PETERU MINÃPIN SA'AWY'IWUAT
1
Uito ti Peteru Aipo­typot Iesui eropat hat sese uito. Uito ti Iesui mipo­'oro miit'in mu'e hanuat ihay moherep hat uito are.
Uiwy­ria'in Iesui mohey haria mesup uimiwan Iesui etiat atipo­'oro ehowawi aikope aikope eweikup­te'en mesuwat yi wato hap ok tã are. Atipo­'oro einãpin hamuat ehowawi tama Puntu puaria i'ewyte yi Karasia puaria kape. Atipo­'oro wy ui'e hap yi Kapa­tusia totiaria kape i'ewyte yi wato Asia puaria kape i'ewyte yi Pitinia puaria kape. Mesuwat sehay miwan miat atipo­'oro ehowawi uiwy­ria'in torania imohey haria kape aikope aikope eweikup­te'en hap kape. Sa'a­wy'i aitoria yne watu­kup­te'en tawa wato Ieru­sarẽi me ma'ato mesup ahewa­nĩ­kaptia aimohan mohan kahato ai'a­tu­'uka hamo mesuwat yi wato hap ok tã are. Mi'i pote atipo­'oro ehowawi uimiwan uipot­mu­'eria aikope aikope wesytpok hap ewywuaria hap kape uimiwan atipo­'oro.
Sa'a­wy'i sese ti Ai'ywot atipy piat Tupana ai'airo Tosa­'yru sese eropat hanuaria wo. Mesuwat yi e'yianmete Tupana aikuap kahato yt uwe i te aitoria mesu­wa­ro­tiaria pytkai aikuap yne. Pywo ti rat sa'a­wy'i Tupana to'e tuwepe — Meiũran ti aru atipo­'oro Uha'yru sese wuat'i miit'in uiminug ko'i Potypot nuat e tuwepe. Uwe uwe aru topy­hu'at Uha'yru mohey haria wo mi'iria ti aru uimi­moe­waku ko'i wo tukup­te'en. Katu­pono Uha'yru suu wo ati'a­tu­moe­waku mi'iria hawyi Uipã'ãu Wakuat atum i'atupiit piat ieĩne'en hanuat e Tupana tuwepe nimo te yt kat i te tutunug ne turan. — Mi'i hawyi Uipã'ãu yne i'atupiit puo atopag i'atu­moe­waku hamo e ahepe. Mi'i hawyi atiky­'esat kahato imohey haria imiky­'esat yne nug haria wo hap etiat atiky­'esat. Mi'i hap atiky­'esat e Tupana Ai'ywot koro sa'a­wy'i sese atipy piat pe.
Sa'a­wy'i Aipo­typot Iesui iku'uro hawyi Tupana timoieĩ­ne'en gu'uro pyi. Sa'a­wy'i yt wato­mohey hin i aiku­'uro hawywiat aheĩne'en i hamuat hap. Ma'ato mesup koitywy wato­mohey kahato kat pote Ai'ywot Tupana tihep ta'yn Aika­'iwat iku'uro hap kaipyi. Mi'i pote koitywy — Waku kahato En Tupana. Po'og wakuat torania kai uruto'e kat pote egyi'at kahato uruepe. Uruky'e kahato En. Po'og po'og torania miit'in kai uruky'e hat En katu­pono etihep ta'yn Uruka­'iwat hyp hawyi uruto'e. Waku kahato En Tupana katu­pono koitywy urutu­kup­te'en esa'y­ru'in esaki­'yt'in. Mi'i pote ewywo irane urutu­kup­te'en wuat'i e'at pe aru atipy pe e'yat pe. Mi'i tote urutu­kup­te'en kat pote esa'y­ru'in esaki­'yt'in uruto pote. Uruekat atipy piat yt tuweityk kuap i. Yt tuwepik pik kuap i. Yt ikahuro kuap i katu­pono iheg me toĩne'en ai'yat pe atipy piat Tupana uruto'e. Tupana pywo ti rat En yn Urueha­kye­ra'at kuap hat ereĩne'en. Koitywy uruto emẽpyt'in pote Uru'a­pykok hat kahato En Tupana. Esaika kahato En. Uruimohey kahato En. Meiũran aru yne miit'in tikuap uruimohey kahato En hap Urueha­kye­ra'at Hat En hap. Mi'i pote urutu­kup­te'en aikotã hekat kahato rakat ewy katu­pono epowat'yp yne tukup­te'en urupo pe Tupana. Hekat rakat En ewy urutu­kup­te'en. Yt urui'atoiat hin i aru katu­pono urumoe­saika ra'yn Epã'ãu wo. Mi'i pote yt wẽtup ok i uruto ho'o­wasat rakaria wo uruto'e ewawi Tupana. Urumo­wepit kahato En. Mi'i pote urutu­wehum kahato ewawi Tupana. Uruho­'opot kahato wen mesuwe ma'ato yt mot'i i. Uruho­'opot hap uruipuẽti tuereto ma'ato tokosap aru uruto'e. Uruiã'ãg kahato ahiag. Urumo­'a­rot'i kahato ahiag. Uruiã'ãg kahato urusatek hap wywo uruto'e Tupana pe.
