TAWA KURINTIU PIARIA NÃPIN HAMUAT PAURU MIENOI SA'AWY'IWUAT
1
Uito ti Pauru are. Mesuwat uimiwan atipo­'oro ehowawi tawa Kurintiu piaria einãpin hamuat torania Iesui mohey haria nãpin hamuat. Uito ti Tupana mi'airo Tomi­po­'oro Wuat'i Porekuat Nuat Iesui moherep miit'in miat hanuat are. I'ewyte aiwy kahato Sotene po kaipyi tuut mesuwat miwan. Pyno kuekatu uruipo­'oro ehowawi. Mi'i hawyi waku kahato woro­ho­'o­nãpin katu­pono Tupana mi'ai­roria temiit'in sese wuat sa'a­wy­'i­te­wuaria eipe. Ta'i Tupana wano eiperia wakuaria wo Tupana wywo eweipy­hu'at — Iesui Aipo­typot Aika­'iwat sese ewei'e pote. Yt eipe yn i ma'ato wuat'i miit'in mesu­wa­ro­tiaria mio tã e haria Tupana wanuaria wakuaria Tupana wywo te'e­ro­py­hu'at. Pyno mio tã ahẽtup Tupana pe — Tupana etum o tawa Kurintiu piaria pe i'atu­poi­tyro hap yt kat sa'up i egyi'at hap kaipyi are. Etunug mi'iria o torania wo'o­wese haria wo are'e Aika­'iwat Aipo­typot Iesui kape Ai'ywot Atipy piat kape ahẽtup eika­wiano. Uito ti Pauru.
Wuat'i e'at pe arehum ewawi Tupana katu­pono etum na'yn tawa Kurintiu piaria pe i'atue­ha­kye­ra'at hap Uruka­'iwat Iesui mohey haria mi'iria pote are'e. Ta'i Tupana aipoi­tynug kahato Iesui minug hap upi. Mi'i hawyi ti torania watikuap kahato kat ko'i kat ko'i Aipo­typot ok tã. Uhehay Tupana wat ewy topy­hu'at. Wẽtup piit ewy watoĩ­ne'en. Watoĩ­ne'en mot'i Aika­'iwat wywo pote ihay i'ewyte toĩne'en mot'i aipy'a pe. Mi'i pote wahe­katup Aipo­typot turan I'ywot aipoi­tyro kahato aipo­wyro kahato. Mi'i hawyi tuwe­mo­herep aru Aika­'iwat wato'e yn wuat'i ehamo. Aimoe­haĩte Iesui mohey hap ete. Koitywy Aika­'iwat aimoheg kahato tehay wo. Yt watoiat kuap i ahepiat imohey hap wuat'i e'at pe pote. Mi'i tã ti tutunug mesuwat yi kahuro hap kape. Mi'i hawyi meremo ta'aipok i Aipo­typot Wuat'i Mimõ­typot no. Aika­'iwat Iesui put'ok'e hap e'at pe turan — Yt kat i sa'ag atipuẽti mi'iria ete e Iesui ahetiat. Mi'i pote waku wato­mohey i'e hap torania aipy'a pe. Sa'a­wy'i to'e — Atiky­'esat eipe Uha'yru ekatu­wyria sese wo eweikup­te'en e. Ewetunug Mi'i Miit Uha'yru Eipo­typot no pote waku pe iwywo eweikup­te'en wuat'i e'at pe e ahepe. Mi'i hawyi waku wato­mohey kahato i'e hap ewy mesup te.
10 Uheywyt'in uheinyt'in pywo pe are'e ehepe Aipo­typot Aika­'iwat Iesui ehay moherep hat ti uito are. Mi'i tupono ahẽtup eiwo­'oehay upi eweikup­te'en. Mi'i pote — Pywo pywo ewei'e eiwo­'ope hawyi eiwo­'o­wehik kahato. Mi'i hawyi wẽtup wanẽtup hap wywo yn eweikup­te'en. Waku aiwo­'o­'ewy yn watoĩ­ne'en wẽtup miky­'esat upi yn hawyi sehay yt kat i aiwo­'o­sytpok hap toĩne'en aikai.
