सफन्या
लेखक
सफन्या 1:1 मध्ये लेखक स्वतः “सफन्या बिन कूशी बिन गदल्या बिन अमऱ्या बिन हिज्कीया” म्हणून ओळखला जातो. सफन्या या नावाचा अर्थ “देवाकडून संरक्षित” असा होतो, विशेषतः यिर्मयातील एक याजक (21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24), पण वर उल्लेख केलेल्या सफन्याशी कोणताही संबंध नाही. अनेकदा दावा केला आहे की, सफन्याकडे आपल्या पूर्वजांनुसार शाही पार्श्वभूमी होती. यशया आणि मीखा यांच्या काळापासून यहूदाविरुद्धच्या भविष्यवाण्यांविषयी लिहिणारा पहिला संदेष्टा सफन्या होता.
तारीख आणि लिखित स्थान
साधारण इ. पू. 640 - 607.
पुस्तकातून आपल्याला हे सांगण्यात आले की सफन्याने यहूदाचा राजा योशीया याच्या कारकिर्दीत भविष्यवाणी केली होती (सफन्या 1:1).
प्राप्तकर्ता
यहूदाचे लोक (दक्षिणेकडचे राज्य) आणि सर्वत्र देवाच्या लोकांना सामान्य पत्र.
हेतू
न्यायाच्या आणि उत्तेजनाबद्दलच्या सफन्या याच्या संदेशात तीन प्रमुख शिकवणी आहेत, देव सर्व राष्ट्रांवर प्रभुत्व आहे, दुष्टांना दंड होईल आणि न्यायाच्या दिवशी नीतिमानांना योग्य ठरवण्यात येईल, जे लोक पश्चात्ताप करतात व त्याच्यावर विश्वास ठेवतात त्यांना देव आशीर्वाद देतो.
विषय
परमेश्वराचा महान दिवस
रूपरेषा
1. परमेश्वराच्या विनाशाचा येणारा दिवस — 1:1-18
2. आशेचा मध्यस्थ — 2:1-3
3. राष्ट्रावरील विनाश — 2:4-15
4. यरूशलेमेवरील नाश — 3:1-7
5. परतण्याची आशा — 3:8-20
1
परमेश्वराच्या क्रोधाचा दिवस
यहूदाचा राजा आमोन याचा मुलगा योशीया याच्या दिवसात, परमेश्वराचे हे वचन सफन्या जो कूशीचा मुलगा, जो गदल्याचा मुलगा, जो अमऱ्याचा मुलगा, जो हिज्कीयाचा मुलगा, याजकडे आले. ते असे,
परमेश्वर असे म्हणतो की, “मी पृथ्वीवरील सर्व गोष्टींचा पूर्णपणे नाश करीन.
मी मनुष्य व प्राणी यांचा नाश करीन; मी आकाशांतले पक्षी व समुद्रातील मासे आणि दुष्ट व त्याचे अडखळणे नष्ट करीन.
मनुष्य पृथ्वीवरून मी नाहीसा करून टाकीन, असे परमेश्वर म्हणतो.
मी आपला हात यहूदावर आणि यरूशलेमवासीयांवर लांब करीन व बआलमूर्तीचे उरलेले
आणि याजकांमधील मूर्तीपूजक लोक यांचे नाव मी या जागेवरून नष्ट करीन.
जे घरावर स्वर्गातल्या सैन्यांचे भजन करतात ते, जे आणि परमेश्वराचे भजन करतात व त्याची शपथ घेतात व आपल्या मिल्कोमाची ही शपथ वाहतात, आणि जे परमेश्वरास अनुसरण्यापासून मागे फिरले आहेत, आणि त्यांनी परमेश्वराचा शोध घेतला नाही व त्याचे मार्गदर्शन घेतले नाही, त्यांना मी या स्थानातून नष्ट करून टाकीन.” प्रभू परमेश्वराच्या उपस्थितीत शांत राहा, कारण परमेश्वराच्या न्यायाचा दिवस जवळ येत आहे;
कारण परमेश्वराने यज्ञाची सिध्दता केली आहे, आणि त्याने आपल्या पाहुण्यांना पवित्र केले आहे.
“परमेश्वराच्या यज्ञार्पण करण्याच्या दिवशी, असे होईल की, मी राजाची मुले व इतर नेते ह्यांना शिक्षा करीन आणि परदेशीय वस्रे घातलेल्यांनाही मी शिक्षा देईन.
तेव्हा उंबऱ्यावरुन उडी मारणाऱ्यांना आणि जे आपल्या धन्याचे घर * मंदीरफसवणूक
व हिंसाचाराने भरतात त्यांना मी त्या दिवशी शिक्षा देईन.”
10 परमेश्वर असेही म्हणाला, त्या दिवशी, मासळी दारातून आक्रंदनाचा आवाज येईल, दुसऱ्या भागातून आकांत
आणि टेकड्यांवरून मोठा धडाक्याचा आवाज होईल.
11 मक्तेशातल्या रहिवाश्यांनो गळा काढून रडा,
कारण सर्व व्यापाऱ्यांचा नाश झाला आहे, चांदीने लादलेले सर्व नाहीसे झाले आहेत.
12 “तेव्हा मी एक दिवा घेऊन यरूशलेमेतून शोध करीन, जे खाली गाळ असलेल्या द्राक्षरसासारखे स्वस्थ बसले आहेत, त्यांना मी शिक्षा करीन. ते आपल्या मनात असे बोलतात, ‘परमेश्वर काहीही चांगले किंवा वाईट करणार नाही.’
13 त्यांची संपत्ती लूट अशी होईल, आणि त्यांच्या घरांचा त्याग करण्यात येईल.
ते घरे बांधतील पण त्या घरात राहणार नाहीत आणि ते द्राक्षमळे लावतील, पण त्यांना द्राक्षरस प्यायला मिळणार नाही.
14 परमेश्वराचा महान दिवस जवळ येत आहे. तो जवळ आहे आणि वेगाने येऊ पाहत आहे! परमेश्वराच्या दिवसाचा आवाज होतो, तेथे वीर दु:खाने ओरडत आहे. 15 तो दिवस क्रोधाचा, दु:खाचा व क्लेशाचा दिवस आहे, वादळ व नासधूस ह्यांचा दिवस आहे, उजाडीचा व ओसाडीचा दिवस,
अभ्रांचा व अंधाराचा दिवस आहे.
16 तो दिवस तटबंदीच्या शहरांविरूद्ध
आणि उंच बूरूजांविरूद्ध तुतारीच्या शब्दाचा व गजराचा असा आहे.
17 मी मनुष्यजातीवर पीडा आणीन, तेव्हा ते अंधळ्यांप्रमाणे चालतील,
कारण त्यांनी परमेश्वराविरुध्द पाप केले आहे.
त्याचे रक्त धूळीसारखे ओतले जाईल, व त्यांचे मांस शेणासारखे फेकले जाईल.
18 परमेश्वराच्या क्रोधाच्या दिवशी त्यांचे सोनेचांदी त्यांना वाचवू शकणार नाही.
तर त्याच्या क्रोधाच्या अग्नीने सारी भूमी खाऊन टकली जाईल,
कारण देशांतल्या सर्व राहणाऱ्यांविरुद्ध जो नाश तो आणणार आहे, तो भयानक असेल!”

*1:9 मंदीर