Uiwy­ria'in waku aho'opot hap katu­pono mi'i kaipyi Tupana tikuap tomohey sese sio yt haria aito are. Mesu­wa­rotiat miit'in tikat kahato mekewat nu mehit rakat hekat kahato rakat kawiat Uru e hap het rakat. Ma'ato i'ytyk kahato i'atu­mi­puẽti yi puat pote. Mi'i hawyi ta'a­tupag aria pe hawyi ihywap ta'yn hawyi i'ytyk hap toto yne. Mi'i hawyi imehit hawyi ikahu kahato mekewat nu Uru kawiat. Mi'i hap ewy kahato aito uruwy­ria'in are. Uito ti Peteru uhepiat ho'opot hap uhatek hap miit'in miky­ry'i hap aria ewy i'ytyk uhepiat hap ewy hep hamuat. Mi'i hawyi po'og hesaika rakat areĩne'en Tupana mõtypot hamuat. Waho­'opot turan mekewat Tupana mõtypot hap Tupana kapiat aiwehum hap po'og po'og aimoe­saika sa'a­wy­'iwuat kai are. Meiũran aru Aika­'iwat Aipo­typot Iesui tuut mesuwat yi kape tuut Morekuat nuat hamo. Mi'i hap e'at pe ti aru aitoria watu­kup­te'en imehit rakaria ewy aikotã mekewat Uru mehit hap ewy are. Kat pote waho­'opot hap kaipyi waku pe ra'yn watoĩ­ne'en. Mi'i hawyi aikotã hekat rakaria ewywuaria wo watoĩ­ne'en mekewat nu imehit rakat ewy watoĩ­ne'en mekewat e'at pe aru Iesui ut hap e'at pe ti aru. Mi'i hap e'at pe urumo­wepit kahato mesu­wa­rotiat uruepiat ho'opot hap katu­pono yt urui'atoiat hin i Iesui mohey uruepiat hap urusatek pytkai uru'ahyk ahyk pytkai i'ewyte urupyhik pytkai uru'a­tu­'uka pytkai are.
Ta'i atikuap kahato Iesui uito katu­pono ara'a­kasa uito ma'ato eiperia yt ewei'a­kasa i eheha wo Aika­'iwat Iesui. Ma'ato yt ewei'a­kasa pytkai i eweimohey kahato ra'yn. Mi'i hawyi eimo­wepit hap kahato toĩne'en imohey hap kaipyi. Mekewat wepit hap Iesui tum tomohey hap kaipyi. Waku kahato mekewat. Yt wati­mo­herep kuap i miit'in me Iesui piat aimo­wepit sese hap. Ahowapy kahato Iesui mõtypot hap wywo mi'i pote aimo­wepit kahato po'og torania kai. Yt heremo i ma'ato aipy'a pe toĩne'en aimi­ky'e sese aimi­mohey Iesui are. Sa'a­wy'i wo'o­wy­'inug Iesui mohey hap ete. Koitywy wato­mohey te. Mũki­'ite ti aru wato­mohey te. Sa'a­wy'i wato­mohey hawyi aheha­kye­ra'at aipy'a aipiit piat aiwa­nẽtup hap yne toieha­kye­ra'at. Meiũran aru wuat'i e'at pe aheha­kye­ra'at hap toĩne'en katu­pono mekewat e'at pe heremo kahato Tupana miium sa'a­wy­'iwuat ahepiat aheha­kye­ra'at hamuat are.
