PETERU MINÃPIN TYPUAT
1
Uito ti Peteru Aipo­typot Iesui eropat hat sese uito. Uito Iesui mipo­'oro miit'in mu'e hanuat ihay moherep hat uito. Uito ti 12 ok hap Iesui emiit uito. I'ewyte imohey haria nãpin hat uito. Aimi­mohey ikahu rakat moherep hat uito. Hekat kahato rakaria ewywuaria watu­kup­te'en katu­pono imohey hap sa'up iwato kahato hap ewy topy­hu'at imohey hap kaipyi. — Uha'yru mohey haria ti eipe uiwa­nẽtup hawe uipy'a pe e Tupana ahepe. Mi'i pote atum yne wakuat ehepe e Tupana. Atiky­'esat kahato eipe Iesui kuap kahato haria wo eweikup­te'en. Ta'i eweikuap Aipo­typot Iesui hawyi Tupana tum ne'en ne'en ne'i tegyi'at hap ehepe. I'ewyte tutum wo'o­wese hap tutum yt kat sa'up i. Aipoi­tyro kahato Tupana tuwehay pyi. Iwese pote tutum yne ahepe. Tutum iwato kahato typy sakpo itote. Toimõ'ẽ kahato tegyi'at hap are. Tutum ahepe wuat'i tokuap hap Tosa­'yru kuap hap kaipyi tutum yne yne ahepe are. Tutum ahepe yne yne towanuat yt kat sa'up i. Tesaika hap toieĩne'en hap tewaku hap tutum ahepe are. Watikuap Ha'yru Iesui hawyi tutum yne yne tomõ­typot hamuat hap tutum. Ta'i i'ewyte wato­mohey Iesui hawyi Tupana ai'airo topot­po­'o­roria ko'i wo are. Tutum ahepe tehay wakuat. Koitywy mio tã e ahepe — Atum aru yne yne ehepe e. Pywo yt uheso hin i e. Woro­ho­'o­ky'e haype e. Ta'i sa'a­wy'i ti watoĩ­ne'en yi totiaria ewy ne'i yt naku i hap nug haria wo are. Katu­pono yt watu­wẽtem kuap i ti aipiit miky­'esat seko sa'ag myi. Aiminug sa'ag yt nakuat i po pe yn watoĩ­ne'en. Ma'ato koitywy ti watu­wẽtem na'yn mekewat kaipyi Tupana piat ainug pakup i ra'yn hap kape. Mi'i tupono ti koitywy aito ipakup takaria wo ra'yn watoĩ­ne'en Tupana to'e hap ewy — Woro­ho­'onug ti aru eipe ipakup takaria wo e hap ewy watu­kup­te'en are mesuwe.
Pyno toĩne'en na'yn aikai Iesui mohey hap. Mi'i tupono ti Tupana tiky­'esat po'og Tosa­'yru ewywuat wato­py­hu'at hap uiwy­ria'in are. I'ewyte aikaipyi toiky­'esat aiwa­nẽtup hap aheko Tosa­'yru ewywuat ikahu rakat yn toiky­'esat. Mi'i hawyi toiky­'esat ahepiat tokuap hap aikotã aiwo­'o­'e­wy­'ewy hap toiky­'esat are. Waku hawyi i'ewyte toiky­'esat aiwewãi kuap hap toiky­'esat. Mi'i hap watikuap hawyi toiky­'esat aiwo­'o­ky'e hap. I'ewyte toiky­'esat yt aipohep i tomohey hap etiat hap toiky­'esat. Mi'i watunug kuap hawyi toiky­'esat aito toiã'ãkap ko'i ewy hap toiky­'esat are. Mi'i toĩne'en hawyi toiky­'esat aiwo­'o­ky'e sese hap aikotã wati­ky'e aheywyt aheinyt hap ewy aikywyt aiky­py'yt hap ewy are. Mi'i watunug kuap hawyi toiky­'esat aiwo­'o­ky'e pot'i sese hap. Itag sa'a­wy­'i­tewuat imohey hap kaipyi hap toiky­'esat are. Mi'i tã watu­kup­te'en mote ti aru ikahu kahato watoĩ­ne'en are. Mi'i hawyi ti aru hekat kahato rakaria wo watoĩ­ne'en Tupana mõtypot hanuaria aito hawyi are. Mi'i hawyi ti ihãite rakano watu­kup­te'en are. Mi'i hawyi aikotã