The Epistle of Paul to
Titus
पौलाचे तीताला पत्र
लेखक
पौलाने स्वतः तीताला लिहिलेल्या पत्राची ओळख केली, त्याने स्वतःला परमेश्वराचा दास आणि येशू ख्रिस्ताचा प्रेषित म्हटले (1:1). तीताबरोबरच्या पौलाच्या संबंधांची सुरवात रहस्यमय आहे, परंतु आम्ही ती एकत्रित करू शकतो की त्याने पौलाच्या सेवाकार्यामध्ये रूपांतर केले असावे ज्याने तीताला सामान्य विश्वासाने माझे खरे मुल म्हटले (1:4). पौलाने तीताला सुवार्ता घोषित करणारा एक मित्र व सहकारी या नात्याने, तीताची प्रशंसा करणे, त्याच्या जिव्हाळ्याची भावना, आणि इतरांना सांत्वन देण्याबद्दल स्पष्ट आदर दिला.
तारीख आणि लिखित स्थान
साधारण इ.स. 63 - 65.
प्रेषितांची त्यांच्या पहिल्या रोम येथील तुरुंगातील सुटकेनंतर, पौलाने निकोपोलिसपासून तीताला आपले पत्र लिहिले. इफिस येथे तीमथ्याला तेथे जाण्यासाठी, पौल तीतासह क्रेतेच्या बेटावर गेला.
प्राप्तकर्ता
तीता, दुसरा सहकारी आणि विश्वासात मुलगा, जो क्रेतेमध्ये होता.
हेतू
क्रेतेच्या जुन्या मंडळीमधल्या काही दोषांची दुरुस्ती करण्यासाठी सल्ला देणे, त्यांना संघटित करणे आणि अनुचित वर्तनासह सदस्यांसह त्यांची कमतरता सुधारणे (1) नवीन वरिष्टांची नेमणूक करणे आणि (2) क्रेतेमध्ये अविश्वासणाऱ्यांसमोर विश्वासाची अधिक चांगली साक्ष देण्यासाठी त्यांना तयार करणे. (1:5).
विषय
आचरणाचे हस्तलिखित
रूपरेषा
1. अभिवादन — 1:1-4
2. वडीलजणांची नेमणूक — 1:5-16
3. विविध वयोगटांसंबंधी सूचना — 2:1-3:11
4. अंतिम टिप्पणी — 3:12-15
1
नमस्कार
देवाच्या निवडलेल्यांच्या विश्वासासाठी आणि सुभक्तीनुसार असलेल्या सत्याच्या पूर्ण ज्ञानासाठी नेमलेला येशू ख्रिस्ताचा प्रेषित आणि देवाचा दास पौल, ह्याच्याकडूनः जे सर्वकाळचे जीवन ज्याला असत्य बोलवत नाही त्या देवाने युगाच्या काळापूर्वी देऊ केले, त्या जीवनाची आशा बाळगणाऱ्या, देवाच्या निवडलेल्या लोकांच्या विश्वासासाठी आणि सुभक्तीदायक सत्याच्या ज्ञानासाठी, त्याविषयीचे वचन त्याच आपल्या तारणाऱ्या देवाच्या आज्ञेने मला सोपवलेल्या घोषणेत यथाकाळी त्याने प्रकट केले. आपल्या सामाईक असलेल्या विश्वासाप्रमाणे माझे खरे लेकरू तीत यास; देवपित्यापासून व आपला तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्यापासून कृपा, दया व शांती असो.
वडीलांची नेमणुक
मी तुला क्रेत बेटावर ह्यासाठी ठेवून आलो की, तू पूर्ण न झालेल्या गोष्टींची व्यवस्था करावी आणि मी तुला आज्ञा केल्याप्रमाणे तू प्रत्येक नगरांत वडील नेमावे. ज्याला नेमावयाचे तो निर्दोष असावा, एका स्त्रीचा पती असावा, त्याची मुले विश्वास ठेवणारी असून त्यांच्यावर बेतालपणा केल्याचा आरोप आलेला नसून ती अनावर नसावी. अध्यक्ष हा देवाचा कारभारी आहे म्हणून तो निर्दोष असावा, तो स्वच्छंदी, रागीट, मद्यपी, मारका अनीतीने पैसे मिळविणारा नसावा; तर अतिथिप्रिय, चांगुलपणाची आवड धरणारा; मर्यादशील, नीतिमान, पवित्र, संयमी, आणि दिलेल्या शिक्षणाप्रमाणे जे विश्वसनीय वचन त्यास धरुन राहणारा असा असावा; यासाठी की त्याने सुशिक्षणाने बोध करावयास व उलट बोलणाऱ्यास कुंठित करावयासही शक्तीमान व्हावे.
खोटे शिक्षण
10 हे महत्त्वाचे आहे कारण पुष्कळ लोक बंड करणारे आहेत. जे व्यर्थ गोष्टीविषयी बडबड करतात व लोकांस फसवितात. मी विशेषेकरून, जे सुंता झालेले आहेत त्यांना संबोधून बोलत आहे. 11 त्यांची तोंडे बंद केली पाहिजेत; त्यांनी शिकवू नयेत त्या गोष्टी ते अयोग्य लाभासाठी शिकवतात आणि संपूर्ण घराची उलथापालथ करतात. 12 त्यांच्यामधील एका संदेष्ट्याने म्हणले आहे की, ‘क्रेती लोक हे नेहमीच लबाड, पशुंसारखे खतरनाक, आळशी व खादाड आहेत.’
13 ही साक्ष खरी आहे. तर त्यांनी विश्वासात स्थिर व्हावे म्हणून तू त्यांचा निषेध कर. 14 यासाठी की, त्यांनी यहूदी कहाण्यांकडे आणि सत्याकडून वळविणार्‍या, मनुष्यांच्या आज्ञांकडे लक्ष देऊ नये. विश्वासात खंबीर व्हावे. 15 जे शुद्ध आहेत अशा लोकांस सर्व गोष्टी शुद्ध आहेत पण जे विटाळलेले आहेत आणि विश्वास ठेवत नाहीत अशांना काहीच शुद्ध नाही पण त्यांचे मन आणि विवेक हेही मलीन आहेत. 16 ते लोक ‘आम्ही देवाला ओळखतो’ असे उघड सांगतात, पण ते कृतीत त्यास नाकारतात. ते अमंगळ व अवमान करणारे आणि कोणत्याही चांगल्या कामात कसोटीस न उतरलेले आढळतात.