10 Sa'a­wy'i sese ahe'yian­miaria Tupana ehay moherep haria henoi kahato aikotã aru Tupana topy­hu'at hegyi'at kahato wuat'i ywania piat hap ete i'atuehay. Aikotã aikotã aru tutunug hap ete i'atu'e Iesui etiat. Ta'a­tu­mo­herep kahato aikotã Tupana aheha­kye­ra'at hap. Ta'a­tukuap teran sese sa'a­wy'i ma'ato i'ypyryp hap ewy ta'a­tukuap. Ma'ato ta'a­tu­mikuap ok tã ta'a­tu­mo­herep Tupana Pã'ãu kaipyi ahepe Iesui ut hap etiat katu­pono miwan myi sa'a­wy­'i­wuaria imoherep Tupana yn mikuap ko'i sehay are. 11 Kat e'at pe aru Aipo­typot Iesui tuut e hap kape te'e­ru­wa­nẽtup kahato ta'a­tukat kahato. Ta'i sa'a­wy­'i­wuaria Tupana ehay moherep haria i'atuehay kahato Aika­'iwat Pã'ãu mimo­herep ko'i ete. Ta'i ta'a­tu­mo­herep yianmete aikotã aru Aipo­typot iku'uro ho'opot hap rokire hamuat ko'i ta'a­tuwan kahato miwan me. I'ewyte ta'a­tuwan kahato Tupana Pã'ãu kaipyi aikotã me Aipo­typot wuat'i miit'in potypot no topy­hu'at hamuat ko'i ta'a­tuwan are. 12 Aikotã i'atu­mu­'etu wuat ewy Tupana Pã'ãu timo­herep i'atuepe aikotã aru Aipo­typot toku­'uro hap e'yianmete toĩne'en hap ko'i aikotã tuwẽtem gu'uro pyi hap ta'a­tukuap kahato Tupana Pã'ãu kaipyi. Mi'i hawyi put'ok'e mekewat e'at pe hawyi uruepe topot­mu­'eria sese pe tuwe­mo­herep ta'yn Aipo­typot. Mi'i hawyi uruimo­herep ta'yn ehepe i'atu'e hap ewywuat sa'a­wy­'iwuat Tupana ehay moherep haria e hap ewywuat. Uruta­'a­kasa yne i'atu'e hap ewywuat Aika­'iwat moherep hap. Uruta­'a­kasa yne mi'i hawyi mesup uruimo­herep yne Iesui etiat ehepe uru'a­kasa hap ko'i. Uruimo­herep kahato uruehay wywo Iesui etiat Tupana Pã'ãu urupiit piat uruwa­nẽtup hap ko'i. Uruimo­herep mesuwat sehay wakuat Iesui etiat kat pote uruta­'a­kasa ra'yn Tupana Mipo­'oro atipy kaipywiat. Koitywy uruikuap Tupana mieha­kye­ra'at ko'i wuat aito hap. Mekewat atipy piaria te'e­ru­wa­nẽtup kahato kat pote sa'a­wy'i yt uruimohey hin i ma'ato mesup uruimohey ra'yn. Sa'a­wy'i yt Tupana kape hin i uruwa­nẽtup hap. Koitywy Tupana kape yn na'yn uruwa­nẽtup hap. Mi'i hap ete atipy piaria te'e­ru­wa­nẽtup kahato. Ta'a­tukuap teran haype ma'ato yt ta'a­tukuap i kat pote mesup Tupana mieha­kye­ra'at ko'i wuat ra'yn mesup uruto are.
13 Uiwy­ria'in meiũran ti aru Tupana tipo­'oro Aipo­rekuat nuat. Tuwe­mo­herep mesuwat yi tote i ra'yn wuat'i ehamo. Mi'i pote waku aiwa­nẽtup hap Aheha­kye­ra'at hat kape yn watu­wa­nẽtup. Yt naku i aiwa­nẽtup hap kowo'i kowo'i ne'i. Waku wahe­katup kahato Aipo­typot hut hap kape iwemo­herep hap kape katu­pono mekewat e'at pe tuut irane Aheha­kye­ra'at hat. Mi'i hawyi iwese kahato ahete hegyi'at kahato ahepe tomohey haria aito pote. Mi'i pote waku aikotã watopag aiwe'ok kytyt hap aipiit ete ahesokpe moheg hamo mi'i hap ewy waku wati­moheg kahato aiwa­nẽtup hap Iesui kape yn hap ewy are ehepe uiwy­ria'in. Uito ti Peteru are.