mekewat mikoi haat kahato rakat ewy watoĩ­ne'en are. Mi'i hawyi ti aru watu­kup­te'en Aika­'iwat Iesui kuap haria kahato are. Mi'i hawyi ti aru Aipo­rekuat no kahato topy­hu'at Aika­'iwat are. Ma'ato meimuẽwat wakuat ko'i yt iwato i aikai pote ti aru yt ihapytig i rakaria wo watoĩ­ne'en uiwy­ria'in katu­pono sa'a­wy'i yt eweikuap hin i Iesui eipe. Mi'i turan ti yt ihapytig i rakaria ewy eweikup­te'en. Yt kat i heremo Tupana etiat uiwy­ria'in sa'a­wy'i mekewat e'at pe. Sa'a­wy­'iwuat eiminug sa'ag ko'i yn topy­hu'at. Mi'i pote ti yt ihapytig i rakaria ewywuaria wo eweikup­te'en. Mi'i pote ti eiminug sa'ag ko'i tukup­te'en ne ei'y­myẽpe katu­pono ti kurin kat Iesui mohey hap kaipyi wyti yt watikuap i mekewat pywuat sese hap. Yt wato'e kuap i pywo sio yt katu­pono yt wato­mo­wato i Iesui mohey hap ahepiat pote. 10 Pyno uheywyt'in uheinyt'in eiwe­mu'e ro haty wo mekewat Tupana mi'airo sio uito sio yt hap kuap ehepiat hamo are. Mi'i hawyi ti aru eweimo­wato ro mekewat seko pakup i eiwa­nẽtup hawe hawyi ti aru eweikuap ta'yn — Pywo ti rat uito Tupana emiit no areĩne'en e hap eweikuap. Uito ti Tupana mi'airo areĩne'en hap eweikuap. Mi'i hawyi ti aru eweimo­wato mekewat seko pakup i eiwa­nẽtup hawe ui'e hap ewy. Mi'i hawyi ti aru eweikuap kahato ra'yn — Pywo ti Iesui wanuat uito hap eweikuap are. Mi'i pote ti aru yt karãpe i ra'yn ewei'atoiat mekewat aheha­kye­ra'at hap mohey hap kaipyi. 11 Mi'i hawyi ti aru mekewat e'at put'ok'e turan — Ereke ro e Tupana. Aikotã aiwy sese pe wato'e — Ereke ro wato'e hap ewy ti aru topy­hu'at. Mi'i hawyi ti aru itote watu­kup­te'en na'yn wuat'i e'at pe ra'yn aikope Iesui toĩne'en Aipo­rekuat no aheha­kye­ra'at hap tote. Mi'i hawyi ti aru Aika­'iwat yat pe ra'yn watu­kup­te'en. 12 Mi'i pytkai yt uipohep hin i eimo­we'eg hamo. Yt eweiwaure tei'o Tupana piat einãpin hap ko'i are yn katu­pono eweikuap ta'yn sa'a­wy­'ite. Mi'i tupono po'og waku watikuap pakup i hap po'og waku. Waku watikuap kahato aipy'a pe. 13 Pyno ti waku wuat'i e'at pe pywo ai'e hap yn. Pyno to'iro watu­we­mu'e i mu'e i kahato iwan miat ete. 14 Pyno koitywy areĩne'en eipy­'a­setpe Tupana Pã'ãu uipiit piat wywo ma'ato yt atikuap i karãmuo yt uwe i ra'yn uipiit piat hap. Meiũran ta'at hawyi yt uwe i ra'yn. Koitywy ui'yat toĩne'en ne. Mi'i tupono areĩne'en eimu'e hamo. Pyno sa'a­wy­'iwuat meimuẽwat eimi­waure ko'i koitywy atimo­pakup i. Moro­ho­'o­mu'e pakup i ra'yn. Meimuẽwat eimi­waure ko'i ahenoi pakup i ra'yn. Pyno uito ti eimu'e hat. Meiũran yt uwe i mesuwe katu­pono uheiam iku'uro rakat nuat ne'i. Aikotã ai'yat ipot'i ra'yn hawyi watipun hap ewy areĩne'en. Katu­pono Uika­'iwat Iesui to'e uhepe — Wuat'i e'at pe eieĩne'en hap yt pya i e. Porap yn na'yn eku'uro hap e. Mio tã to'e hamo Uika­'iwat tuwe­mo­herep wuat'i e'at pe uhepe. 