TIMOTEU NÃPIN HAP PAURU MIENOI SA'AWY'IWUAT
1
Timoteu koitywy atipo­'oro uimiwan ewawi. Uito ti Pauru mekewat Aipo­typot Iesui ehay moherep hat. Uito ti Aheha­kye­ra'at hat Tupana potpo­'oro pãi. Aimie­katup Iesui potpo­'oro uito pãi. Timoteu uha'yru sese ewy kahato ereĩne'en katu­pono sa'a­wy'i ereĩne'en Iesui mohey hano uimienoi kaipyi pote are. Mi'i tupono ahẽtup kahato Tupana pe eupi — Ui'ywot eraha'at Timoteu kape ihaky­'e'i hap wywo are. Etum o tope yt kat sa'up i egyi'at hap. Iwanẽtup hap wẽtup yn etum iwepit hamuat are Tupana pe eupi.
Pyno mesup ahẽtup i ra'yn eupi Timoteu tawa Ewesu piat ereĩne'en hamuat. Aikotã sa'a­wy'i ahẽtup ewawi karãpe areto yi Masẽ­tunia kapiat turan — Ereĩne'en no tawa Ewesu tote mekewat itotiaria sehay yt pywo rakat i enoi haria ewãi hamo. Atikuap koitywy tukup­te'en itote Iesui mohey haria sehay pot'i enoi haria kat ywania kat ywania kat set kat set ko'i enoi haria. Mi'iria pe waku wãi'ere — Wẽtup sehay upi ne'i pote ti aru yt karãpe i Tupana miky­'esat nug hamo eweikup­te'en katu­pono Iesui mohey kahato hap yn Tupana miky­'esat ewy. Yt naku i ti watu­'uka sehay pot'i ete ere'e o itotiaria pe katu­pono Tupana tiky­'esat aiwo­'o­wese ahehay wuat hap ere'e o i'atuepe. Wẽtup wanẽtup hap wywo yn waku wato­'o­ky'e ere'e o. Yt i'atuekat ky'ewi i ti wato­pot­ky'e ere'e o. Waku wato­'o­ky'e wẽtup sok yn aito Iesui mohey haria aito pote. Yt kan hamo i sehay wo watu­'uka. Ma'ato mio tã watu­'uka hap watunug mote aiwo­'o­wese hap moma hamuat hap topy­hu'at. Mi'i pote waku ehenoi itotiaria pe — Yt eiwu­'uka tei'o sehay wo ere. Mi'i tã ewetunug mote yt kat i aiwo­'o­wese hap toĩne'en meiũpe. Waku po'og watunug aiwo­'o­wese hap mi'i hawyi aiwa­nẽtup hap ikahu kahato rakat topy­hu'at waku ere. I'ewyte Iesui mohey haria sese wato­py­hu'at waku ere'e o itotiaria pe Timoteu. Irania'in iky'esat kahato miit'in mu'e hamo Tupana mienoi Musei piat hap ma'ato yt ta'a­tukuap i kat e kat e hap pytkai i. — Waku uruto yn ei'a­tu­mu'e hanuaria wo i'atu'e ta'a­tuehay pirik wo yt ta'a­tukuap i ta'a­tu'e hap ko'i pytkai.
Tupana piat ainãpin sa'a­wy­'iwuat hap waku kahato wati­'a­tu­mu'e. Hãpyk kahato wati­'a­tu­mu'e pote ti aipo­wyro kahato wakuap nug hamo. Wakuap nug haria tiky­'esat kahato Tupana piat tonãpin hap. Ma'ato irania'in sa'ag ky'esat hap nug haria yt iky'esat hin i Tupana ehay wuat kat pote yt nakuaria i pote he kahato i'atuepe i'atu­minug sa'ag ko'i. Ma'ato ti mi'iria pe Tupana tum i'atuewãi e hamuat. Ma'ato waku hap nug haria yt kat i ra'yn Tupana miium wãi'e hap kat pote toiky­'esat wakuap nug hap yn pote. Yt wo'oewãi kuap i haria nãpin hamo Tupana tum wãito'e hap. More­kuaria wo'o­nãpin hap pun haria nãpin hamo tutum wãito'e hap. Mekewat yt kat i Tupana e haria nãpin hamo tutum wãito'e hap. Yt naku i nug haria pianuat tutum wãito'e hap i'ewyte yt karãpe i Tupana kapiat wanẽtup teran haria tutum wãito'e hap. To'ywot toty auka haria wo'o­pot­'auka hat nãpin hamuat tutum wãito'e hap. 10 Wuat'i hary­poria wywuat wuat'i ihainia wywuat ieĩne'en haria nãpin hamuat tutum wãito'e hap. I'ewyte wo'opiat wo'o­pytyk piat ewãi hamuat ihainia to'ope i'ewyte hary­poria to'ope mi'i e haria ewãi hanuat. I'ewyte miit'in ero'ok haria pianuat heso rakaria nãpin hanuat tutum. Wo'o­kuasa i kuasa i haria nãpin hanuat tutum wãito'e hap. Toĩ po'og meimẽwat kai sa'ag nug hap ko'i. Yt ahenoi kuap yne i. Mi'i tupono mi'i hap nug haria wãi'e hamo Tupana tum na'yn i'atu­nãpin hap hãpyk kahato rakat. 11 Tupana ewaku hap ewywuat yt kat i mi'i rẽ wati­puẽti. Yt uwe i ikahu hap ewy topy­hu'at i'ewyte yt kat i ikahu iwat ihay ewywuat. Mi'i e hap yn ahytpok wuat'i puo. I'e uhepiat hap yn ahenoi miit'in me pãi.