11 Ga'atpo tõ'ẽ mana Kure yat piaria hawyi mi'iria henoi uhepe aikotã eipy­'a­setpe tukup­te'en sehay wuat wu'uka haria etiat. 12 — Pyno itotiaria wẽtup wẽtup wanẽtup hap wywuaria i'atu'e. Yt to'o­'ewy hin i i'atu­wa­nẽtup hap ko'i. Mi'i pote wu'uka hap yn itote i'atu'e uhepe ehetiat. Pyno atikuap ta'yn eipy­'a­setpe tukup­te'en — Uito ti aimu'e hat Pauru upi e haria ma'ato irania'in — Uito aimu'e hat Aporu upiaria e haria. Mi'i hawyi irania'in — Uito aimu'e hat Peteru upi e haria tukup­te'en. Ma'ato irania'in — Uito aimu'e hat Iesui upiaria e haria i'atu'e ta'a­tu­henoi uhepe õ'ẽ haria. Mi'i tã hap kaipyi ti eiwu­'uka hap topy­hu'at. 13 Uiwy­ria'in karãpe watu­'uka aiwo­'ope mi'i hawyi wato­pat'ok pat'ok kahato hawyi aiwat i aiwat i yn watoĩ­ne'en karania heko rakaria ewy ne'i. Ma'ato Iesui piit yt mi'i ewywuat hin i are'e. Wẽtup piit ewywuat yn watoi­ne'en. Uito Pauru ma'ato uito yt uiku­'uro i aria'yp posak ete eheha­kye­ra'at hamo. I'ewyte ti ehet'ok hawyi yt uhet i ti topy­hu'at eikai ehete. Pywo yt uwe i ti eiperia uimi­set'ok ko'i. 14 Ta'i uito ti yt woro­ho­'o­set'ok i eiperia y'y pe. Toĩ ni ma'ato typy ok yn itote uimi­set'ok ko'i mekewat mehĩ Kiritu hawyi mehĩ Kaiu hawy­tewat uimi­set'ok ko'i ma'ato mi'iria yn ahet'ok hawyi irania'in eiperia — Uito ti Pauru upiat hat imiset'ok pote yt ewei'e kuap i katu­pono typy'ok yn ni itote uimi­set'ok. 15 Yt uwe i to'e kuap — Uito ti Pauru miset'ok mi'i pote po'og uito eikai e hat. I'ewyte yt uwe i to'e kuap — Eipe Pauru miset'ok toset wuat e hat. 16 I'ewyte uimi­'a­tu­set'ok ko'i tukup­te'en itote uhyt Etewana yat piaria yn ma'ato mi'i hawyi uimi­'a­tu­set'ok ko'i yt uwe i itote.
17 Pywo ti Aika­'iwat Iesui yt uipo­'oro i miit'in set'ok set'ok hamo ma'ato tehay wakuat moherep hamo yn uipo­'oro tehay wakuat enoi wuat'i puoria piat hamo yn e. Mi'i hawyi ati'a­tu­mu'e haty wo aikotã Aika­'iwat iku'uro aika­wiano hap aria'yp posak ete hap yn uhehay. Yt aremõ­typot teran i ma'ato ahenoi aikotã Aipo­rekuat nuat Tupana Mipo­'oro iku'uro aria'yp posak etiat hap yn ahenoi teran. Pyno ti yt miit'in miky­'esat ewy hin i ti atimo­herep katu­pono aremõ­typot uhehay se wywo hap hawyi yt hesaika hin i uhehay Tupana wanẽtup hawe. 18 Ta'i aria'yp posak etiat Iesui iku'uro ahetianuat enoi hap ti yt hee hin i mekewat ho'o­wasat rakaria pe — Yt ewe'eg hin i ti i'atu'e ne'i ahepe. Ma'ato aito Iesui miky­'eria pe ti hee kahato ra'yn katu­pono watikuap ta'yn hesaika kahato mekewat sehay hap. 19 Aikotã sa'a­wy'i yianmiaria Tupana ehay moherep haria te'e­ro'e hap ewy — Meiũran ti aru atimoma ra'yn eiwe'eg kahato hap — Uito po'og kuap hat wuat'i kawiat hap e. Atimo­weityk ti aru miit'in we'eg hap yt nakuat i ko'i e. Mi'i hawyi — Uito atikuap po'og e haria yt uwe i topy­hu'at e Tupana sa'a­wy'i tehay moherep hat Isaia miwan 29.14 piat pe.
20 Aikope aru tukup­te'en — Wuat'i etiat kuap haria uruto e haria e. Aikope aru tukup­te'en wuat'i sehay kuap haria. Aikope tukup­te'en mekewat irania'in akit ta'a­tuehay wuat haria. Ta'i yt aikope i ti aru katu­pono i'atuwat i'atu­we'eg hap Tupana ti'akit yne ra'yn. Mi'i hawyi miit'in we'eg hap topy­hu'at wuat'i mi'akit akit wo ra'yn. 21 Katu­pono sa'a­wy­'iwuat we'eg kahato haria ikuap teran Tupana ma'ato yt put'ok'e i i'atu­we'eg hap Tupana kuap hamuat hap. Katu­pono koitywy Tupana tiky­'esat kahato mekewat yt i'atu­we'eg i hap kaipywiat aria'yp posak etiat ne'i iku'uro rakat mohey haria eheha­kye­ra'at hamuat hap. Po'og Tupana iwe'eg miit'in kai Katu­pono Tupana miky­ry'i wo toĩne'en miit'in we'eg kahato hap e.
