The Book of
Ezra
एज्रा
लेखक
हिब्रू परंपरा एज्राला पुस्तकाचे लेखक म्हणून श्रेय देते. हे जरी स्पष्टपणे ज्ञात नाही की एज्रा हा मुख्य याजक अहरोन यांचा प्रत्यक्ष वंशज होता (7:1-5), तरी अशा प्रकारे तो स्वतःच एक याजक आणि लेखक होता. देवाबद्दल त्याचा आवेश आणि परमेश्वराच्या नियमासाठी त्याच्या उत्साहाने एज्राला पारसी राजा अर्तहशश्त याच्या कारकीर्दीत यहूद्यांचा गट चालवण्यास प्रेरित केले.
तारीख आणि लिखित स्थान
साधारण इ. पू. 457 - 440.
हे काम बाबेल देशाहून परतल्यावर, यहूदात कदाचित, यरूशलेमेमध्ये लिहिण्यात आले आहे.
प्राप्तकर्ता
यरूशलेम मधून हद्दपार झाल्यानंतर परत आलेले इस्त्राएली लोक आणि पवित्र शास्त्राचे भविष्यातील भावी वाचक.
हेतू
अध्यात्माद्वारे पापापासून पश्चात्ताप करून लोकांना परत आपल्या मातृभूमीकडे परत आणून पुन्हा शारीरिकरीत्या परत देवाकडे परत आणण्यासाठी देवाने एज्राचा उपयोग केला. जेव्हा आपण प्रभूचे कार्य करतो तेव्हा आपण अविश्वासी लोक आणि आध्यात्मिक शक्तींचा विरोध करण्याची अपेक्षा करू शकतो, जर आपण स्वतःला वेळेच्या पुढे तयार केले तर आपण विपत्तीचा सामना करण्यास अधिक सक्षम आहोत. विश्वासाने आम्ही आपल्या प्रगतीस अडथळा आणू देणार नाही. एज्राचे पुस्तक एक उत्तम स्मरण करून देते की आपल्या जीवनासाठी देवाच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी निराशा आणि भय ही सर्वात मोठी अडथळे आहेत.
विषय
नूतनीकरण
रूपरेषा
1. जरुब्बाबेलच्या अंतर्गत प्रथम परतणे — 1:1-6:22
2. एज्राच्या अंतर्गत दुसरे परतणे — 7:1-10:44
1
कोरेशाचे फर्मान
2 इति. 36:22-23
पारसाचा राजा कोरेश ह्याच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या वर्षी यिर्मयाच्या तोंडून परमेश्वराने दिलेले वचन पूर्ण व्हावे याकरीता परमेश्वराने राजा कोरेश्याच्या आत्म्याला प्रेरणा दिली. कोरेशाने त्याच्या राज्यामध्ये घोषणा केली, त्याने जे सांगितले व लिहिले होते ते असे आहे. “पारसाचा राजा कोरेश म्हणतो, स्वर्गातील परमेश्वर देवाने पृथ्वीवरील सर्व राज्ये मला दिली आहेत आणि यहूदातील यरूशलेमात त्याचे मंदिर बांधण्यासाठी त्याने मला निवडले आहे.
जो इस्राएलाचा देव परमेश्वर त्याच्या सर्व लोकांपैकी जो कोणी तुम्हामध्ये आलेला आहे, त्याचा देव तुम्हासोबत आहे. तुम्ही यहूदातील यरूशलेमास वर जाऊन, जो इस्राएलाचा व यरूशलेमेचा देव, त्या परमेश्वर देवासाठी मंदिर बांधावे. तसेच राज्यातील इतर भागात जे कोणी वाचलेले लोक आहेत, त्यांनी त्या भागातून यरूशलेमेत देवाच्या मंदिरासाठी स्वखुशीचे अर्पण देऊन सोने, चांदी व धन, गुरेढोरे इत्यादी गोष्टीचा त्यांना पुरवठा करावा.”
पाडाव करून नेलेल्या यरूशलेमेस परत येतात
तेव्हा यहूदा व बन्यामिनाच्या घराण्यातील प्रमुखांनी, याजक व लेवी आणि प्रत्येकजण ज्यांना देवाने प्रेरणा दिली होती ते उत्साहाने परमेश्वराचे मंदीर बांधण्यासाठी यरूशलेमेला जाण्यास सिद्ध झाले. जे लोक त्यांच्या सभोवती राहत होते, त्यांनी मंदिराच्या कामासाठी सोने व चांदीच्या वस्तू, धन, जनावरे, मौल्यवान वस्तू व खुशीचे अर्पण देऊन सहाय्य केले. यरूशलेम मधून परमेश्वराच्या मंदिरातील जी पात्रे नबुखद्नेस्सराने काढून आपल्या स्वतःच्या देव-घरात ठेवली होती, ती कोरेश राजाने बाहेर काढली. ती पारसाचा राजा कोरेशाने, आपला खजिनदार मिथ्रदाथ याच्या हाती दिली. त्याने ती शेशबस्सर या यहूदी अधिकाऱ्याला मोजून दिली. त्यांची संख्या याप्रमाणे होती: तीस सोन्याच्या पराती, एक हजार चांदीच्या पराती, एकोणतीस सुऱ्या, 10 तीस सोन्याच्या वाट्या, चारशे दहा चांदीच्या वाट्या, आणि एक हजार इतर पात्रे, 11 सोन्याची व चांदीची सर्व मिळून एकूण पाच हजार चारशे पात्रे होती. तेव्हा शेशबस्सराने बाबेलमधून यरूशलेमेस गेलेल्या बंदीवासातील कैद्यांसोबत ही सर्व पात्रे आणली.