14 Pywo ti rat waku aito Tupana mẽpyt'in no watu­kup­te'en aikotã Ai'ywot miky­'esat ewy yn waku watunug are. Waku i'ywot kahato rakat ewy watoĩ­ne'en Sa'a­wy'i watu­kup­te'en aikotã piku piku ko'i ewy yt i'ywot rakaria ewywuat i watoĩ­ne'en aito uiwy­ria'in. Ma'ato watunug mesu­wa­ro­tiaria ainãpin hap ewy yn pote sa'ag ko'i upi yn watuwat. Watunug sa'a­wy­'iwuat aimi­ky­'esat ewy pote yt watunug kuap Ai'ywot atipy piat miky­'esat ewy hin i are. Mi'i hawyi mekewat e'at pe yt we'eg hin i haria wo wato­py­hu'at. Aipiit miky­'esat ko'i aiwuk kahato yne yt naku i nug ahepiat hap ko'i. Ma'ato mesup Ai'ywot toĩne'en na'yn. Mi'i hawyi yt piku piku ko'i ewy i ra'yn aito. Mi'i pote waku Ai'ywot atipy piat miky­'esat ewy yn waku watunug are. 15 Ai'ywot atipy piat waku sese rakat. Yt kat i hin i i'aparap hap Tupana kaipyi. Mi'i tupono waku aito Ai'ywot Tupana ewaku hap ewy waku watunug mesu­wa­rote aheĩne'en turan are. 16 Katu­pono sa'a­wy'i Tupana to'e — Uiat uiminug ko'i wyti hãpyk yne e. Yt karãpe i ati'a­parap Uito Tupana pote. Mi'i pote atiky­'esat kahato eiperia ui'e­wy­wuaria wo e Tupana sa'a­wy'i tomiwan me.
17 Pyno eipe wyti Tupana saki­'yt'in Tupana sa'y­ru'in eipe mi'i pote i'ewyte Tupana wywuat ihay rakaria wo eipe pote pyno waku eiwe'eg kahato mesu­wa­rote eiminug sa'ag ko'i pupi i'aparap ehepiat hap ko'i pupi are. Kat pote meiũran Ai'ywot Tupana ti'a­tu­'a­piheg kahato yt naku i nug haria sio aitoria hekat rakaria sio yt sio aitoria miit'in akag ko'i sio yt sio aitoria ikuap kahato rakaria sio yt are. Mekewat e'at pe Tupana ti'a­tu­'a­piheg miit'in i'atu­minug sa'ag upi. Toimo­herep yne aiminug sa'ag ko'i. Yt toimõ­typot hin i aiminug sa'ag miit'in akag aito pytkai. Mi'i pote ti waku aiwe'eg wo kahato ahepiat i'aparap hap pupi are. 18 Mi'i tupono waku wati­koho kahato aiminug sa'ag ko'i Aika­'iwat suu wo. Waku wati­mo­weityk yne aiminug sa'ag ko'i are. Ahekat yt aheha­kye­ra'at kuap i kat pote ahekat yt toĩne'en mot'i i pote. Meiũran ahekat ipyp i'ytyk topy­hu'at aikotã ahewahi aiminug imehit rakat ewy Paratu kawiat Uru kawiat ewy. Porap ne'i imehit ma'ato meiũran yt ikahu i hap ewy ra'yn topy­hu'at. Mi'i ko'i wo yt wati­kyi'at kuap i aheĩne'en wuat'i e'at piat hamuat hap are. Uiwy­ria'in sa'a­wy­'i­wuaria ai'y­wania ai'y­wot'in tikyi'at teran wuat'i e'at piat ta'a­tuieĩ­ne'en hamuat hap. Kat pote ta'a­tunug neran Tupana mowepit hamuat ta'a­tue­sokpe ete ta'a­tu­mi'u ete ta'a­tueko ete ma'ato yt put'ok'e hin i mu'ap Tupana kapiat ete. Koitywy watikuap yt mi'i kaipyi i aheha­kye­ra'at hap aheĩne'en wuat'i e'at piat hamuat hap are. 19 Koitywy watikuap ta'yn mekewat sa'up iwato'in nakat kaipyi aheha­kye­ra'at hap. Ta'i Iesui Aipo­typot suu kaipyi yn aheha­kye­ra'at hap. Koitywy watikuap ta'yn Aika­'iwat iku'uro aikotã sa'a­wy­'i­wuaria ti'auka