कलस्सैकरांस पत्र
लेखक
कलस्सैकरांस पत्र हे पौलाचे वास्तविक पत्र आहे (1:1). प्रारंभिक मंडळीमध्ये, लेखकाबद्दल बोलतात ते सर्व लोक पौलाला संबोधून बोलतात. कलस्सै येथील मंडळी पौलाने स्वत: स्थापन केली नाही. पौलाचा एक सहकारी, कदाचित एपफ्रास, याने प्रथम कलस्सै येथे सुवार्ता गाजवली (4:12, 13). खोटे शिक्षक एका विचित्र आणि नवीन सिद्धांतासह कलस्सै येथे आले होते. त्यांनी मूर्तीपुजक तत्वज्ञान आणि यहूदी धर्मासह ख्रिस्तत्वात एकत्रित केले. ख्रिस्त सर्व गोष्टींवर आहे हे दाखवून देण्याच्या या चुकीच्या शिकवणीचा पौल विरोध करतो. नवीन करारामध्ये कलस्सैकरांस पत्राला सर्वात ख्रिस्त केंद्रीत पत्र म्हटले गेले आहे. यावरुन दिसून येते की येशू ख्रिस्त सर्व गोष्टींवर प्रमुख आहे.
तारीख आणि लिखित स्थान
साधारण इ.स. 60.
रोममध्ये पहिल्यांदा तुरुंगात असताना पौलाने हे लिहिले असावे.
प्राप्तकर्ता
पौलाने या पत्रात कलस्सैमधील मंडळीला उद्देशून म्हटले आहे जसे कि “कलस्सै येथील ख्रिस्तातील संत व विश्वासू बांधवांना” (1:1-2), लायकस दरीच्या मध्यभागी इफिसहून शंभर मैल अंतरावरील मंडळी यांना लिहिले आहे. प्रेषिताने कधीही मंडळीला भेट दिली नव्हती (1:4; 2:1).
हेतू
पौलाने आपल्या वाचकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी, संपूर्ण निर्मितीवर (1:15; 3:4) ख्रिस्ताचे परिपूर्ण, प्रत्यक्ष आणि सतत सार्वभौमत्व सांगून, विद्वत्तापूर्ण प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी, कलस्सैमध्ये निर्माण झालेल्या धोकादायक पाखंडी सल्ल्याबद्दल सल्ला देण्यासाठी लिहिले ख्रिस्ताच्या दृष्टिकोनातून जीवन जगणे (3:5; 4:6) आणि मंडळीला आपल्या शिस्तबद्ध ख्रिस्ती जीवनांबरोबरच खोट्या शिक्षकांच्या धमकीच्या आशेवर विश्वासाने स्थिरता राखण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. (2:2-5).
विषय
ख्रिस्ताची सर्वोच्चता
रूपरेषा
1. पौलाची प्रार्थना — 1:1-14
2. ख्रिस्तामध्ये व्यक्तीसाठी पौलाच्या शिकवणी — 1:15-23
3. देवाच्या योजना व उद्देशातील पौलाचा भाग — 1:24-2:5
4. खोटया शिकवणुकीबद्दल चेतावणी — 2:6-15
5. धमकावणाऱ्या पाखंडी लोकांशी पौलाचा सामना — 2:16-3:4
6. ख्रिस्तामध्ये नवीन मनुष्याचे वर्णन — 3:5-25
7. प्रशंसा आणि अभिवादन समाप्ती — 4:1-18
1
नमस्कार
देवाच्या इच्छेने ख्रिस्त येशूचा प्रेषित पौल आणि बंधू तीमथ्य ह्यांजकडून; कलस्सै शहरातील पवित्र जनांस व ख्रिस्तामधील विश्वासू बांधवांस देव आपला पिता ह्याजकडून तुम्हास कृपा व शांती असो.
उपकारस्मरण व प्रार्थना
आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो, तेव्हा आम्ही नित्य देवाचे, म्हणजे आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्या पित्याचे उपकार मानतो कारण ख्रिस्त येशूमधील तुमच्या विश्वासाविषयी आणि सर्व पवित्र जनांविषयी तुमच्यात असलेल्या प्रीतीविषयी आम्ही ऐकले आहे. जी आशा तुमच्यासाठी स्वर्गात ठेवली आहे या आशेविषयी, तुम्ही प्रथम, सुवार्तेच्या सत्यवचनात ऐकले. ती सुवार्ता तुमच्यात आली, तुम्ही ऐकलीत आणि तुम्हास सत्याद्वारे देवाच्या कृपेचे ज्ञान झाले, त्या दिवसापासून, ती जशी सार्‍या जगात तशी ती तुमच्यात फळ देत आहे आणि वाढत आहे. आणि या कृपेविषयीही तुम्ही एपफ्रासकडून शिकलात; तो आमचा प्रिय जोडीदार-कामकरी आणि आमच्या वतीने तुमच्यात असलेला ख्रिस्ताचा विश्वासू सेवक आहे. त्यानेच आत्म्याकडून असलेली तुमची प्रीती त्यानेच आम्हास कळवली.
