TAWA TESARONIKA KAPIAT PAURU MIENOI TYPUAT
1
Uiwy­ria'in Tawa Tesa­ro­nika piaria koitywy Uito Pauru atipo­'oro uimiwan ehowawi i'ewyte aiwy Sira aiwy Timo­teu'in wywo kuekatu uru'e hap uruipo­'oro ehowawi Ai'ywot Tupana mẽpyt'in Aika­'iwat Iesui emiit'in torania kape.
Uruhẽtup kahato ehupi — Tupana uruto'e etum no aiwy­ria'in me yt kat sa'up i egyi'at hap i'ewyte i'atu­wo­'o­wese hamuat etum kahato uruto'e Ai'ywot kape Aipo­typot Aika­'iwat Iesui kape uruhẽtup.
Uruwy­ria'in karãpe urutu­we­kue­katu ehowawi turan — Waku kahato En Tupana uru'e hap yn topy­hu'at. Tupana urutu­wehum kahato eete katu­pono itag na'yn po'og po'og i'atukai emohey hap uruto'e. Koitywy wo'o­ky'e kahato haria wo ra'yn tukup­te'en waku kahato uruto'e. Mi'i tupono ehewaku hap upi urutu­wehum at ka'ap Tupana ete. Irania'in itotiaria to'o­ky­ry'i kahato ehete. Iesui mohey ehepiat pote ehaty'i haty'i kahato. Ta'a­tu­ky­'esat kahato waure­'ei'e Tupana etiat hap. Yt ikahu hin i i'atu'e ehepe ma'ato yt eweiwaure teran hin i Iesui mohey ehepiat hap. Mi'i pote irania'in me uruhenoi — Meiẽ mi'iria tawa Tesa­ro­nika piaria waku kahato rakaria uruto'e. Yt ta'a­tu­'atoiat hin i Iesui mohey ta'a­tuepiat hap ta'a­tu­sa­ty'i saty'i pytkai uruto'e. Mio tã uruto'e yn irania'in tawa piaria imohey haria puo. Eweikuap kat pote eweho­'opot hap. Ta'i Tupana mẽpyt'in eipe pote — Waku kahato eipe e Tupana. Ta'i ehewaku hap put'ok'e ui'ya­typiat wuat'i e'at piat eikup­te'en hamo. Katu­pono i'atu­mi­ky­ry'i pytkai yt ui'atoiat hin i eipe e aru Tupana ehepe. Tupana tomo­herep hãpyk kahato wakuap sio yt hap. Mi'i tupono ti yt toiwaure hin i ehetiat miky­ry'i haria. Toi'a­tu­po­re­ra­'aipok i'atu­pot­sa­ty'i saty'i hap eimo­so­'opot hap kaipyi. Mi'i hawyi ti aru Tupana timonik yne ra'yn ho'opot ehepiat hap. I'ewyte uruwat miit'in miky­ry'i hap monik hamo. Tut Aipo­typot Iesui atipy kaipyi. Tuwe­mo­herep temiit'in hesaika rakaria atipy piaria wywo. Ehaty'i haty'i haria apiheg hamo tut. Yt Tupana kuap i haria apiheg hamo tut. Aika­'iwat wo'o­nãpin wakuap yt nug i haria apiheg hamo tut. Atipy kaipyi Iesui aria wo toi'a­tu­'a­piheg irane mi'iria. Mi'i hawyi mi'iria ewywuaria toi'a­tu­'a­piheg aru wuat'i e'at piat i'atu­moe­wasat hamo. — Eweiwat ro aikope yt ui'a­kasa i hap kape. Eweiwat ro wo'o­pugha hap kape. Yt karãpe i aru uikahu hap mõtypot hap kape ewei'a­kasa. Yt karãpe i ti aru uhesaika hap Morekuat nuat uheĩne'en hap kape ewei'a­kasa e. 10 Karãpe ta'aipok i ra'yn mi'i hap e'at pe ti aru imohey haria hemiit'in torania imõtypot kahato Ta'a­tu­po­rekuat koro. Mi'i hap e'at pe eipe i'ewyte eweimõ­typot kahato wy katu­pono uru'e hap mohey kahato haria eweikup­te'en.
11 Mi'i tupono uruhẽtup kahato wuat'i e'at pe ehupi — Tupana uruiky­'esat hãpyk kahato gupte'en haria wo emohey haria tawa Tesa­ro­nika piaria uruto'e. Yt wẽtup ok i toĩne'en itote ewemõti ehay pupiat hat uruto'e. Etum i'atuepe esaika hap emiky­'esat wakuap yn nug hamuat hap uruto'e. Uru'ywot mi'iria Esa'yru mohey haria sese mi'i tupono po'og uruiky­'esat i'atue­hãite imohey hap etiat hap uruto'e. 12 Mi'i tã ta'a­tunug itote pote irania'in itotiaria yt to'o­ky­ry'i hin i Uruka­'iwat Iesui set ete. Emõtypot kahato itote irania'in Papai uruto'e. I'ewyte emi'a­tu­mõ­ty­poria wo tukup­te'en emohey haria itotiaria Papai uruto'e. Mi'i hap uruhẽtup ewawi etum ne'en ne'i hamuat hap Uruka­'iwat Urupo­rekuat Iesui egyi'at hap kaipyi uruhẽtup Kahato wuat'i e'at pe ehupi uruto Pauru'in.