12 Pyno uiwepit kahato arehum kahato Aika­'iwat Iesui ete Wuat'i Porekuat ete katu­pono Mi'i hum tesaika hap uhepe tehay moherep hamuat. Arehum kahato tuwete katu­pono ui'airo te'e­ropat hat miit'in mu'e hamuat. 13 Sa'a­wy'i te yt atimohey i te turan atere­mõ­pusu kahato Iesui. Ati'a­tu­sa­ty'i saty'i kahato hemiit'in. Mi'i turan ne uhehay sa'ag Iesui ete. Yt imohey i hap kaipyi areĩne'en sa'ag Iesui ete. Yt uiwe'eg hin i haype ma'ato mi'i pytkai uiky'e hap wywo iha'at uhowawi. Yt atikuap i kahato atunug sa'ag mekewat e'at piat. 14 Sakpo'e hegyi'at kahato rat uhepe pãi Uika­'iwat uheĩne'en ne wanĩkap nuat turan. Mi'i hawyi tutum tomohey hamuat hap uhepe. Koitywy iwywo wẽtup piit hap ewy yn na'yn urutu­kup­te'en. 15 Timoteu ahenoi teran epe sehay pywuat sese rakat sakpo aimi­mohey wuat. Mio tã are Aika­'iwat Iesui tuwe­mo­herep mesuwe yi tote yt nakuaria i atueha­kye­ra'at hamo tuwe­mo­herep. Mi'i atikuap kahato katu­pono uito po'og yt nakuat i wuat'i kawiat pãi are. 16 Ma'ato mi'i pytkai Tupana uiky'e kahato yt kat i uhewaku hap upi. Tuwe­kai­pywiat tegyi'at hap moherep hamo uheha­kye­ra'at. Koitywy ti irania'in ui'e­wy­wuaria sa'ag nug haria tikuap ta'yn Tupana ti'a­tue­ha­kye­ra'at kuap torania yt naku i nug haria hap. Mi'i tupono ti aru wuat'i miit'in sa'ag nug haria — Pyno uito uheha­kye­ra'at kuap wy i'atu'e. Uheha­kye­ra'at Tupana piat hap atikuap ta'yn i'atu'e irane. 17 Uru'ywot Tupana uruimõ­typot at ka'ap En i'atu'e. Urupo­typot koro wuat'i e'at piat En i'atu'e Tupana piat uheha­kye­ra'at hap upi. Yt karãpiat i weityk hat En i'atu'e. Miit'in yt te'e­ra­'a­kasa kuap i ewawi rakat En. Wẽtup Tupana yn ereĩne'en. Mi'i rẽ yt kat i hin i Tupana toĩne'en i'atu'e hap upi. Mi'i urumi­mõ­typot kahato En. Wuat'i kawiat po'og ikahu rakat En. I'ewyte wuat'i e'at piat ieĩne'en hat En pãi i'atu'e ta'a­tukuap Tupana piat uheha­kye­ra'at hap hawyi.
18 Uha'yru sese ewy kahato ereĩne'en Timoteu. Mi'i tupono woro­nãpin neran. Sa'a­wy'i Tupana e'airo kahato Iesui mohey haria wẽ pyi. Itote to'e epe — En ni uimi­po­'oro uhehay moherep hanuat e Tupana Pã'ãu epe itote. Mi'i hap o yt etiwaure tei'o. Waku etopytyk mi'i e hap aikotã surara po pe mory'a wato hap ewywuat wanĩkap wywo wu'uka hamuat. Mi'i e hap wywo o waku etu'uka ahiag e hap auka hamo woro­nãpin uha'yru. 19 Uha'yru atimoheg kahato o epiat Iesui mohey hap aikotã enãpin hap kape erewa­nẽtup kahato. Mi'i hawyi etunug ewanẽtup hap kaipyi wakuap erenãpin hap ok tã katu­pono tukup­te'en epy'a­setpe yt naku i nug haria. Sa'a­wy'i mi'iria Iesui mohey haria tukup­te'en ma'ato ta'a­tupun na'yn Iesui mohey hap ta'a­tu­kawiat. Mi'iria ti tukup­te'en ho'o­wasat rakaria ewywuaria aikotã ahe'yara apy'at hap yt wati­puẽti i ra'yn hap ewywuaria mi'iria tukup­te'en yt kat i po'og Iesui mohey hap mio i'atukai. 20 Typy ok ti mi'i haria set mehĩ Imeneu hawyi Arisã­tere. Sa'a­wy'i Iesui mohey haria tukup­te'en mi'iria ma'ato koitywy Tupana moweu­ka'i hanuaria wo ra'yn tukup­te'en — Pyno koitywy eipe ahiag eipo­rekuat no ra'yn Satanai wanu­waria eipe are i'atuepe. Ei'a­piheg hap yn na'yn topy­hu'at ehete. Mi'i tupono ehera­'aipok Iesui kapiat hap are i'atuepe uito Pauru.