होशेय
लेखक
होशेयच्या पुस्तकातील बहुतेक संदेश होशेयाद्वारे बोलण्यात आला. त्यांनी स्वतःहून लिहिले आहे काय, हे आम्हाला ठाऊक नाही; त्याने स्वत: ला लिहून ठेवले आहे की नाही हे आपल्याला माहित नाही; त्याचे शब्द बहुदा अनुयायांनी एकत्रित केले होते जे होशेयने देवाबद्दल बोलले होते याची खात्री पटवते. संदेष्टा याच्या नावाचा अर्थ “तारण” असा होतो, इतर कोणत्याही संदेष्ट्याच्या आधी होशेयने आपल्या वैयक्तिक जीवनाशी त्याचा संदेश लक्षपूर्वक जोडला होता. एका स्त्रीला माहीत होते की अखेरीस लग्न करून आणि आपल्या मुलांची नावे ठेऊन इस्त्राएलावर न्यायनिवाड्याचा संदेश पाठवून, होशेयाचे भविष्यसूचक शब्द आपल्या कुटुंबाच्या जीवनातून बाहेर पडले.
तारीख आणि लिखित स्थान
साधारण इ. पू. 750 - 710.
होशेयाचे संदेश एकत्रित, संपादित आणि नक्कल करण्यात आले. जेव्हा ही प्रक्रिया पूर्ण झाली तेव्हा हे स्पष्ट नव्हते, परंतु संभवतः यरूशलेमेच्या नाशाच्या आधी ती पूर्ण झाली होती.
प्राप्तकर्ता
होशेयच्या मौखिक संदेशाचे मूळ प्रेक्षक इस्त्राएलचे उत्तरी राज्य होते. ते उधळून लावल्यानंतर त्याचे शब्द न्यायाच्या भविष्यसूचक चेतावणी, पश्चात्ताप करण्याचे आवाहन आणि पुनर्स्थापना करण्याचे आश्वासन म्हणून जतन केलेले असेल.
हेतू
होशेयने इस्त्राएलांना स्मरण करून देणारे हे पुस्तक लिहिले आहे की देवाला विश्वासूपणाची आवश्यकता आहे. परमेश्वर एकच खरा देव आहे आणि तो अविभाजित निष्ठेची मागणी करतो. पाप न्याय आणते. होशेयने दुःखदायक परिणाम, आक्रमण आणि गुलामगिरी यांची चेतावणी दिली. देव मनुष्यासारखा नसतो जो विश्वासूपणाचे वचन देतो आणि ते मोडतो. इस्त्राएलचा विश्वासघात असूनही देवाने त्यांच्यावर प्रेम केले आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मार्ग प्रदान केला. होशेय आणि गोमेर यांच्या विवाहाच्या प्रतिकात्मक सादरीकरणाद्वारे, परमेश्वराच्या मूर्तीपूजक राष्ट्राबद्दल परमेश्वराचा पाप, न्याय आणि क्षमाशील प्रीतींच्या विषयांत एक श्रीमंत रूपक दर्शवत आहे.
विषय
अविश्वासूपणा
रूपरेषा
1. होशेयची विश्वासहीन पत्नी — 1:1-11
2. देवाचा दंड आणि इस्त्राएलाचा न्याय — 2:1-23
3. देव त्याच्या लोकांना सोडवतो — 3:1-5
4. दंड आणि इस्त्राएलचा अविश्वासूपणा — 4:1-10:15
5. देवाचे प्रेम आणि इस्त्राएलची परतफेड — 11:1-14:9
1
होशेयची जारिणी पत्नी व तिची मुले
होशेय, जो बैरीचा मुलगा यास परमेश्वराचा संदेश मिळाला. त्यावेळी उज्जीया, योथाम, आहाज आणि हिज्कीया हे यहूदाचे राजे होते आणि इस्राएलमध्ये योवाशाचा मुलगा यराबाम राज्य करीत होता. हा परमेश्वराचा होशेयला आलेला पहिलाच संदेश होता, तो होशेयला म्हणाला,
“जा एका वेश्येसोबत लग्न कर व जी मुले होतील
ती तिच्या जारकर्माचे परिणाम असतील
कारण परमेश्वराचा त्याग करणे
हे जारकर्म हा देश करीत आहे.”
म्हणून होशेयने ने दिब्लाइमाची मुलगी गोमर हिच्याशी लग्न केले. ती गरोदर राहिली व तिला मुलगा झाला. परमेश्वर होशेयला म्हणाला,
त्याचे नाव इज्रेल* अर्थ-परमेश्वर विखरतो ठेव,
कारण काही वेळानंतर
मी येहूच्या घराण्याला
त्यांनी इज्रेल येथे केलेल्या रक्तपातामुळे इज्रेल शहरामध्ये येहुने इस्राएलचा राजा आणि राजघराण्यातील त्याच्या सर्व लोकांचा खून केला, आणि नवीन राज्याचा पहिला राजा बनला - 2 राजे 9-10 पहा. शिक्षा करणार आहे
व इस्राएल घराण्याच्या राज्याचा शेवट करणार आहे.
त्या दिवशी
मी इज्रेलच्या दरीत इस्राएलचे धनुष्य मोडेन.
गोमर पुन्हा गरोदर झाली आणि तिला मुलगी झाली
तेव्हा परमेश्वर होशेय ला म्हणाला
हिचे नांव लो-रुहामा अर्थ-दया नसणारा ठेव
कारण यापुढे मी इस्राएल राष्ट्रावर दया
करणार नाही व त्यास क्षमा करणार नाही.
तरीही मी यहूदाच्या घराण्यावर दया करीन
मी परमेश्वर त्यांना धनुष्य, तलवार, लढाई,
घोडे किंवा घोडेस्वार यांच्या बळाने नाही
तर त्यांना स्वबळाने सोडवेन.
मग लो-रुहामाचे दुध तुटल्यावर गोमर गर्भवती होऊन तिला मुलगा झाला. मग परमेश्वर म्हणाला,
त्याचे नांव लो-अम्मी ठेव,
कारण तुम्ही माझे लोक नाही
आणि मी तुमचा देव नाही.
10 जरी इस्राएलच्या लोकांची संख्या
समुद्राच्या वाळूकणांसारखी असेल
जी मोजता येत नाही
हे असे घडेल की,
जिथे तुम्ही माझे लोक नव्हते
तेथे त्यांना जिवंत देवाचे पुत्र असे म्हणतील.
11 यहूदाचे लोक व इस्राएलचे
लोक एकत्र येऊन आपणावर
एक पुढारी नेमतील
व त्या देशातून निघून येतील
तेव्हा इज्रेलाचा दिवस महान होईल.

*1:4 अर्थ-परमेश्वर विखरतो

1:4 इज्रेल शहरामध्ये येहुने इस्राएलचा राजा आणि राजघराण्यातील त्याच्या सर्व लोकांचा खून केला, आणि नवीन राज्याचा पहिला राजा बनला - 2 राजे 9-10 पहा.

1:6 अर्थ-दया नसणारा