ta'a­tu­hũria Kuteiru hap ewy. I'atu­hũria ikahuria kahato rakat yt kat i ipiit ete sa'ag hap ewy ikytsig kahato rakat ta'a­tu­'auka Tupana mowepit hamo hap ewy Aika­'iwat Aipo­typot iku'uro. Mi'i hawyi huu ta'at yne itote Tupana kapiat aheha­kye­ra'at hap sa'up mo are. 20 Sa'a­wy'i sese Tupana to'e tuwepe. Mesuwat yi yt kat i te turan Tupana to'e — Atipo­'oro aru Uha'yru wuat'i ywania minug sa'ag sa'up mo e nimo sese turan. Koitywy tuwe­mo­herep ta'yn iku'uro ra'yn Tupana Sa'yru. Aihũ Kuteiru ewy iku'uro. Ga'atpo e'at iku'uro ra'yn Aika­'iwat. Howapy hap e'at pe hap ewy iku'uro are. 21 Mi'i pote mesup yt niatpo hin i wato­mohey Tupana aipy'a pe kat pote uruehamo Aika­'iwat toihep gu'uro pyi. Mi'i hawyi Tupana to'e itote wuat'i ehamo — Miit'in Ehakye­ra'at hanuat Mi'i Miit e. Mi'i pote koitywy Iesui yn wato­mohey aheha­kye­ra'at hamo. Waku wato'e tope — Uruimohey En yn Iesui Urueha­kye­ra'at hanuat waku wato'e Iesui pe are.
22 Uiwy­ria'in karãpe Aipo­typot suu topy­hu'at aheha ete aipy ete aiwa­nẽtup hawe aipiit ete mi'i hawyi ikytsig kahato rakat ewy topy­hu'at aikai. Yt sa'a­wy­'iwuat aiminug sa'ag ko'i ewywuat hin i. Mi'i hawyi waku watunug yne Tupana mimo­herep tomi­ky­'esat ko'i pywuat ko'i waku watunug. Yt watunug kuap i wen ma'ato Tupana Pã'ãu aimoe­saika kahato mekewat pywuat sehay nug hamo are. Waku Tupana Pã'ãu ainug miit'in ky'e sese haria wo yt kat i aheso hap aipy'a piat miit'in ky'e hap wywo ma'ato aipy'a pyi miit'in ky'e sese hap yne ahesaika hap wywo. Waku wati­'a­tu­ky'e miit'in Tupana Pã'ãu aimoe­saika hap kaipyi are. 23 Kat pote aito Tupana sa'y­ru'in sese Tupana saki­'yt'in sese ewy aitoria katu­pono Tupana Pã'ãu aity ewy aimo­herep pakup i ra'yn. Sa'a­wy'i aimo­herep haria aity ai'ywot. Aipiit nug hap ta'a­tunug mekewat to'u­pi'a kaipyi mekewat iã'ỹi kaipyi ainug. Mi'i ti waku kahato wen ma'ato yt toĩne'en mot'i i aipiit. Aikotã aipiit nug haria ewy aiku­'uro ne'i are. Meiũran iku'uro ra'yn i'atu­minug aipiit ma'ato aiwe­mo­herep pakup i hap Tupana kaipywiat mekewat hã'ỹi Tupana ehay aity ai'ywot ewy topy­hu'at. Mi'i ti ainug wuat'i e'at piat aimoieĩ­ne'en hamuat. Yt karãpe i ikahuro Tupana ehay ma'ato toĩne'en wuat'i e'at pe. Mi'i kaipyi aiwe­mo­herep hawyi watoĩ­ne'en wuat'i e'at pe are. 24 Ma'ato aito ti ipu'i kawiat. Aipiit aimikoi ewy katu­pono meiũran ti aru ipot'i hawyi igag na'yn hawyi iku'uro. Aimi­mõ­typot mesu­wa­rotiat aikotã ipohyt ewy ikahu kahato sa'a­wy'i ma'ato meiũran ta'at ra'yn hawyi yt ikahu i ra'yn hap ewy topy­hu'at. Mi'i hap ewy watoĩ­ne'en mesu­wa­rote aimikoi ewy ipohyt ewy are. 25 Ma'ato Tupana e hap wuat'i e'at pe toĩne'en. Yt aimikoi i yt pohyt pot'i rakat i ewy Tupana ehay. Sehay wakuat tuwe­mo­herep wuat'i miit'in me. Mi'i tã ti sehay wakuat atimo­herep ehepe uiwy­ria'in are.
Uito ti Peteru are.