. 20 खरोखर, जगाच्या स्थापने अगोदर, तो पूर्वीपासून नेमलेला होता. पण या शेवटच्या काळात तो तुमच्यासाठी प्रकट झाला, 21 आणि त्याच्याद्वारे तुम्ही देवावर विश्वास ठेवला; कारण देवावर तुमचा विश्वास व तुमची आशा असावी म्हणून त्यास मृतांतून उठवून गौरव दिला.
22 तुम्ही जर आत्म्याच्याद्वारे, सत्याचे आज्ञापालन करून, निष्कपट बंधुप्रेमासाठी आपले जीव शुद्ध केले आहे, तर तुम्ही आस्थेने एकमेकांवर मनापासून प्रीती करा. 23 कारण तुम्ही नाशवंत बीजाकडून नाही पण अविनाशी बीजाकडून, म्हणजे देवाच्या, जिवंत टिकणार्‍या वचनाच्याद्वारे तुमचा पुन्हा जन्म पावलेले आहात.
24 कारण पवित्रशास्त्रात असे लिहिले आहे, “सर्व मानवजाती गवतासारखी आहे व तिचे सर्व वैभव गवताच्या फुलासारखे आहे गवत वाळते व त्याचे फूल गळते.
25 परंतु परमेश्वराचे वचन सर्वकाळ टिकते.” तुम्हास त्याच वचनाचे शुभवर्तमान तुम्हास सांगण्यात आले ते तेच आहे.