पेत्राचे दुसरे पत्र
लेखक
पेत्राचे दुसरे पत्र याचा लेखक 2 पेत्र 1:1 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रेषित पेत्र आहे, तो 3:1 मध्ये दावा करतो, पेत्राचे दुसरे पत्र याचा लेखक येशूच्या रूपांतराचा साक्षीदार (1:16-18) असल्याचा दावा करतो सारांशित शुभवर्तमाना नुसार, पेत्र तीन शिष्यांपैकी एक होता जो येशूबरोबर (दुसरे याकोब आणि योहान होते) होता. पेत्राचे दुसरे पत्र याचा लेखक देखील त्यास संदर्भित करतो की तो हुतात्माचा मृत्यू (1:14) असल्याचे दिसते असे मानले जाते; योहान 21:18-19 मध्ये, कैदेच्या काळात पेत्राला शहीद केले जाईल अशी भविष्यवाणी येशूने केली होती.
तारीख आणि लिखित स्थान
साधारण इ.स. 65 - 68.
हे बहुदा रोमहून लिहिले आहे जिथे प्रेषिताने आपल्या जीवनाच्या शेवटची काही वर्षे व्यथित केली.
प्राप्तकर्ता
हे कदाचित उत्तर आशिया मायनरमधील पहिल्या पेत्रासमान श्रोत्यांना लिहिले जाऊ शकते.
हेतू
पेत्राने ख्रिस्ती विश्वासाच्या तत्त्वाची आठवण करून देण्यासाठी (1:12-13, 16-21) आणि त्यांच्या शिक्षणाच्या परंपरेची पुष्टी करून विश्वासातील विश्वास ठेवणारे (1:15) भविष्यकाळातील पिढ्यांना निर्देशित करण्यासाठी लिहिले. पेत्राने आपला वेळ कमी असल्याचे म्हटले आणि पेत्राला हे माहीत होते की देवाच्या लोकांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागला (1:13-14; 2:1-3), पेत्राने आपल्या वाचकांना खोटया शिक्षकांविरूद्ध चेतावणी दिली (2:1-22) जे लवकर येणाऱ्या परमेश्वराला नाकारतात (3:3-4).
विषय
खोट्या शिक्षकांविरूद्ध चेतावणी
रूपरेषा
1. अभिवादन — 1:1, 2
2. ख्रिस्ती गुणधर्मांमध्ये वाढ — 1:3-11
3. पेत्राच्या संदेशाचा उद्देश — 1:12-21
4. खोट्या शिक्षकांविरूद्ध चेतावणी — 2:1-22
5. ख्रिस्ताचे परतणे — 3:1-16
6. निष्कर्ष — 3:17, 18
1
आपला देव व तारणारा येशू ख्रिस्त ह्याच्या नीतिमत्त्वाने आमच्यासारखा, मोलवान विश्वास मिळालेल्या लोकांस, येशू ख्रिस्ताचा दास व प्रेषित शिमोन पेत्र ह्याजकडून पत्र; देव आणि आपला प्रभू येशू ह्यांच्या ओळखीने तुम्हास कृपा व शांती विपुल मिळत राहो.
ख्रिस्ती मनुष्याचे हक्क व शील
देवाने तुम्हा आम्हास आपल्या गौरवासाठी व सात्विकतेसाठी बोलावले आहे, त्याच्या ओळखीच्या द्वारे, त्याच्या दैवी सामर्थ्याने जीवनास व सुभक्तीस आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी दिल्या आहेत. त्यांच्यायोगे मोलवान व अति महान वचने देण्यात आली आहेत; ह्यासाठी की, त्यांच्याद्वारे तुम्ही वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चुकवून दैवी स्वभावाचे भागीदार व्हावे. ह्याच्या कारणास्तव तुम्ही होईल तितका प्रयत्न करून आपल्या विश्वासात सात्विकतेची, सात्विकतेत ज्ञानाची ज्ञानात इंद्रियदमनाची, इंद्रियदमनात सहनशीलता आणि सहनशीलतेला सुभक्ती, आणि सुभक्तीत बंधुप्रीतीची व बंधुप्रीती मध्ये प्रीतीची भर जोडा. कारण हे गुण तुम्हामध्ये असून ते वाढते असले तर आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्या ओळखीविषयी तुम्ही निरुपयोगी व निष्फळ ठरणार नाही, असे ते तुम्हास करतील. ज्याच्या ठायी या गोष्टी नाहीत तो आंधळा आहे; अदूरदृष्टीचा आहे, त्यास आपल्या पूर्वीच्या पापांपासून शुद्ध झाल्याचा विसर पडला आहे; 10 म्हणून बंधूंनो, तुमचे पाचारण व तुमची निवड अढळ करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करा. या गोष्टी तुम्ही केल्या तर तुम्ही कधी अडखळणार नाही. 11 आणि तशा प्रकारे आपला प्रभू व तारणारा येशू ख्रिस्त ह्याच्या सार्वकालिक राज्यात जयोत्सावाने तुमचा प्रवेश होईल.
जागृत राहण्याबाबत इशारा
12 या कारणास्तव, जरी तुम्हास या गोष्टी माहित आहेत आणि प्राप्त झालेल्या सत्यात तुम्ही स्थिर झाला आहा, तरी तुम्हास त्यांची नेहमीच आठवण देण्याची काळजी घेईन. 13 मी या मंडपात आहे तोपर्यंत तुम्हास आठवण देऊन जागृत ठेवणे हे मला योग्य वाटते. 14 कारण मला माहीत आहे की, आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याने मला कळवल्याप्रमाणे मला माझा मंडप लवकर काढावा लागेल. 15 आणि माझे निघून जाणे झाल्यानंतरही या गोष्टी, सतत तुमच्या स्मरणात रहाव्या म्हणून शक्य तितके करीन.
पेत्राची स्वतःची साक्ष व संदेष्ट्यांची साक्ष
मत्त. 17:5; मार्क 9:7; लूक 9:35
16 कारण चातुर्याने कल्पिलेल्या कथास अनुसरून आम्ही आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे सामर्थ्य व येण्याविषयी जे तुम्हास कळवले असे नाही तर आम्ही त्याचे ऐश्वर्य, प्रत्यक्ष पाहणारे होतो. 17 कारण त्यास देवपित्याकडून सन्मान व गौरव मिळाले; तेव्हा ऐश्वर्ययुक्त गौरवाच्याद्वारे अशी वाणी झाली की, “हा माझा प्रिय पुत्र, मला परमप्रिय आहे, ह्याच्याविषयी मी संतुष्ट आहे.” 18 त्याच्याबरोबर पवित्र डोंगरावर असताना आकाशातून आलेली ही वाणी आम्ही स्वतः ऐकली. 19 शिवाय अधिक निश्चित असे संदेष्ट्याचे वचन आम्हाजवळ आहे; ते काळोख्या जागी प्रकाशणार्‍या दिव्याप्रमाणे आहे म्हणून, तुमच्या अंतःकरणात दिवस उजाडेपर्यंत व प्रभाततारा उगवेपर्यंत तुम्ही त्याकडे लक्ष द्याल तर चांगले कराल. 20 तुम्ही प्रथम हे जाणा की, शास्त्रलेखातील कोणताही संदेश स्वतः अर्थ लावण्यासाठी झाला नाही. 21 कारण कोणत्याही काळात मनुष्यांच्या इच्छेने संदेश झाला नाही, तर पवित्र आत्म्याने प्रेरित झालेल्या मनुष्यांनी देवाकडून आलेला संदेश दिला आहे.