22 Mio tã i'atu'e Iuteu ywania — Etomo­herep to iwato kahato mesuwe uruepe Tupana esaika hap uruepiat emohey hamo mi'i pote ti aru uruimohey en i'atu'e wati­'a­tu­mo­herep Iesui i'atuepe turan. Ma'ato Kereku ywania mi'iria — Etimo­herep uruepe ehay iwe'eg kahato hawyi uruimohey Iesui etiat i'atu'e. 23 Ma'ato mi'iria pe — Iesui yn aheha­kye­ra'at kuap uruto'e. Iesui yn iku'uro aria'yp posak ete ahetiano e hap uruhenoi Iuteu ywania pe Kereku ywania pe yt ihay see hin i pytkai ta'a­tu­puẽti Iuteuria ywania. Mi'i hawyi ti Kereku ywania mi'iria mekewat sehay ti yt we'eg hin i hat ehay i'atu'e ahepe. 24 Ma'ato aito Tupana mi'ai­roria ete ti Iuteu ywania sio Kereku ywania ti mekewat sehay Iesui iku'uro aria'yp posok ete aiku­'uro hap u hamo hap hesaika kahato topy­hu'at aheha­kye­ra'at hamo. Ta'i wato­mohey mekewat sehay Iesui etiat hawyi aheha­kye­ra'at hap toĩne'en. Pywo ti rat Iesui ti Tupana esaika hap wywo iwe'eg hap wywo toi'a­tue­ha­kye­ra'at kuap wuat'i miit'in wato'e. 25 Katu­pono mekewat Tupana we'eg hap po'og iwe'eg torania aiwe'eg hap kai wato'e. Katu­pono Tupana tuwe­ky­ry'i pote po'og iwe'eg torania mesu­wiaria we'eg hap ko'i kai haype wato'e. Katu­pono Tupana perup'i hap ti po'og hesaika mesu­wa­rotiat hesaika rakaria kai wato'e yn ahehay.
26 Ta'i uheka­tu­wyria koitywy ti watikuap kahato aikotã Tupana ti'airo yt we'eg i haria temiit'in sese wo hap. Sa'a­wy'i ai'airo temiit no turan yt aiwe'eg hin i te turan ai'airo. I'ewyte yt typy'i hin i iwato'in nakaria toi'airo temiit no mesuwe. I'ewyte yt typy'i hin i hesaika rakaria toi'airo temiit no. Ma'ato mi'i pytkai ai'airo temiit no torania kaipyi. 27 Ma'ato toi'airo yt we'eg i haria temiit no typy'i kahato. Mi'i tã tutunug hawyi toi'a­tu­mohit kahato — Uito po'og we'eg hat e haria. I'ewyte ti Tupana ti'airo miit'in emiit temiit no typy'i kahato. Mi'iria kaipyi ti toimohit — Uito po'og torania kai e haria. 28 Ta'i ihaky­'e'i rakaria yt uwe miky'e i ko'i miit emiit ko'i yt iwato hin i rakaria yn ni toi'airo temiit sese wo. I'ewyte yt kat sehapap i hap ko'i wyti toi'airo temiit no. I'ewyte yt uwe mikuap i ko'i ti satek takaria toi'airo temiit no. Mi'i hawyi ti — Uruto po'og e haria yi kai ne'i ra'yn te'e­ro­py­hu'at katu­pono hemiit'in sese te'e­ru­wa­nẽtup kahato imienoi kape. 29 Eweikuap apo kat pote Tupana ti'aro temiit'in no paa'e haria. Pyno ahenoi teran ehepe. Tupana ti'a­tu­'aro temiit no miit hit ko'i katu­pono yt toiky­'esat aru atipy pe tuwe­mo­wato rakaria. Yt toiky­'esat itote — Uito po'og uhewaku torania kai pote Tupana ui'airo temiit no e haria. Yt toiky­'esat i itote — Uito po'og pote Tupana ui'airo sa'a­wy'i tehay moherep hamo e haria katu­pono mio tã e haria Tupana mõpy­'ahak haria tukup­te'en e. 30 Aito ti Aipo­typot Iesui mohey haria pote Tupana ainug Tosa­'yru wywo wẽtup miit ewy. Sa'a­wy'i yt aiwe'eg hin i pytkai mesup aiwe'eg kahato katu­pono Iesui amyãtym toĩne'en aipiit pakup we hawyi Iesui we'eg hawuo wahe­wyry mesup. Sa'a­wy'i yt ahehay kuap i Tupana wywo ma'ato mesep Iesui wẽ aipiit pe pote ahehay kuap kahato Tupana wywo. Koitywy watoĩ­ne'en Iesui piit ewy mesu­wa­rote. Mi'i pote wato­py­hu'at Tupana sa'y­ru'in ko'i Tupana saki­'yt'in ko'i mesuwe. Mi'i pote wato­py­hu'at Tupana ywania ewywuat mesuwe. 31 Yt naku i wato'e aiwepe pãi — Uito po'og Irania'in kai yt naku i wato'e aiwa­nẽtup hawe. Yt mi'i tã hin i are. Po'og waku wato'e — Tupana ti waku po'og uikai waku wato'e. Mi'i yn ni aipo­wyro kahato hat wato'e waku. Aikotã i'e hap ewy aru tutunug yne to'e hap waku wato'e aipe­rup'i hap wywo. Uito ti miit'in yt naku i rakat ma'ato Iesui mi'airo kahato. Uito ti Pauru.