म्हणून, हे ऐकले त्या दिवसापासून, आम्हीदेखील खंड पडून देता, तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो आणि मागतो की, तुम्हास सर्व आत्मिक ज्ञान व बुद्धी प्राप्त होऊन त्याच्या इच्छेविषयीच्या ज्ञानाने तुम्ही भरावे. 10 ह्यासाठी की, तुम्ही प्रभूला सर्व प्रकारे संतोष देण्यास, प्रत्येक चांगल्या कामात फळ देऊन त्यास शोभेल असे जगावे व देवाच्या ज्ञानाने तुमची वाढ व्हावी. 11 आणि तुम्हास सर्व धीर व आनंद देणारी सहनशीलता मिळण्यास त्याच्या गौरवाच्या बळाप्रमाणे तुम्हास संपूर्ण सामर्थ्य मिळून तुम्ही समर्थ व्हावे; 12 आणि प्रकाशातील पवित्रजनांच्या वतनात तुम्ही भागीदार व्हावे, म्हणून ज्याने तुम्हास पात्र केले, त्या पित्याचे तुम्ही उपकार मानावेत. 13 त्याने आपल्याला अंधकाराच्या सत्तेतून सोडवून त्याच्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणले आहे, 14 आणि त्याच्याठायी त्याच्या रक्ताच्याद्वारे आपल्याला मुक्ती म्हणजे पापांची क्षमा मिळाली आहे.
प्रभू येशू ख्रिस्ताचे स्वरूप व त्याचे कार्य
15 ख्रिस्त अदृश्य देवाचा प्रतिरूप आहे आणि सर्व उत्पत्तीत ज्येष्ठ आहे. 16 कारण स्वर्गात व पृथ्वीवर, दृश्य आणि अदृश्य, राजासने किंवा शासने, सत्ता किंवा शक्ती, अशा सर्व गोष्टी त्याच्याद्वारे केल्या गेल्या; सर्व गोष्टी त्याच्याद्वारे व त्याच्यामध्ये केल्या गेल्या. 17 तो सर्वांच्या आधीचा आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्वकाही अस्तित्वात आहे. 18 तो शरीराचे मस्तक म्हणजे मंडळीचे मस्तक आहे. तो आरंभ आहे आणि मृतांतून प्रथम जन्मलेला आहे, म्हणजे त्यास सर्व गोष्टींत प्राधान्य असावे. 19 हे यासाठी की, त्याच्यात देवाची सर्व पूर्णता वसावी या निर्णयात त्यास संतोष होता. 20 आणि आपण त्याच्या वधस्तंभाच्या रक्ताद्वारे शांती करून, पृथ्वीवर किंवा स्वर्गात असलेल्या सर्व गोष्टींचा, त्याच्याद्वारे आपल्या स्वतःशी समेट करावा हे देवाला बरे वाटले. 21 आणि तुम्ही जे एकेकाळी देवाशी परके होता आणि तुमच्या दुष्ट वासनांमुळे, मनाने वैरी झाला होता, 22 त्या तुमचा, त्याने त्याच्या दैहिक शरीरात त्याच्या मरणाद्वारे, आता, स्वतःशी समेट केला आहे. म्हणजे त्याने तुम्हास त्याच्या दृष्टीपुढे पवित्र, निष्कलंक व निर्दोष असे सादर करावे. 23 कारण, तुम्ही विश्वासात पाया घातलेले व स्थिर असे राहिला आहात आणि तुम्ही ऐकलेल्या व आकाशाखालच्या सर्व सृष्टीला गाजविण्यांत आलेल्या सुवार्तेच्या आशेपासून तुम्ही ढळला नाही; आणि मी पौल तिचा सेवक झालो आहे.
ख्रिस्ती मंडळीच्या वाढीसाठी पौल ख्रिस्ताचा सहकारी
24 तुमच्यासाठी या माझ्या दुःखात मी आनंद करीत आहे आणि आता, ख्रिस्ताच्या दुःखात त्याच्या शरीराकरता जे उणे आहे ते माझ्या देहात मी पुरे करीत आहे आणि त्याचे शरीर मंडळी आहे. 25 आणि देवाचे वचन पूर्ण करण्यास तुमच्यासाठी देवाचा कारभार मला दिला आहे. त्यामध्ये मी मंडळीचा सेवक झालो आहे. 26 जे रहस्य युगानुयुग व पिढ्यानपिढ्या गुप्त ठेवलेले होते परंतु आता, त्याच्या पवित्रजनांना प्रकट झाले आहे, ते हे वचन आहे. 27 त्या रहस्याच्या गौरवाची संपत्ती परराष्ट्रीयांमध्ये काय आहे, हे आपल्या पवित्रजनांना कळविणे देवाला बरे वाटले; गौरवाची आशा असा जो ख्रिस्त तुम्हांमध्ये आहे तो ते रहस्य आहे. 28 आम्ही त्याची घोषणा करतो, प्रत्येक मनुष्यास बोध करतो आणि सर्व ज्ञानीपणाद्वारे प्रत्येक मनुष्यास आम्ही शिकवतो, ते ह्यासाठी की, आम्ही प्रत्येक मनुष्यास ख्रिस्ताच्या ठायी प्रौढ करून सादर करावे. 29 याकरिता त्याची जी शक्ती माझ्याठायी सामर्थ्याने त्याचे कार्य चालवीत आहे तिच्या मानाने मी झटून श्रम करीत आहे.