15 Mi'i tupono moro­ho­'o­mu'e po'og po'og katu­pono uiku­'uro hawyi eiwa­nẽtup hawe uimienoi topy­hu'at re — Ta'i Peteru mienoi ewy kahato ti tut irane Aipo­rekuat Iesui i'e hap ewy ewei'e aru uiku­'uro hawyi. 16 Pywo ti rat uruta­'a­kasa hap sese Iesui ieĩne'en hap. Mi'i kape urueha wo uruta­'a­kasa are. Uruto uruikuap kahato Mi'i Miit katu­pono uruewyry kahato iwywo are. Iesui hesaika kahato hap uruikuap ta'yn are. Yt urumu­'etu wuat hap kaipyi hin i urui'a­tu­mu'e eipe Iesui ete are. Pywo ti rat uruta­'a­kasa ra'yn Tupana Mipo­'oro Wuat'i Potypot Koro wuat. Waku kahato Mi'i Miit po'og po'og torania miit'in kai are. Uruikuap kahato Mi'i uruewyry at ka'ap hawyi. Uruikuap kahato Tupana Mimõ­typot sese Iesui hap. Urumi­mo­herep Iesui etiat ehepe yt urumu­'etu wuat hap kaipyi i ma'ato urueha wuat uru'a­kasa hap kaipyi urui'a­tu­mu'e eipe Mi'i Miit sese ete are. 17 Pyno sa'a­wy'i Tupana henoi atipy kaipyi uruehamo Tosa­'yru etiat tohenoi. Mio tã e Ai'ywot Tupana itote — Mi'i ti Uha'yru sese uimi­ky'e kahato e. Uimo­wepit sese Mi'i Miit e. Pywo ti rat uimõ­typot kahato hat Mi'i e Tupana teiam ywyhig muo ikytsig nakat ikahu rakat kaipyi mekewat tomõ­typot hap teiam kaipyi mio tã e are. 18 Pyno sa'a­wy­'ite mio tã e Tupana atipy kaipyi uruehamo. Ta'i urutu­kup­te'en Iesui wywo mekewat yity'ok wakuat hap tote turan mio tã to'e. 19 Sa'a­wy­'i­wuaria Tupana ehay moherep haria ti'a­tu­mu'e kahato Tupana Mipo­'oro Aipo­rekuat nuat ete. Mesup wẽtup ihay po'og hesaika mi'iria kai katu­pono koitywy I'ywot ihay atipy kaipyi uruehamo — Mi'i ti Uha'yru sese uimo­wepit hat sese Mi'i Miit e atipy kaipyi ahowawi. Ta'i Tupana kaipywiat ti sehay po'og hesaika torania irania'in mienoi ko'i kai are. Mi'i pote waku wato­mohey kahato mi'i e hap katu­pono mi'i Tupana wẽ kaipywiat sehay sese are. Pywuat sese ti topy­hu'at mi'i e hap po'og torania kai are. Mi'i tupono eiwa­nẽtup kahato o mio tã e Tosa­'yru piat hap kape are uiwy­ria'in e. Katu­pono ti mekewat sehay ti Tupana ehay moherep haria timo­herep kahato Tupana Mipo­'oro Aipo­rekuat nuat hap etiat. Aikotã ariãty i'ypyryp wiat hẽtyhot hap ewywuat. Pyno mi'i sehay eweikuap eipy'a pe Tupana Sa'yru hap mi'i hawyi aikotã at tuwe­mo­herep hune pyi hẽtyhot tuerut hap ewy eipy'a pyi wyti aru hẽtyhot hap tuwe­mo­herep are. Aikotã waikiru wato tuwẽtem hunete mi'i hap ewy eipy'a pyi tuwẽtem hẽtyhot tuerut eweimohey ra'yn Iesui Tupana Sa'yru hap hawyi. 20 Pyno ahenoi hamuat Tupana ehay aikope pyi tut sa'a­wy'i hap mekewat miwan miat. Pyno ti yt miit'in wanẽtup hap kaipyi i tut are. Yt yne miit'in mikuap kaipyi i tut mi'i wuat are. Yt miit'in mu'etu wuat kaipyi hin i ti. 21 Pyno miit'in wakuaria Tupana kuap haria kaipyi ti tuwẽtem Tupana ehay. Sa'a­wy'i yianmete ta'a­tu­henoi Tupana Pã'ãu mienoi aikotã aikotã hamuat ko'i. Ta'i Tupana Pã'ãu mienoi ko'i ahepiat ti ta'a­tu­mo­herep kahato ra'yn.